Nr 2 - mai 2010 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no

Nr 2 - mai 2010 - Den norske kirke i Drammen

Andaktav Anne-Linda Bratsberg thorsen«Jeg tror ikke på noe, jeg»«Hva tror du på da? Er du hverken kristen, muslim, hinduist,buddhist, agnostiker eller ateist?» «Nei, jeg tror ikkepå noe.» «Men går det an å ikke tro på noe da? Alle må veltro på et eller annet?»Det er klart at det er mulig å ikketro på Gud, en religion eller enbestemt teori. Men alle bestemmer vioss for om vi tror at det vi hører ellerleser er sant eller usant. Å ikke tro pånoe er faktisk også å tro. Men hva betyrdet egentlig «å tro»?Nå har vi akkurat hatt to søndagermed konfirmasjoner. Hva handler konfirmasjonom? Å få mest mulig penger?For noen kanskje, men konfirmasjonhandler om å bekrefte sin tro på Jesus. Idåpen ble vi Guds barn. Når vi konfirmeresbekjenner vi selv vår tro.Vi som jobber i kirken snakker oftemed mennesker om tro og det å værekristen. Påfallende ofte sier folk at deikke er kristne fordi de ikke går i kirkenhver søndag eller at de ikke oppfører seg«sånn kristent».«Jeg tror på Gud altså, men jeg erikke sånn kristen,» er utsagn jeg hørerofte. Da spør jeg: «Tror du at Jesus erGuds sønn, tok dine synder på seg dahan døde på korset, og at han stod oppfra de døde?» Ofte kommer svaret:«Ja, jeg gjør jo det…» «Da er du jo enkristen! Dette er selve definisjonen avå være kristen. Du har det som skal til.Det er akkurat dette det handler om.»«Å, er det så enkelt?» Å være kristenbetyr ganske enkelt å tro på Jesus!Det er fasinerende hvor mange gangerordet «tro» er nevnt i Bibelen. Ibibelordboka er det fire sider bare medbibelvers som handler om tro. Hvorforer akkurat det å tro på Jesus så viktig?Det kjente verset i Johannes 3,16:«For så høyt har Gud elsket verdenat han gav sin sønn den enbårne, forat hver den som tror på ham ikke skalgå fortapt, men ha evig liv», er selveessensen av det å være en kristen. Derforkalles dette bibelstedet «den Lille Bibel».Det oppsummerer hva det å værekristen faktisk handler om.Jesus snakker om tro utallige ganger:«Din tro har frelst deg» og «Dette erden gjerning Gud vil at dere skal gjøre;tro på Ham som Gud har sendt».Paulus sier i Efeserbrevet: «For av nådeer dere frelst ved tro.» Det handlerikke om ukentlige besøk i kirken, godegjerninger eller å oppføre seg på enspesiell måte. Det handler helt enkeltom å tro at Jesus er Guds sønn, og athan døde for deg.Er det enkelt å tro på Gud? Mangesier at de ønsker å tro, men klarer detikke uansett hvor sterkt de ønsker det.Gud vet at vi mennesker har vanskeligfor å tro på det vi ikke ser. Da Jesusmøtte disiplene etter oppstandelsenrefset han ikke Thomas fordi han tvilteda de andre fortalte at de hadde settJesus. Han ba ganske enkelt Thomasom å kjenne på naglemerkene hans ogstikke hånden i siden hans så han kunnese med egne øyne at det var Jesus selv.Først da trodde Thomas.Men tro er egentlig et valg. Derfor måman faktisk velge å tro på noe. Vi harikke Jesus gående her på jorda så vi kanse Ham med øynene, men vi kan velge åtro på det Bibelen fortellerom Ham.Beslutningen omå tro på Jesus ogta imot ham er etvalg hver enkeltav oss selv måta. Men det erogså alt somkreves…StrømsgodsetmenighetGrønland 101, 3045 Drammenwww.drammen.kirken.no/stromsgodsetMenighetskontoretTlf: 32 25 44 70 Fax: 32 25 44 71Telefonen kan automatisk bli overført tilDrammen Kirkelige Fellesråd, som vil svaremed «Kirken i Drammen». Her kan ogsåtas i mot avtale om dåp, brylluper etc.AnsatteSokneprest: Dag Arne Roumroum@drammen.kirken.noDiakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsenthorsen@drammen.kirken.noKirketjener: Olav LeikangerKantor: John Leggetleggett@drammen.kirken.noBarne- og ungdomsarb.: Linda Kjeksrudkjeksrud@drammen.kirken.noKirkenTlf: 32 83 39 77Felleskontor for kirkegårdeneTlf. 