Himmel og Jord - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Himmel og Jord - Mediamannen

Til informasjon4N y t t f r a D e n n o r s k e k i r k e i H a m a r - 7 2 . å r g a n g 2 0 0 9Både himmelog jord


HAMAR KIRKEKONTORHAMAR RÅDHUSPostboks 4063, 2306 HamarBesøksadresse: Vangsvegen 51Fax: 62 51 03 43TELEFONERDaglig leder menighet Eli Haugum BrekneTlf. 62 51 05 35Administrasjonssekretær Åsta AustlidTlf. 62 51 05 50Kirkeverge Daniel Flugstad62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20Kirkevergens sekretær:Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36Daglig leder drift Roy Wiktor BakkeTlf. 62 51 05 29 / 916 73 581Domprost Ole Elias HolckTlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31Domprostens sekr.: Inger Lise JarmundTlf. 62 51 05 27Sokneprest Trond Tveit SelvikTlf. 62 51 05 52 / Priv. 62 52 73 76Kapellan Gyrid GunnesTlf. 62 51 05 54Vikarprest Morten StensbergTlf. 62 51 05 57Seniorprest Helge HognestadTlf. 62 51 05 59Kateket Iver MosvoldTlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96Menighetspedagog Eli Kristine SmebyeTlf. 62 52 26 26 / 996 30 443Ungdomsarbeider Elisabeth HoelTlf. 916 96 243 / 62 52 57 17Soknediakon Ole-Lars SchjerpenTlf. 62 55 04 23 / 975 19 629Domkantor Per-Edvard HansenTlf. 62 51 05 49 / 412 51 463Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirkeTlf. 400 42 535Kirketjener i Hamar domkirke:Birgit Steffensen Schau Tlf. 476 42 853Kirketjener i Storhamar kirke:Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 55 04 20Kirketjener Olav GjerstadTlf. 975 21 507Menighetsrådets leder:Solveig Fjøsne Saltvik Tlf. 62 52 21 59ALLTIDNOEN Å GLEDEFOR ENHVER SMAKBåde himmel og jordutgis av Hamar menighetsråd.Opplag: 9.850Redaksjon:Torbjørn HummelvollKari NesJan Merok PaulsenRedaktør:Torbjørn HummelvollRedaksjonens adresse: Bekkegt. 24,2317 HamarE-post: torbhumm@online.noBladets bankkto.: 7162 05 48183Produksjon:Hartz Offsettrykkeri AS, RenaFrist for stoff til neste nr: 25. oktoberForsidebildet: Det er vakkert når det høstes . . .Foto: Eli Haugum Breknewww.rim.noFoto: Istock2


På tur til maktens korridorerAv Ole-Lars Schjerpen17. juni reiste 48 spente personer i retningOslo i strålende solskinn. I dag skulle Tigerstadentas nærmere i øyesyn. Lars fra Lillehammerog Ringsaker Turbiler tok oss trygtfram til hovedstaden og til Oslo Rådhus. Herble det servert en kopp kaffe og nybakte boller.Dette smakte godt etter 1 ½ time i buss.Godt var det også å strekke på bena.Så ble det alvor; Nå skulle gruppa deles i to: Stortingetog Norsk Folkemuseum. 30 personer haddefått plass på Stortinget med omvisning der. GuideSteve fra Tromsø hadde mye å fortelle fra Stortingetskorridorer, både i et historisk perspektiv oghvordan Stortinget fungerer i dag.3”Stortingsgruppa” fikk komme opp på gallerietog se selve Stortingssalen hvor det satt noen få politikere(som skrev meldinger på mobilen!!). Etteromvisningen ble det tid til å nyte det fine været ipåvente av den andre gruppen som hadde vært påNorsk Folkemuseum. Guide Kåre tok imot dennegruppa på torget og hadde først en omvisning iarbeiderklasse-bebyggelsen og viste noen av huseneinnvendig. Han fortalte også at det var mye alkoholmisbruki Norge tidligere da det var legalt åbrenne eget brennevin.Det ble også omvisning i landets første Stortingssal.Guidene på både Stortinget og Folkemuseetgjorde jobben sin på en utmerket måte,levende og spennende.Etter omvisningene var det på tide å reise opp tilDøvekirken i Fagerborgveien. Her ble vi tatt imotav døveprest Siv, døvediakon Randi og flere frivillige.Først ble det en kort gudstjeneste på tegnspråkmed stemmetolk. Dette ble en ny opplevelse for osshørende. Sammen med døveprest Siv, diakonRandi og kirketjener bidro danser Olga og poesimedarbeiderLisa slik at gudstjenesten ble en sværtvakker opplevelse.Etter gudstjenesten ble vi invitert til et festpyntetbord hvor vi ble servert deilig bifflapskaus, tyttebærog flatbrød. Til dessert fikk vi servert dendeiligste karamellpudding som var laget av diakonRandi. Reiseleder Ole-Lars takket for maten ogoverrakte en fruktkurv til alle som jobber i Døvekirken.Etter fotografering utenfor Døvekirken var det påtide å returnere til Hamar. ”Borte bra, menhjemme best”. På hjemturen ble det trekning avsponsede gevinster fra handelsstanden på Storhamar.Etter god mat og mye gåing var det mangesom tok seg en liten middagslur på hjemturen.Klokken 18.30 var turen over for denne gang, og såblir spørsmålet: ”Hvor går turen neste år?”


Mersterborger av Hammer by 2009Bestyreren av vår felles hukommelseTekst og foto: Erik BrøntveitDET ER TRADISJONat menighetsbladet Bådehimmel og jord hvert årintervjuer den nye”Mesterborger av Hammerby”. Og ut fra stikkordettradisjon er vikommet til helt rett person.Statsarkivar iHamar siden 1983, Per-Øivind Sandberg, blirpå Hedmark fylkeskommunesnettsider omtaltsom ”bestyrer av vår felleshukommelse”. Statsarkiveti Hamar tar varepå alt skriftlig kildematerialefra Hedmark ogOppland så langt tilbakesom til 1600-tallet.- Hvilken betydning kandet ha å samle på alledisse gamle papirene?-Det ligger en demokratisktanke bak dette.Folks rettigheter til eiendom og velferd skal kunnedokumenteres. Jeg kan i farten nevne to aktuellesaker der dette har hatt betydning. I ulvedebattenhar det vært viktig å kunne dokumentere beiteretter.I saker der institusjonsbarn har reist erstatningskraver også dokumentasjonsbiten viktig for de krav somfremmes og de beslutninger som fattes. Men ogsårent allment er samfunnets felles hukommelse avstor betydning. Man kan si at jo bedre man kjennerfortiden jo bedre forstår man samtiden. Og jo bedrekan man planlegge framtiden. Selv om kunnskaperom historien også kan ha et visst underholdningsaspekt,er det også nyttig med andre ord. Churchillskal ha sagt noe sånt som at den som ikke kjennersin historie, er dømt til å gjenoppleve den.Dessuten er det noe med at kildemateriale representererde kulturelle røtter og er viktig for vår fellesselvforståelse. I krig og okkupasjonstider har arkiveralltid vært viktig, for opplysninger om fortiden kanbåde brukes og misbrukes, for å si det sånn. Det denene parten har kjempet for å bevare, har den andregjerne villet kvitte seg med. Under borgerkrigen iJugoslavia satte serberne fyr på arkivene i Bosniashovedstad Sarajevo. Et helt folks felles hukommelsegikk dermed opp i flammer, noe som helt klart varen nasjonal tragedie.Av Sandbergs meritter går det fram at han sammenmed en kollega har skrevet Norges mest anerkjentebok om slektsgransking. Den har så langtsolgt i 25.000 eksemplarer, så det er tydelig atmange er opptatt av røtter og tradisjon.- Hvorfor tror du folk er så opptatt av dette?Vi lever på en helt annen måte enn før i individualismenstidsalder. Individet og dets mulighet til4


