Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Tabellen viser brutto driftsutgifter for opplæringssektorenpå om lag 2,5 milliardar kr i2011.I 2010 vart det lagt inn ekstra midlar til aukadriftsutgifter for nye og ombygde skular og deter lagt inn 6 mill. kr i 2011 til heilårsverknadenfor drifta av desse skulane.Fylkesrådmannen har redusert ramma for skulanesine budsjett med 15 mill. kr samanliknamed 2010-nivået – ein reduksjon på knapt 1%.Drifta til dei tekniske og maritime fagskulaneligg no inne i budsjettet, etter overføring avansvaret for denne utdanninga pr. 1.1.10. Forhelsefagskulen kjem det også i 2011 øyremerkatilskot til fylkeskommunen.Den sterke auken i inntektene på funksjon 510Skulelokale, forvaltning skuldast budsjettekninskeomleggingar som gjeld internat og kantiner.FylkestingetFylkestinget auka ramma til vidaregåande opplæringmed 5 mill. kr.Samandrag/Viktige tiltakOpplæringssektoren i Hordaland fylkeskommuneomfattar opplæring i vidaregåande skule,fagopplæring i arbeidslivet, fagskule, vidaregåandeopplæring for vaksne, grunnskuleopplæringi sosiale og medisinske institusjonar,vidaregåande opplæring i fengsel, pedagogiskpsykologiskteneste og oppfølgingstenesta(OT/PPT).Hordaland fylkeskommune eig og driv 47 vidaregåandeskular, fire fagskular og ein folkehøgskule.Viktige tiltak i 2011Nybygg og tilbygg (+ 6,0 mill. kr)Hausten 2010 opna fylkeskommunen to nyeskulebygg. Den største er Nordahl Grieg videregåendeskole på Sørås med ein kapasitetpå om lag 900 elevar. Elevtalet skal trappastopp over tre år. Osterøy vidaregåande skuleflytta inn i nybygg hausten 2010. Skulen harkapasitet til å ta imot om lag 250 elevar.Fylkeskommunen har også teke i bruk tilbyggved Austevoll, Kvinnherad og Stord vidaregåandeskular. Totalt er undervisningsarealetauka med om lag 21 770 m 2 . Meirkostnadenfor auka undervisningsareal er rekna til 7,3mill. kr i 2011. Ved Osterøy vidaregåandeskule er det ei innsparing på kr 1,3 mill kr vedinnflytting i eige bygg grunna bortfall av husleigekostnader.Dette gir ein netto auke på 6,0mill. kr.Reduksjon i skulebudsjetta (- 15 mill kr)Med dei tiltaka som er gjort og den økonomiskeramma for Opplæring er det naudsynt åredusera skulebudsjetta samla med 15 mill kr.Auke i faste kostnadar (+ 2,7 mill kr)Dei faste kostnadane på skulebudsjetta aukarmed2,7 mill. kr. Det er særleg utgifter tilstraum og husleige som har auka.Reduserte kostnader til gjesteelevar (- 1,1 mill.kr)Det er budsjettert med kjøp av noko færreelevplassar og budsjettet for gjesteelevoppgjereter redusert med 1,1 mill. kr i 2011 samanliknamed 2010.Auka felleskostnader (+ 1,1 mill kr)Det er auka kostnader til lisensar, biblioteksystemm.m.Auka kostnader til avvikling av fagprøver (+4,5 mill kr)Budsjettet for fagprøver har vore knapt budsjettertdei siste åra. Budsjettet for 2011 erauka for å få samsvar mellom budsjett og reellekostnader.Reduksjon av kostnader til lærlingtilskot (-10,5 mill. kr)På dette tidspunktet er det vanskeleg å fastslånøyaktig kor mange nye lærekontraktar somvert inngått i 2010. Utbetaling av lærlingtilskottgår over to år. Det er nedgang i talet påinngåtte lærekontraktar i høve til 2008 og2009. Fylkesrådmannen trur difor at det errealistisk med ein reduksjon på 10,5 mill kr i2011.Revidert budsjettgrunnlagRegjeringa foreslo i statsbudsjettet for 2011 åoppretthalda den auka løyvinga til lærlingtilskot.I krisepakken frå januar 2009 vart lærlingtilskotetauka og dette er vidareført i stats-Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 72

More magazines by this user
Similar magazines