Last ned hele magasinet (PDF) - Norsk Designråd

norskdesign.no
  • No tags were found...

Last ned hele magasinet (PDF) - Norsk Designråd

NUMMER 2 > 2008om design og arkitekturFlyplass med følelserside 8Stolen som vokserside 20Bygger for søt musikkI Trondheim blir det studentboligermed kjærestegaranti. side 16


VI REISER OSS FRA BENKENOG APPLAUDERER ET ARKITEKTONISKMESTERVERK.VESTRE VIAtel: 23 00 78 40www.vestre.comDesign:Hallvard Jakobsen /Arthur WozniakPhoto: James HudsonVESTRE ATMOSPHERE© 2008


lederinnholdGrønnarkitekturvisjonDen sørkoreanske arkitekten MinsukCho brenner for å skape tette byer utenå skade miljøet. I skyskrapermetropolenSeoul har han utfordret utbyggernestøffe økonomiske premisserog kommet et grønt steg i riktig retning.Han står bak et boligtårn med flerefellesskapsløsninger. I norske byerbygges det tett og høyt i et rasendetempo for å møte etterspørselen. Mener det bærekraftig? Kunnskap omenergieffektiv bygging er utbredtblant arkitekter, men likevel byggesdet svært lite miljøvennlig. Hvorfor?Har norske arkitekter, utbyggere ogpolitikere noe å lære av Minsuk Cho?I DogAs sommerutstilling, hvor ulikeframtidsbygg presenteres, tar han detgrønne alvoret enda lenger og stiller utSeoul Commune 2026, der innbyggernebor i små boligceller i buktende tårnmed yttervegger dekket av hengendehager. Les mer i intervjuet på side fireog velkommen påutstillingen.katharina@doga.noKatharina DaleHåkonsen04200824«Trondheimhar kjærestegaranti.»4 Pakkeløsning Om Minsuk Chos alternative boliger8 Hygge med fly fra Rygge Sprek flyplassdesign16 Kjæresteløftet Nyskapende stundentboliger20 Voksi-stolen Bilsetet som vokser med barna24 Design løser industrielle utfordringer162525 Byvitaminer for Groruddalen Kreativ byutviklingDogA Norsk Design- og Arkitektursenter ble etablert av Norsk Form og Norsk Designråd i 2004 som visningsarena og møteplass for design og arkitektur.Utgiverenorskdesign.nonorskform.nodoga.noRedaktørKatharina DaleHåkonsenGrafisk DesignTank DesignTrykkZoom GrafiskOpplag: 21 000ForsidefotoLena KnutliGratis abonnementnorskform.no/pameldingKontaktmagasinet@doga.noAnnonserMediapartner ASTelefon: 71 20 61 10post@mediapartneras.noPost- ogbesøksadresseDogAHausmanns gate 160182 OsloTelefon: 23 29 28 703


NÆR FRAMTID: MinsukCho tror på alternativeboligprosjekter.4


profil profilHvem: Sørkoreansk arkitekt Minsuk ChoHva: Kommer til Norge i forbindelse med utstillingenOpen House i sommer, der han foreslår framtidsrettedegrønne boligtårn for tette byer i kraftig vekst.PakkeløsningTekst Charlotte SætreFoto Gaia Cambiaggi— Arkitekter må slutte å skape byersom bryter ned samfunnet og miljøet,samtidig som vi må klare å møte detuunngåelige behovet for fortetting ibyene på en positiv måte. Det er denstørste utfordringen vi har framover,sier Minsuk Cho. Han har akkuratlandet etter en tur til Milano der hanhar inspisert The Ring Dome, en kuppelformettransparent stål- og PVCinstallasjonhan har laget til åretsmøbelmesse.Tett, men grønt. Nå er han aktuelli Norge med en langt større idé, påsommerens utstilling i DogA, der 15arkitekter utforsker mulighetene forframtidens boliger. Chos idéskisse heterSeoul Commune 2026. Det er enormeboligtårn i en av Seouls parker, der folkkombinerer privatliv og kollektiv i egnesmå boligceller med soverom og bad ogstore fellesområder for sosialt samvær,aktiviteter og avslapping. Avansertkommunikasjonsteknologi styrerbruken av de 2 590 cellene, fordelt påfemten tårn. Ytterveggene er dekketmed frø som spirer og gror til frodigehengende hager.For radikale ideer. Minsuk Chokjemper for framtidsrettede boliger ivirkeligheten også, og i Seoul er han nåigang med å bygge boligtårn somspinner rundt utstillingsideen om åpakke boliger tett.– Vi prøvde å få kundene og utbyggernemed på de radikale ideeneom fellesløsninger, men vi lykkesdessverre ikke helt med det. Likevelhar vi klart å få til noen nyvinningernår det gjelder fellesrom, sier hanoptimistisk.Arkitekten har vakt begeistring oganerkjennelse på sin vei gjennomstudier og jobb. På CV’en har hanpraksis fra arkitektkontoret OMA ogflere internasjonale arkitekturpriser.I 2003 etablerte han seg i Seoul ogstartet firmaet Mass Studies. Herundersøker han arkitektur i store byerder masseproduksjon og overbefolkninger viktige faktorer. Degrønne bytårnene i utstillingen gårrett inn i kjernen av dette.– Jeg liker prosjektet fordi det tarfor seg boligen som urbant spørsmål,ikke som bolig i seg selv. Det behandlervirkelige problemstillinger og forholderseg til utfordringer ved hvordanvi lever i dag. Bytårnene viser etalternativ som er realistisk i nær framtid,sier Minsuk Cho.charlotte.saetre@norskform.no— Bytårnene viser etalternativ som er realistiski nær framtid.ARKITEKT MINSUK CHOMinsuk Cho (1966–):• Utdannet ved Department ofArchitectural Engineering atYonsei University in Seoul,Korea og the Graduate Schoolof Architecture at ColumbiaUniversity, New York.• Jobbet med Kolatan / MacDonaldStudio og Polshek and Partners• Har blant annet vunnetShinkenchiku InternationalResidential ArchitectureCompetition 1994 og U.S.Progressive Architecture Awardsi 1999 og 2003.• Deltar i utstillingen Open House,Architecture and Technologyfor Intelligent Living, på DogA19.06.–24.08.• Holder foredraget Tette byer, nyemuligheter på DogA 19. junikl. 18.00.• massstudies.com• norskform.no/openhouse5