32 21 12 20, 07.00 – 15.00MenighetsrådLeder: Flemming Sohn AndersenTlf: 982 67 820E-post: flemming@sohn.noStrømsgodset menighetsaktivitetssenterOleana PanasenkoTlf: 32 83 79 69Mini/barnegospelChristian Evenshaug Tlf: 32 83 13 83TorsdagstreffLinda KjeksrudE-post: kjeksrud@drammen.kirken.noLørdagsklubbenHeidi Østensen HoleTlf: 950 50 653Menighetsbladets redaksjonSteinar SørensenLena Merete KilenMarie WilandKjell-Morten Bratsberg ThorsenKontonummer hvis du ønsker å giGivertjenesten: Konto 2310.09.65763Kirkeforeningen: Konto 2310.20.20162Menighetsbladet: Konto 2310.09.65836Diakoniarbeidet: Konto 2310.09.65771TrykkPrinfo UniqueFoto: Nils E. NilsenMenigheter i Drammen og NedreEiker har i samarbeid med Areopagosutarbeidet et opplegg for dialoggrupper,hvor 5–7 deltakere vil møtesjevnlig for å samtale om et bestemttema. Temaet kan være hentet fra defleste sider ved livet, men det er vesentligat gruppene settes sammen slik atalle i gruppa er opptatt av og ønsker åkonsentrere seg om det samme temaet.Hektisk hverdagVille skulle burde ha gjort, ha ordnet,ha vært … Og når skal jeg få tid til å …?Kjenner du deg igjen?Nettopp i en hektisk hverdag erkanskje behovet størst for «timeout»,et pusterom hvor en kan drøftedagligdagse utfordringer og erfaringermed mennesker i en lignende livssituasjon.Kanskje føler man også på etudekket behov for å snakke med andreom spørsmål som berører andre siderved livet enn hverdagens utfordringer.Den gode samtalenDialoggruppa er ikke ment å være etdiskusjonsforum, men et samtaleforum.Dialogen er «den gode samtalen»: enTur til TelemarkskanalenTorsdagstreff arrangerer dagstur på Telemarkskanalen torsdag 3. juni. Turen er åpenfor alle og koster kr. 800,- per person. Alt inkludert.Bindende påmelding senest torsdag 20. mai til diakon Anne-Linda Bratsberg Thorsenpå e-post thorsen@drammen.kirken.no eller på telefon 32 25 44 74.(Bildet er fra Tirsdagstreffs tur til Ål i fjor sommer.)Tekst: Linda KjeksrudLivsdialog langsDrammenselva til høsten?Livsdialog er en enkel modell for samtalei grupper om livsnære spørsmål. Ønskerdu noen å dele tanker og erfaringer med,har vi kanskje en gruppe for deg.samtale preget avgjensidig åpenhet,velvilje og respekt.Deltakerne har etfelles ansvar forhvordan dialogenutvikles, sammen utforsker man despørsmål som reises i gruppa. Gjennomdialogen utvikles man som menneske,målet er ikke å bli enige, men å forståseg selv og andre bedre.Klar struktur og metodikk sikrer atalle i gruppa får rom til å tale, lytte ogreflektere. Slik gir dialoggruppa mulighettil å møtes som mennesker på likevilkår. Gruppa har noen spilleregler:Ingen får dominere, å lytte er like viktigsom å snakke, respekt for hver enkelt,alt som sies i gruppa forblir i gruppa.En håndbok for gruppedeltakereer utarbeidet, slik at dialoggruppenekan få hjelp til å fungere optimalt.Areopagos er en stiftelse som arbeiderfor at kristen tro og praksis blir presenterttroverdig for åndelig søkende menneskeri en multireligiøs verden.Mer på http://www.areopagos.noLanseres til høsten?Livsdialog skal nå lanseres langsDrammenselva. Lokale menigheter ogtros samfunn inviterer til dialoggrupper,som kan settes sammen innen enmenighet, på tvers av menigheter ellerpå tvers av religioner og livssyn.Vi håper å komme i gang til høsten,og hvis du interresert i å være medpå livsdialog langs Drammenselva,ta kontakt med tidligere sogneprest iMjøndalen, Jan-Otto Eek, på e-postjottoeek@hotmail.com.Tekst: Tove BauneIllustrasjon: Karl Gundersen2 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 3


– Jeg gleder meg mest, men er litt spentogså, sier Emma Langeland. – Det blir rartå være midtpunkt en hel dag.Emmas store dagEmma skal konfirmeres 9. maiog den store dagen nærmer seg.Hjemme i Skolegata henger bunadenklar og gjørelista på kjøleskapet har fåttflere kryss.– Det er en grunn til at jeg valgte åkonfirmere meg i kirka. Jeg vurderteogså borgerlig konfirmasjon. Men daopplegget til kirka ble presentert påskolen syntes jeg det hørtes spennende ut.– Vi ville at Emma skulle få velgehelt selv, sier mamma Heidi Langeland.Hun var forberedt på at Emma kunnevelge både borgerlig og kirkelig konfirmasjon.Emma ble ikke døpt som barnog Heidi hadde kanskje trodd at hunville velge borgerlig.