Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Dei siste 5 åra har det i tillegg vore vanskeleg årekrutter tannpleiarar til dei same områda.Løna til offentlege tannlegar i Hordaland har aukameir enn gjennomsnittet for tilsette i fylkeskommunendei siste åra. Likevel er det vanskeleg åkonkurrere med privat praksis, og gjennomtrekkenav tannlegar i den offentlege tannhelsetenesta erdifor stor. Rundt 10% av tannlegane sluttar i denoffentlege tannehelsetenesta kvart år. Det fører imange tilfelle til ekstra belastning for resten avpersonellet og ustabile tenester til brukarane.Halvparten av tannlegane som vart tilsett i Hordalandi 2008 kom frå utlandet, Dei er anten rekruttertefrå Tyskland eller dei har gått gjennom kvalifikasjonsprogrammetfor tannlegar utanfor EØSområdet i Bergen. Staten dekker ikkje lenger utgiftenetil rekruttering av utanlandske studentar,t.d. norskopplæring for tyske tannlegar.Sosial utjamning - nye prioriterte grupperFolketrygda finansierer berre ein liten del av kostnadanetil tannlegebehandling i Noreg.Fleire grupper med til dels store tannhelseproblemfell utanfor både folketrygda sine støtteordningarog tilbodet frå fylkeskommunen, og regjeringa harsignalisert at nye grupper vil få eit offentleg tilbodi åra som kjem.I 2007 fekk personar i den kommunale rusomsorgatilbod om tannbehandling utan vederlag i denoffentlege tannhelsetenesta. Det viser seg atmange i denne gruppa har eit omfattande behandlingsbehov,og det blir forventa at tannhelsetenestadekker utgifter til tannimplantat og andre dyretannbehandlingar. Overføringane frå staten dekkerderfor etter kvart ikkje dei reelle utgiftene til behandlingav ruspasientar.Styrking av folkehelsearbeidetRegjeringa har i St.meld. nr 35 (2006/2007) signalisertauka satsing på helsefremmande og førebyggjandetannhelsearbeid og ei betre integreringav tannhelsetenesta i det generelle folkehelsearbeidet.Fylkeskommunen har også fått eit lovfestaansvar for folkehelsearbeidet.Tverrfagleg samarbeid og tverrsektorielle strategiarer nøkkelord i dette arbeidet.Som det går fram av tabellen under, er tannhelsatil barn og ungdom i Hordaland på nivå med restenav landet unntatt for 18-åringar. Tannhelsa til18-åringane i Hordaland ligg godt under gjennomsnittetfor fylkeskommunane i Noreg.Prosentvis del av 5-åringar utan tannråte eller fylling og gjennomsnittleg tal tenner med tannråte eller fyllinghos 12- og 18-åringane i dei fire Vestlandsfylka og Noreg under eitt(unntatt Oslo).NøkkelårskullHordalandNoreg2008 2009 2008 20095-åringar % utan tannråte 77,7 79,3 77,3 80,812-åringar Gj.snitt tenner med karies eller fylling 1,6 1,5 1,5 1,418-åringar Gj.snitt tenner med karies eller fylling 5,3 5,4 4,8 4,8Tannhelsetenesta i Hordaland har laga ein strategifor folkehelsearbeidet, og vil setje i verk tiltak forå betre tannhelsa til dei prioriterte gruppene i fylket.For å få dette til må talet på tannpleiarar i denoffentlege tannhelsetenesta auka.Kompetanse- og kvalitetsutviklingStortinget har gått inn for at det skal etablerastregionale odontologiske kompetansesentra i allehelseregionar i Noreg. Eit av hovudmåla meddenne satsinga er å sikre tilgangen på spesialisttenesterog styrke kompetansen i tannhelsetenestaHelse- og omsorgsdepartementet har løyvd pengartil eit prosjekt som skal greie ut lokalisering, organiseringog drift av eit kompetansesenter i helseregionVest.Både investeringar og driftsutgifter knytt til spesialistutdanningog forsking vil bli dekt av staten,men fylkeskommunane er ansvarleg for deler avutgiftene, m.a. til pasientbehandling, etterutdanningog rettleiing av allmenntannlegar. Pasientbehandlingvil gje inntekter til fylkeskommunane.Kompetansesenteret for helseregion Vest vil haspesialistavdelingar i kvart fylke. Det administrativesenteret for heile regionen vil bli lagt til Bergen.I 2009 inngjekk dei tre fylka ein intensjonsavtalemed departementet, og tek sikte på å inngåein samarbeidsavtale i 2010 når det blir fastlagtkva for selskapsform som skal veljast.Hordaland fylke si spesialistavdeling vil bli lagt tildet nye odontologibygget i lokala som opphavlegHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 89

More magazines by this user
Similar magazines