Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

var tiltenkt ein sentralklinikk for Bergen sentrum.Denne sentralklinikken vil i staden bli lagt tilOverlege Danielsens hus på Årstad. Den eksisterandetannklinikken vil bli utvida til 12 behandlingsrom.Etablering av ein rasjonell klinikkstrukturTalet på tannklinikkar i Hordaland er redusert deiseinaste åra, men det er framleis rom for ei ytterlegareredusering. Alle fylke i Noreg har sentralisertklinikkstrukturen og satsa på store klinikkarmed auka bruk av teamarbeid og utvida tenestetilbod.Det er lettare å rekruttere tannhelsepersonell tilklinikkar med eit breitt fagleg og sosialt miljø.Høgt utdanna nøkkelpersonell i helsetenesta utanforinstitusjon, legar, tannlegar og psykologar,ønskjer ikkje å arbeide i små einingar. Den viktigastegrunnen til dette er ikkje lønstilhøva, menmangel på eitt breitt fagleg og sosialt miljø påmindre stader.Driftsutgifter til husleige, vedlikehald, miljøtiltak,elektrisitet, reinhald og nettleige er blant dei størsteenkeltpostane i budsjettet til tannhelsetenesta.Færre og større klinikkar vil redusere desse utgiftenemonaleg.Det er vanskeleg å få til ei optimal fordeling avtannlegar og tannpleiarar i område med mangesmå tannklinikkar. Tannpleiarane må som regelarbeide på fleire klinikkar som ligg langt frå kvarandre.Ein stor del av arbeidstida går bort i reiser,og arbeidet blir oppstykka og urasjonelt.Ei samlokalisering av småklinikkar vil gjere detmogeleg å få ei betre fordeling av tannhelse- personellog ei betre oppgåvefordeling mellom tannlegeog tannpleiar.Under handsaming av plan for tannhelsetenester iHordaland vart klinikkstrukturen drøfta. Fylkestingetvedtok at alle forslag til endringar i tilbodetskal handsamast som eigne saker.Årsbudsjett 2011Driftsramma for tannhelsetenesta i fylkesrådmannensitt budsjettframlegg for 2011 er redusert medvel 2 mill kr i høve til 2010.Rekruttering og tiltak for å halde på nøkkelpersonell,kompetanseløft og styrking av det førebyggjandearbeidet er område som vil bli prioritert itannhelsetenesta dei komande åra.Etablering av eit regionalt odontologisk kompetansesenteri 2012 krev ekstra midlar både til investeringog drift.Driftsramma for den offentlege tannhelsetenestaer tilpassa dagens drift. Det er ikkje mogeleg åredusere driftsramma utan at tilbodet til prioritertgrupper blir ramma..TannklinikkstrukturI forslag til plan for tannhelsetenester i Hordland2010 – 2013 er det lagt opp ein meir sentralisertklinikkstruktur. Planen vart godkjent i fylkestingeti 2010, men kvar klinikk skal leggjast fram someiga sak før eit tilbod blir lagt ned.I 2010 er det sett fram forslag om å leggje nedtannklinikkane Røldal, Utne og Hatlestrand.Fleire klinikkar som er foreslått nedlagt i løpet avplanperioden, kan bli lagt ned i 2011. Det vil gjeinnsparingar som kan vera med å oppretthaldatilbodet til prioritert grupper.RekrutteringstiltakAuka støtte til kompetanseheving av tannlegar ogtannpleiarar i distrikta er eit tiltak som vil bidra tilå halde på tannhelsepersonell i DOT. Det er framleisvanskeleg å rekruttere tannlegar til Hardangerog Sunnhordland, og konkurransen med tilsvarandestillingar i distriktsstrok i andre fylke er skjerpa.DOT Hordaland kan gje stipend til tannlege- ogtannpleiarstudentar mot to års bindingstid, mendet er vanskeleg å finne midlar innanfor dagensdriftsramme.Det er også mangel på enkelte spesialistar i Hordaland,særleg kjeveortopedar, og det kan bli nødvendigå støtte kandidatar frå fylket for å sikre eitforsvarleg tilbod. Fleire fylke gjev stipend til spesialistkandidatari dag, m.a. Rogaland og Sogn ogFjordane. Kostnadane for eit slikt tiltak vil variereetter kor mange stipend som blir innvilga.Styrking av folkehelsearbeidetAuka satsing på folkehelsearbeidet er avhengig avat tannpleiarbemanninga blir styrka. Dei siste årahar ein del tannlegestillingar blitt gjort om tiltannpleiarstillingar, men nå er det ikkje lengerrom for å redusere tannlegebemanninga ytterlegare.Målsetjinga er at forholdet mellom tannlegarog tannpleiarar i skal vere rundt 3 : 1. I fleiretannhelsedistrikt er ikkje dette målet nådd, og iNordhordland er det trong for omlag ei og ei halvHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 90

More magazines by this user
Similar magazines