kort sagtFoto: Kjell Brustad Foto: Bergen kommune, Plan-og miljøetatenBarna tråkkeri BergenPolitikerne i Bergen vil ikke sitte pågjerdet og se at byen utvikles uten atbarnas stemmer blir hørt. De har tattgrep og er den første kommunen i Norgesom har ansatt en person i full stillingsom skal lede arbeidet med å registrerehvor barn oppholder seg, liker og ikkeliker å være, med webløsningen Digitalt barnetråkk. ArkitektHalla Alzubaydi er på saken. Når planleggerne utvikler områder,må de ta hensyn til det innsamlete materialet. Sagt med andreord; hvis barnas snarvei til skolen er tvers over en trafikkertgate, skal gaten trafikkreguleres. Barnetråkkmetodikken erutviklet av Norsk Form og Statens kartverk.Design og demokratiFor første gang i historien kan du somdesigner påvirke noe som angår allenordmenn over 18 år. Design og demokratier temaet for Statens designkonkurranse2008, som skal fremme helhetlige, tilgjengeligeog attraktive valglokaler. Kort sagt: Vi ber designerne brukesine kreative og analytiske evner til å omforme svette gymsalertil verdige og innbydende valglokaler. Vinnerløsningeni hovedklassen vil bli honorert med 150 000 kroner, medpåfølgende oppdrag for videreutvikling. Arrangeres avNorsk Form, Kommunal- og regionaldepartementet ogDeltasenteret. Last ned fullstendig konkurranseprogram franorskform.no/demokratiVisuelle vinnereÅrets vinnere i Visueltkonkurransen erkåret. Den omstridte skeive operalogoen,designet av Dinamo Design og en taggetprofil for Bølgen & Mois delikatessebutikk,Foodgarage, formgitt avMathias Disen fra SDG er noenav vinnerne. Konkurransen iår satte rekord i antall innsendtebidrag. Fire juryer kåretvinnere innen kategorieneGrafisk Design, Illustrasjon,Moving Image og InteraktivDesign.visuelt08.noTrippel norsk seierNorsk design stormer fram i Europa. Tre norske designere og bedrifter er hedretmed Oscar innen design. Red dot design award rangeres blant verdens størsteog mest høythengende priser. Vinnerne er skalldyrbestikket til Bjørklund (foto),Rofi Industriers minerydderutstyr og Drammensfirmaet Cinevation for enløsning for digital filmkopiering. Produsenter og designere fra 51 land levertebidrag. Prisene deles ut i Operahuset i Essen, Tyskland, 23. juni.red-dot.de6


