Et mer inkluderende arbeidsliv - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Et mer inkluderende arbeidsliv - Fellesforbundet

,,En positiv dialog kan bidrasterkt til et inkluderendearbeidsliv2


Har du tenkt over hva som skaper en godbedriftskultur, et positivt miljø på arbeidsplassenog rause holdninger til kolleger og ledere?Det er naturligvis mange forhold som kan drasfram. Men det at vi setter pris på hverandre, at vigir veiledning og støtte, samt skaper forståelseog tillit, er verdier som kan bidra sterkt til etinkluderende arbeidsliv (IA).Partene i arbeidslivet har satt følgende mål:• Reduksjon av sykefraværet med 20% innenutgangen av 2005. Bedre helse og godt arbeidsmiljøer viktige faktorer i dette arbeidet.• Den reelle pensjonsalderen økes. Det vil si atarbeidsgiver må legge til rette slik at arbeidstakerkan stå lenger i arbeid.• Arbeidsforholdene skal legges til rette forarbeidstakere med redusert funksjonsevne.3


,, Diagnosen er fremdeles,,en privatsakEgenmeldingsordningen erutvidet til åtte kalenderdager4


Samarbeidsavtale gir rettigheter og fordeler:• Aktiv sykemelding, nå uten forhåndsgodkjenningfra Trygdekontoret, gjør at sykemeldte myeenklere kan komme tilbake i tilrettelagt arbeid.• Ordningen for egenmeldinger er utvidet til åttekalenderdager for hvert sykdomstilfelle. Menantall dager må likevel ikke overstige 24 i løpetav et år. Dette forutsetter en åpen dialog medleder, for å beskrive hva du kan gjøre i periodendu er syk.Ditt ansvar som arbeidstaker ved sykdom:• Du må ha en dialog med din nærmeste leder.• Du forklarer situasjonen og de ansvarligeavklarer eventuelle forhold som kan tilretteleggesfor å forhindre sykemelding.Hva må til for at du skal komme tilbake i jobb?5


,, Opplys om fraværet er knyttettil arbeidssituasjonen6


• Du må opplyse om fraværet ditt er knyttet tilarbeidssituasjonen.• Du må sende sykemelding til arbeidsgiver ellerlevere egenmelding når du er tilbake på jobb.Leders ansvar nårarbeidstaker blir syk:Må ta initiativ til positiv dialog med arbeidstakeren.Dialog er grunnlaget for oppfølging ogiverksetting av tiltak slik at vedkommende kankomme raskere tilbake i arbeid.7


,, Ta initiativ til en positiv dialogmed arbeidstakeren8


Trygdeetatens ansvar:• Gi arbeidsgiver og arbeidstaker tilbud ominformasjon og veiledning om rutiner foroppfølging, fraværsregistrering og økonomiskestøtteordninger.• Sørge for at økonomiske virkemidler i enkeltsakerutløses raskt.• Samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste.Er din bedrift IA-bedrift?Hvis ikke, ta det opp med en tillitsvalgt ellerverneombud. Tillitsvalgte tar det opp medbedriften.For nærmere informasjon kan du ta kontakt medFellesforbundets distriktskontor i ditt fylke,Trygdeetatens arbeidslivssenter i fylket ellerbedriftshelsetjenesten.9


Fellesforbundets nettsider har en egen side medstoff om et mer inkluderende arbeidsliv.Lilletorget 10184 oslotelefon: 23 06 31 00telefaks: 23 06 31 01hjemmeside: www.fellesforbundet.noe-post: fellesforbundet@fellesforbundet.notekst-tv: NRK1 side 691- 12908

More magazines by this user
Similar magazines