Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

løysing som gjev best sikring. Geolog har rådd tilein lang tunnel, men dette får høge kostnader. Deter og vurdert rasoverbygg, utsprenging av magasinog rasvoll. Eit anna alternativ er nett og bolting,men dette vert vurdert som ei dårleg og usikkerløysing.I prioriteringslista som er sendt til Samferdselsdepartementetog er det berre ført opp minimumsløysingfor dei tre prosjekta med ei samla kostnadpå 56 mill. kr. Departementet har gitt tilsegn omdenne summen med 46 mill. kr i 2011 og 10 mill.kr i 2012. Først når reguleringsplanen ligg førekan ein konkludere med kva løysing ein bør velje.Dersom konklusjonen vert lang tunnel, er det mykjesom tyder på at løyvinga på 56 mill. kr er forlåg. Men dette vil ein ta opp når endeleg konklusjonligg føre. Det kan då evt søkjast om meirmidlar frå departementet eller at andre prosjektmå skyvast ut i tid.Fv 7 Haukanesberget. Det er ca. 20 nedfall avstein, snø og is kvart år på ei rasstrekninga på ca.700 m. Ved bygging av tunnel kan heile strekningaverta om lag 2 km. Det er innarbeidd 195mill. kr til dette prosjektet, fordelt på åra 2012,2013 og 2014.Fv 7 Kattadalen. Det er ført opp 15 mill. kr i2012. Tiltaket omfattar rasgjerde og nett.Fv 7 Lussandberget. Tiltaket er bygging av omlag 800 m tunnel for å sikra mot ras. Førebelskostnadsoverslag er på 160 mill. kr. Det er førtopp 40 mill. kr kvart av åra 2013 og 2014. Restenav midlane må løyvast etter økonomiplanperioden.Diverse mindre rastiltak. Denne posten er meint ådekke arbeidet med sikring av mindre raspunkt påheile fylkesvegnettet i Hordaland.FinansieringEin stor del av investeringsutgiftene til fylkesvegarog Bybanen vert finansiert med bompengar. Prosjektmed bompengefinansiering i 2011 er desse:Hauge – Lonevåg32,9 mill. krRingveg vest byggjesteg 2 272,0 mill. krBybanen byggjesteg 2567,0 mill. krBømlopakken47,0 mill. krKvammapakken174,0 mill. krSum bompengar 20111 092,9 mill. krAndre eksterne finansieringsformer er forskotteringarfrå kommunar og private verksemder, tilskotfrå stat, kommunar og private, og bruk av fylkeskommunalekompensasjonsmidlar. Til samanutgjer desse andre eksterne finansieringskjeldene163,0 mill. kr i 2011.Eigne midlar medrekna fylkeskommunale lån utgjer683,8 mill. kr i 2011. Samla investeringsutgifter tilfylkesvegar og Bybanen er dermed på 1 939,7 mill.kr i forslaget for 2011.FylkestingetFylkestinget vedtok å løyva 30 mill. kr i ekstra investeringpå samferdsel til vegoppgradering i 2011.Samla investeringsutgifter til fylkesvegar og Bybanener dermed på 1 969,7 mill. kr i 2011. Av detteutgjer eigne midlar medrekna fylkeskommunale lån713,8 mill. kr. Resten er finansiert med eksternemidlar på i alt 1 255,9 mill. kr..Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 52

More magazines by this user
Similar magazines