på tvers og langsPlastfri veskeKampala, San Francisco ogHong Kong har gjort det Norgedveler med å gjøre. Byene har forbudtplastikkposer. Attraktive alternativerhar poppet opp. I Kampala, Uganda, har den norskeindustridesigneren Anne Britt Torkildsby produsert tøyveskeri samarbeid med lokale tekstilkunstnere og syerskeri programmet Design uten grenser. Hun har lagt vekt på atbyfolk trenger en stor og sterk skulder- eller bærepose somlett kan pakkes sammen og lukkes med en glidelås når denikke er i bruk. Nå trenger Norge bare forbudet. For miljøvennligeog praktiske poser er allerede på markedet.norskform.no/bag5jNorske designerepå ett brettEndelig lanseres et nytt nettsted hvor alle designereer samlet. Næringslivet kan enkelt og greit letefram designere som passer deres oppdrag. Hvert byrå kan oppretteen profil, laste opp bilder fra tidligere prosjekter og lenketil byråets nettsider. Frilansere og mindre byråer kan ogsåbruke profilsiden som et enklere alternativ til egne nettsider.Norsk Designråd og Innovasjon Norge, i samarbeid med fagorganisasjoneneGrafill, NID og Designbyråforeningen,lanserer nettstedet i høst.Knapt kritikkFor musikere, forfattere eller filmregissørerer det bedre med dårlig kritikk ipressen enn å bli forbigått i stillhet. Menhvordan er det for designere og arkitekter?Kritikk av arkitektur og design er så å si ikke-eksisterende inorske medier. Dette ønsker Norsk Form å gjøre noe med oginviterer til en konkurranse for å fremme design- og arkitekturkritikk.En fagjury kårer vinnere som hedres med pengepremier.Følg med på Norsk Forms hjemmesider for merinformasjon og kriterier etter sommerferien og velkommenpå kveldsmøtet Designkritikk til tusen 27. august på DogA.Å finne sjel i maskinerietDen gamle markedsføringslogikken om at «en fornøydkunde sprer ordet til én person, mens en misfornøydsprer ordet til ti» er en saga blott. Nettets mulighetertil interaksjon og vid spredning av informasjonskaper nye forventninger og muligheter det er verdt ålytte til, om du ønsker å bygge en sterk merkevare.Nettsamfunnet snakker om deg uansett om du deltareller ei. Googler du Dell Hell får du flere hundretusen treff. Og forsøker du å kneble debatten, somPC-produsenten Dell først gjorde, risikerer du rødetall på bunnlinja. Brukerne snakker altså om degog produktene dine – hvorfor ikke delta og høstegodene?Interaksjonsdesign er en forståelse av mennesket,teknologi og estetikk uttrykt gjennom et digitaltbrukergrensesnitt. Kunnskap om interaksjon pånettet kan hjelpe deg til å skape dialog med brukerne.Ved å lansere nettstedet IdeaStorm.com, hvor mankan legge inn ideer og forslag til forbedring, har Dellåpnet for konstruktive innspill. Brukerne kan ogsåstemme frem andres ideer, og Dell har forpliktet segtil å ta dem videre for seriøs vurdering. Andre storemerkenavn følger. Amerikanske Starbucks har byggetopp MyStarbucksidea.com som følger samme prinsipp,og nylig kunne vi lese i BusinessWeek at en avideene, en pinne som tetter hullet på kaffelokket for åhindre søl, snart vil være tilgjengelig i alle Starbuckskaffebarer.Satsingen til Dell og Starbucks er sjumilsskritt iinteraktiv retning. Men brukerinvolvering utfordrerogså. Ønsker du å involvere og skape nye produkter ogtjenester basert på forslag fra brukerne? Eller lukkerdu øyne og ører og fortsetter som før? Er svaret ja pådet første, tyder mye på at du kan snu et dårlig rykteog oppnå konkurransefortrinn.ideastorm.commystarbucksidea.comTekst:Ingjerd Straand Jevnakerprosjektleder webog kommunikasjon,Norsk DesignrådFoto: Starbucks


Hygge med fly fra RyggeSom sporet etter en flyloop over himmelen snirkler logoen tilMoss Lufthavn Rygge seg over terminalveggen. Designerne vilgi de reisende fra Rygge en leken start på ferien.8


— Det er et modig valgå tørre å satse på enleken, visuell profil.DIREKTØR SKULE STORHEILL9


2.1.Tekst Bjørnhild Fjeld og Charlotte SætreFoto Tore Fjeld, Inger-Marie Grini ogMoss Lufthavn Rygge— Det er ikke en lekeplass.REISENDE CHRISTIAN HOLM-GLAD— Jeg tenker på Legoland og Tusenfrydnår jeg ser den logoen, den gir absoluttassosiasjoner til tøys og moro, sierHarald Holm-Glad og kikker på infotavlader Rygge lyser mot ham med lettehåndskrevne bokstaver. Fire fettere erklare for sin årlige tur. De nikker ogflirer.Det blinker «check in» for reisendetil Athen kl. 14.35 i den lille, menluftige og lyse terminalbygningen. Tiltross for klar himmel over Rygge vitnersmil og latter, lette sommersko og fulletrillekofferter om lengsel etter ferie ogvarmere vår i antikkens vugge.Emosjonell design. Flyplassfargenegår i rødt, lilla, blått og limegrøntog står i stil med humøret. Ikke eneneste stram hvitsnipp eller skinnendeskotupp å se. Dette er de feriereisendesflyplass – de som reiser en gang i åretheller enn tre ganger i uka, og det hardesignerne grepet fatt i og brukt fordet det er verdt.– Flyplassdesign går vanligvis i gråttog blått og sender tankene i retning avteknologi og logistikk. Den er strengtrasjonell. Vi ville spille på det emosjonelle,sier Martin Nordseth, grafiskdesigner i byrået Grid.– Den typiske passasjeren som reiserfra Rygge skal ut for å gjøre noe gøy.Derfor satset vi på sterke, mettedefarger og et personlig navnetrekk somgår igjen gjennom hele flyplassen.Samtidig ligger trygghet og sikkerhet ibunnen hele tiden, sier han.At flyplassen skal oppleves somenklere og mer ufarlig har vært kjerneverdierfor designerne.Fra jagerflyplass til fritidsflyplass.Rygge har vært militært område i65 år. De fleste tenker på jagerflynår de hører navnet Rygge. Men såfort som mulig skal navnet etableresi folks hoder som noe helt annet.Etter at Østfold-flyplassen åpnet forkommersiell transport i februar, harden oransje logoen blitt lagt merketil. På motorveien suser 20.000 bilerdaglig forbi det enorme neonskiltet påterminalveggen, og profilen har værtdebattstoff i lokalavisene.Norsk Designråd har bidratt iarbeidet med flyplassens visuelle profil10TUSENFRYD: Den nyeprofilen gav fetterneHarald (f.v.), Toto,Christian og TrygveHolm-Glad lekneassosiasjoner.


