Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Kultur- og idrettsavdelinga8,6 av stillingane ved avdelinga er budsjetterteunder funksjon 420 Administrasjon.Tannhelseavdelinga7,4 årsverk på fylkestannlegen sitt kontor vertbudsjettert som administrasjon.OpplæringsavdelingaOpplæringsavdelinga er inndelt i fire seksjonar,administrasjonsseksjonen, fagopplæring, pedagogiskseksjon og drift og utviklingsseksjonen.Under kostra-funksjon 420 Administrasjon førerein utgiftene til Administrasjonsseksjonen ogdirektøren.Fellesutgifter fylkesrådmannen (kontingentarm.m.)Der er ført opp kr 6 970 000 til kontingentar. KSkontingentener på vel 6,7 mill. kr. Andre kontingentargjeld North Sea Commission, Assemblyof European Regions, Conference of PeripheralMaritime Regions of Europe, Landssamanslutningaav nynorskkommunar, KommunesektorensInnkjøpsforum og Kraftfylke-kontingent.Partane i kommunal sektor oppretta i 2002 ei”OU-ordning” (Opplæring- og utviklingsordning).KS administrerer ordninga. Finansieringa er deltmed 1/3 på arbeidstakar- og 2/3 på arbeidsgjevarsida.Fylkeskommunen (arbeidsgjevar) sin del avkostnaden er rekna å utgjera om lag 2 mill. kr.Det er ført opp tilskot på 0,65 mill. kr til VestNoregs Brusselkontor.Til representasjon og gåver er det ført opp 1 mill.kr. Innanfor denne summen er det meininga at einogså skal finne rom for passande gåver når skolarog institusjonar markerer jubileum.Til bedriftsidrettslaget Hordane er det budsjettertmed eit tilskot på kr 75 000.Det er ført opp ein negativ sum på 5 mill. kr someit sparekrav for fylkesadministrasjonen. Ein delav dette vil ein kunne spare inn ved vakansar somoppstår gjennom året.TillitsvaldeFor tillitsvalde er det budsjettert med 9,8 årsverk.421 EigedomsforvaltningDenne funksjonen omfattar eigedomsseksjonen,forsikring av bygningar og kartlegging av bygningsmassen.Eigedomsseksjonen er ein seksjon under økonomiavdelinga.Det er budsjettert med 23,3 årsverk i2011, ein auke på 1,8 i høve til 2010. Ei stilling ersett av til arbeid med energimerking / energiøkonomisering.Løyvinga til arbeidet med å kartlegge bygningsmassener auka frå 1 til 2 mill. kr. No framover vert detsærleg fokusert på kartlegging av miljøfarlege ogskadelege stoff.Forsikring av bygningar, er budsjettert med 2,74mill. kr. Summen aukar noko som følgje av nyeskular og større areal.430 AdministrasjonslokaleUtgiftene omfattar fylkeshuset i Agnes Mowinckelsgt.,leigde areal i Wigandgården og Aasegården.Ein budsjetterer i 2011 med brutto utgifter på 21,3mill. kr og inntekter på 3 mill. kr. Nettoutgifta aukarmed 1,8 mill. kr i høve til 2010. Auken skuldast ihovudsak heilårseffekt av auka leigeareal i Wigandgården.440 Personal- og rekrutteringspolitisketiltakVelferdsbyggFylkeskommunen har to eldre bustader som dei tilsettekan disponere på Fløksand og Gjerskvål(Voss). Det vert budsjettert med brutto utgifter på kr160.000 og inntekter på kr 25.000.Leiarutvikling og personalopplæringSom ledd i oppfølginga av Strategi for leiarutviklingi Hordaland fylkeskommune 2009–2013, vert detarrangert regelmessige samlingar for ulike leiarkategoriar.I 2010 vart alle leiarane i fylkeskommunensamla til storsamling. I 2011 vil det bli arrangerteigne leiarsamlingar for tre grupper leiarar: rektorar,leiarar i tannhelsetenesta og leiarar i fylkesadministrasjonen.Desse samlingane vil verta arrangert kvartår, medan storsamling vil verta arrangert annakvartår.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 65

More magazines by this user
Similar magazines