frie valg står i sentrum. De kollektive sammenhengenekommer i bakgrunnen. Men det gjør også atsamfunnet på en måte blir rotløst, og den storeinteressen for slekt og tradisjonssammenheng ernok et svar på dette. Kirkebøkene i Norge fra1930-tallet og tilbake til 1600 ligger ute på nettet,og alle kan derfor granske sin slekt fra pc-enhjemme. Bare fra USA er det flere millioner nettbesøkhvert år, men også nordmenn blir mer ogmer opptatt av sine røtter. Det har noe med identitetå gjøre, tror jeg. Det handler om å ha et fotfestemidt i en opprevet tid.- Du er arkivmann, og en skulle tro du levde ditt livblant gulnede akter og folianter. Men du har da ihøyeste grad vært aktiv i utadrettet virksomhet?- Det er riktig at statsarkivet først og fremst harsom oppgave å forvalte kildemateriale. Men minforgjenger i embetet, tidligere statsarkivar JanOlstad, rådet meg til å si ja hvis jeg ble bedt om åholde foredrag eller lignende. Han ville gjerne atarkivet skulle ha en utadrettet profil. Etter som jegalltid har likt å undervise, har det blitt ganske myeav den slags virksomhet. Jeg har blant annet forelestved Universitetet i Oslo om norsk og europeiskhistorie før 1850 i 35 år (!), foruten ved voksengymnaseti Hamar i sin tid.Her på Hamar i de senere årene har det særlig værtde historiske byvandringene jeg har vært engasjert i.I regi av Hamar historielag og i samarbeid medHanne Lystad og Ragnar Pedersen har vi dekket detmeste av byen på streiftog gjennom historien.- Oppslutningen om dette tiltaket har vært god?- Det kan du si. På den 8. januar 1999, i forbindelsemed byens 150-årsjubileum, var det annonserthistorisk byvandring med fakkeltog. 800fakler, hele det innkjøpte opplaget, forsvant. Detvar svært. På den siste som gikk på Disen var detrundt 150 deltakere.- Hvordan vil du forklare denne store interessen forbyhistorie?- Som jeg sa er det en stigende interesse for røtter.De fleste av Hamars innbyggere er jo egentlig innflytteresom har slått rot her, og mange er interesserti historien om stedet der de har valgt å slå seg ned.- Du er jo egentlig middelalderhistoriker. Hva betyrmiddelalder-Hamar for byen i dag?- Ved siden av at de historiske røttene er en del avbyens identitet, er det helt klart at historien bleutslagsgivende da man skulle anlegge en ny innlandsbyi 1849. Ti andre steder var egnet for formålet,men stedet der den gamle kaupangen haddeligget, ble valgt.- Du har skrevet jubileumsboka til domkirkens 125-årsjubileum. Kan jeg spørre om ditt syn på kirkensrolle i dagens samfunn?- Kirken er en tradisjonsbærer, og vi ser at den særliger viktig for bygdesamfunnets identitet. Tenk påhva slags stemning som rådet i bygda da kirkene iVeldre og Våler brant. Det var kollektiv sorg.Kirkebygget er et sentralt punkt i lokalsamfunnetog forbindes gjerne med slekters gang. I daggår nok folk flest i kirken på de store høytidene,først og fremst til jul. Men tradisjonen med bryllupog barnedåp er også viktig for mange. Folk erkanskje mindre opptatt av innholdet i prekenen.Selv har jeg vokst opp i indre Østfold der kirke ogorganisasjonsliv sto sterkt. Flere i slekta var prestereller aktive i organisasjonslivet. Derfor er detnaturlig for meg å gå i kirken en 5-10 ganger i året.Det hører liksom med, selv om det kanskje mest ertradisjon det og.Ellers preger jo individualismen utviklingen i kirkenogså. Kanskje litt for mye etter min smak.Man er opptatt av å komme individets smak imøte, men dette har også ført til stadige forandringeri liturgien og språkbruken i bibel og salmebok.Som filolog har jeg ikke noe imot en merhøytidelig og gammelmodig språkbruk og er ingenumiddelbar tilhenger av alt det nye på dette feltet.Slik avslutter årets mesterborger, som for øvrigkan vise til et stort forfatterskap. Næringsliv ogorganisasjoner i Hamar-regionen har fått bred dekning,deriblant to bøker om Norsk Tipping og enom Hamar Sanitetsforenings 100-årshistorie.Siden 1983 er det blitt ca en bok i året fra hanshånd. I år er det to: historien om Mjøsen Skog BAog en jubileumsbok til statsarkivets 90-årsjubileum.Neste år går han av med pensjon.Vi ønsker ham på forhånd lykke til med en produktivpensjonist-tilværelse.5


Temakvelderi Storhamar kirkeIllustrasjon: Gerd Krohn-HansenDet har i flere år vært arrangert temakvelderi Storhamar kirke i regi av Hamar menighet.En egen komitè står for program, kunngjøring,praktisk tilrettelegging og gjennomføringog består av følgende:Marit Bjorvand Børresen, Tordis Strand Hansen,Karl Mangrud, Grete og Roger Willard, JohannesKjørven, Solveig og Morten Saltvik og Iver MosvoldDet har vært og er fortsatt behov for fordypet trosformidlingog forkynnelse i menighetene. Målet erat temakveldene kan hjelpe til med det. Hensiktenmed temakveldene er at de skal gi kunnskap omhva kristen tro og liv er, og slik være til hjelp forden enkelte.Temakveldene holdes siste torsdag i måneden kl.19.30 -21.30, på høsten i september, oktober ognovember, og på våren i januar, februar, mars og april.Kveldene har vanligvis følgende program:❏ Møte i menighetssalen med kveldens tema og fellessang❏ Servering av enkel kveldsmat❏ Kort avslutning i kirkerommet med musikkinnslageller solosang.I høst vil vi fortsatt ha fokus på trosvitner.” Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, såla oss legge bort alt som tynger , … og holde ut idet løp som er lagt opp for oss, med blikket festetpå ham som er troens opphavsmann og fullender,Jesus.” (Hebr. 12,1). Hebreerbrevets forfatter pekeri det 12. kapittel på flere trosvitner. Bibelske personersom gjennom sine liv, gjerninger og ord kanvære vitner for oss som lever i dag. I vårsemesterethadde vi temaer knyttet til personer fra Det gamletestamente.Vi fortsetter i høst med tema knyttet til ett vitnefra Det nye testamente - apostelen Paulus. Videre vilen av talerne holde fram sitt trosvitne, Mester Eckhard.I tillegg lager mannskoret Brødrerøster en sangkveldder de vitner gjennom sang, musikk og ord.Vi håper at høstens temaer kan inspirere, styrketroen og være hjelp på livsvandringen. Velkommentil disse samværene!❏ Torsdag 24. september kl. 19.30KJELL A. NYHUS,fengselsprest og sjelesørger”Mitt trosvitne - mystikeren Mester Eckhard”Kjell Nyhus var tidligere sokneprest i Ottestad. Nåer han ansatt som fengselsprest og sjele-sørger vedSenter for psykiatri, sjelesorg og veiledning iHamar. Han har arbeidet med en av mystikerne fra1200-tallet, Johannes Eckhard eller mester Eckhard.Han var domini-kanermunk, ble senere priorog lærer ved universitetet i Paris. Det blir spennendeå lytte til Kjell Nyhus sitt trosvitne fra 1200-tallet.❏ Torsdag 29. oktober kl. 19.30MANNSKORET ”BRØDRERØSTER”dirigent: Svein Kåre RydlandMannskoret ”Brødrerøster” har nettopp feiret 30 år.Svein Kåre Rydland har vært korets dirigent i alle år.Koret har tidligere hatt konserter i Domkirkenmed god oppslutning. Det er derfor gledelig åkunne tilby en temakveld med koret der de bærerfram sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus gjennom sang,musikk og tekstlesning. Repertoaret spenner franegro spirituals til salmer og lovsanger. SokneprestØystein Wang fra Søndre Land vil sammen med enbassist delta som musiker denne kvelden.❏ Torsdag 26. november kl 19.30BJØRN HELGE SANDVEI,tidligere professor ved Menighetsfakultetet”Paulus, mitt toppaktuelle trosvitne – hvem var hanegentlig?” Bjørn Helge Sandvei er nå pensjonist.Han er også kjent som forfatter av boken ”I Paulus’fotspor”. Han har også vært reiseleder for reiser iPaulus’ fotspor, og er fortsatt aktiv som dette. Vi serderfor fram til en begivenhetsrik og lærerik bibeltimei Storhamar kirke denne torsdagskvelden.Roger Willard6