5.1. Logo2. Fargeprogrammeter delt i to. Blått oglyseblått er hovedfarger.De andreer dekorfargermed sterkereemosjonelt preg.3. Sikkerhetsmarkeringpå glassflater.4. Bannere ogfestivalelementer, fraflagg til innvendigedekorvegger.5. Bagasjetags.3. 4.og har vært opptatt av at design skalbrukes til mer enn å skape en fin logo.– Vår rolle var å bevisstgjøreledelsen på hvordan de kunne forsterkeog videreutvikle merkevaren Ryggeved å bruke designmetodikk, fortellerforsknings- og utviklingsdirektør, SkuleStorheill. Han tar en runde på flyplassenfor å se på resultatet avarbeidet sammen med Rygges markedssjefSilje Thoresen.Designerne har preget alt fra bagasjelapperog handleposer, til skilting iparkeringshuset, fasaden, innvendigeskillevegger, websider og informasjonsmateriell.De har jobbet med å setteseg inn i den typiske Rygge-passasjerenssituasjon. Kjernebrukerne har de settfor seg som pensjonister og småbarnsfamiliersom skal til Syden eller ungepar på vei til kjærlighetsferie i Europasstorbyer.– Da må vi stille spørsmål som: Hvavil disse brukerne? Hvilke behov harde? Har de dårlig tid? Skal de til baren,eller skal de handle mye taxfree før dedrar? forklarer Martin Nordseth.Modig stilvalg. I år vil 600.000 passasjerervære innom den splitter nyeterminalhallen på Rygge. Sammenlignetmed Oslo Lufthavn Gardermoens 19millioner passasjerer pr. år er denknøtt liten. Det blir aldri aktuelt åkonkurrere på størrelse. Rygge skalderimot gi passasjerene en annen ogmindre stressende reiseopplevelse ennman ofte får på en større flyplass. Herskal det ikke være lange køer og forvirrendebeskjeder på høyttaleranlegget,men en roligere og tryggereatmosfære.– Jeg er helt sikker på at designprogrammetog den tydelige logoen er etviktig virkemiddel for å gjøre det nyeflyplasstilbudet kjent og gi positiveassosiasjoner til navnet Rygge, siermarkedssjef Thoresen.Designerne og flyplassledelsenbestemte seg for å satse på en stil somskilte seg ut, som var annerledes ennandre flyplasser. Der har de lykkes,mener Storheill. Han peker på at detfor en stor del skyldes at flyplassledelsentok sjansen på å være tydeligepå hvem de er.– Det er et modig valg å tørre å satsepå en leken, visuell profil, når så å sialle andre flyplasslogoer er mørkeblåmed et fly, sier han.Overdriver ikke. Med kamera ognotatblokk slentrer Maziar Raeinrundt mellom blide turister med tungetaxfree-poser, skilter som fortellerom veien til gaten og sperrebåndsom forteller deg hvor du ikke kangå – alt med en anelse Rygge-profil.Han er 1. amanuensis i design vedKunsthøgskolen i Oslo og spesialist påmerkevarebygging. Raein slutter segtil Storheill i at den lekne stilen påprofilen er et tøft valg.– Jeg vil gratulere flyplassen ogdesignerne med en annerledes flyplassopplevelsegjennom designprogrammet.Det er prisverdig at de strekkergrensene for visuell kommunikasjonved å tilføre glede og moro, sier han.— Vi ville spille på detemosjonelle.GRAFISK DESIGNER MARTIN NORDSETH– Selve tegningen av logoen kunnevært bedre gjennomført, men det somer mest slående og som imponerer meger at de ikke har overdrevet merkevarebyggingen.De har lagt seg på etnivå som kommuniserer uten å væreprangende. Logoen går igjen i variertestørrelser og sammenhenger og girtilhørighet og identitet til flyplassen.Det er dyktig gjort, sier Raein.Ingen lekeplass. I kafeen sitterfetterne Holm-Glad og laster innlasagne før flyturen. De lurer litt påassosiasjonene de fikk til fornøyelsesparkerog barneaktiviteter fra logoen.– Jeg synes ærlig talt at det er enrar idé når en flyplass sender tankene11