– Jeg har venner som konfirmerer segborgerlig og venner som skal konfirmereseg i kirka. Jeg hadde likevelmest lyst til å være med på oppleggettil kirka sammen med vennene mineder. Det ble mest riktig formeg. Jeg tror påGud selv om detikke er alt jegskjønner.Emma med sin nye Lier-bunad.Flaskeinnsamling og dåpEmma har hatt flere store opplevelserdette konfirmantåret.– Hva er det beste minnet så langt?– Det må være konfirmantleiren.Den var veldig fin. Lederne hadde oppgavertil oss hele helga, og alle som blemed på det fikk være oppe nesten helenatta. De som lagde bråk måtte gå oglegge seg. Oppleggene på konfirmantkveldenehar også vært spennende.– Jeg likte også godt nattcupen. Davar vi sammen med alle de andre konfirmantenei hele Drammen.– Og så har vi hatt både bøsseinnsamlingog flaskeinnsamling. Påbøsseinnsamlingen fikk jeg og DortheBrekke en veldig lang rute og vi komtilbake helt til sist. Alle langs ruta vårvar veldige hyggelige og vi fikk inn mestpenger av alle konfirmantene.21. mars bleEmma og toandre konfirmanterdøpt iStrømsgodsetKirke. – Hvordanopplevdedu det?– Det varveldig brajeg ikkevar aleneom å blidøptdennedagen.Mange av vennene mine kom på gudstjenestenden kvelden. Det var jeg gladfor, men samtidig var det også litt flaut.– Jeg har aldri opplevd en voksendåpfør, skyter mamma Heidiinn. – Jeg synes det varen fin opplevelse. Det varbare Emma og fadderneoppe ved døpefonten. Viforeldre satt nede i kirka.Jeg synes denne dåpen varet flott bevis på at dette er noe Emmavil og har valgt selv.Travel tidKonfirmasjonsdagen skal feireshjemme. Det er god plass i stua, selv til27 stykker.– Jeg er glad vi skal være hjemme. Dablir det litt mer intimt, sier Emma.På konfirmasjonsdagen skal Emma hapå seg helt ny Lier bunad.– Jeg har fått bunaden av mamma ogpappa og sølvet av gjestene. Jeg gledermeg til å bruke den. Bunaden hengerklar men det er mye annet som skalgjøres før 9. mai.I familien Langeland må alle, medunntak av hunden Ola, hjelpe til!– Sist helg ryddet jeg rommet veldiggrundig. På mammas gjøreliste står detat jeg skal pusse sølv. Det har jeg ikkegjort altså!– Har du forberedt noen tale?– Ja, det har jeg faktisk gjort påskolen, med god hjelp av læreren minMarlen. Vi var flere som fikk det somskoleoppgave.– Nå er konfirmantåret snart over.Kommer du til å savne noe av dette?– Ja, mange av de morsomme aktivitetene.Men det blir litt deilig å bli ferdigogså. Jeg både danser, spiller fotballog har masse lekser så det har vært ettravelt år. Jeg måtte kutte ut en dag meddans i uka pga konfirmasjonsopplegget.Heidi er enig med datteren om atdette har vært en travel tid.– Men jeg gleder meg til en dag sammenmed familiene, legger hun til. Detblir din dag Emma!Tekst og foto: Marie WilandPå samtalegudstjenestenonsdag 20.april og guds tjenesten25. april fikk menighetenoppleve en sværtengasjert konfirmantgruppe.Sven Nelson,en av menighetensungdomsarbeidere, erstolt over det konfirmantenefikk til.Konfirmantleder ogglad i jobben sin!eg tror konfirmantene selv er– Jstolte. De lyttet til hverandreog opplevde at det ble vakkert. Jegønsker at de skal få en opplevelse av atnoe er hellig.Sven har vært konfirmantleder iStrømsgodset menighet nesten lengreenn han kan huske.– Jeg tror jeg begynte høsten 1999.Det var daværende sogneprest PerOskar Berg som spurte meg om å værevikar i hans permisjon tre måneder påhøsten. Jeg sa ja, på den betingelsenav at jeg fikk følge konfirmantene åretut. Høsten etter ble det opprettet enmidlertidig stilling for meg. I dag harjeg en 20 % stilling som inneholderkonfirmantarbeid og arbeidet med etleder treningskurs for ungdommer somer ferdig med konfirmanttiden.Forkynner Ordet med ord– Før jeg kom til Drammen arbeidet jegsom barne- og ungdomsarbeider i TøyenMenighet, for Bymisjonen. Der varmin visjon, etter Frans av Assisis, at jegskulle forkynne Ordet hele tiden – omnødvendig med ord. Utfordringen fraPer Oskar Berg var å forkynne Ordetmed ord. På den måten var oppgavensom konfirmantleder noe nytt for meg.