Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

REGIONAL UTVIKLING700 Tilrettel./støtte fornæringslivet705 Finansieringsbistandoverf. Næringslivet715 Lokal og regionalutviklingTal i heile tusenBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Brutto driftsutgifter 145 271 159 096 9,5 %Driftsinntekter -126 140 -137 898 9,3 %Netto driftsutgifter 19 131 21 198 10,8 %Brutto driftsutgifter 12 880 8 332 -35,3 %DriftsinntekterNetto driftsutgifter 12 880 8 332 -35,3 %Brutto driftsutgifter 34 049 73 980 117,3 %Driftsinntekter -30 718Netto driftsutgifter 34 049 43 262 27,1 %716 Friluftsliv og miljø Brutto driftsutgifter 9 790 9 399 -4,0 %Driftsinntekter -305Netto driftsutgifter 9 790 9 094 -7,1 %Sum brutto driftsutgifter 201 990 250 807 24,2 %Sum driftsinntekter -126 140 -168 921 33,9 %Sum netto driftsutgifter 75 850 81 886 8,0 %Budsjettområdet gjeld tiltak innanfor næringsføremål,lokal og regional utvikling, fordeling avøyremerkte statsmidlar, friluftsliv og miljø.Lønns- og driftsmidlar som knyter seg til dei ulikeføremåla, er inkludert i tabellen ovanfor, medunntak av administrative stillingar på Regionalavdelingasom er lagt inn på budsjettpost 420 etterKostra inndelinga.Samanlikna med budsjettet for 2010 er det ein goddel endringar i forhold til brutto driftsutgifter ogdriftsinntekter. Årsaka er at fylkeskommunane i2010 har fått fleire øyremerka statlege tilskot somfølgje av forvaltningsreforma. Fylkesrådmannenhar stipulert mest mogleg av dei statlege tilskotaein reknar med at fylkeskommunen får i 2011.Dette har ikkje noko å seie for netto budsjettramma,men denne budsjetteringsmåten viser det aukaomfanget regional utvikling har fått som følgje avforvaltningsreforma.I tillegg viser tabellen at det er gjort budsjettekniskeendringar mellom dei ulike funksjonane.Dette gjeld særleg funksjon 705 Finansieringsbistandoverfor næringslivet der ein del av lønsmidlanefrå 2011 vert budsjetterte på funksjon 715Lokal og regional utvikling.Auken i netto budsjettramme skuldast i hovudsakheilårsverknad av dei 7 nye stillingane som eroppretta som følgje av forvaltningsreforma.Som følgje av forvaltningsreforma og nye oppgåverhar fylkeskommunane frå 2010 fått nye statlegeoverføringar/øyremerka midlar. Dette vart ikkjebudsjettert opphavleg budsjett for 2010, fordidet ikkje var avklart då budsjettet for 2010 vartutarbeidd.I budsjettet for 2011 er det ført opp kva ein ventarå få av øyremerka midlar til dei nye oppgåvene/funksjonane.Dei endelege beløpa vert nærareavklara i statsbudsjettet.Det gjeld følgjande statlege overføringar:Regionalt forskingsfond29,0 mill. krLandbruk1,2 mill. krHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 93

More magazines by this user
Similar magazines