Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

SkulegardarDet er skolegardar ved dei tre jordbruksskulane ifylket, Voss jordbruksskule, Stend vidaregåandeskule og Hjeltnes gartnarskule. Gardsdrifta erbasert på læreplanane i naturbruk. Det er budsjettertmed 5,8 millionar på denne posten.Utdanningsprogram og elevtalTabellen ved slutten av opplæringskapitlet viseromfanget ved dei vidaregåande skulane i Hordaland.Av tabellen går det fram kva utdanningsprogramdei ulike skulane har og elevtalet for kvartprogram og for kvar skole samla.Tiltak 2011Skulebudsjetta,554 Fagskule(- 15 mill.kr)Det er fagskuleverksemd innanfor tekniske fagved Bergen tekniske fagskole, Bergen maritimevideregående skole, Rubbestadneset vidaregåandeskule, Voss vidaregåande skule, Austevoll vidaregåandeskule. Innan helsefag er det fagskuletilbodved Fitjar vidaregåande skule og Fusa vidaregåandeskule. Hjeltnes gartnarskule har fått godkjentfagskuleutdanning innan Arboristfaget. Dettetilbodet vart sett i gang hausten 2010.Revidert budsjettgrunnlagAnsvaret for fagskulane vart overført til fylkeskommunanefrå 2010. Overføringa omfatta ogsåei gruppe fagskular som låg under kap. 6A i privatskulelova.I statsbudsjettet for 2011 foresloregjeringa å trekkja ut midlane for dei tidlegare6A- fagskulane frå fylkeskommunane sitt rammetilskotog flytta løyvinga attende til Kunnskapsdepartementetsitt budsjett.For Hordaland fylkeskommune gjeld denne endringaKunstskolen i Bergen, og budsjettet kanreduserast med 4,9 mill. kr på utgiftssida.559 LandslinjerDette kapitlet gjeld landslinjetilboda i Hordaland.I små og/eller kostnadskrevjande fag er det opprettasåkalla landslinjer. Elevar frå heile landetkan søkje opptak til desse kursa. Hordaland harVg3 Yrkessjåfør og Vg2 og Vg3 Anleggsmaskinførar.Det er Os vidaregåande skule som har desse tilboda.Det er budsjettert med netto 2,6 mill. kr i fylkeskommunaleutgifter ettersom statstilskotetikkje er nok til å dekka utgiftene til denne undervisninga.Fagskuleutdanning er ei tertiærutdanning, sombyggjer på eksamen frå vidaregåande skule ogfagbrev. Tilbodet skal ha ei lengd på mellom eithalvt og to år på heiltid. Fagskulane tilbyr i dagtoårig heiltids utdanning og deltidsutdanning. Deter og tilbod innanfor nettbasert utdanning.På dette kapitlet er det ført opp netto 72,5 mill. kri driftsutgifter til fagskulane. Dette talet inneheldogså kompensasjon for gjestestudentane.I tillegg er det framleis ei ordning med øyremerkastatstilskot for fagskuletilbod i helse- og sosialfagfinansiert over Helse- og omsorgsdepartementetsitt budsjett. For 2011 er det budsjettert med eitstatstilskot på nær 6 mill. kr til denne undervisninga.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 80

More magazines by this user
Similar magazines