– Hva har vært spesielt med årets konfirmantgruppe?– Jeg liker ikke å uttale meg omgruppa som en helhet fordi den bestårav mange enkeltsjeler. Men det jeg kansi er at årets gruppe er veldig stor. Dethar preget arbeidet vårt dette året. Detandre er at jeg i år ble konfirmantlederfor min sønn Simon. Det er noe jeg harvært nervøs for lenge. Men det gikkveldig bra. Samtidig var dette en gruppehvor jeg kjente mange fra før av entengjennom Simon eller som fotballtrener.– Noen vil si at du har en av devanskeligste jobber som fins.– Jeg liker jobben min. Den er veldigmorsom! Jeg gjør sjelden ting jeg ikkeSven er aktiv eier og bilmekaniker iDrammen Gummiservice. Vi trefferhan på kontoret i et miljø fylt avbiler, kjeldresser, båtprat og dekk.liker. Når en jobber med ungdom måen like det en gjør, ellers har man ikkenoe å gi.– Utfordringen i jobben min er å fåungdommene engasjerte. Det er ikkenoe problem for meg å få dem til å sittestille. Men det kan være vanskeligereå få dem til å stille spørsmål, delta,engasjere seg. Noen ganger treffer detjeg sier noen få. Andre ganger trefferdet alle.Både for gamle og for unge– Hva synes du om at Den Norske Kirkehar lagt konfirmasjonstiden til 9. klasse?– Jeg synes 14 år er to år for gammelteller to år for ungt. 12-åringer tørå spørre mer og er ikke så redde for ådumme seg ut. 16-åringer har alt tattnoen valg og det kan også virke positivtinn i konfirmasjonstiden.Nå er konfirmasjonstiden snartover. Sven gleder seg til å være med påkonfirmasjonsguds tjenestene som skalvære i menigheten nå de neste ukene.– Jeg ser også frem til å samarbeidemed den nye presten, Magnus PettersenKjellin, fra neste år av. Det tror jeg blirbra!Tekst og foto: Marie Wiland4 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 5


Mange nye speidere i StrømsgodsetSpeidergruppen i Strømsgodset menighet har fått nesten 20 nye aspiranter i vår, og disse skal taesopp i troppen 9. juni. Helgen etter drar de på minileir i Kongsberg for 2.–4. klassinger fra hele kretsen.Speiderne møtes hver uke og lager mat på bål, spikker, knytter knuter, gjør førstehjelpsøvelser ogmye annet. Det planlegges også en del helgeturer ut i skogen.De nye går alle i 3.–4. klasse, og denne gruppen er nå full, men det er fortsatt åpent for de som ereldre. Ønsker du å bli med kan du sende en e-post til Sara Moss på saraeli.moss@gmail.com.Tekst: Kjell-Morten Bratsberg ThorsenFoto: Katrine Flaata StorlienVår nye kapellanDet er ca 20 kilometer fra Drammen til Asker. Akkurat litt for langt for en litt rustenoffroad-syklist å sykle. Særlig hvis man ønsker å komme seg i god forfatning hjem igjen.Men menighetsbladet tok likevel en søndags ettermiddag til hjelp for å få et eksklusivtmøte med vår nye kappelan Magnus Pettersen Kjellin.Lydprøven er godt i gang i Østenstadkirke. Midt i forberedelsene tilgospelkonserten som skal gå av stabelensenere på kvelden står Magnus i kirkerommetog peker og dirigerer. Hansoppgave for kvelden er blant annet åvære konferansier. Han kommer bortog ønsker meg velkommen med etOrdinasjon og velkomstfest 20. juniMagnus Pettersen Kjellin er ansatt som ny prest iStrømsgodset, som kapellan i 75 % og studentprest i25 % stilling.Han vil bli ordinert av biskop Laila Riksaasen Dahlsøndag 20. juni. Dagen vil bli en stor festdag formenig heten vår – sett av datoen med det samme!godt smil om munnen.«Skal bare utog skifte så kommer jeg tilbake,» sierhan. Jeg nikker og siger ned på en avbenkeradene mens jeg prøver å holdeblodomløpet i gang i beina.Østenstad kirke er en arbeidskirkebygget i teglestein med både kjøkken,kontorer og kjellerlokaler i tillegg tilselve kirkerommet. Alt avfasiliteter som en menighetsarbeiderkan begjære.Kontrasten til Strømsgodsetsenkle sjarmerende bygningfra den tid hvor prestenstort sett formidlet det gladebudskap fra prekestolen erpåtagende. Men lokalene erMagnus tar i mot oss i Østenstadkirke i Asker, der han jobber medungdom til han begynner somkapellan i Strømsgodset 20. juni.null verdt uten menneskene i kulissene.Og det vet Magnus alt om. Han harjobbet i Asker i 8 år. Mesteparten medbarne- og ungdomsarbeid.