Å elske kirken...også når den er annerledes enn det jeg skulle ønske?ET STED SKRIVER Owe Wikström(etter Dostojevskij) om det å skulle elskeGud også når vi ikke forstår ham – detsamme skulle gjelde for kirken, kan vielske den også når den framstår annerledesenn det vi selv skulle ønske at denvar? Aller mest erdette et spørsmålsom jeg har måttetstille til megselv på nytt og pånytt.For denne kirkensom jeg tidvishar gitt opp,latterliggjort,mistenkeliggjort ,blir jeg mot alleodds værende.Mest av alt harjeg elsket den.Likevel har jegmang en gangopplevd at minkjærlighet ikke har blitt besvart. Noenganger har den gitt meg steiner for brødnår jeg har bedt om mat. Andre gangerhar jeg opplevd at den ikke har vært istand til å vise meg vei til kildene når jeghar tørstet. Og jeg er ikke alene om å hahatt det slik.I denne kirken som jeg ikke sjelden harsett på som troløs, uten konturer og sentrum– vil jeg søke Kristus. Søke hamsammen med alle dem som leter og håperpå å finne ham. Sammen med dem sommener kirken tilpasser seg for raskt, ogdem som mener den er for tilbakeholdende.For en ting vet jeg, alene kan jegikke søke Kristus.For jeg vet at det i denne skuffelsen overkirken også ergjemt en lengsel.En lengsel etteret dypere fellesskap,et merlevende fellesskap,et mer sårbartog åpent fellesskap.Et fellesskapsom er radikaltåpent forGuds nærvær ogmenneskers tilstedeværelse.Så lenge Ordetleses og forkynnes,så lengedøpefonten fyllesmed vann, så lenge brødet brytes tror jegat Den norske kirke er og forblir JesuKristi kropp – og jeg tenker i alt det somnå river og sliter i denne kirken forblirJesus selv tilstede – på tross av vår tilkortkommenhetog på grunn av sin trofasthet. Og det fyller meg med forventing ogglede. I dette fellesskapet vil jeg søkeKristus og bli funnet av Kristus.Morten Erik StensbergIllustrasjon: Gerd Krohn-Hansen7


GULLSMEDEN I STRANDGATATlf.: 62 53 64 50GratisParkeringHamarBegravelsesbyrå ASJacobsens Begravelsesbyrå ASParkgt. 24 - 2317 HamarTlf.: 62 54 04 30Din lokale kompetansepartner innenrevisjon og rådgivningTlf. 952 60 900BLOMSTER ASe-post: astoria.blomster@interflora.nowww.astoriablomster.noTorggt. 23 - 2317 HamarVi bringerRing 62 52 32 88 - 62 52 83 47ByggmesterEinar Kristiansen ASStrandgt. 53, 2317 HamarPostboks 362, 2303 HamarTlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.noTlf. 62 52 38 84NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKINGVi utfører alle typer elektriskinstallasjon for privat og næring!Tlf. 62 54 11 20Døgnvakt 917 98 520Faks. 62 54 11 21 • Brugata 56 • Pb. 4160 • 2307 Hamar8


Tromme sammenDenne høsten er det en storsatsing for barn fra 5 til14 år i Hamar bispedømme: ”Tromme sammen”.Over hele bispedømmet skal det holdes trommekursog korsamlinger, hvor det skal øves inn afrikanskesanger. Sangene er bearbeidet og oversatt tilnorsk av Tore Thomassen og Øystein Wang.Målet med prosjektet er å synliggjøre barn, mangfoldog kultur i kirkene våre, bygge bro mellomkulturer og formidle gode sanger som kan brukesbl.a. i gudstjenester i lokalmenighetene.Lørdag 26. september kl. 10.00 er det trommekursfor barn over 10 år i Storhamar kirke.Mandag 12. oktober fra kl. 17.30 til 20.00 er detstorkorsamling i Storhamar kirke, hvor vi skal øveinn alle de flotte sangenesammen med mange barnfra distriktet.Det hele munner ut i en stortrommefest i Jorekstadhallenved Lillehammer søndag 15.november. Da blir det enflott gudstjeneste om formiddagenog stor konsert omettermiddagen.Prosjektet er et samarbeidmellom KFUK-KFUMHedmark og Oppland ogett av trosopplæringsprosjektene i bispedømmet.Norsk Kulturråd bidrar økonomisk, og prosjektetstøttes av biskop Solveig Fiske.Levende Lys skal være med på prosjektet, men dutrenger ikke å gå fast i et kor for å bli med på”Tromme sammen”. Alle barn som vil, kan væremed. Påmelding for barn i Hamar til:eli.kristine.smebye@kirken-hamar.no – 62 52 2626 – 996 30 443Les mer om ”Tromme sammen” her:www.kirken.no/hamar/doc/Nyheter/Tromme%20sammen%202009.pdfBabysangHver onsdag formiddag fra kl. 11 til kl. 13 fyllesStorhamar kirke av barnevogner, babygrøt, pludringog sang. Foreldre eller andre omsorgspersonermed barn under ett år ønskes velkommen til enhyggelig stund på kirkegulvet.På repertoaret står rim og regler, sanger og salmer,vuggeviser, aftenbønner, dans, lek og bevegelse.Det legges vekt på stoff som formidler kontakt,nærhet og trygghet. Lyder, lys, farger, ballonger ogsåpebobler er med på å fange barnas oppmerksomhetog gi spennende opplevelser for de små.Illustrasjon: Gerd Krohn-HansenEtter sangstunden står det sosiale sentralt, da er dettid for kaffe og prat. Drikke serveres, ta med matpakke. Hjertelig velkommen til babysang!Ta gjerne kontakt: eli.kristine.smebye@kirken-hamar.no tlf. 62 52 26 26 – 996 30 4439


Kirkevalg mandag 14. septemberMandag 14. september er en viktig valgdag – ogsåfor Hamar menighet og Den norske kirke. Da skaldet velges både menighetsråd og bispedømmeråd.Medlemmene av bispedømmerådene utgjør ogsåDen norske kirkes øverste organ – Kirkemøtet. Allinformasjon om kirkevalget 2009 finner du på:www.kirken.noValgene avholdes samtidig med og på samme stedersom Stortingsvalget – mandag 14. septemberkl. 09.00 – 21.00, og alle stemmeberettigede medlemmerav Den norske kirke skal ha fått tilsendtvalgkort og valglister (oversikt over kandidateneved de to valgene). Husk å bringe med deg dettetil valglokalet.Forhåndsstemmegivningenavsluttes fredag11. september på kirkekontoreti rådhuset.Menighetsrådet harbestemt at det vil ikkeavholdes valg i forbindelsemed gudstjenestenei våre kirker søndag 13.september.❏ Valg av nyttmenighetsrådDet skal velges nyttmenighetsråd i Hamar foren periode på 2 år med 10medlemmer og 5 varamedlemmer.Menighetsrådet har godkjent én valglistehvor kandidatene er ført opp i prioritert rekkefølge.På de neste sidene finner du en kort omtaleav de 15 kandidatene.Valgresultatet avgjøres av de personstemmetallhver enkelt kandidat oppnår. De 10 kandidatersom får flest stemmer blir valgt inn i menighetsrådet,mens de fem øvrige blir varamedlemmer (irekkefølge etter stemmetall).Hvis du ikke gjør endringer på stemmeseddelen,vil de 10 første kandidatene på listen få én stemmehver. Hvis du vil gjøre endringer på valglisten kandu:❏ endre rekkefølgen på kandidatene❏ stryke en eller flere kandidater❏ kumulere en kandidat (gi vedkommende én –men bare én ekstra personstemme) Obs:Hvis du ønsker å kumulere blant de siste 5 kandidater,må du kombinere dette med åstryke (minst) to kandidater blantde 10 øverste navnene for hverkumulering, dersom kumuleringenskal ha betydning forvalg av faste representanter❏ Valg av nyttbispedømmeråd(de 7 leke medlemmer)Valgoppgjørsformen for valgav de 7 leke medlemmer avbispedømmerådet er såkaltpreferansevalg. Det betyr atdu avgir stemme ved å prioritere(krysse av i kolonner)fra 1 og inntil 5 navn blantde 28 kandidater som er foreslått(dette er godt beskrevet idet materiell alle stemmeberettigedefikk tilsendt sammenmed valgkortet.)5 av de foreslåtte kandidaterer bosatt i Hamar, og du vilogså i det følgende finne enkort presentasjon av disse. For informasjon om deøvrige kandidater viser vi til hjemmesiden tilHamar bispedømmeråd: www.kirken.no/hamarhvor du finner mer om kirkevalget 2009 underrubrikken: ”Kirkens liv”.Godt kirkevalg 2009!Trond Tveit Selvik10