ROS: MerkevareekspertMaziar Raein mener designarbeideter dyktig gjort.SHOPPING: Takfreebutikkener en naturligdel av Rygge og den nyedesignen.til lekenhet. Det er ikke en lekeplass.Trygg, profesjonell og praktisk er merriktig utstråling for en flyplass, sierHarald Holm-Glad.– Føler du deg ikke trygg her?– Jo da, det er ikke det at det betyr såmye for meg, det er bare ideen i prinsippetjeg ikke liker. Dette er en litenflyplass, og den er oversiktlig og grei,men det er betydelig bedre merket tiltaxfree-butikken enn til nødutgangene,humrer Christian Holm-Glad.På nabobordet snakker en damegjengom flyplassopplevelsen så langt.De er heller ikke overbevist om atbrukerne opplever stemningendesignet legger opp til.– Det du legger merke til er ikkedesign – det er taxfree, reklame ogshopping, shopping, shopping, sierIngrid Risdal.– Vi kom fra parkeringshuset ogstoppet opp flere ganger: Hvor er vinå? Hvor går vi? sier Målfrid Norgård.Gerd Aune nikker gjenkjennende.– Det mangler de store oversiktligeskiltene hvor du kan orientere degordentlig, synes jeg, sier hun.– De er her jo, men de er så små– de blir borte i alt gloret, leggerNorgård til. Damene setter likevelpris på den livlige stilen på logoen, ogstemningen rundt bordet er det ikkenoe å utsette på.En god start. Designeren MartinNordseth bekrefter at taxfree-butikkenmå ha en sentral plass og være synligfordi salget er veldig viktig for flyplassen.– Det er ikke alle planene våre somer gjennomført, sånn vil det alltidvære. Det viktigste for oss er at folkgjenkjenner og husker profilen og atflyplassopplevelsen er en god start påreisen. Ferien skal begynne i det folkhar sjekket inn, og det mener jeg vi harfått til, sier han.Grid valgte å skille i uttrykket mellominformasjon når flyplassen fortellerpassasjerene hvor de skal gå ognår den skal skape en stemning hos dereisende. Derfor er skiltingen til gater,sikkerhetskontroll og bagasjebånd i enstandard flyplass-stil, nettopp i grått ogmed typiske flyplass-symboler. Logo,bannere og andre designelementerspiller på farger og følelser.– Vi ville at det praktiske ved reisenbare skulle ligge i bakgrunnen, som enselvfølge, for at passasjerene skal finnefram uten at de trenger å tenke spesieltover det, sier Nordseth.Glipp av en sjanse.Merkevareeksperten Maziar Raeinkikker opp og vurderer skiltingen.– Folk føler jo noe også når de skalfinne veien, så jeg synes egentlig atGrid har gått glipp av en mulighet til ågjøre det enda bedre og mer helhetligher. Folk i dag er såpass sofistikerteog reisevante at det hadde de taklet.Likevel – både skiltingen og merkevarebyggingener godt utført, så jegklager ikke, smiler Maziar Raein.Det er klart for boarding på ruteDY2942 til Athen, og fetterne Holm-Glad skraper tallerkenene og samlersammen håndbagasje med adresselapper,poser og boardingkort, alt medden lystige logoen. De setter kursenmot flyet. Fetterne er klare for mer leki Athen.Moss Lufthavn Rygge• Åpnet for kommersiell transport14. februar 2008• Drives av det private selskapetRygge sivile lufthavn AS• Har konsesjon for 2 millionerpassasjerer årlig• Har brukt strategisk design i etsamarbeid mellom flyplassledelsen,Norsk Designråd ogdesignbyrået Grid• grid.no• ryg.no• norskdesign.no12