«Jeg trives best sammen med ungdom,»sier han, «og derfor tror jegStrømsgodset er en menighet som jegkommer til å trives i som kapelan, ikkeminst når 25 % av stillingen er medtanke på studentarbeid.»Etablerer seg i DrammenMagnus er gift med Kine og sammenhar de en liten datter, Mie Kristine,som de ser fram til skal vokse opp iDrammen. «Det er godt å tenke på atvi endelig skal etablere oss et sted, ogMagnus organiserer alt fra pizzabestillingtil gospelkonserter.Drammen er jo blitt en så fin by, så detgleder vi oss veldig til.» Sier Magnus.«Det var kona Kine som først fikk segjobb i Drammen, så da var det veldigenkelt for meg å takke ja til tilbudet omkapellanstillingen i Strømsgodset.»Avstanden fra Drammen til Askerer såpass liten at Magnus ikke tror athan vil miste kontakten helt med sinetidligere disipler, derimot kan det giåpning for flere muligheter, mener han.Men etter så mange år i Asker syneshan likevel at tiden nå er moden for nyekrefter til å ta over ungdomsarbeidet igamlemenigheten.Så når jeg spør noen ungdommer omå gi en kort attest for Magnus manglerdet ikke på superlativer; snill, godklump,storebror, inkluderende, gjennomslagskraftig,musikalsk og flink til åbestille pizza.Peker mot Jesus«Jeg har som hovedmål å peke motJesus,» sier han og ser på meg med etengasjert presteblikk. Jeg spør om deter noen spesielle situasjoner eller vers iBibelen han ønsker å trekke fram. «Jeghar mange favorittvers,» sier han etterå ha tenkt seg litt om, «og på konserteni kveld skal jeg prate rundt ett av dem,Joh. 14 8-9.»Tiden har løpt fra oss og Magnusmå bestille pizza til et femtitalls sultnekorungdommer som snart skal holdegospelkonsert. Jeg takker for meg,fyller flaska med vann og kjenner atsykkelturen tilbake til Drammen nokkommer til å prege de neste dagene formin del.Tekst og foto: Steinar SørensenUngdommene i Østenstad har mye godt å si om Magnus – spesielt etter at de har fått pizza.Jon Eikemo var innom Strømsgodsetkirke for å finne ut om den egnet segtil hans forestilling om Per Sivle. Detg jorde den!Per Sivle igjentil Strømsgodset?I forbindelse med avdukingen av PerSivle statuen på Papirbredden var skuespillerJon Eikemo innom Strømsgodsetkirke sammen med sin gode venn,komponist, pianist og konsertlederSigurd Jansen.Etter invitasjon fra sokneprestenvurderer Eikemo å legge en av sineavskjedforestillinger som skuespillertil Strømsgodset kirke. Forestillingenvil handle om Per Sivle, og Jon Eikemosynes det ville vært ekstra hyggelig åbruke vår kirke siden Per Sivle liggergravlagt på kirkengården vår.Ingenting er avgjort foreløpig, så vikan ennå ikke si noe om når det blir.Tekst og foto: Dag Arne Roum6 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 7


Det skjerI strømsgodset menighetSlekters gangGudstjenesterForandringer kan forekomme. Se avisa.Gudstjenestemed dåp og nattverdPinsedag 23. mai kl 11. Sokneprest D. A.Roum og vikarorganist Bodil Viken. Offer tilMisjonsprosjektet (Mali).Misjonsgudstjenestemed nattverdTreenighetssøndag 30. mai kl 11.Sokneprest D.A. Roum og vikarorganistBodil Viken. Misjonærene Stina og Ole HaraldNeergård deltar. Offer til Misjonsprosjektet(Mali).Friluftsgudstjenestepå Gulskogen gård2. søndag etter pinse 6. juni kl 11. Dåp. MiniogBarnegospel. Sokneprest D. A. Roum. Offertil barne- og ungdomsarbeidet i Strømsgodsetmenighet.Gudstjenestemed dåp og nattverd3. søndag etter pinse 13. juni kl 11. Minnemarkering.Sokneprest D. A. Roum og kantorJ. Leggett. Offer til menighetens arbeid.Ordinasjonsgudstjeneste4. søndag etter pinse 20. juni kl 11.Ordinasjon av kapellan/studentprestMagnus Pettersen Kjellin. Biskop Laila R.Dahl. Prost Ø. Magelssen, sokneprest Roum,kantor Leggett. Offer til studentpreststillingen.Velkomstfest for den nye prestenmed familie på menighetsenteret.Gudstjenestemed dåp og nattverd5. søndag etter pinse 27. juni kl 11.Sokneprest D. A. Roum og kantor J. Leggett.Offer til menighetens arbeid.Det er anledning til dåp