Kandidater vedvalget til Hamar menighetsrådPå denne og de neste sidene vil du finnekandidatene til Hamar menighetsråd 2010 -2012. Hamar menighet vil sette pris på omdu tar deg tid til å vise din aktive deltagelseog interesse ved at du er med og avgir dinstemme.Kandidat nr 1:Jan Merok PaulsenAlder: 57 årYrke: FørsteamanuensisVisjon / satsingsområde:Kirken skal være nær, åpen ogtilgjengelig i byens pulserendeliv,- og at den skal lykkes i åforvalte sitt budskap - evangeliet. Videre i kirkensvekst utenfra og inn, - ved at nye generasjoner døpesinn i kirken og finner sin tilhørighet.Kandidat nr 2:Tove Betzy NystedKonterudAlder: 63 årYrke: RegnskapssekretærVisjon / satsingsområde:Være inkluderende for nyelandsmenn og andre mennesker,og godta disse. Holde på noen gamle og kjentesalmer i gudstjenestene, selv om stadig nye salmerkommer med. De eldre føler seg mer ”hjemme” i kirkenmed de salmene de kan. Jeg ønsker også å innbytil menighetskvelder for å lære bort nye salmer.Kandidat nr 3:Knut Børre FangbergetAlder: 52 årYrke: BedriftsrådgiverVisjon / satsingsområder:Jeg vil at Hamar menighet skalvære preget av en åpen oginkluderende kirke og arbeidsform.Det er viktig at kristne verdier og handlemåtepreger folks liv, handlemåte og valg.Kandidat nr 4:Carina Nysted KonterudAlder: 23 årYrke: StudentVisjon / satsingsområder:Videreføre julegudstjenester forbarnehager og skoler. Jeg menerat så lenge kirken er statskirkeog barnehager og skoler er statlige, syns jeg at det erflertallet som skal bestemme og ikke at et fåtall personerskal avgjøre dette valget, da får det heller værefrivillig for de som ikke er medlem av den norskekirke.Kandidat nr 5:Arild Sørum StanaAlder 51 årYrke: RegionlederVisjon / satsingsområder:Jeg vil arbeide for at Hamarmenighet skal være et møtestedfor vekst og utvikling for menneskeri alle aldre, i ulike faser i livet og ut fra denenkeltes forhold til den kristne tro. Videre er det viktigat Hamar menighet er en aktiv samfunnsinstitusjonsom viderefører kirkelige og kulturelle tradisjonerfor å dekke innbyggernes behov for kirkelige tjenesterog tilhørighet i en menighet.Kandidat nr 6:Kari NesAlder: 63 årYrke: Førstelektor i pedagogikkved Høgskolen i HedmarkVisjon / satsingsområder:Satsing på barn og unge. Variertegudstjenester og andre aktiviteter der ulike mennesker- også utsatte grupper - kan føle seg hjemme.11


Kandidat nr 7:Geir Osvald StorengenAlder: 53 årYrke: OffiserVisjon / satsingsområder:Aktiviteter for barn og unge.Kandidat nr 8:Erik BrøntveitAlder: 65 årYrke: Pensjonert høgskolelektor(Vi beklager at Erik på detutsendte valgkortet har fåttgal tittel.)Visjon / satsingsområder:Voksenkatekumenatet. Er særlig opptatt av at kirkenmå møte og inkludere søkende mennesker. Mangekjemper med tro og tvil og religiøs lengsel uten å habakgrunn i tradisjonelt kirkelige eller kristelige miljøer.Deres kritiske spørsmål må tas på alvor. Vilgjerne bidra til at mennesker trekkes inn i en åpendialog om tro og tvil, tanke og følelse.Kandidat nr 9:Terje Olav GloppenAlder: 56 årYrke: Adm. dir.Visjon/satsingsområde:Samfunnsengasjement har værten av mine hobbyer gjennomhele livet. Mine tidligere yrkesmessigeposisjoner har gjort detvanskelig å inngå i organisatoriske systemer derengasjementet har kunnet få utløp. Dessuten har jegalltid hatt et politisk og organisasjonsmessig uavhengigståsted.Landets kulturelle, sosiale og verdiforankrede kapitaler uløselig knyttet til kirken og dens aktiviteter. Kirkenoppleves av de fleste som et av de trygge forankringspunktenei folks liv.Kirken representerer en samfunnsinstitusjon der filosofi,verdier og kultur danner utgangspunktet for denorganisatoriske virksomheten. Mitt kandidatur til enmulig innsats i Hamar menighetsråd er forankret iet ønske om å bidra både med mine personlige egenskaperog min profesjonelle bakgrunn fra kulturledelsegjennom et – etter hvert – langt yrkesliv.Samfunnets sosiale og kulturelle verdiforankrede arenaerhar både blitt færre og mindre tilgjengelige medårene. Kirken har i denne sammenheng en viktigfunksjon, både for barn, for ungdom, for familien ogfor de eldre. Kirkens funksjon som forankringspunktved livets start og livets slutt har kulturelle og åndeligeverdier som de fleste av oss fremdeles ønsker åhegne om. Også moderne mennesker har bruk for åta del i verdiforankrede ritualer og seremonier.Mitt kandidatur til menighetsrådet i Hamar representererogså et ønske om å være en bidragsyter i kirkeministerensforsøk på en demokratisering av DenNorske Stats Kirke. De som får velgernes tillitsvotumi årets valg til menighetsråd har en spennende to-årsperiodeforan seg. Godt valg!Kandidat nr 10:Martha Sofie BrorstadMengshoelAlder: 61 årYrke: LektorVisjon / satsingsområder:Fornye kirkens ritualer, for å nåfrem til en større brukergruppe.”Større takhøyde” for å nå frem til alle. Foredrag ogtemakvelder hvor dagsaktuelle temaer tas opp.Kandidat nr 11:Ove Geir GrimstadAlder: 65 årYrke: LektorVisjon / satsingsområder:Er opptatt av at kirken skalfortsette arbeidet med å gjøre segtilgjengelig for folk flest. Dettebør gjelde både form, innhold og tidspunkt for kirkensmøter. Hamar er trolig i front på dette området, ogblir lagt merke til av andre. Det bør fortsatt være sånn!Kandidat nr 12:Ida Kristin LieAlder: 59 årYrke: RådgiverVisjon / satsingsområder:Vern om skaperverket gjennomkirkens klimaengasjement.Diakoni bl.a. ved å støtte Kir-12


kens SOS og Hamar-tiltakene. Variert gudstjenestetilbud. Trosopplæring, særlig gjennom samarbeidmed skolen om kirken og kirkegården som livstolkerog kulturbærer. Jeg ønsker en kirke som er synlig ogdeltagende i samfunnsdebatten og en tydelig aktør påkultursektoren. En vidåpen og inkluderende kirke,som skaper tilhørighet og gode rammer både rundthøytider og merkedager, når livet kjennes tungt.I vår tid er religionsdialog viktig, og jeg mener at denivaretas best ved at vi beholder statskirken. Liturgireformener nødvendig, og innspill fra grasrota erviktig. 2.500 deltagere i våre julaftens gudstjenesterer et synlig bevis på at folkekirken i Hamar står forgode verdier og holdninger som må videreføres.Kandidat nr 13:Margit Helene HaugeAlder: 70 årYrke: PensjonistVisjon / satsingsområde:Nærhet og ikke avstand, kirke ipraksis.”Kom som du er-kirke” - ogsåen åpen kirke for svake grupper.Kandidat nr 15:Solveig SeemAlder: 52 årYrke : PersonalrådgiverVisjon / satsingsområder:Å delta i menighetsrådetsarbeid er en del av det å væremedlem i Den norske kirke.Det kirkelige demokrati er viktig – for kirken og forlokalsamfunnet.Jeg vil gjerne bidra til at• menighetsrådet, i samarbeid med kommunenog andre aktører, fortsetter arbeider med å tavare på kirkene, kirkegårdene og ikke minst krematoriet.• Den norske kirke er en aktiv del av kulturlivet iHamar og at menighetsrådet tar ansvar for detkirkelige kulturarbeidet.• Vi får et pilegrimssenter i Hamar som et økumenisksenter.Alle skal føle seg velkommen til kirken.Kandidat nr 14:John SeemAlder: 69 årYrke: AdjunktVisjon / satsingsområde:Større åpenhet og en inkluderendekirke.Onsdag i domkirkenHver onsdag kl 19 er det en kort gudstjeneste idomkirken. Vi kaller det hverdagsmesse.I høst vil enkelte gudstjenester få et særlig tema.Den første onsdagen i måneden leder fengselsprestKjell Nyhus gudstjenesten. Og det erkirkekaffe på BARM-senteret etterpå.Den andre onsdagen i måneden henter prestentema fra gudstjenestene våre. Hva betyr deenkelte ledd? Hvorfor gjør vi som vi gjør, stårsom vi står , sier som vi sier? En gudstjeneste erfylt av symboler og handlinger det kan værespennende å bli mer kjent med.Den tredje og fjerde onsdagen i månedenhenter vi fram liturgi som har likheter med enanglikansk (den engelske kirke) aftensang.Tirsdag morgen idomkirkenVi fortsetter med en kort morgenbønn i domkirkenhver tirsdag kl 08.30. Den første tirsdageni måneden er det morgenbønn med nattverdgang.13