Min favorittgateHeidi Winge Strøm (27)designer, ParisNic Nachtnebel (20)musiker, OsloFred Gerkum (38)barista, Lillehammer1. Rue Saint Sabin like ved Bastillen2. Gata føles som hjemme. Jeg hargått den til og fra tekstildesignskolenminsiden jeg kom hit forførste gang i 2002.Og så bor det en tyskuteligger her. Han ervelkledd og nybarbertog bor i en kasse somstudenter på skolen har laget.Han kjenner en god del designere iParis.3. Jeg liker å sitte på favorittkafeenmin med sketchboka mi.4. Første gang jeg snakket medkjæresten min var her i gata.1. Dronningens gate2. Her ligger den 17 år gamle rockepubenElm Street Rock Café hvor jegmøter alle mine kamerater, tar et parpils og hører på fet musikk. På veggeneer det store malerier av kjenterockeband som Rolling Stones, DavidBowie, Led Zeppelin og Deep Purple.3. Jeg liker å spille med glamrockbandetmitt Hollywood Vampires oghøre på andre band.4. Det var her jeg hadde min førstegig i byen. Det var fullt hus, folkjubla og skrek, og vi spilte veldig bra.I tillegg har blant annet Guns N’Roses, Status Quo og Mötley Crüespilt og festa her.1. Storgata2. Gata har samme tilbud som enhandlegate i en storby, samtidig erdet en småbyfølelse her. Å gågjennom gata bør bare ta femminutter, men jeg treffer alltid mangeog bruker minst tjue.3. Jeg driver en espressobar herog liker å jobbe et sted hvor det ermange mennesker som ferdes. Detgjør at jeg hele tiden kan være ikontakt med folk.4. For meg er det summen av alleinntrykkene og hendelsene som gjørat jeg har mange gode opplevelser igata. Spesielt fint er det at jeg kan tadel i folks utvikling. Jeg ser at barnblir voksne, får kjærester, gifter segog stifter familie.14


6 kjappe1. Ta meg med til en gate du liker2. Hvorfor liker du deg her?3. Hva liker du å gjøre her?4. Fortell en morsom eller fin opplevelse du har hatt herTekst og foto Lene Skogseid, Charlotte Sætre og Katharina Dale HåkonsenMikolaj Watt (26)animatør, NesoddenSamra Mujagic Brguljak (37)bioingeniør, OsloPål Hals (35)litteraturformidler, Farsund1. Tangenveien2. Her er det en fantastisk utsiktover fjorden og til Oslo. Veien er etovergangssted for folk som entendrar til eller kommer frabyen. Nederst i veien kanjeg sitte på uteserveringenved sjøkanten, og lenger opp i veienfinnes halvøyas beste familiedrevnematbutikk.3. Veien er en flott spasertur tilbrygga og en bra måte å få rensettankene på. Tar du en avstikker fraveien, finner du noen av Nesoddensfineste strender.4. Etter en kveld på brygga med etpar glass innabords så turen hjemut til å gå greit, men halvveis opp iveien ble jeg liggende med ansiktetnedi grøfta.1. Helgesens gate2. Jeg liker meg her fordi gaten liggerrett ved Sofienbergparken, hvordet er en internasjonal atmosfære.Der kanjeg sitte itimevis,slappe av, møte mennesker og samtidigvære i nærheten av butikker ogsentrum.3. Jeg liker å samle venner i parkenog lekte mye her med barna da de varmindre. Parken gir rom for å lese ogholde på med alle slags aktiviteter,som linedansing og piknik.4. Det skjedde mye positivt da jegflyttet til og bodde på Grünerløkka.Fra å være flyktning fra Bosnia-Herzegovina, ble jeg student, fikkjobb, mann og barn.1. Sjøbakken i Loshavn2. Denne gata vekker mange godeminner fra oppveksten. Her har jeglekt og her har jeg sjangla hjem irussetida… Gata er ekstra fin fordiden er slitt og har sånn gammeldagsasfalt med store steiner i.3. Nå liker jeg å trille dattera mi her– før skjøt jeg med pil og bue.4. En sein høstkveld gikk jeg rett påei flott elgmor og kalven hennes midti gata. Elgkua stod og stampet sintmed beina, og jeg løp ned mellomhusene med henne etter meg. Jegfikk kasta meg inn og låst døra og såelgen og kalven forsvinne inn iskogen bak huset.15


VENNER: ArkitektstudenteneKristine VisteEriksen (f.v.), MartinBeverfjord og Tom Augertror de nye boligere passerfor unge studenter som vilha sosialt liv.16


