Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

halda seg på eit høgt nivå sidan det tek to år fråkontrakt er inngått til fagprøven. I dei siste åra hardenne posten hatt eit meirforbruk i høve til budsjettet.Fylkesrådmannen har difor lagt inn einauke på 4,5 mill. kr2006 2007 2008 2009Tal nye lærekontr. 2154 2208 2186 1960Til saman er det for fagopplæring i arbeidslivetsett av 218,3 mill. kr.Fagprøver for lærlingar er ei kostnadskrevjandevurderingsform når ein samanliknar med andreavgangsprøvar i vidaregåande opplæring.Tiltak 2011FagprøverLærlingtilskot( + 4,5 mill. kr)(- 10,5 mill kr)YrkesopplæringsnemndaNemnda sine arbeidsoppgåver er m.a. å føra tilsynmed fagopplæringa, formidle elevar til lærebedriftene,oppnemne prøvenemnder for dei ulike lærefagasamt å skrive ut fagbrev, sveinebrev og kompetansebevisfor lærekandidatar. Fleirtalet avnemnda sine sju medlemmer er representantaroppnemnde etter framlegg frå arbeidstakar- ogarbeidsgjevarorganisasjonane.LærlingopplæringI dei tilfella der bedriftene sjølve ikkje tek seg avå gi teoriopplæring til lærlingane, pliktar fylkeskommunenå syta for slik opplæring. Denne undervisningaskjer i eigne klassar eller i nokre tilfelleintegrert i den ordinære opplæringa ved skolen.Organiseringa av undervisninga avheng avkor mange lærlingar som skal ha undervisning.Utgiftene gjeld løn til undervisningspersonale.LærlingtilskotInnan yrkesfag har elevane fleire opplæringsløp åvelje mellom. Hovudløpet er to år i skule og to år ibedrift, men elevane kan også velje fire års opplæringi bedrift etter ungdomsskolen.Tilskottet til lærebedriftene er avhengig av utdanningsløp,alderen på lærlingen, om lærlingen tidlegarehar fått oppfylt retten til vidaregåande opplæring,eller om det er eit verneverdig fag lærlingenhar fått læreplass i. Tilskotssatsane vert regulertkvart år i juni/juli av departementet, og dei hartilbakeverkande kraft frå 1. januar.I perioden fram til 2008 har det vore ein jamnvekst i talet på lærlingar. I 2009 og 2010 har vekstenstoppa opp og det har vore ein nedgang. Deter enno usikkert kor mange lærekontrakter somvert teikna i 2010 men det er venta ein nedgang ihøve til 2008 og 2009. Tilskotet er derfor redusertmed 10 mill. kr i 2011. Situasjonen for bedriftenedei siste åra har også innverknad på talet på lærekontraktarsom vert teikna.Oversyn over tal nye lærekontraktarRevidert budsjettgrunnlagRegjeringa foreslo i statsbudsjettet for 2011 åoppretthalda den auka løyvinga til lærlingtilskot. Ikrisepakken frå januar 2009 vart lærlingtilskotetauka og dette er vidareført i statsbudsjettet for2011. I rammetilskotet til fylkeskommunane erdet sett av 195 mill. kr til desse meirutgiftene. Ibudsjettgrunnlaget frå 4. oktober var vidareføringaav dette tilskotet ikkje rekna med. Hordaland sindel av denne summen er knapt 10 %, og fylkesrådmannenforeslår å auka budsjettet for lærlingtilskotmed 19 mill. kr.581 Vaksenopplæring etter opplæringslovaKapitlet omhandlar vaksenopplæringa.Utviding av vaksenretten og bruk av denne viltruleg føre til auka etterspurnad etter realkompetansevurderingog vaksenopplæring.Retten til vidaregåande opplæring for vaksne gjeldfrå det året ein fyller 25 år. Vaksenretten følgjersåleis direkte etter ungdomsretten.Hovudtyngda av opplæringstilboda er knytt tilutdanningsprogramma for studiespesialisering oghelse- og sosialfag.I fylket er det ni realkompetansesentra som vurdererrealkompetansen til dei vaksne og organisereropplæringstilbod. Sentra gjev også karriererettleiing.Budsjettet er vidareført på same nivå som i 2010med prisvekst og fylkesrådmannen fører opp28,9 mill. kr i 2011.FylkestingetFlylkestinget la inn 2 mill. kr til opplæring avbussjåførar. Summen er lagt inn her under vaksenopplæring.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 82

More magazines by this user
Similar magazines