Kandidater vedvalget til Hamar bispedømmerådLars Lien49 år, HamarInstituttleder, Institutt forPsykiatri, Universitetet iOsloForskningsleder ved SykehusetInnlandetDet skal velges 7 medlemmer ved direktevalg til BISPEDØMMERÅD OGKIRKEMØTE.I alt er det 28 kandidater fra bispedømmet,og her tar vi med de 5 kandidatenesom er fra Hamar, i alfabetisk rekkefølge.Jenny Skumsnes Moe23 år, HamarStudent, medisinSitter i Mellomkirkelig rådog Hamar bispedømmerådSolveig Fjøsne Saltvik60 år, HamarLærerHar sittet i en rekke kirkeligerådOle André Rønneberg25 år, HamarStudent, snart ferdig utdannetlærerSteinar Saltvik27 år, HamarStudent og fjernsynsmedarbeiderFotograf og grafiker, NRKHedmark og OpplandSøndagsskolen i Storhamar kirke i høstHei!Ønsker du at barna skal bli bedre kjent med Jesusog den kristne trua? Søndagsskolen er da et godttilbud.6. sept. Felles tur til Tusenfryd.(Eget program)13. sept. Søndagsskole - Oppstart i Storhamar20. sept. Søndagsskole27. sept. Høsttakkefest i Hamardomen4. okt. Ingen søndagsskole - høstferie11. okt. Ingen søndagsskole - høstferie18. okt. Søndagsskole25. okt. Søndagsskole1. nov. Barnegudstjeneste148. nov. Barnegudstjeneste15. nov. Søndagsskole22. nov. Søndagsskole29. nov. Adventsgudstjeneste.”Levende Lys” deltar.13. des. Søndagsskole20. des. Søndagsskole. Juleavslutning.Vanlige samlinger starterkl. 11.00 på søndag i Storhamar kirke.Barn og voksne er velkommen.Kom innom for å se hvordan vi har det.Ledere:Halldis, Ellen Mari, Eldbjørg,Ole Andre, Solveig, Bjørg og Morten(Tlf. 62522159)


Som dagene går:Sanger mor lærte megUNDER EN RYDDESJAU i bokhyllene på hyttapå forsommeren, godt gjemt blant lettbent ferielektyre,fant vi sangboken fra vår folkeskoletid:Edvard Gunnengs Metodisk sangbok for skolen.Vårt eksemplar ble brukt under og umiddelbartetter andre verdenskrig. I nesten ett hundre år harnorske skoleelever møtt vår sang- og salmeskattgjennom denne sangboken. I innholdsfortegnelsebak i boken er krysset av alle sanger og salmer viåpenbart behersket. Det er ikke få.Ryddesjauen ble derfor et stevnemøte med en forgangentid. Vi bærer alle vår barndom med oss, oggjenkjennelse er selve forutsetningen for minnene,drømmene, erindringsbildene. Vi begynte ogavsluttet alltid skoledagen med sang. Det ble ennaturlig ramme rundt en arbeidsøkt. Læreren vedvår landsens grendeskole var ingen heltetenor, mensangen lød renstemt når en ny blank skoledag bleintrodusert med Elias Blix’s vakre Syng i stille morgonstunder.Ofte avsluttet vi dagen med Fagerkveldssol smiler. En stemningsfull og elegisk avrundingav en opplevelsesrik dag. Når høststormeneraste, sang vi den svenske Hösten er kommen. Denpasset så fint til årstiden. Den korte sommeren inordavindlandet nørdst i Hedmark var forbi. Jegtror ikke vi skjønte hele teksten. ”Blomman harbäddat i mossan sin grav/ vågorna brusa på vildandehav”. Det lød likevel så poetisk og vokalriktvakkert. Vi skjønte det med hjertet.Ikke rart at vi kunne mange sanger og salmer. Vårfolkeskole var styrt av Normalplanen fra 1939 medsine minstekrav. Det var en plan som kombinerteden klassiske skoletradisjonens dannelsesideal medmoderne reformpedagogiske prinsipper. Å fremmefolkesangen med sangopplæringen i skolen var åfremme et ideelt ånds- og følelsesliv hos barn ogunge. Kultivert sang ville hjelpe til å åpne sinnet fordet som er vakkert og godt. Slik står det i læreplanen.Det hvilte en uttalt visjon om idealitet rundtfolkeskoletiden vår.Barndommens sanger ligger alltid som en tone iunderbevisstheten. Slik må det også ha vært forvåre storetonediktere.Robert Schumannskrevsine Kinderszenen.AntoninDvorákkomponertei 1880 sin Illustrasjon: Gerd Krohn-HansenSanger minmor lærte meg, tittelen på en sang som er en del aven større syklus sigøynersanger. De preges av enfrisk folkelig poesi og slavisk melankoli, men førstog fremst av gjenkjennelse og gjenoppdagelse avurkilden. Barndommens stemme.Grenda vår hadde et livskraftig blandekor. Ikke alltidrentsyngende, men heftig og begeistret i sinutøvelse i gledens og sorgens dager. Best husker jegnår det sang Suomis sång. Når bassgruppen medinderlighet sang ”Broder, äger du ett hjärta/i desstjusning, i dess smärta”, lyttet vi med smertefullandektighet. De eldste av oss ungene husket Finlandskrigeni 1939, innsamlingen av ryggsekker ogstrikkingen av finlandshetter. Vi følte stor grad avsolidaritet med vårt broderfolk i øst. Blandekoretvar også med og formet vår musikalske smak.Hvordan blir så sang- og salmeskatten forvaltet idagens skole? Jeg er redd for at Ola Glomstulen ogAnne Knutsdotter taper i konkurransen med mermedia-profilerte musikkuttrykk. Mønsterplanenstro på at den kultiverte folkesangen ville være enallmenndannende motvekt mot verdiløs klingklangav sang og musikk, har kanskje ikke overlevdmodernitetens tidsalder. En gammel skolemesterminner om at kulturen skal gi konkrete forestillingerom fortiden og på den måten gi barn ogunge forståelsen av at det samfunn de lever i, hardype røtter tilbake i tiden. Historieløsheten er vårtids forbannelse.15


Den som sparerkjenner seg litt rikere.Sparing er morsomt – fordi pengenedine vokser. Du kan selv bestemme påhvilken måte de skal gi avkastning.Derfor gir det en god følelse åspare penger.Spar litt hver måned– opprett spareavtale i dag!Ta kontakt med oss eller sewww.sparebanken-hedmark.noBank. Forsikring. Og deg.16


Kirka burde være mersom sjømannskirka . .Tekst og foto: Kari Nes-Inger Lise Jarmund, du arbeider på kirkekontoreti Hamar. Men du er utdanna lærer; åssen havna duegentlig her?-Det er en lang og kronglete vei. Jeg jobba førstsom lærer og førskolelærer i vikariater i Oslo i noenår – det var vanskelig å få fast stilling i den tida. I1985 havna jeg i databransjen som opplæringskonsulent.Har senere i mange år jobba administrativtog med data i flere bedrifter, men så trengtejeg på et tidspunkt å gjøre noe helt annet. Da søktejeg jobb som husmor i sjømannskirka i Antwerpen!Jeg kunne egentlig ikke bake ei kake engang, mendet gikk da bra. Der var jeg i tre år før jeg kom hit.Var det Sjømannskirka som førte deg til en kirkeligadministrativ stilling i Norge også, kanskje?-Nei, det var i grunnen ikke så unaturlig å havne ikirka, siden jeg var soldat i Frelsesarméen da jeg varung, og jeg studerte også kristendom i yngre dager.Har dessuten brei erfaring på det administrative ogpå data, noe som trengtes i denne jobben.-Hva består egentlig jobben i?-Jeg har en 30 % jobb for kirkevergen og 50 % fordomprosten, som saksbehandler og med kontaktmed de 17 prestene i prostiet. For eksempel er detfaste rullerende ting som regnskap og personaladministrasjon,men også research i forbindelse medmer prosjektorienterte saker. Og så driver jegjo med data, litt support overfor de andre ansatteb l .a. En spesiell oppgave jeg har, er å føre kirkeboka –ikke elektronisk, men skrive inn i ei stor bok. Jegføler ærefrykt når jeg fører inn de døpte barna.Ellers føler jeg meg litt som poteten – går til alt…-Har du noen ønsker for kirka i Hamar?-Jeg opplever kirka i Hamar med et islett av sjømannskirke,og da mener jeg det som noe positivt:Åpenhet, inkludering, varme. Det er forresten et fabelaktigmiljø på kontoret her, vi ler mye, og det er raushetog varme. Visjonen for kirka generelt er at denskal utvikle den åpenheten og inkluderinga videre.I Antwerpen opplevde jeg det sterkt: Flere av demsom hadde bosatt seg i byen og kanskje levde ethardt liv, de kom hver dag. Kirka var også en trailerkirke.Sjåførene brukte den mye, og noen spurteom vi ikke kunne lage ei slik kirke i Norge også.Visjonen for kirka er at den skal værestedet med det store hjertet!HøstensHaraset-samlingerTirsdag 06.10.09 kl. 11.00:Formiddagstreff på Haraset. Misjonær KariHelene Haugen forteller om japansk kultur ognorsk misjon i Japan og har andakt. Bevertning.Tirsdag 03.11.09 kl. 11.00:Formiddagstreff på Haraset. Nils Røhne fortellerom vallsetingen Andrew Furuseth.Sokneprest Ralph Knutsen synger, spiller og holderandakt. Bevertning.Lørdag 05.12.09:Julemesse på Haraset kl. 10.00 – 14.00. Kaffe- ogkakeservering. Trekning ca. kl. 14.00.17