HELHETLIG: Despanske arkitekteneser studentboligenesom starten på enoppgradering av heleområdet.I Trondheim tegnerspanske arkitekterstudentboliger hvor100 beboere skaldele felles kjøkken.Det kan innfri byenskjærestegaranti.KjæresteløftetTekst Katharina Dale HåkonsenFoto Lena KnutliEiendomssjefen i Studentsamskipnadeni Trondheim (SiT) Bård KåreFlem smiler bredt der han står mellomparkerte biler på tomta i Elgeseter gatehvor framtidas studenter skal bo.– Jeg hadde absolutt flyttet innher, hadde jeg vært student i dag.Trondheim har kjærestegaranti. Detteprosjektet passer veldig godt, sier han.– Tenk – her kan du velge mellom100 potensielle, i en ordinær studentboligdeler du vanligvis kjøkken medbare fire til seks stykker, sier kollegaMarianne Ertsaas.Alene eller nye venner. Litt bortenfor,godt plassert i en Fretex-sofa, sitteravgangselevene ved arkitektstudiet påNTNU. De er mer avmålte.– Det er viktig at beboerne tør åpneopp og dele sitt private rom og dermedbidra til fellesarealet hvor kjøkkeneter, sier Kristine Viste Eriksen (29) somlegger til at det blir spennende å sehvordan studentene vil reagere på et såannerledes sosialt konsept.Men når det er sagt, er de positivetil at SiT satser på ulike boliger ogulik arkitektur som tiltrekker seg forskjelligetyper studenter.– Jeg tror dette konseptet passer veldigbra for 1. års studenter som akkurathar flyttet til Trondheim og kanskjekommer rett fra videregående skoleeller militæret. I det store fellesarealetblir de tvunget til kontakt med andrestudenter, og på den måten kan de fånye bekjente, sier Tom Auger (28) ogunderstreker at det også er bra at detbygges studentboliger i mindre skalaplassert attraktivt og sentrumsnært.NTNU ligger fem minutter unna.Det tar ti minutter til sentrum.Smilefjes. Planlegginga av framtidasminglebolig startet for over to år siden.Trondheim Arkitektforening hadde iflere år sterkt oppfordret kommunen tilå være med i Europan, verdens størstearkitektkonkurranse for arkitekterunder 40 år. 20 nasjoner i Europa deltarmed ulike tomter og problemstillinger.Juryen består av ledende europeiskearkitekter, og kommunene deltar ikke ijuryen. I Norge stilte Lillestrøm, Oslo,Odda og Trondheim med tomter. Bareutenlandske arkitektteam vant i Norge.Spanske Clara Murados team medprosjektet My Space gikk av medseieren i studentbyen.– Juryen var veldig innovative og såpotensialet i konseptet. I ettertid ser vi— Juryen var veldiginnovative og såpotensialet i konseptet.EIENDOMSSJEF BÅRD KÅRE FLEMat de har gjort en god jobb. Konseptetvirker gjennomarbeidet, sier Flemsom sammen med Ingrid Risan, overarkitekti Trondheim kommune, gikkgjennom 27 godkjente forslag.17


POSITIV: Bård Kåre Flem (t.v) og MarianneErtsaas tror prosjektet blir bygd.MINGLING:I felleskjøkkenet blir det duket for fest.– Det var en spennende erfaring.Ved første omgang gav vi smilefjes tilhelt andre prosjekt enn det som juryenvalgte. Vi ble trukket mot mer ordinæreprosjekt som vi så var enklere å gjennomføre.Etter hvert fikk vi mer og mersans for vinnerprosjektet, sier Risan,— I det store fellesarealetblir de tvunget til kontaktmed andre studenter.ARKITEKTSTUDENT TOM AUGERsom understreker at det er lærerikt å fåarkitekter utenfra med nye ideer og nyttsyn på lokale utfordringer. Hun anbefalerflere kommuner å være med.– Det er overkommelig å delta medet avgrensa område i byen som trengeren planmessig løsning. For eksempelet torg. Finner vi en passende anledningog område, blir vi gjerne meden gang til.Facebook. Tittelen My Space henvisertil vinnerutkastets private hybler medeget bad. Inngang til hybelen er engarasjeport som enten rulles helt oppog dermed åpner hybelen fullstendigtil fellesarealet, eller studentene kan18gå gjennom en dør i porten. På utsidener det også planlagt en Facebookinspirertdigital vegg hvor beboerenlegger ut sin profil.Bård Kåre Flem ser flere innovativeelementer som samsvarer med SiTsvisjoner.– Utkastet er bærekraftig. Arkitekteneforeslår solenergi, søppelsortering,vannbåren varme, resirkulering avregnvann og naturlig ventilasjon.Selv om eiendomssjefen er begeistretog håper bygget blir et signalbyggmed en særegen arkitektur, erhan pragmatisk. My Space er bare etidéutkast, ikke ferdige skisser.– Vi må bli enige med arkitektene omet minste felles multiplum. Men jeg erpositiv. Vi har hatt en workshop hvorvi diskuterte forbedringspotensialene.Arkitektene er lydhøre og åpne. Nåarbeider de fram reviderte skisser.Blir bygd. Planen er at studentboligeneskal være innflyttingsklare høsten2010. Den økonomiske rammen erklar. Hver hybel kan ikke overstige600 000 kroner i totale prosjektkostnader.– Blir vi enige med entreprenøreneog arkitektene om innhold og pris, blirMy Space bygd, sier Flem.Arkitektstudentene er spente påhvordan det ferdige resultatet blir.– Deler av utkastet er temmeligvagt, spesielt fasadene, noe som liggeri Europans natur. Får de til noe av detskissene antyder, kan det bli veldig bra,sier Martin Beverfjord.– Resultatet er helt avhengig av hvormye motstand arkitektene får fra SiTog hvordan de takler den motstanden.Det blir spennende å se hvordan detblir, sier Tom Auger.katharina.dale.hakonsen@doga.noEuropan• Idékonkurranse, som arrangereshvert annet år, for unge arkitekterog planleggere under 40 år.• Målsettingen er å realisere nyskapendeprosjekter innen boligogbyutvikling.• Europan er gjennomført ni ganger,og Norge har deltatt i tre av dem.• I Stavanger bygges lavenergiboligenetil April Arkitekter somvant Europan 7.• På Økern i Oslo vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter med en masterplani Europan 7. Det ser ut somdeler av planen blir gjennomført.• De premierte forslagene fraEuropan 9 utgis i en publikasjon.• europan.no• europan-europe.com