alle søndagene i juliog august.Gudstjeneste med nattverd6. søndag etter pinse 4. juli kl 11.Sokneprest D. A. Roum og kantor J. Leggett.Offer til menighetens arbeid.Gudstjeneste med nattverd7. søndag etter pinse 11. juli kl 11. KapellanM. Pettersen Kjellin og kantor J. Leggett.Offer til sportskapellet Tverken.Gudstjeneste med nattverd8. søndag etter pinse 18. juli kl 11.Sokneprest D. A. Roum og kantor J. Leggett.Offer til Kirkens familievern.Gudstjeneste med nattverd9. søndag etter pinse 25. juli kl 11.Sokneprest D. A. Roum og kantor J. Leggett.Offer til menighetens arbeid.Gudstjeneste med nattverd10. søndag etter pinse 1. august kl 11.Vikarprest og kantor J. Leggett. Offer til BlåKors Drammen.Gudstjeneste med nattverd11. søndag etter pinse 8. august kl 11.Kapellan M. Pettersen Kjellin. Offer til NorgesKr. Studentlag.Gudstjeneste med nattverd12. søndag etter pinse 15. august kl 11.Kapellan M. Pettersen Kjellin. Offer til menighetensarbeid.Friluftsgudstjenestepå plenen ved Villaen13. søndag etter pinse 22. august kl 11. Dåpog nattverd. Kapellan M. Pettersen Kjellin.Offer til Kirkens Bymisjon. Værforbehold.Diakoniens dag14. søndag etter pinse 29. august kl 11.Gudstjeneste med nattverd. Kapellan M.Pettersen Kjellin og diakon A. L. BratsbergThorsen. Offer til menighetens diakonalearbeid. Kirkekaffe i Villaen.Familiegudstjenestemed dåp15. søndag etter pinse 5. september kl11. Sokneprest D. A. Roum, Minigospel ogLørdagsklubben. Offer til menighetensbarne- og ungdomsarbeid.Gudstjenestemed dåp og nattverd16. søndag etter pinse 12. september kl11. Kapellan M. Pettersen Kjellin. Offer tilmenighetens arbeid.Gudstjeneste med nattverd17. søndag etter pinse 19. september kl 11.Sokneprest D.A. Roum. Offer til menighetensarbeid.Gudstjeneste ved kapellanM. Pettersen Kjellin18. søndag etter pinse 26. september kl. 18(merk tiden). Konfirmantene presenteres.Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.BaBYsangAnnenhver tirsdag kl 12–13.30. For 0–1åringer. Lunsjen koster 30 kr pr gang.25. mai14. september28. september12. oktober26. oktober9. november23. november7. desemberBarnesangAnnenhver tirsdag. For 1–4 åringer. Matenkoster 30 kr pr gang for en voksen og ettbarn. Deretter 30 kr for hvert ekstra barnsom spiser pølser.25. mai14. september28. september12. oktober26. oktober9. november23. november7. desemberMinigospelTorsdager kl 17.30–18.30. Fra 4 år til og med2. klasse.BarnegospelTorsdager kl 18.45–19.45. Fra og med 3.klasse.LørdagsklubbenLørdager kl 11–13. For 6–12 åringer.29. maiSpeidermøterOnsdager kl 18–19.30. For 10–18 åringer.Klubb 40.10Hver onsdag i klubbkjelleren kl 18.30–21.30.For 12–18 åringer.Tweens-gruppe for 11–14 åringer noenonsdager.19. mai: Vanlig klubbkveld26. mai: Vanlig klubbkveld28.–30 mai: Sommertur for Minilederne2. juni: Sommertur9. juni: Sommerfest. Åpen scene25. august: Første klubb etter sommerenTorsdagstreffTorsdager kl 11–14. Forbehold om endringeri programmet.20. mai: Tur til Solsetra27. mai: Treffmusikken fra FrelsesarmeenHøstens konserttilbudOgså i høst blir det flere flotte konserter med lokale ognasjonale krefter i Strømsgodset menighet – og alltidsøndag kl 18.Søndag 19. september kl 18Høstens konserttilbud i Strømsgodsetkirke begynner med besøk av denfine organisten fra Oddernes kirkei Kristiansand, Ian Richards, kjentfor sin fremføring av Bachs orgelverkutenat. På programmet står musikkav J. S. Bach, Schumann og S. S.Wesley m.fl.Søndag 17. oktober kl 18Denne søndagen synger tenor PetterMoen et variert program. Hovednummereter Bachs solokantate:«Ich arme Mensch, ich SündenknechtBWV 55». I tillegg syngerhan «Songs of Travel» av RalphVaughan Williams, og folketoner iarrangementer av Benjamin Britten.Petter er fortsatt student ved Norgesmusikkhøgskole og har alleredeopptrådd i Strømsgodset kirke ianled ning av julesanggudstjeneste2009, og nylig på langfredag og 1.påskedag.Fri entré ved alle arrangementene.Tekst: John Leggettholder andakt og spiller for oss.Stor ut lod ning3. juni: Tur til Telemarkskanalen (se