Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Omtale av store prosjekt utanom BergensprogrammetFv 546 Austevollbrua. Innsparte ferjetilskot. Isamband med Stortinget si handsaming av St. prp.nr. 30 (2004-05) vart det gjort vedtak om at prosjekteti ein femtenårsperioden skulle tilførast einårleg sum på vel 9 mill. kr i innsparte ferjesubsidiar.Delar av tilskotet vert prisjustert med 2,5%pr år.Fv 546 Austevollbrua. Ved handsaminga av handlingsprogrammetfor NTP 2002-11 gjekk Hordalandfylkeskommune inn for å setja av 20 mill.2002-kr til Austevollbrua i 2011. Dette er lagt tilgrunn i finansieringsplanen som Stortinget sluttaseg til i handsaminga av St. prp. nr. 30 (2004-05).Løyvinga på 20 mill. 2002-kr er prisjustert medanleggsindeksen til 29 mill. 2011-kr.Fv 48 Løfallstrand – Årsnes. Den nye ferjekaienpå Årsnes vart opna for trafikk 1. juli 2010. Einparsell frå Årsnes mot Løfallstrand vert ferdighausten 2010. Vidare utbetring av vegen til Løfallstrandvil bli lyst ut på anbod med det første ogi hovudsak bli fullført i 2011.Fv 567 Hauge – Lonevåg. Her ligg framdrifta itunnelarbeidet eit par månader etter ”skjema” pågrunn av stort vassinnsig i tunnelen, men det erventa at prosjektet vil stå ferdig i 2011 som føresett.Fv 107 Jondalstunnelen. Etter at plansituasjonenpå Jondalssida vart avklart har anleggsarbeidetgått for fullt frå begge sider. Framdrifta har voregod med små problem med fjellkvaliteten. Det erfor tidleg å seia noko sikkert om totalkostnaden,men den ligg truleg under kostnadsoverslaget.Fv 544 Tofte – Ranavik. Opprustinga av dennevegstrekkja har starta opp og vil bli fullført i 2011.Fv 7/fv 49 Kvammapakken. Arbeidet på tunnelenØystese – Nes tok til sommaren 2010 og det erventa gjennomslag våren 2011. Anbodet på parsellenNorheimsund – Vikøy på fv 49 vil bli lystut hausten 2010 og i hovudsak bli fullført i 2011.Vidare arbeid på fv 7 vil kunne ta til i 2011 dersomreguleringsplanane vert vedtekne tidleg i2011.Fv 541/fv 542 Bømlopakken. Arbeidet med Bømlopakkener godt i gang. I 2010 vart prosjektaHollundskjosen – Hollundsdalen og RundkjøringRubbestadneset sett under trafikk. ParsellenHollundsdalen – Stokkabekken er lyst ut på anbod,og anlegget er venta starta opp hausten 2010.Kostnad er om lag 60 mill. kr, og byggjeperiode 16månader. Miljøgate Rubbestadneset er venta gjennomførti 2011. Kostnad om lag 15 mill. kr.Ny veg frå Stokkabekken til Rubbestadneset vilventeleg starte opp i 2011. Dette er eit stort prosjektmed ei kostnadsramme på vel 100 mill. kr.Det er vidare føresett gjennomført mindre tiltak påvegen til Goddo. Kostnadsramme 6 mill. kr.Fv 48 Tunnel bak Tysse, Samanger. Prosjektet gjeldtunnel bak Tysse i Samanager. Vegen på strekningaer særs smal – særleg i Tysse sentrum. Tunnelen vilgje samanhengane god standard på heile strekningatil Eikelandsosen. Kostnadsoverslag for prosjektetvar i 2008 sett til 335 mill. 2008-kr. I økonomiplanperiodenvert det ført opp 250 mill. kr fordelt med10 mill. kr i 2012, 90 mill. kr i 2013 og 150 mill.kr i2014.Bergensprogrammet.Første byggjesteg av Bybanen og Ringveg vest varttekne i bruk sommar/haust 2010.På andre byggjesteg av Bybanen (Nesttun – Lagunen)vil det i i 2010 bli bygt eit par mindre parsellar,men i all hovudsak vil midlane bli nytta til grunnervervog prosjektering. Anleggsarbeidet vil ta til pånyåret 2011 og det er rekna med at strekninga kanopnast for trafikk i 2012/2013.Også for andre byggjesteg på Ringveg vest (Sandeidet– Liavatnet) vil løyvinga i 2010 i stor grad gå tilgrunnerverv og prosjektering. Anleggsarbeidet vil tatil på nyåret 2011, og det er venta at prosjektet stårferdig rundt årsskiftet 2014/2015.Bergensprogrammet inneheld og årlege løyvingar tilprogramområde som trafikksikring, gang- og sykkelvegar,kollektivtiltak og miljøtiltak (inkl. tiltak iBergen sentrum). I 2011 er det forslag om 200 mill.kr til slike tiltak. Ein stor del vil gå til oppgraderingav Bystasjonen.Mindre prosjektFv 555 Eide – Vorland. Dette er eit samarbeidsprosjektmed Sund VA, som er byggherre. Denne parsellenmed dårleg fylkesveg vil bli ferdig opprustamed gang- og sykkelveg og gul midtstripe i 2011.Fv 546 Hufthamar – Haugland. Dette gang- og sykkelvegprosjektetvil bli opna for trafikk seinhaustes2010. Sluttløyving er ført opp i budsjettet for 2011.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 50

More magazines by this user
Similar magazines