Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Det er ført opp eit sparekrav på 5 mill. kr for fylkesadministrasjonen.Ein del av dette vil ein kunnespare inn ved vakansar som oppstår gjennomåret.EigedomsforvaltningStillingstalet på eigedomsseksjonen vert auka med1,8 årsverk.Løyvinga til arbeidet med å kartlegge bygningsmassener auka frå 1 til 2 mill. kr. No framoververt det særleg fokusert på kartlegging av miljøfarlegeog skadelege stoff.AdministrasjonslokaleBudsjettet for administrasjonslokale aukar medom lag 1,8 mill. kr frå 2010 til 2011. Dette skuldasti hovudsak heilårsverknad av auka leigeareal iWigandgården.Personal- og rekrutteringspolitiske tiltakFor dei fleste postane er det små endringar i høve til2010, men på to budsjettpostar finn ein auke. Personalopplæringer auka med 0,35 mill. kr til 1,2 mill.kr.FylkestingetFylkestinget vedtok følgjande innsparingar i høve tildet utsende budsjettgrunnlaget:kr 1 000Kontrollutvalet - 1 000Sentralarkiv, stilling -500Gratis kaffi -800400 Politisk styringBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Fylkesting 7 630 7 800 2,2 %Fylkesutval 3 700 3 750 1,4 %Ymse møter, utval og råd 600 650 8,3 %Kultur og ressursutvalet 775 785 1,3 %Opplærings- og helseutvalet 775 785 1,3 %Samferdselsutvalet 775 785 1,3 %Frikjøp av representantar 1 883 1 949 3,5 %Stønad til politiske parti 4 711 4 782 1,5 %Val 0 1 800 -Sum brutto driftsutgifter 20 849 23 086 10,7 %Sum driftsinntekterSum netto driftsutgifter 20 849 23 086 10,7 %Frikjøp av fylkestingsrepresentantarI 2010 vart det budsjettert med kr 34.230 pr. representant.Ved reglementsrevisjonen i fylkestingsak42/07 vart det bestemt at beløpet pr. fylkestingsrepresentantskal regulerast i samsvar medtariffjusteringar.I budsjettarbeidet har ein førebels lagt til grunnein lønsvekst frå 2010 til 2011 på 3,5%. Oppjustertmed denne prosentsatsen vert frikjøpsbeløpetkr 34.430. Summen for 55 representantar utgjer dåkr 1.948.650.Stønad til fylkestingsgruppeneDei politiske partia sine grupper i fylkestinget fårein årleg sum som dei kan disponere til arbeidetsitt.Frå 2007 har ein regulert stønadssatsane med sameprosentsats som statsbudsjettet nyttar for løns- ogprisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator).I 2010 vart det nytta følgjande satsar:Stønad til fylkestingsgruppene kr 65 530Stønad pr. representant kr 36 790Om ein justerer opp beløpa med 2,7% i 2011, får einfølgjande satsar:Grunnstønad kr 67.300Stønad pr representant kr 37.780Revidert budsjettgrunnlagNår ein legg statsbudsjettet sine løns- og prisføresetnadertil grunn, vert det nokre små justeringari stønadssatsane. Dei nye satsane vert slik:Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 62

More magazines by this user
Similar magazines