På huskelisten❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamarkirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.De yngste øver først.❏ Tensingkoret Praising øver hver mandagkl 18.30 på Ynglingen.❏ Annenhver fredag er det Klubbpå Ynglingen 19.30 - 23.30.❏ Annenhver fredag samles Kirkerottenei Storhamar kirke kl 19.00 - 21.00(5. - 7. klasse).❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamarkirke (unntatt når det er fami lie -gudstjeneste og skoleferie).❏ 5.Hamar KFUK-KFUM-speidergruppehar møter på tirsdager. For nærmereinfo om tider m.m. kontakt Amund B.Edvardsen på 48 11 38 30 ellerbruedva@online.no.❏ Hamar Domkor øver hver torsdagi domkirken kl 18.30.❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonaltjenesteklubb for KFUK/M) har sinemøter på Ynglingen - som regel annenhvertirsdag kl 19.30.Alle disse ønsker nye medlemmer velkommen!Kaffe- og vaffelserveringDet er kaffe- og vaffelservering i Storhamarkirke hver torsdag kl 11.00 - 13.00.Legg gjerne formiddagsturen innom for enhyggelig prat over en kopp nytrukket kaffe ognystekte vafler.Vi plukker fram leker til de minste.Alle er hjertelig velkommen!❑ Trenger du kirkeskyss?Det hjelper vi deg gjerne med.Ring til Kirkekontoret tlf. 62 51 05 50 innen fredagkl. 14.00..❑ Trenger du en telefonvenn?Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvennertil eldre eller uføre som føler segensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennenringer deg til avtalt tid en bestemt dag i uken.Telefonvennen har taushetsplikt.Er du interessert, kan du ringe:Frivillighetssentralen 62 51 00 96Hyggetreffi Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:26. aug.: Torill Heggen Munk:”Hindringer i veien”30. sept.: Ikke avklart hvem som kommer28. okt.: Ikke avklart hvem som kommer25. nov.: Velferdssentralens sangkorHyggetreffene blir døvetolket. Prest/diakon fradøvekirken i Oslo vil være med oss disse dagenefor å tolke på Hyggetreffene.Velkommen!Musikk-kaféener spesielt tilrettelagt for de som bor i omsorgsboliger.Kaféen har sine treff i Storhamar kirkekl 11.00.Datoene i høst: 5. sept., 3. okt., 7. nov., 5. des.På desembermøtet vil biskopen og hennes stabdelta i forbindelse med bispevisitas.Velkommen!Trimgruppe i Storhamar kirketorsdager kl. 10.30-11.00.Trimgruppen er et ledd i prosjektet TryggeEldre i Hamar kommune. Enkelt nivå. Allekan delta på sitt nivå. Trimgruppen er gratis.Velkommen!18


Husk de som glemmer...Kan jeg på vegne avNasjonalforeningen for folkehelsensdemensforeningerfå låne noen linjer tilinformasjon om en viktigsak? Som mange avleserne sikkert vet, regnervi med at ca 500 personer i Hamar lider av endemenssykdom, og at over halvparten bor i sineegne hjem.Nasjonalforeningen for folkehelsen har som en av sineviktigste oppgaver å støtte personer med demenssykdomog deres familier både med kunnskap og praktiske tiltak.Til dette arbeidet trengs penger. Derfor arrangererde lokale demensforeninger en årlig bøsseaksjon, iår i tiden 21. til 27. september. Pengene distribueresav Nasjonalforeningen sentralt, 40 % går tillokale tiltak, 30 % til forskning, og 30 % til informasjonsmateriellog opplysningstiltak. Demensforeningenfor Hamarregionen har sammen medNasjonalforeningens helselag for Hamar og omegnklart å samle penger tilmange gode tiltak, somtemakvelder, ferieoppholdog samtalegrupper bådefor pårørende og demsom er rammet avdemenssykdom. Til høstenstarter vi pårørendeskole, og vi vil arrangeremånedlige demenskafeer.Så vår bønn er: Ta vel i mot oss når vi kommer,og husk at vi har ikke kortautomat. Dere som vilstøtte demensarbeidet, må ha kontantene klare.Kanskje noen av dere vil bli med som bøssebærer?Eller ønsker å bli medlem i demensforeningen vår?Ta kontakt med Nasjonalforeningens fylkeskontor.Da vil dere motta vårt medlemsblad, ”Demensnytt”.Det er ikke så vakkert som ”Både himmel ogjord”, men har et utrolig godt innhold!Med optimistisk hilsenKari Marie Gundersen,Nasjonalforeningens demenskontaktFaste arrangementerpå Misjonshuset* Hyggetreff førstetorsdag i måneden kl 11.* Storsamling for hele familien sistesøndag i måneden kl 17.* Søndagsmøte 2. søndagi måneden kl 19.* Onsdagssamling med middag ogbarneopplegg annenhver uke(partallsuker) kl 17.* Acta Tweens annenhverfredag kl 17. 4-7 klasse* Ten Treff annenhverfredag kl 19. fra 8 klasse* Bønnens time hver fredag kl 11.Hamar NormisjonHolsetgaten 3, 2317 HamarSteinsprutskade ordnes EFFEKTIVTog KOSTNADSFRITT for deg, *uansett bilmerke og modell. Venter du tilruta sprekker, må du betale egenandel*v/kasko eller delkasko...og du:trenger du bil mens du venter,får du låne en av oss!City Bilpleie A/SMidtstranda, 2306 HamarTlf. 62 53 26 7419


Spenningens romKirkene har sin egen atmosfære. Noe gjørkirkerommet annerledes enn alle andre rom.Det er en spenning i rommet som det er vanskeligå sette ord på.Mange kirker er bygget med inngangen i vest.Lengderetningen øst – vest er viktig for å forstå kirkerommet.Selv når kirkene ikke ligger riktig i forholdtil himmelretningene, forestiller vi oss alterpartietsom om det ligger mot øst.Inngangen blir i vest. Vest er solnedgangens sted.I vest ligger natten. Fra øst er det motsatte av vest.Derfra kommer den nye morgenen. Vest er bilde pådet som blir mørkt, alt som er skyggefylt. Øst ermotsetningen, den er bildet på det som er lyst ogvarmende og livgivende.Kirkeommet bærer i seg både øst og vest. I rommetmøtes ideal og virkelighet, nåtid, fremtid ogfortid. Alteret i øst bærer bud om nytt liv, ny nåde,ny kraft. Alteret representerer det som er hellig ivårt liv. Øst er oppstandelsens sted. Mens vest påsin side representerer hverdagen. Det jordbundne.Alt verdslig. Vest er symbol på alt som kommer tilkort, alt som er begrenset og som det er nedgangi.Slik, uten alltid å være oss det bevisst, taler kirkerommettil oss om de store motsetningene i livet. Ågå i kirken, er å gå inn i et spenningsfylt landskap.Vi trekkes inn i livets store motsetninger. Det somer ufullkomment og som bærer svakhet i seg, møterdet evige og det opphøyde. Øst og vest er ikke baremotsatte retninger på kompasset, men det er enmotsetning jeg kjenner i eget liv. Kirkerommetsarkitektur synliggjør spenningen, setter farge ogbevegelse til motsetningene. Alt som utspiller seg ikirken bærer i seg livets store spenninger. Kirkerommetsatmosfære bærer i seg livets iboendespenning, en spenning synliggjort i tre og betong ,i farger og form, i de store linjer og små detaljer.Gudstjenestene setter ord og toner til rommetstale. Liturgien setter handling til. Ved nattverdenbærer vi fram våre liv. Vi går mot øst for å få avIllustrasjon:Gerd Krohn-HansenDen evige Sols kraft og varme. Derfra bærer vi velsignelsenmed oss ut igjen til hverdagen.Gjennom gudstjenesten føres velsignelsen fra østinn i hverdag og det jordbundne livet. Livet medalle gråtonene og nattemørket, fylles av Lysets nærvær.Fra øst kommer bud om at selv døden erbeseiret. Selv det mest nattsvarte er berørt av oppstandelsensnåde. Derfor er kirkens rom fylt avbåde sukk og lovsang.Kirkens rom er rammen om et kosmisk drama.Selv den minste kirke er preget av at i kirke-rommetmøtes ”øst” og ”vest”. Derfor er kirkens atmosfærepreget av de store motsetninger, motsetningermellom håp og håpløshet, tro og vantro, kjærlighetog tomhet. Når vi så ser mot øst – oppløses allspenning. Og vi faller til ro i tillit og tro. Maktenog æren hører Gud til. Vi føres en dag fram motmålet. Og Herrens ord lyder over oss :Se, jeg gjør alle ting nye”.Ole Elias Holck20


