Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

520 Pedagogisk leiing,pedagogiske fellesutgifter oggjesteelevoppgjerDette kapitlet inneheld pedagogiske fellesutgifterved dei vidaregåande skulane. Dessutan rommardet delar av budsjettet for opplæringsavdelinga,senter for yrkesrettleiing, fagleg pedagogisk verksemdog andre fellespostar m.a. innanfor prosjektetden digitale skulen. Samla for denne budsjettpostener det ført opp 318,6 mill. kr netto.Pedagogisk skuleleiingDen største posten innanfor dette området er pedagogiskskuleleiing ved dei vidaregåande skulane,der det er budsjettert med 178,6 mill. kr.GjesteelevoppgjerHordaland fylkeskommune har samarbeidsavtalemed Rogaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.Det er spesielt for elevane frå Sveio og inokon grad frå Etne at Hordaland kjøper plassarav Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunensel i hovudsak plassar til Sogn og Fjordane, og deter spesielt Austrheim vgs. som har elevar frå Sognog Fjordane.For 2011 er det budsjettert med netto kjøp avplassar med 17 mill. kr til gjesteelevar. Dette erein reduksjon på 1,1 mill. kr i høve til 2010. Detskuldast nedgang i talet på gjesteelevar.Pedagogisk verksemdMidlane på denne posten går til etterutdanning ogleiarutvikling. Budsjettposten er på 11 mill kr.Digital skole - Elev- pcFrå og med skuleåret 2011/ 2012 skal elevanebetala lågaste læremiddelstipendsats (hausten2010 var denne kroner 870) i eigendel kvart skuleår.Inntekta frå eigenbetalinga er budsjettert med10 mill. kr. Samla kostnad for innkjøp og vedlikehaldav elev-pc er budsjettert til om lag 37 mill.kr. Netto vert det dermed budsjettert med 27 millkr til elev-pc ordninga.Auke i læretimetaletDet er lagt inn om lag 5,6 mill. kr til dette tiltaket.Ved mindre skular som har få parallellar er dettrong for eit breiare fagtilbod enn elevtalet skulletilseie. For at elevane skal få velja mellom fagtrengst det ekstra timar.SkuleportalenSkuleportalen er ein nettstad der fylkeskommunenog skulane får ut informasjon om si verksemd.Den er også inngangsporten til It’s learning, ogmidlane, 3,8 mill. kr, er i hovudsak nytta til driftav It’s learning og denne nettstaden.Justering i klassetilbodetDet går fram av innleiinga av opplæringsbudsjettetat prognosen for utviklinga av årgangstalet frå2010 til 2011 viser ein vekst på 196. Det er budsjettertmed 1 mill kr til justeringar hausten 2011.Gratis læremidlarDet er budsjettert med 23,2 mill. kr til gratis læremiddeli 2011. Av dette er det sett av midlar tilNDLA (6 mill. kr), til nyinnkjøp av bøker og tillisensar. Skuleåret 2010/11 er det fjerde året medmidlar til gratis læremiddel, slik at det frå detteskuleåret vert trong for supplering av læremiddeltil elevane. Samstundes utvidar NDLA tilbodet avdigitale læremiddel.SkulebibliotekTil bibliotekarar på skulane er det totalt sett av 5,8mill. kr. Det tilsvarar om lag 12 heile stillingar. Itillegg er det i skulebudsjetta kr 60 000 pr. skuletil dette føremålet.Pedagogisk leiing ved nye skularDet er på denne posten budsjettert med admininstrativeressursar på 3,6 mill. kr til Nordahl Griegvideregående skole. Skuledrifta skal trappast oppover tre år og summen gjeld aministrative ressursarutover det elevtalet skulle tilseia.Fylkesrådmannen har ført opp 0,3 mill. kr til rektorstillingved Amalie Skram videregående skolefrå hausten 2011. Den nye skulen skal etter planenstå ferdig i 2013.Fylkeskommunen har avtale med Olympiatoppenvest om bruk av trenarar til toppidrettsklassane påTertnes vgs og Voss gymnas. Denne summen harikkje vorte indeksregulert sidan vi starta opp, derforkjem dette tiltaket i 2011.Tiltak i 2011Gjesteelevar, reduksjon tal elevar (- 1,1 mill.kr)Nordahl Grieg vgs. ekstra adm. (+ 3,6 mill.kr)Rektor Amalie Skram(+ 0,3 mill. kr)Toppidrettsklassane indeksreg (+ 0,5 mill. kr)Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 78

More magazines by this user
Similar magazines