Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Stønad til fylkestingsgruppene kr 67 360Stønad pr. representant i gruppa kr 37 820Frikjøp pr. representant kr 35 340StemmestøtteDet er ført opp same summen som i 2010, kr2.090.000.Fylkesutvalet gjorde i sak 57/92 vedtak om at summenskulle delast på dei politiske partia som varrepresenterte i fylkestinget.ValDet er ført opp 1,8 mill. kr til gjennomføring avfylkestingsval i 2011.410 Kontroll og revisjonBrutto driftsutgifter Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Sekretariat for kontrollutvalet 2 824 2 946 4,3 %Kontrollutvalet 1 401 412 -70,6 %Ekstern revisor 1 900 1 960 3,2 %Sum brutto driftsutgifter 6 125 5 318 -13,2 %Sum driftsinntekter -1 650 -1 680 1,8 %Sum netto driftsutgifter 4 475 3 638 -18,7 %Denne funksjonen omfattar kontrollutvalet, eksternrevisor (Deloitte) og sekretariat for kontrollutvalet.Sekretariat for kontrollutvalet har avtale med 16kommunar om å vere sekretariat for deira kontrollutval.I tillegg har ein avtale med Forum forKontroll og Tilsyn. Stillingstalet ved sekretariatet4 personar.Det er ført opp 1 mill. kr som kontrollutvalet kandisponere dersom det dukkar opp uføresette forholdsom gjer at det må kjøpast meir ekstern bistand.Dette kan vera ikkje planlagde aktivitetarsom måtte dukke opp t.d. forvaltningsrevisjon,selskapskontroll og utgreiingar.Budsjettforslaget vart handsama av kontrollutvaletden 25.08.2010, sak 26/10.FylkestingetFylkestinget reduserte budsjettet for kontrollutvaletmed 1 mill. kr.420 AdministrasjonØkonomiavdelingaDet vert budsjettert med følgjande stillingar:Økonomidirektør / budsjettseksj. 7 årsverkFylkeskasseraren 14 ”Innkjøpsseksjonen 9,45 ”Det er teke i bruk ei ny stilling hos fylkeskasserareni 2010. Dette har samanheng med innføring av elektroniskfakturabehandling..Det er behov for styrka bemanning på innkjøpsseksjonen.Stillingstalet er auka med 1. I dag nyttarbåde innkjøpsseksjonen og andre avdelingar storesummar til kjøpte tenester til innkjøpsarbeidet. Einhar eigen rammeavtale for slike kjøp.Eigedomsseksjonen vert budsjettert under kostrafunksjon:421 Eigedomsforvaltning.OrganisasjonsavdelingaOrganisasjonsavdelinga har sitt hovudfokus retta innmot å utvikle fylkeskommunen som organisasjon oghjelpe avdelingane i samband med dette. Dei størsteprosjekta i 2011 er knytt opp mot nytt løns- og personalsystem,utvikling av leiarskap, nytt kvalitetssystem,ny kommunikasjonsstrategi og IT-tekniskeløysingar for kollektivtrafikken.I 2011 vert avdelinga utvida med to av eingane somtil no har sortert under Fylkesrådmannen: Fylkesrådmannensin stab med informasjonstenesta ogjuridisk seksjon. Kontrollstaben, som også sorterteunder fylkesrådmannen, er lagt ned. Fleire av funksjonanesom låg til denne eininga vert tekne vare pågjennom det nye kvalitetssystemet som er underutvikling.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 63

More magazines by this user
Similar magazines