Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

REGIONAL UTVIKLINGDet er sett av 1 mill. kr kvart år i økonomiplanperiodentil oppfølging av fylkeskommunen si regionalerolle. Fylkeskommunen kan t.d. gå inn iselskap innanfor innovasjon og nyskaping ellerselskap med regional utvikling som fokus.NæringsføremålFylkesrådmannen foreslår å setja av 1 mill. krkvart år i økonomiplanperioden til oppfølging avfylkeskommunen si regionale rolle.Fylkesrådmannen legg til grunn at fylkesutvalethar fullmakt til å fordela budsjettsummen i eignesaker i samsvar med delegasjonsreglementet.SAMFERDSELFylkeskommunen har ansvaret for drifta av Bybanenmedrekna kjøp av vognmateriell. Fylkestinget harvedteke å kjøpa ytterlegare fem vogner i tillegg tildei 12 som alt er kjøpte. I revidert budsjett for 2010er det sett av 29 mill. kr til dei nye vognene med einsamla kostnad på 103 mill. kr. Fylkesrådmannenforslår å løyva 31 mill. kr i 2011 og dei siste 43 mill.kr i 2012.Fylkestinget vedtok i april 2008 kjøp av tomt i Åsanetil bussanlegg. Kostnadsoverslaget for utbyggingav bussdepotet på tomta i Åsane er på 180 mill. kr.Til og med 2010 er det løyvt 110 mill. kr, og i budsjettetfor 2011 er det teke med sluttløyving på 70mill. kr.Det vert sett av 20,0 mill. kr til arbeidet med ruteinformasjonssystemi 2011 og kvart av åra i økonomiplanperioden.Sluttløyving på 40 mill. kr til billetteringssystemeter ført opp i 2011.Fylkeskommunen sine utgifter til fylkesveginvesteringarmedrekna rassikringstiltak er i budsjettgrunnlagetført opp med 1 344,7 mill. kr i 2011. Vidareutover i perioden er det 1 152,2 mill. kr i 2012,1 138,8 mill. kr i 2013 og 940,5 mill. kr i 2014.I tillegg kjem utgiftene til byggjesteg 2 av Bybanen,som er på 595 mill. kr i 2011, 563 mill. kr i 2012 og123 mill. kr i 2013.Frå 2010 får ein verknaden av at fylkesveginvesteringanevert bruttobudsjetterte, medan ein før 2010berre budsjetterte den delen som vart dekka medfylkeskommunale lån og driftsmidlar. No får einmed også den delen som er finansiert med bompengar,kompensasjonsmidlar, statstilskot og tilskotog forskotteringar frå kommunar og private. Dettemedfører høgare tal både på utgiftssida og inntektssidai budsjettet.Fylkeskommunen sine samla investeringsutgifter isamferdselsektoren er i følgje forslaget på 2 100,7mill. kr i 2011, 1 778,2 mill. kr i 2012, 1 281,8 mill.kr i 2013 og 960,5 mill. kr i 2014.Revidert budsjettgrunnlagI revidert budsjettgrunnlag var løyvinga til billetteringssystemeti 2011 auka med 7 mill. kr. Sjå nærareomtale nedanfor.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 48

More magazines by this user
Similar magazines