Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Klima- og ressursforvaltningHavbruksforvalting, vassforvalting og viltforvaltinger nye oppgåver frå 2010. Det er behov forå utforme ein regional politikk på områda. I 2011skal arbeidet med forvaltingsplan for vatn vere igang.Handlingsprogrammet til Klimaplan for Hordaland2010-2020 skal rullerast årleg og vil involveremange andre aktørar.Statlege midlar har vore øyremerka i 2010. Det eruklart om øyremerkinga vil halde fram i 2011,særleg innanfor vassforvalting. Summen av fylkeskommunaleog statlege midlar set rammer foraktiviteten i 2011.FolkehelsearbeidetLov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidettok til å gjelda frå 2010. Lova gir fylkeskommunaransvar for å ivareta folkehelsearbeid ieiga tenesteyting, forvaltning, planlegging ogregional utvikling. Lova gjev fylkeskommunenauka ansvar for å støtta kommunar, frivillige organisasjonarog andre aktuelle aktørar i eit regionaltfolkehelsearbeid. I tillegg til den nye lova setden nye plan – og bygningslova og Samhandlingsreformakrav til langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.Arbeidet er i ein utviklingsfase, ogdet er vedteke å gå i gang med ein Regional planfor folkehelse.Budsjettmessig er den viktigaste oppgåva knytt tilarbeidet med Partnarskap for folkehelse. Partnarskapsarbeideter retta mot å utvikle og samordnafolkehelsearbeid i fylket og for tida er det storinteresse i kommunane for å bli med i partnarskapen.Målet er å samle alle kommunane saman medandre viktige partnarar innan 2012. I løpet av2010 vert talet på kommunar som er med i partnarskapenauka, og i tillegg vert Helse Bergenmed. Fylkeskommunen bidreg med stimuleringsmidlartil kommunane som deltek i partnarskapen.Etablering av ny Internasjonal seksjonRegionalavdelinga vil arbeide for å få på plass eingodt fungerande seksjon etter dei nye retningslineneder Europakontoret (EK)og Internasjonaltarbeidslag (IAL) sine arbeidsfelt og oppgåver skalvidareførast og nye oppgåver setjast i gang ettervedtekne prioriteringar.700 Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivetTil rådevelde for næringsføremålBudsjett 2010opphavleg2011Tal i heile tusenEndring%Regionalt utviklingsprogram 82 140 85 075 3,6 %Næringsretta utviklingstiltak inkl. breibandssatsingOpphavleg 47 mill. kr, men fekk ei løyving på 54,2 mill. kr. i 201047 000 55 013 17,0 %Til rådevelde for næringsføremål 740 751 1,5 %Drift innovasjonstiltak 1 220 1 238 1,5 %Europakontoret 412 0Samarbeid skule næringsliv 1 000 0Prosjekt med mellombels driftstilskot 12 759 15 800 23,8 %Landbruk 1 218Sum brutto driftsutgifter 145 271 159 095 9,5 %Regionalt utviklingsprogram (160.302 og303)Budsjettposten omfattar øyremerka midlar fråKommunal- og regionaldepartementet til regionalutvikling og nyskaping og fylkeskommunale midlartil gode prosjektidear innanfor satsingane iRegionalt utviklingsprogram.For 2010 fekk Hordaland fylkeskommune tildelt79,14 mill. kr på denne posten. I tillegg vart detløyvd 3 mill. kr, slik at den totale ramma var på82,14 mill. kr.Vel halvparten av dei statlege midlane vert forvaltaav Innovasjon Norge til bedriftsretta tiltak. Omstillings-og nyskapingsprogrammet og Regionalenæringsfond er andre sentrale postar i den næringsrettasatsinga.Dei fylkeskommunale midlane til satsingane iRegionalt utviklingsprogram kan brukast friareenn statsmidlane, som i stor grad må nyttast isamsvar med eit stramt regelverk. Løyvinga ersåleis eit svært viktig supplement i arbeidet mednæringsutvikling i fylket. Ein del av lønnsmidlarfrigjort frå HOG energi, om lag kr. 300.000, fore-Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 95

More magazines by this user
Similar magazines