side 3for påmelding)10. juni: Sommertur17. juni: Semesteravslutning22. juli: Sommersamling26. august: Første TT etter sommerenGod sommer! :)31. oktober kl 18Klarinett og piano preger konsertendenne oktobersøndagen, når kirketjenerOlav Leikanger spiller Saint-Saens vakre klarinettsonate, medbl.a. John Leggett (piano).Søndag 28. novemberDen nyansatte organist i Strømsøkirke, Ådne Svalastog, spiller forførste gang på Strømsgodset kirkesnye orgel. Program for konsertenkommer etterhvert, men vi kommertil å høre mer om Ådne i 2011, nårStrømsø kirke også får et nytt orgel.Søndag 19. desember kl 18Siste søndag i advent blir det ogsåmulig å synge med selv. Dette blir enjulesanggudstjeneste med mange avde gode, velkjente julesangene. Detblir også framført musikkinnslag,mens konfirmantene våre leser julebudskapetslik det er fortalt helt fraAdam, gjennom profetene og til Jesufødsel.Døpte07.03.10: Daniel Johnsrud Hengebøl14.03.10: Mari Johansen SamuelsenHermine Amdahl OlsenThea Madelén Sindborg21.03.10: Benjamin Bjørnar BrunsvikAndrea Johansen AngeltveitEmma LangelandKenneth Sheikh11.04.10: Ingrid Helene GrovenWilliam ThomsonGeorge Million Iversen18.04.10: Philip Klausen BølstadEmma Isabel BardalenMadeleine PhanOda Reikrås JacobsenLile Lykke RambergJenny Indrevær HelgerudDøde23.02.10: Reidar Hilmar Svendby12.03.10: Jenny Bratvold08.04.10: Geir Knudsen28.04.10: Kai BakøOppdatert informasjon?Se vårt nettsted:drammen.kirken.no/stromsgodset8 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 Strømsgodset Menighetsblad #2/10 9


SnublesteinerAv Jon A. HasleHvordan kan Gud tillate?Rørleggermester Lars GuldbrandsenTårnveien 38 - 3047 DrammenTlf.: 9241 5036 - Fax: 3283 1301Godkjent for ansvarsrett* Sanitær * Nybygg* Service * Varmeanlegg* Gulvvarme ogvarmepumperKJØTTENGROSTelefon: 32 80 76 80Telefax: 32 80 76 90Postboks 2308, 3003 Drammen - N. Eikervei 49, DrammenGi en gave til menighetsbladet:Liertoppen: 32 85 42 22Gulskogen: 32 83 78 10Krokstadelva: 32 87 59 88Fevang as, Postboks 3544, 3007 DrammenTollbugata 4 • 3044 DrammenTlf 32 83 30 80eduard.werner@al.frisurf.noTrenger du å leie leilighet?Kontakt oss: 32 27 49 00– www.fevang.noGi en gave til Strømsgodset menighetsbladBladet kommer ut fire ganger i året og sendes gratis til alle husstandenei menigheten. Frivillige gaver er med å sikre bladets økonomi.Benytt kontonummer 2310 09 65836Beløp av alle størrelser mottas med takk!Prof. Smits allé 48 – 3048 Drammenwww.bakerthoen.no – tlf 32 27 28 93Åpningstider, Bakeriutsalget:Hverdager 7.00 – 16.30Lørdager 8.00 – 15.00Det kan være katastrofer som ryster oss. Det kan være egen sykdom eller død i nærmestefamilie. Så spør vi: Hvorfor Gud? Hvordan kan du la dette skje?Andre vil ikke ha noe med Gud ågjøre. Hvorfor skal de forholde segtil en Gud som lar slikt skje? Det er velverre med en gud som ikke er god, ennen som ikke finnes?Vi står overfor det som kanskje erden største anstøtsteinen i vårt forholdtil Gud: Lidelsens problem. Hvorforlar Han det skje så mye vondt i verden,Han som skal være både allmektig ogkjærlig?En skal vokte seg vel for å kommetrekkende med forsøk på svar på dissespørsmålene når en møter lidende ogsørgende mennesker. I slike situasjonerer det beste vi kan gjøre, å være deltakendetil stede.Likevel står spørsmålene der. Kanskjevi sammen kan prøve å forstå litt mer.Jeg våger meg på noen spredte tankerekker,så kan kanskje dere komme medinnspill etterpå?Frata oss ansvaret?– Når vi forventer at Gud griper innoverfor det vonde og onde i verden,roper vi da i realiteten på en som skalstyre alt i verden, en slags diktator? ErSend meg dinesnublesteinerHvilke tanker eller erfaringer gjør detvanskelig for deg å tro på Gud? Kanvi ha en dialog, oss «snubleføtter»imellom? Send meg noen ord på mail.Jeg svarer alle, enten her i bladet ellerprivat.Du treffer meg på jahasle@online.no.det det vi ønsker? En som fratar oss altansvar for våre egne liv, og for hverandre?