Heldige Hamar-jenterpå spennende opplevelserDe heldige er Lisa-Marie Måseidvåg Selvikog Signe Murbræck som er valgt ut til å væredeltagere i Communication for change i regiav KFUK-KFUM. Jentene er aktive iYnglingenmiljøet.Etter forberedende kurs påSunnmøre Folkehøgskole i sommer ventertravle dager dem: To ukers forberedelseskursog studier i Global forståelse ved Høgskoleni Oslo og et tre ukers forkurs iKenya. Deretter fortsetter Lisa-Marie iKenya i tre måneder, mens Signe drar tilArmenia i tre måneder. Klimatoppmøtet iKøbenhavn hører også med.Vi ønsker lykke til med spesielle dager!Vi ba Lisa-Marie og Signe om kort å karakteriserehverandre. Og slik svarte de:Lisa-Marie om Signe:- vært konfirmantleder- vært involvert i klubben på Ynglingen- er interessert i internasjonale spørsmål- Signe er oppvakt og smart, og tar utfordringer påstrak arm.Lisa– Marie ogSigne gleder seg.Foto: Monica HvalSigne om Lisa-Marie:- vært konfirmantleder- vært aktiv på Ynglingen, gått i Praising- vært leder for barneklubben Kirkerottene somholder til i Storhamarkirka- gjennomført LiV-kurs (Leder i Vekst), sponset avHamar MenighetLisa-Marie er engasjert, inspirerende og optimistisk.Menighetsrådet oppretterKirkeutvalgMenighetsrådet har gjort endringer i utvalgsstrukturenog har vedtatt å opprette kirkeutvalg –ett for domkirken og ett for Storhamar kirke.Samtidig er musikkutvalget, økonomiutvalget oggudstjenesteutvalget nedlagt. Musikkutvalgeterstattes av et felles kirkemusikalsk forum for Vangog Hamar menigheter hvor også frivillig sektor(korledere etc.) involveres, mens arbeidsutvalgetovertar ansvaret som tidligere lå i økonomiutvalget.Diakoniutvalg/internasjonalt utvalg og Trosopplæringsutvalgetfortsetter som før.De nye kirkeutvalgene skal ha fokus på all virksomheti våre to kirker (herunder i særlig gradgudstjenestene), og må - naturlig nok – også samarbeidemed sektorutvalgene for diakoni og trosopplæring.Ved den nye organiseringen håpermenighetsrådet at begge kirker får utvikle seg utfra egne forutsetninger, og at menigheten samletsett får en bedre organisering, oppgave- ogansvarsdeling.Ved å opprette de to kirkeutvalgene, regner manogså med at arbeidet i selve menighetsrådet kanstyrkes innenfor områder som strategi- og helhetstenkningog bli mindre detaljorientert.Domprost og sokneprest sitter i hvert sitt kirkeutvalg– det samme gjelder for våre to kantorer.Trond Tveit Selvik21


Tensingkoret Praising er 40 årDette skal feires lørdag 24. oktober. Det blirøvelse for tidligere kormedlemmer på formiddagenog en mimrekonsert i Hamar domkirkekl. 18.00.Har du selv vært med i koret eller kjennernoen, så spre informasjonen om dette.De som ønsker informasjon kan sende en e-post til: post@smebye.no, eventuelt ta kontaktmed Geir Bjørnar Smebye på:6252 2626 – 9086 2626.Kjenner du deg igjen? Her er bilder fra enkorøvelse på Ynglingen i 1978.Podium og ny korinnredningtil Storhamar kirke- ombygging av inngangspartiet…?I disse dager er det bestilt podium i Storhamarkirke samt ny korinnredning (alterring, alter, prekestoletc.) Biskopen har sagt JA til planene, ogHamar kirkelige Fellesråd har funnet rom for årealisere planene innenfor årets investeringsbudsjett.Det blir et fast installert podium, men medfleksible løsninger som enkelt gjør at podiet kanendres til en scene eller lignende. Dermed bliralt som foregår foran en forsamling bedre synlig– ikke minst åpner dette muligheter for kor,drama osv.Biskopen har også sagt ja til en ombygging avinngangspartiet (sentralinngang) med bl.a.dåpssakristi og et utvendig lagerpåbygg, mendette er det dessverre ikke penger til foreløpig.Men planene ligger der, slik at det nå må arbeidesfor å skaffe finansiering. En ombygging tilsentralinngang vil være første skritt på å utvikleStorhamar kirke. På et seinere tidspunkt vil detbli lagt fram planer som omfatter en innbyggingav atriet mellom kirkerom og menighetssal, ogsom dermed vil øke kapasiteten ”på beggesider…”Det er en komité nedsatt av fellesrådet som harutarbeidet planene som ble lagt fram på etmenighetsmøte i juni og vedtatt i menighetsrådet.I flere år har en komité for utvikling avStorhamar kirke vært i arbeid – og drømmenom et podium har vært sterk – også for menighetsrådet.Og er vi riktig heldig, vil alt være klarttil 1. søndag i advent – til familiefestgudstjenestesom innledning til bispevisitasen?Trond Tveit Selvik22


Fornøyde deltakere på TT:09!Vilde Rogne og Kristine Johnsensamler inn penger til Global løpet.Gjøvik gård.Foto: Elisabeth Hoel23.-28. juni arrangerteKFUK-KFUM TT:09(Tenåringstreff) på Gjøvik.Nesten 2.000 13-19- åringerfra hele landet deltok, ogsåungdommer fra Hamarområdet.KFUK-KFUMs ideologi erat vi er hele mennesker medånd, sjel og kropp, og arrangementetvar preget av dennetankegangen. Det var storbredde og variasjon i programmetmed show i Fjellhallen,workshops og drop-inaktiviteter ute på Gjøvikgård, konserter med blantannet Marit Larsen og SamuelLjungblahd, bading ogbåtbygging til ”Ta sjansen” påFastland og konserter med Tensing-kor fra hele landet..Det var også innsamling av penger til fredsleir påSri Lanka gjennom Globalløpet, seminarer og forkynnelse.På skolene vi sov på, var det morgen- ogkveldssamlinger etter frokost og kveldsmat medandakter og sang. Det var en uke med strålende,varmt sommervær og masse nye opplevelser, og kommentarfra noen av ungdommene fra Hamar var:”Vi visste ikke at TT var SÅ bra! Dette skal vi ihvert fall være med på neste gang også!” Bilder ogmer info om TT:09 finner du på www.kfukkfum.no/side1808Elisbeth HoelSakristiene i domkirkenKirken har fått noen tiltaksmidler. Noenav disse midler skal gå til å pusse oppsakristiene i Domkirken. Etter at koret ikirken ble restaurert, dører og lister malt,veggene vasket og taket renset, gjensto åfå ordnet med sakristiene.Interiørarkitekt Christian Aalstad harutarbeidet planer for å sette de to smårommene i orden.I dag er rommene platelagt. Nå skal vifå tilbake det gamle panelet i tak og vegger.Strømledninger og lydkabler skallegges bak panelet og nytt linoleum skallegges på gulvene. Veggene skal få nyfargesetting, og nedgang til toaletter skalvaskes og males. I tillegg skal det settesinn noen skap i begge sakristiene. Vihåper å få gjort arbeidet i løpet av septembermåned.Ole Elias Holck23


Hamar KFUK-KFUM YnglingenHøsten 2009❏ Klubbkveld for deg mellom13 og 19 år fredag 11. september.Åpent 19:00-23:00. Spill ogquiz. Kiosk. Velkommen!Klubbkvelder utover høsten er:25. sept., 16. okt., 30. okt., 13.nov., 27. nov., 11. des.❏ Praising hver mandag kl18:30-21:00. Liker du å synge,spille, danse eller dramatisere, erdet bare å stikke innom! For degmellom 13 og 19 år.❏ Café UV –møtested for ungevoksne i byen.Kafé, spill, quiz.Åpent annenhveronsdag 19:30-23:00. Se i HAtavlafor info omdatoer.❏ 5. Hamar speidergruppe harmøter ukentlig for barn fra 8 årog oppover i ulike aldersgrupper.Følg med i HA-tavla forinfo om tid og sted.Tegning: Svein FossSpørsmål? Ring Elisabeth Hoel,tlf 916 96243.Levende LysBarnekoret Levende Lys er igang med nok en sesong, ogøver som vanlig i Storhamarkirke hver mandag. Kl. 17.30-18.20 er det øvelse for barn fra5 år t.o.m. 2. trinn, og de fra 3.til 7. trinn øver kl. 18.30-19.30. De fleste mandagene erdet vaffelkafé i menighetssalenmens det er korøvelse.Foto: Trond Tveit SvelvikDenne høsten skal koret opptrepå høsttakkefest i Hamardomen,vi skal være med på prosjektet”Tromme sammen”, samtdelta på gudstjenestene 1. søndagi advent og julaften i Storhamarkirke.Vi er mange, men det eralltid plass til flere iLevende Lys!Hilsen Eli Kristine og GeirBjørnar Smebye24


