Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

POLITISKE ORGAN OG ADMINISTRASJONBudsjett2010Budsjett2011Tal i heile 1000 krEndring %400 Politisk styring Brutto driftsutgifter 20 849 23 086 10,7 %DriftsinntekterNetto driftsutgifter 20 849 23 086 10,7 %410 Kontroll og revisjon Brutto driftsutgifter 6 125 5 318 -13,2 %Driftsinntekter -1 650 -1 680 1,8 %Netto driftsutgifter 4 475 3 638 -18,7 %420 Administrasjon Brutto driftsutgifter 168 192 183 294 9,0 %Driftsinntekter -3 690 -4 903 32,9 %Netto driftsutgifter 164 502 178 391 8,4 %421 Eigedomsforvaltning Brutto driftsutgifter 17 841 20 660 15,8 %DriftsinntekterNetto driftsutgifter 17 841 20 660 15,8 %430 Administrasjonslokale Brutto driftsutgifter 19 677 21 290 8,2 %Driftsinntekter -3 250 -3 020 -7,1 %Netto driftsutgifter 16 427 18 270 11,2 %440 Personal- og rekr.pol. tiltak Brutto driftsutgifter 11 204 11 746 4,8 %Driftsinntekter -25 -25 0,0 %Netto driftsutgifter 11 179 11 721 4,8 %Sum brutto driftsutgifter 243 888 265 394 8,8 %Sum driftsinntekter -8 615 -9 628 11,8 %Sum netto driftsutgifter 235 273 255 766 8,7 %SamandragPolitisk styringBudsjetta for politiske organ er vidareført om laguendra frå 2010. Til gjennomføring av fylkestingsvaleti 2011 er det budsjettert med 1,8 mill.kr i utgifter.Kontroll og revisjonI budsjetta for kontroll og revisjon er det hellerikkje nemnande endringar i høve til 2010.AdministrasjonTabellen viser vekst på om lag 8 mill. kr samanliknamed eit nullvekstbudsjett. Auken kjem på fleireavdelingar i fylkesadministrasjonen. Arbeidet medkommunikasjonsstrategi og organisasjonsutviklingkrev ressursar. Det same gjeld elektronisk fakturahandsamingsom er under innføring hausten 2010 ogauka satsing innan innkjøpsfeltet for å få tryggeinnkjøpsrutinar og kopling mellom fakturasystem oginnkjøpssystem.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 61

More magazines by this user
Similar magazines