Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FylkestingetFylkestinget la inn auka midlar til følgjande tiltak:kr 1 000Leksehjelp / sommarskole 250Bibliotekplan 1 000Auka ramme vgs. 5 000521-532 Utdanningsprogrammaved dei vidaregåande skulaneDette kapitlet inneheld lønsutgifter knytt til utdanningsprogramma(undervisninga) ved dei vidaregåandeskulane. I tillegg er skulegardane budsjettertsaman med utdanningsprogrammet naturbruk.Kapitlet er netto budsjettert med 1 152,9 mill. kr ibudsjettet for 2011 mot 1 077,8 mill. kr i 2010.Undervisningstilboda ved dei ulike skulane erkvart år under revisjon. Det vert lagt vekt på atutdanninga skal vera i samsvar med regionen sintrong for kompetanse og med omsyn til privat ogoffentleg næringsverksemd. Samstundes må elevanesine ønskje om fagtilbod vega tungt. Det erikkje alltid samsvar mellom desse to grunnleggjandeønskja.Omfanget av klassar må også tilpassast elevtalet idei ulike regionane, samstundes som elevane ikvar region skal ha eit variert utdanningstilbod.Blir tilboda veldig omfangsrike i regionane, førerdet til få elevar i dei ulike klassane, noko somigjen er kostbart. Å finna balansen mellom desseønskja er ei utfordring.Kostratal på områdetKostnad pr elev alle utdanningsprogramTotalkostnadHordalandLandssnitt utanOslo2009 2008 2009 200868536 64052 64914 60583Lønsutgifter 66124 61868 61454 57583Aldersamansetjing lærarane - i prosentHordalandLandssnitt utanOslo2009 2008 2009 200840 år og yngre 26,6 26,1 27,7 27,350 år og eldre 50,4 51,2 48,9 49,860 år og eldre 18,2 17,0 17,5 17,0Utdanningsnivå lærarane - i prosentUniv..-/høgsk.utd.høgare nivå m/ped.Univ..-/høgsk.utd.høgare nivå u/ped.Univ..-/høgsk.utd.lågare nivå m/ped.Univ..-/høgsk.utd.lågare nivå u/ped.Andel lærere medvidaregåande utd.Hordaland2009Elevtal pr skule/lærarårsverk2008Landssnitt utanOslo2009 200823,5 22,7 20,8 20,18,7 8,8 6,4 6,850,6 51,2 54,8 55,58,1 7,9 9,4 9,19,1 9,4 8,6 8,4Landssnitt utanHordalandOslo2009 2008 2009 2008Pr skule 403 387 491 477Pr lærarårsverk 8,6 8,4 8,5 8,4Når ein samanliknar lønsutgiftene i Hordalandmed landssnittet, ser ein at lønsutgifter pr elevhøgare enn gjennomsnittet. Forklaringa er bådealderssamansetninga til lærargruppa og utdanningsnivået.18,2% av lærarane var i 2009 eldreenn 60 år mot 17,5 % i landssnitt. Når det gjelddei yngre lærarane, er 26,6% under 40 år mot 27,7% som er landssnittet. I tillegg har heile 32,2% avlærarane i Hordaland universitets- eller høgskoleutdanningpå høgare nivå mot 27,2% i landssnitt.Ramma til dei vidaregåande skulaneI sak om budsjettrammer til fylkesutvalet var detlagt opp til ein reduksjon i ramma til opplæringssektorenpå 20,6 mill kr i høve til 2010. Fylkesrådmannenhar under budsjettarbeidet lukkast medå redusera dette til 9 mill. Samstundes vert nye ogombygde skulebygg tekne i bruk med ein aukakostnad på 6 mill. kr. Det medfører ein reduksjoni rammene til dei vidaregåande skulane på om lag15 mill kr.Budsjettet for 2011 for dei vidaregåande skulaneer sett opp i samsvar med budsjetteringsmodellensom ein gjekk over til å nytta frå og med 2008-budsjettet. Det er eigne utrekningsmåtar for lønsbudsjettetog for skulane sine driftsbudsjett elles.For 2011 har fylkesrådmannen redusert ramma tildei vidaregåande skulane med til saman 15 mill.kr som nemnt ovanfor. Fylkesrådmannen føreropp 1 147,1 mill. kr i nettobudsjett til utdanningsprogrammai 2011.Med den storleiken som er på skulebudsjetta samlaer 15 mill. kr eit marginalt tal eller knapt 1 %.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 79

More magazines by this user
Similar magazines