Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FylkestingetFylkestinget auka løyvinga til fylkesvegar i 2011med 30 mill. kr. Sjå nærare omtale nedanfor.Etter dette er fylkeskommunen sine samla investeringsutgifteri samferdselssektoren i 2011 på2 137,7 mill. kr.BilletteringssystemTil nytt billetteringssystem er det til og med 2010løyvd 187 mill. kr. Prosjektet skal etter planenavsluttast i 1. kvartal 2011 og totalkostnaden errekna til 227 mill. kr.Fylkesrådmannen fører opp sluttløyving på 40mill. kr i 2011.Revidert budsjettgrunnlagReservemateriell til billetteringssystemetI billetteringprosjektet inngår innkjøp av 914 billettmaskinertil bruk i bussar og båtar. Det harsynt seg at det oppstår meir feil med utstyret enndet som var venta, noko som inneber at det ertrong for fleire reservemaskiner enn det var lagtopp til. Det er viktig at reservemaskiner er tilgjengelege.Slik kan ein førebyggja inntektstapnår billettmaskiner må skiftast ut. Vidare er dettrong for ekstra billettmaskiner i samband medoppstart av anbodet i Bergen Nord og BergenSentrum. Oppstarten finn stad samstundes. Detteinneber at ”gamle” bussar over natta skal avløysastav eit stort tal nye bussar med billetteringsutstyr.I billetteringsprosjektet har ein vurdert at det ertrong for 100 nye maskiner med tilhøyrande utstyr.Kostnaden med dette vil vera 7,0 mill kr.Fylkesrådmannen fører opp denne summen i budsjettetfor 2011.I alt er dermed løyvinga til billetteringssystemetpå 47 mill. kr i 2011.Bybanen i Bergen – VognmateriellFylkeskommunen har ansvaret for drifta av Bybanen.Med driftsansvaret følgjer også kjøp avvognmateriell. Det er inngått avtale med eit tyskfirma om kjøp av 12 vogner for til saman 240mill. kr som er løyvt over budsjettåra 2007-2009.Fylkestinget vedtok i sak 4/10 å kjøpa ytterlegarefem vogner i tillegg til dei 12 vognene som erskaffa. Vognmateriellet skal nyttast når 2. byggestegav Bybanen er ferdig og drifta fram til Lagunenstartar opp. Samla kostnad for dei fem vognene er103 mill. kr. Budsjettet for 2010 vart endra i fylkestingssak38/10. I saka vart det sett av 29 mill. kr tilvognkjøpet. Fylkesrådmannen fører opp den resterandesummen på 74 mill. kr fordelt med 31 mill. kri 2011 og 43 mill. kr i 2012.Bybanen i Bergen – TilretteleggingFor 2010 vert det budsjettert med 11,0 mill. kr itilretteleggingsmidlar fram til Bybanen starta driftasommaren 2010.Bussanlegg ÅsaneFylkestinget vedtok i april 2008, sak 16/08, kjøp avtomt i Åsane til bruk for bussoppstillingsanlegg m.v.Til utbygging av bussdepotet på tomta på Haukås iÅsane har fylkesrådmannen med utgangspunkt iforprosjektet vedteke av fylkestinget i juni 2010budsjettert med 180 mill. kr.Til og med 2010 er det løyvt 110 mill. kr til anlegget.Fylkesrådmannen fører opp restløyving på 70mill. kr i 2011. Dette er medrekna byggelånsrenterog restsum til veg fram til tomta.Føresetnaden er at utgiftene til bussdepotet og utgiftenetil den delen av tomta som vert nytta til bussdepotetskal vera grunnlag for ein leigesum som bussselskapamå betala i samband med anbod. Renter ogavdrag for lån på den delen av tomtekostnaden somikkje vert nytta til depotet, vert dekka av fylkeskommunenpå vanleg måte.RuteinformasjonssystemArbeidet med ruteinformasjonssystem – sanntidssystem– er under utprøving. Ein er i startgropa med eitpilotprosjekt knytt til m.a. Skysstasjonen i Knarvik.Når pilotfasen for systemet er over, vil ein tilretteleggjafor sanntidsinformasjon på linjenettet i Bergen.Fylkesrådmannen fører opp 20 mill. kr kvart avåra i økonomiplanperioden.Fylkesvegar og BybanenDet har vorte ein del endringar i framdrifta for nokreav dei store prosjekta i handlingsprogrammet. Anleggstartfor Ringveg vest byggjesteg 2 har vortenokre månader utsett og ein stor del av den føresetteinvesteringa vert følgjeleg ikkje nytta i 2010. Detsame er tilfelle med Jondalstunnelen. Denne endraframdrifta får naturleg nok konsekvensar for økonomiplanenfor åra 2012 til 2014.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 49

More magazines by this user
Similar magazines