Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Vassregionforvaltning0,6 mill. krVi har også i budsjettet for 2011 lagt inn følgjandestatlege overføringar (stipulert):Skjelsand0,1 mill. krTilskotsmidlar jakt og fiske 0,3 mill. krLUK (lokal samf.utv. i komm.) 1,0 mill. krSidan desse statlege overføringane ikkje var lagtinn i opphavleg budsjettet for 2010, aukar bruttodriftsutgifter og driftsinntekter i budsjettet for2011. I tillegg er til postane ovanfor er det påinntektssida budsjettert med 81,7 mill. kr til regionaltutviklingsprogram og 55,1 mill. kr til næringsrettautviklingstiltak, slik at samla inntekterer budsjettert til 168,9 mill. kr, jf. tabellen ovanfor.Regionalavdelinga skal vere ein ressurs, pådrivarog støttespelar for ei god regional utvikling i Hordaland.Avdelinga skal stimulere og styrke vekstkraft,nyskaping og gode levekår i heile fylket.Det inneber at avdelinga skal arbeide for§ Ei berekraftig utvikling av alle regionar i fylket§ Gode levekår og likeverd for innbyggjarane§ Framtidsretta utvikling av næringslivet§ Berekraftig forvaltning av areal- og naturressursane§ Attraktive og konkurransedyktige lokalsamfunn§ Tenleg infrastrukturInnan utgangen av 2010 vil det vera tilsett personari dei sju stillingane som vart oppretta somfølgje av forvaltingsreforma. Ei av utfordringaneblir å få den nye avdelinga til å fungere optimaltetter omorganiseringa slik at den får løyst både”gamle” og nye oppgåver tilfredsstillande. Måleter å kunna visa at det betyr ein forskjell at Hordalandfylkeskommune har teke over oppgåvene.Reiskapen for å få til regional utvikling er planar,planprosessar og bruk av verkemiddel. Desseverkemidla er dels økonomiske gjennom uliketilskotsordningar, dels rettleiing og dels ansvar forressurs- og arealforvalting.Regional planstrategi, regionalt utviklingsprogramog dei fylkespolitiske retningslinene er med på åkonkretisere oppgåvene og tilpasse nasjonale måltil situasjonen i Hordaland. Den regionale planstrategienvil gje retningsliner for og prioritereregional planlegging. Det er lagt opp til at regionalplanstrategi for perioden 2010-2012 vert vedtekenav Fylkestinget i desember 2010.Regionalt utviklingsprogram er det årlege handlingsprogrammetfor Regional planstrategi innanregional næringsutvikling.Fylkeskommunen har fått nye oppgåver innanforfølgjande område som følgje av forvaltningsreforma:§ Akvakultur og havressursforvalting§ Landbruk§ Friluftsliv§ Deleigarskap i Innovasjon Norge§ Regionale innovasjonsselskap§ Regionale forskingsfond§ Vassregionmynde§ FolkehelseDei nye oppgåvene blir nærare omtalt under deiulike budsjettpostane.Hovudutfordringar i 2011Regionalavdelinga fekk mange nye arbeidsområdei 2010. Det vart i løpet av året tilsett personell forå ta fatt på dei nye arbeidsoppgåvene.Utfordringar innanfor planområdetEi av utfordringane vert å klare å gjennomføreplanprosessane som skal starte opp i 2010 og2011, i tillegg til alle dei andre oppgåvene Regionalavdelingahar innanfor planområdet.Midlar til utviklingsarbeid har tidlegare kome fråbudsjettposten Fylkesplanprogrammet. Denneposten vil no vera retta mot regionalt planarbeidog det er difor viktig å styrkje posten for utviklingsarbeid.Fylkeskommunen har eit lovfestaansvar for å bidra med plankompetanse i kommunaneog har ansvar for Regionalt planforum. Nyplandel i plan- og bygningslova stiller aukandekrav til kommunane, og etterspørselen etter kompetansetiltaker stor. Mange kommunar slit med årekruttera fagfolk til planfeltet. Eit utviklingsarbeidretta mot planutdanning ved høgare utdanningsinstitusjonarpå Vestlandet kan gje kommunaneeit betre rekrutteringsgrunnlag for planleggjarari eit langsiktig perspektiv.Ei utfordring for planlegginga i fylket er samspeletmellom næringsutvikling og planlegging. Deter aktuelt å setja i gong utviklingsprosjekt innandette tema.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 94

More magazines by this user
Similar magazines