Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Auka bemanning i oral kirurgiAuka utgifter til bemanning av Senter for odontofobi(angst for tannbehandling).Elektronisk samhandling i tannhelsetenesta.Medlemskap i Norsk helsenettEventuelle innsparingar ved rasjonalisering avklinikkstrukturen kan brukast til å setje i verktiltak for å møte utfordingane som er nemndeover.Fylkesrådmannen foreslår å auka takstane fortannbehandling av vaksne betalande klientar med7% i 2011.FylkestingetFylkestinget vedtok takstauke på 10% og la tilgrunn at dette ville gje 1 mill. kr i auka inntekter.HovudutfordringarDen offentlege tannhelsetenesta i Hordland gjeveit oppsøkjande tilbod til prioritert klientell i fylketetter lov om tannhelsetenester § 1-3, og behandlari tillegg vaksne, betalande pasientar derdet er kapasitet og behov.Tannhelsetenesta har ansvar for rundt 130 000barn og unge frå 1 til 20 år, 1 450 personar medpsykisk utviklingshemming, og 12 500 eldre, uføreog langtidsjuke i institusjon og heimesjukepleie.Det blir og gitt eit tilbod til rusavhengigepersonar i kommunal omsorg og innsette i fengsel.I overkant av 20 000 vaksne personar får årlegbehandling i den offentlege tannhelsetenesta.Tabellen under viser kor stor del av det prioritertklientellet som var under offentleg tilsyn dei tosiste åra samanlikna med resten av Noreg.DEKNINGSGRAD Hordaland Noreg2008 2009 2008 2009Gr a, barn og ungdom95,5 95,3 97,4 95,71-18 årGr b, psykisk92,6 96,9 92,4 93.1utv.hemmaGr c2, eldre i heimesjukepleie30,2 31,2 33,4 33,5Gr d, ungdom 19-20 72,2 70,7 75,1 77,1årAlle prioritertegrupper90,3 86,9 92,5 88Den offentlege tannhelsetenesta sine utgifter gårtil behandling av prioriterte grupper og vaksne,betalande klientar. Behandling av vaksne, betalandepasientar gjev inntekter, og takstane er settslik at denne delen av verksemda skal vere sjølvfinansierande.Tabellen under viser netto driftsutgifterper innbyggjar og per prioritert klient undertilsyn i Hordaland, samanlikna med gjennomsnittetfor fylka i Noreg.TENESTE-Hordaland NoregPRODUKSJON 2008 2009 2008 2009Netto driftsutgifter 364 379 373 379per innbyggjar, krNetto driftsutgifter. prprioritert klientellunder tilsyn i kr.1 368 1 436 1 368 1 418SpesialisttenesterDei fleste spesialistane i Hordland arbeider i privatpraksis. DOT Hordaland har tilsett ein kirurg ihalv stilling ved Odontologisk klinikk. Tidlegarevart deler av utgiftene til kirurgisk behandlingrefundert av NAV, men denne ordninga er nåopphøyrd. Dette medfører at DOT vil få ekstrautgifter på om lag 0,4 mill. kr årleg. Det vart tilsettein ekstra oralkirurg i halv tilling sommaren2010Behandling av grupper med spesielleproblemPå grunn av omlegging av refusjonssystemet er nåsjukehusa sitt tilskot til tannbehandling i narkosekraftig redusert. Helse Bergen ønskjer å frigjereein av dagane som DOT Hordaland disponerer tilanna poliklinisk behandling som gjev høgare inntekter.DOT betaler Helse Bergen 2000 kr perpasient for å oppretthalde tilbodet.Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland hardelfinansiert Senter for Odontofobi (SFO) i Bergenmed 0.4 tannlegeårsverk. Tidlegare har leiarav senteret slutta utan å bli erstatta, og i 2010 vartden siste psykologstillinga ved senteret dratt inn.Dermed sto Senter for Odontofobi i Bergen i farefor å bli nedlagt og tannlegane som er tilsette vedsenteret ville heller ikkje få fullført opplæringa.Tannhelsetenesta har inntil vidare engasjert psykologi 30% stilling for å fullføre opplæringa tiltannlegane og halde senteret i drift inntil det eventueltkan inngå som ein del av det regionale kompetansesenteret.Geografisk utjamning - rekruttering og stabiliseringav personellDei siste 15 åra har det vore vanskeleg å rekrutteretannlegar til klinikkar i deler av Hordaland. ISunnhordland, Hardanger og Voss har tannlegestillingari enkelte periodar stått ledige i over eitår.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 88

More magazines by this user
Similar magazines