Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Rapportering på måloppnåing 2010:Tabellen under syner resultatkrava i fylkesbudsjettetfor 2010 under tiltaksområda:Tiltaksområde: Resultatkrav: Måloppnåing:Vurdering avelevane si læringDen digitaleskulen1. Redusere del elevar med ikkjegreidd (stryk i einskildefag) vidaregåande skule med5 %.2. Redusere bortvalet ved deividaregåande skulane med 5%.3. Redusere talet på lærlingarsom ikkje greier fagprøvenmed 5 %.4. 75% av elevane skal nytte pcdagleg i skulearbeidet1. Talet på elevar med ikkje greidd (stryk ieinskilde fag) er redusert med 7% fråskoleåret 08/09 til skoleåret 09/10.2. Bortvalet ved dei vidaregåande skolaneer redusert med 9% frå skuleåret 08/09til skoleåret 09/10.3. På grunn av overgangen frå Reform 94til Kunnskapsløftet har det ikkje voremogeleg å lage god statistikk for måletom å redusere talet på lærlingar som ikkjegreier fagprøve.4. 94,6% av elevane i den vidaregåandeskulen oppgjer at det nyttar PC fleiregongar i veka.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 74

More magazines by this user
Similar magazines