Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

slår fylkesrådmannen å omfordele til denne budsjettposten.Ekstra midlar er tenkt brukt til utviklingsprosjektinnanfor olje og gass. For 2011 førerfylkesrådmannen opp 3,408 mill. kr i tillegg til deistatlege midlane til Regionalt utviklingsprogram.Storleiken på overføringane for 2011 kjem iStatsbudsjettet, men det er stipulert med ein generellauke på 1,5%. Inklusive dei fylkeskommunalemidlane fører fylkesrådmannen opp 83,735 mill.kr til Regionalt utviklingsprogram i 2011. Fylkesrådmannenkjem attende til budsjettet på dettepunktet i revidert budsjettgrunnlag når innhaldet iStatsbudsjettet er kjend.Det vert lagt til grunn at ein tidleg i 2011 fordelerdesse midlane i samband med sak om tiltaka innanforRegionalt utviklingsprogram (RUP). Fylkesrådmannenlegg til grunn at 1 mill. kr av Kultureltutviklingsprogram vert finansiert av dessemidlane.Revidert budsjettgrunnlagI forslaget til statsbudsjett for 2011 er Hordalandfylkeskommune tildelt 81,64 mill. kr. Inntekts- ogutgiftssida i budsjettet kan etter dette aukast med1,34 mill. kr.Næringsretta utviklingstiltak (160.305 og313)Dei sju kommunane Modalen, Kvam, Jondal,Tysnes, Kvinnherad, Etne og Bømlo kjem innunder ordninga med kompensasjon for arbeidsgjevaravgift.Det er Regjeringa sin intensjon atordninga skal liggja fast i heile perioden 2007 –2013.I 2010 vart løyvinga 54,2 mill. kr. (opphavlegbudsjett 47 mill kr, men fekk 54,2 mill. kr.) Avdette var 48,3 mill kr øyremerka næringsrettautviklingstiltak i dei sju kommunane. Utpeikasatsingar er knytte til samferdsle, kompetanseheving,og ulike infrastrukturprosjekt. 5.9 mill krvert nytta til breibandutbygging og annan ”digital”infrastruktur i heile det distriktspolitiske verkeområdet.Fylkesrådmannen legg til grunn at løyvingane for2011 ligg på same nivå, med ein generell auke på1,5% som følgje av prisstigning.Til rådvelde for andre næringsføremål(160.306)Dette er fylkeskommunale midlar til finansieringav gode prosjektidear frå næringsliv, offentlegestyresmakter, FoU - miljø eller andre som kjemgjennom året. Hovuddelen av midlane vert fordelteav Fylkesutvalet etter særskild sakshandsaming.Fylkesrådmannen legg til grunn at midlar til Næringsbarometeretog andre næringsformål vertvidareført i 2011.Til rådvelde for andrenæringsføremål2010 2011 Endring %Næringsbarometeret 375 380 1,3 %Andre næringsføremål 365 371 1,6 %Sum bruttodriftsutgifter740 751 1,5 %Drift innovasjonstiltak (160.307)Kapittelet omfattar diverse tiltak for å støtta oppunder arbeidet med entreprenørskap. Midlar tilevalueringar eller utgreiingar som medverkar til atfylkeskommunen ytterlegare kan målretta innsatsenfor næringsutvikling i fylket, ligg også her.Drift og innovasjonstiltak2010 2011 Endring%Oppfinnarprisen 120 120 0,0Evaluering av verkemiddelbruk100 100 0,0og utgrei-ingarEtablererkurs 500 518 3,6Nyskapning og entreprenørskapHIB500 500 0,0Sum bruttodriftsutgifter1 220 1 238 1,5OppfinnarprisenPrisen er med å stimulera auka kreativitet og innovasjoni fylket. Fylkesrådmannen fører opp kr120 000 – same sum som i 2010.Evalueringar av verkemiddelbruk, utgreiingarFor å sikre at verkemidlar som er retta mot næringsutviklingblir brukte så effektivt som mogeleg,er det viktig å ha kunnskap om resultata avinnsatsen. Budsjettposten vert òg nytta til utgreiingari saker der ein ønskjer å påverke statlegerammetilhøve. Fylkesrådmannen fører opp kr 100000 – same sum som i 2010.EtablerarkursPosten vert brukt til å delfinansiere kurs for etablerarar.Kursa vert arrangerte av regionråda. Tiltaketer ein viktig del av etablerarsatsinga i Hordaland.For 2011 vert det ført opp kr 518.000.Nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen iBergenHøgskulen har etablert Senter for nyskaping, somer lagt under Avdeling for ingeniørutdanning.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 96

More magazines by this user
Similar magazines