– Vi tror på en Gud som skapte verden– og på en Gud som er kjærlighet.Gud skapte mennesket «i sitt bilde»,svært lik seg, for at han kan elske dem,og de kan elske Ham. Men man kanikke tvinges til kjærlighet, den måvelges. Så for at vi skal kunne elske,må vi ha fri vilje. Og for at vi skal hafri vilje, må det finnes et alternativ tilkjærligheten og det gode. Det ondeeksisterer som et alternativ.-– Det sikreste i vår verden er at viskal dø. Vi synes det er urettferdig ogmeningsløst når noen dør unge. Menønsker vi at alle skal dø gamle? Atdøden var forutsigbar? Hvordan villedet påvirke våre liv, at vi visste når viskulle dø? Jeg er glad jeg ikke vet det.Det kan synes brutalt, men for at viikke skal vite når vi skal dø, må dødenramme tilfeldig, og i alle aldre.Rettferdig urettferdighet– Vi synes sykdom og død rammerurettferdig. «Hun hadde ikke fortjentdette, hun minst av alle,» hender det visier. Synes vi sykdom og død skal delesut rettferdig, etter fortjeneste, så å si?– Mye lidelse og død er en følge avandre menneskers valg, tenk bare påkrig, trafikkulykker etc. Men mangerammes av naturkatastrofer eller liderpå andre måter en naturlig dødHvorfor all denne «naturlige»ondskap? Bibelen sier at dette er konsekvensenav «syndefallet», av at mennesketvalgte å stole på seg selv, framforå leve i et nært fellesskap med Gud.Og uten at denne «menneskestyrte»verden dør, kan vi ikke komme over i enny og bedre tilværelse, et evig liv.Mer enn våre tankerEn Gud som er GOD og ALLMEK­TIG, og bare det, lar seg ikke forsvarei vår vonde verden. Men Bibelen giross et langt mer nyansert gudsbildeenn det. Både i det gamle og det nyetestamentet møter vi en Gud som vilha en nær relasjon til menneskene, enlyttende Gud, en som lar seg overtale,lar seg be, en sårbar Gud, en deltakendeGud. Kan Gud være både allmektig ogavmektig?Livets store paradoksGuds vilje er kjærlighet. Kjærlighetener ikke allmektig i den forstand at denkan tvinge seg på. Den må velges. Menkjærligheten er allmektig i den forstandat den skal seire til slutt. Dette er livetsstore paradoks, at det er det svake ogsårbare som er det sterkeste. Det vi regnersom mektige i verden, kan knusesav noe enda mektigere. Men ingen kanta fra oss kjærligheten. Den seirer i sinsvakhet.Og i sin kjærlighet er Gud nær hvereneste av oss. Haner deltakendetil stede i våreliv, ikke minsti vår lidelse.Vår lidelse erGuds lidelse,slik han visteved sindød påkorset.10 Strømsgodset Menighetsblad #2/10Strømsgodset Menighetsblad #1/10 11


B-POSTABONNEMENTAvs: Strømsgodset menighetGrønland 1013045 DrammenÅrets konfirmanterGratulerer med konfirmasjonen!Bak fra venstre: Henrik F. Munkjord, Olav Slotsvig, Susanne Reiersen Hansen, Lena Aspebakken, Lasse Jensen, Andre F. Kjeksrud,Tage Andre F. Raknestangen, Thilde Askildt, Benjamin Brunsvik, Andrea Sæther, Elin M. Brastad, Lea Sofie Solberg, Viktoria D.Utgaard, Jacob Edvard Nelson, Sigurd Johansen, Ann-Kirstin Rangnes.Andre rad fra venstre: Linda Kjeksrud (ungdomsarbeider), Yvonne A. Guillot, Magnus Buøy, Anders Nevjar Martinsen, HaakonWiland Gruenke, Andreas Grinderud, Sara Kristine Skogly, Julian Aleksander Jacobsen, Maria Isabel Ramella, Thomas Myrholt,Eirik Sire Skjeldrum, Joakim Olsen Holth, Trym L. Sørsdal, Henrik B. Soot, Jørgen Landbø, Emma Langeland, Kenneth Sheikh, KotChol Nguen, Simon Nelson, Sindre Bronsta, Sven Nelson (konfirmantleder).Sittende fra venstre: Herman Sætra Stenseth, Henriette N. Bergflødt, Ole Christian Haugen, Adina S. Christoffersen, BenjaminFjerdingstad, Oda M. Sandbraaten, Anne-Linda Bratsberg Thorsen (diakon), Dag Arne Roum (sokneprest), Susann Larsen , Unnar B.Gudjonsson, Martine Emilie Andresen, Christopher Lindquist, Katja S. Jonassen, Robin Solberg. Foto: Sønstrød fotografenePå nettdrammen.kirken.no/stromsgodsetKonfirmantinnskrivingDet blir konfirmantinnskriving for høstenskonfirmanter i Strømsgodset kirke tirsdag25. mai kl 15.00–17.00.OrdinasjonsgudstjenesteSøndag 20. juni kl 11 blir vår nye kapellanog studentprest, Magnus Pettersen Kjellin,ordinert i Strømsgodset menighet. Se s. 6–7.

More magazines by this user
Similar magazines