Slekters gang i Hamar - 1. mai - 9. august- tilhørende Den norske kirkeListen over de viede fortsetter fra side 27Edel Jorunn Engen ogHelge Einar EngenElise Fidjestøl ogHåkon EriksenLinn Helland ogThomas OlsenTove Cathrine Andersen ogKjell AmundsenAnne Maren Østbye ogMagnus TømmerbrendenØsteraasJohanne Jerven Hestad ogEivind GulbrandsenInger Lise Bentzen ogTom Erland HusbyEllen Elisabeth Gjøra ogTom Hermann AbelsenTrine Rolid ogChristian OlsenKirsten Langli ogMarius PaulsenSigrid Moe ogKristian StenerVeronika Strandvik Seberg ogChristian SydhagenLinn Christine Husby ogKenneth TandstadLene Sandvold Schee ogFrode SilkosetMary Carla Escalante NoriegaogKent Inge Stenberg RyenRenate Kaurin ogPål Ruud RosenborgLine Kjelstad ogØyvind StensbergChristiansenMari Sofie Arntsen ogAndreas Foss HaugenRegina Aaen ogTommy Søberg AaenTrine Texnæs ogDidrick OseMarit Joten Andersen ogKristian EngesethAnn Christin Kristensen ogPål Terje LudvigsenNina Regland ogDan Christer KaulumEli Melbye ogTrond LøvbakCarina Monique Storsveen ogSigurd ErtsåsDØDEJohn Klokkehaug døde 23.mars på Hamar sykehus. Hanble gravlagt fra Ørskog kirke iMøre og Romsdal.Odd Thorleif GustavsenSolbjørg HemGerd Odlaug HeibergSolveig Karen EvensenHulda Hansine Hilma MelandElsebeth RostgaardEdith Alvilde HeggelundArne OlsenØivind HoelKjell NygardLeif Jørgen KnuthIvar KjølhamarMikael M RønningenThora Helene IversenOle Jacob FlaasethGustav Albert JohnsonEdith NygårdPer Reinhard JohnsenIver TeigeRuth BrodalStein Øyvind VoldbakkenEllinor BjørlieWenche EkelundMagnhild EvensenSigmund Mons KvammeKnut MengshoelLeif Johan Larsen KjernliAstrid OlsenAgnes AasliOlav HemMildrid FuglsethRigmor OpdalKaren SterudRuth Sofie KristoffersenAsbjørn MartinsenAbraham Elle VigmostadMarit ØdegårdTom AllstedNina KristensenAstrid Helene KnutsenMargit Cecilie FaldbakkenEdel EmilsenØistein EngeliArne BorglundKaare BerghLiv Gjertrud MonssenInger Kristiansen25


VI MØTESI KIRKENFaste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:Hver tirsdag kl. 0830: Morgenbønn (første tirsdag. i mnd. m/nattverd)Hver onsdag kl. 1900: OnsdagsmesseHver lørdag kl. 11.00 -15.00: Åpen kirke1. lørdag i måneden kl 13.00: OrgelkonsertSeptember06.09 14. s i treenighetstiden Luk 12.41-48 ”Hvem er en tro og klok forvalter…”Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste – avskjed for Irmelin BondenStorhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste – utdeling ”Min kirkebok”13.09 15. s. i treenighetstiden Matt 5,38-48 ”Dere har hørt det er sagt….”Hamar domkirke kl. 1100 Familiegudstjeneste – utdeling ”Min kirkebok”Storhamar kirke kl. 1100 GudstjenesteVelferden kl. 1100 Gudstjeneste20.09 16. s. i treenighetstiden Mark 12,37b-44 ”Vokt dere for de skriftlærde…”Hamar domkirke kl. 1100 GudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 GudstjenesteStorhamar kirke kl. 1800 Gudstjeneste ”Sinnsro i kirken”27.09 17. s. i treenighetstiden Joh 8,2-11 ”Mester, denne kvinnen er grepet ..”Hamardomen kl. 1100 Høsttakkefest. Levende Lys medvirker.Hamardomen kl. 1300 DåpsgudstjenesteIngen gudstjenester i Hamar domkirke eller Storhamar kirkeOktober04.10 18. s. i treenighetstiden Matt 5,10-12 ”Salige er de som blir forfulgt...”Hamar domkirke kl. 1100 GudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste. Temauke ”Psykisk helse”.11.10 19. s. i treenighetstiden Luk 7,11-17 ”Han var sin mors eneste sønn…”Hamar domkirke kl. 1100 Nordisk gudstjenestePresterudsenteret kl. 1100 GudstjenesteIngen gudstjeneste i Storhamar kirke18.10 20. s. i treenighetstiden Luk 18,9-14 “To menn gikk opp til tempelet for å be..”Hamar domkirke kl. 1100 Økumenisk festgudstjeneste, TV-aksjonsdagenStorhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste25.10 21. s. i treenighetstiden Luk 5,27-32 ”Følg meg…”Hamar domkirke kl. 1100 GudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 GudstjenesteNovember01.11 Allehelgensdag Matt 5,13-16 ”Dere er jordens salt…”Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste. Hamar domkor medvirker.Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste26


Slekters gang i Hamar - 1. mai - 9. august- tilhørende Den norske kirkeDØPTEZypriane RønDaniel HauglandRuth Aloy-BrodalIngeborg RisbakkAsk AlhaugGabriel Røsbjørgen WestgårdenLotta Kielland-NygårdMagnus Ewerin KampenhøyKnudsenCasper Skyberg AngellTruls Teodor Lomnes HoelMathilde WettenAsk Lyngnes RivåNicoline Stensrud TroelsenOliver DahlJosefine Solemsli KleppeAron Gundersen-TvedtMari Helen BrekkenXin Adian LuongPernille Gundersen-TvedtKristin Aurora SydhagenOda MorenSimen Brox NyvoldAudun JohansenSander Laufer TollefsenLukas AleksanderSveen KristiansenSandra Marie StenmarkEinar Tobias DrageStorm Morken WoldMats ArnesenBertine Lønrusten MidtunCornelia Tilley KristiansenEirik AasgaardAksel Johan KynsveenFelix Maan Tønseth-LorentsenScott Enger BorrenJarle Weium GlomsethMelissa AaenJonas Hagen PettersenIsak HåkonsenSiver Zeitz Schou MadsenTilde Voldmo HansenHelene Quist-HanssenVIEDEIngunn Vindheim ogFrode ØsterkløftVibeke Kjønningsberg ogTruls HaakonsenMarthe Tofte ogGisle VermundIngrid Raasholm ogRune GihlemoenMay Liz Konterud ogKjell Erik SagbakkenMarianne Røisli ogStein RøisliSunniva Bergsaune ogKjell TomterFrida Lindholt ogJens Martin JohansenUnni Børresen ogKristian HelgesenListen over de viede fortsetter på side 2508.11 23. s. i treenighetstiden Joh 5,24-29 ”Den som hører mine ord og tror …”Hamar domkirke kl. 1100 GudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 Barnegudstjeneste. Søndagsskolen medvirker.15.11 24. s. i treenighetstiden Mark 13,21-27 ”Om noen sier til dere: Se, her er Messias..”Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste. Frimurerkoret medvirker.Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste22.11 Siste søndag i kirkeåret Matt 25,1-13 ”Da skal himmelriket være lik ti brudepiker..”Hamar domkirke kl. 1100 Ung messeStorhamar kirke kl. 1100 GudstjenesteHamar domkirke kl. 1900 Solidaritetskonsert27


STORHAMARSTRANDA - NOVEMBEREn gang i fordums tidervar det kirkeklokker her å høre.De fylte luften med sine strenge klanger.For her gikk veien til Kaupangenog det digre Olavsklosteretder de vise mennene boddesom lærte folket å lese og skrivetil lyden av kirkeklokkene.- Først fra en kirke, så en annenog enda en kirke til.Her vandret munkene frem og tilbakemed bønnekranser, bøker og breviarerlangs Mjøsa, den største sjøen.- - -Nå er det andre tider.Slektene reiser og kommermen Mjøsa er alltid den samme,bred og med lys fra skyenespeiler den over degog stjernehimlene om nattenogså når vi er døde.Rolf Jacobsen

More magazines by this user
Similar magazines