Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

i Kunnskapsløftet om digital kompetanse som eingrunnleggjande dugleik. Hordaland fylkeskommunetar og i bruk andre digitale verktøy og har itillegg mellom anna satsa mykje på elektronisketavler og videokonferanseutstyr på skulane.For å heva kompetansen til lærarar i bruk av digitaleverktøy i undervisninga har Hordaland fylkeskommunem.a. oppretta eit system med ein e-Koordinator på kvar skule. Dette er ein ressurspersonpå kvar skule i høve til pedagogisk bruk avIKT.Når det gjeld innhald/læremiddel, held satsinga påNasjonal digital læringsarena (NDLA) fram, ogdet vert utvikla læremiddel i stadig nye fag.Satsing mot bortval i skule og i fagopplæringArbeidet mot fråfall i vidaregåande skule har eitlangsiktig perspektiv. Dette er også eit av måla ibudsjettet. Det er eit felt som både politikarar,elevar, føresette og samfunnet generelt er opptattav då fråfall i utdanninga får store konsekvensarbåde for den enkelte og for samfunnet i det heile.Satsinga mot fråfall i den vidaregåande skulen iHordaland held fram i 2010/11.§§§§§§§§Styrking av rådgjevingstenesta i heile grunnopplæringaRevidering av retningslinjer og kompetansehevingav kontaktlærararInformasjonsspreiing – konferanse om fråfallStyrke lærekandidtatordningaSommarskule/leksehjelpSkuleinterne tiltak som matteprosjekt, styrkingav ressursteam, leksehjelp, open skole,studieverkstad m.m.Informasjonsmøte for minoritetsspråklegeelevar og føresetteProsjekt Fleire fullfører, med hovudfokus påovergang ungdomsskole/vgsfagopplæringskontoret. Tema på møta er kva rolleog ansvar ei lærebedrifta har.Skolering av instruktørar og faglege leiararInstruktørkursa har funne ei god form, og detteopplæringstilbodet til faglege leiarar, instruktørarog yrkesfaglærarar har kome inn i ein driftsfase.Kursa legg vekt på ma kommunikasjon og rettleiing,læreplanforståing, vurderingsarbeid og dokumentasjon.Skolering av prøvenemnderFylkeskommunen stiller store krav til kvalitet påvurdering og gjennomføring av fag-/sveineprøver.I perioden blir prøvenemndene supplert med nyemedlemmer. I den samanheng vil det vere eit opplæringsbehov.Frå 1. januar 2012 skal ”nye” prøvenemnder oppnemnast,og vi reknar med ca. 300 nye medlemmer.Dei skal lærast opp i lov, forskrift og læreplanverket.I tillegg skal prøvenemndene i deieinskilde faga samkjørast.Intern kvalitetssikringRutinehandboka er eit verktøy for kvalitetssikringav sakshandsaminga ved fagopplæringskontoret,både i høve til opplæringslova, forvaltningslova,offentleglova og anna aktuelt lovverk. Både rutinarog standardbrev knytt til desse er med. Handbokagjer det lettare for nye medarbeidarar å fåoversikt over saksgangen i ulike saker, sikrar atlike saker vert handsama likt, og sikrar at all nødvendiginformasjon når fram til rett instans.Kvalitetsutvikling innan fag- og yrkesopplæringaArbeidet med kvalitet i opplæringa i bedrift er eitprioritert område. Årsrapportering blir no obligatorisk,og bedriftene skal ha internkontrollsystemfor opplæringa av lærlingar og lærekandidatar.Fagopplæringskontoret følgjer opp dette i form avbedriftsbesøk.Skolering av nye lærebedrifter:Alle bedrifter som søkjer godkjenning som lærebedriftblir kalla inn til informasjonsmøte i regi avHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 76

More magazines by this user
Similar magazines