Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FELLESFUNKSJONAR471 Amortisering av tidlegare årspremieavvikI følgje rekneskapsreglane skal pensjonskostnadeneleggjast til grunn for rekneskapsføringa av pensjonsutgiftene.Avviket mellom faktiske premiebetalingarog pensjonskostnadene vert kalla premieavviket.Opplegget er at frå og med 2003 skal premieavviketdekkast inn over ein periode på 15 år.På dette budsjettkapitlet vert budsjettert inndekkingav kjente premieavvik.Summen som er budsjettert for inndekking i 2011er 1/15 av premieavviket for kvart av åra 2003-2009, og kjem fram slik:ÅrBeløp2003 1 657 0002004 2 928 0002005 635 0002006 1 936 0002007 855 0002008 3 011 0002009 6 075 000Sum 17 097 000Storleiken på premieavviket for 2010 er enno ikkjekjent. Inndekking av premieavviket for 2010 erdifor ikkje ført opp på dette budsjettkapitlet i 2011-budsjettet, men må dekkast av lønsavsetjinga.480 Diverse fellesutgifterFylkeseldrerådTil fylkeseldrerådet er det ført opp kr 260.000.Dette er i samsvar med budsjettforslaget frå fylkeseldrerådet.Rådet for menneske med nedsett funksjonsevneRådet har i 2010 eit budsjett på kr 375 000. Fylkesrådmannengjer framlegg om ei prisjustering opp tilkr 385.000 i 2011.Ymse utgifter etter vedtak av fylkesrådmannenDette er midlar som vert disponert til mindre utgifteretter vedtak av fylkesrådmannen. Ein ser dettesom ei praktisk ordning, som gjer at små og kurantesaker kan handsamast administrativt. Det er førtopp kr 100.000, same summen som i 2010.Ymse tilskotHer vert det budsjettert tilskot til lag og organisasjonarsom ikkje høyrer naturleg inn under dei ulikesektorane.I tabellen nedanfor er det lista opp tilskota som vartløyvde i 2010, og forslag til løyving i 2011:2010 2011Norsk Pensjonistforbund 45 000 45 000Raftostiftelsen 200 000 250 000Ungdommens fylkesting 190 000 200 000Kirkens SOS 160 000 165 000FFO 175 000 200 000Samarbeidsforum for 60 000 60 000Funksjonsh. Org.Dysleksiforeningen i Bg. 10 000 10 000Det akademiske kvarter 100 000Sjømannskyrkja i Cardiff 200 000Sum 940 000 1 130 000For mange av organisasjonane vert det gjort framleggom same tilskot som i 2010, eventuelt med eiprisjustering av beløpet. Kommentarane nedanforHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 67

More magazines by this user
Similar magazines