Q U A L I T Y I N T E A M W O R KI Ekornes sin Stressless-krakk har vi bidrattmed å bytte ut den gamle metallkonstruksjonenmed en innleggsplate av fiberarmertplastkompositt. Denne muliggjørogså vinkel justering og forenklet montasje.Stressless-krakken er ett av mange eksempelder Plasto har bistått med forbedringerav eksisterende eller nye produkter.Sprøytestøpte plastprodukter gir den nødvendigeformfrihet og styrke til gunstigepriser.Plasto sin kompetanse innen produktutviklingog produksjon av sprøytestøpte plast -produkter benyttes av ledende selskaperinnen bransjer som møbel, bil, fiske, belysning,elektronikk, bygg og mye mer...Hva kan vi hjelpe deg med?IdéProduktutviklingProduksjonStor IngeniørkompetanseNORGES LEDENDE SPRØYTESTØPER AV PLAST!FEM-analyse (styrkeberegning)Vi deltar i hele prosessen!www.plasto.noskole_annonse_3.pdf 22.05.2008 12:03:56LEK OG LÆR MED ARKITEKTUR OG DESIGN!Norsk Form inviterer skoleklasser fra 8.-10. klasse til pedagogiske oppleggknyttet til design og arkitektur høsten 2008.VI TILBYR:ArkitekturverkstedDesignverkstedOmvisning og verksted på Villa StenersenOmvisning og verksted i høstens utstillinger på DogAOpplegget varer i inntil to timer, er basert på lærerplanen og gjennomføresav pedagogisk personale. Det er en del av Den Kulturelle Skolesekken.Mer informasjon på norskform.no/dks eller 23 29 26 30. Påmelding innen 2. september.Norsk Form, DogA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo


Voksi-stolenDet måtte en designer til for å lage en bilstol som voksermed barnet fra det er fire til ti år. Det gjør SunnivaØyen Aas (10) kjøretur til Hvaler trygg og behagelig.20


Tekst Katharina Dale HåkonsenFoto Sveinung BråthenØverst på Grünerløkka i Oslo har familienØyen Aas pakket bilen. De er klarefor en langhelg på hytta. Johanne (4)og Sunniva Øyen Aas klatrer inn i baksetetog finner seg til rette i bilsetene.At Johanne, som ennå går i barnehagen,bruker bilsete er naturlig, menat Sunniva som fylte ti år i april sitteri bilstol er langt fra noen selvfølge foralle på hennes alder.– Bilsetet er fint og godt å sitte i,men noen ganger når andre på minalder sitter på, er det litt flaut fordi despør hvorfor jeg bruker bilsete. Detgjør ikke alltid de, sier Sunniva.Det er mange som venninnene tilSunniva. En undersøkelse gjennomførtav Trygg Trafikk og If Forsikring påBarnekulturfestivalen i Oslo i fjor viserat over 40 prosent av barn mellom sjuog ti år brøt loven og satt ulovlig sikreti bil, bare med vanlige bilbelter. I mai2006 ble det lovpålagt at alle barnunder 135 centimeter, omtrent ti år,skal bruke sikringsutstyr i bil. Påbudtutstyr betyr en liten pute eller et størrebilsete. Men det er bare seter somsikrer barn på en forsvarlig måte.440 000 millioner i omsetning.Sikker transport av barn er en del avhverdagen til gründer Hans KristianTorgersen. Med base i bygda Krødereni Buskerud er han daglig leder for HTSog underselskapet HTS Besafe somstår bak Sunnivas bilsete. Torgersensselskap sverger til designkompetansefor å oppnå konkurransefordeler.– Vi hadde ikke brukt fem til ti millionerårlig i produktutvikling hvisdesign ikke var lønnsomt. I mange århar vi sett at det gir gode økonomiskeresultat, sier Torgersen som omsattefor 440 000 millioner i 2007 og har450 ansatte over hele verden.Det tok selskapet tre år å utviklesetet Besafe Izi Up. Siden det kompå markedet i fjor høst har det fåttdesignutmerkelsene Merket for goddesign av Norsk Designråd og denprestisjetunge IF award i Tyskland.Omtrent 15 000 barnefamilier i 25land har kjøpt setet. Deler av suksessenskyldes samarbeidet meddesigneren Willem Mees van der Bijlved Indes i Nederland.– Det fins ingen designmiljøer iNorge som har kompetanse på hva somskal til for å lage gode bilseter. Derformå vi til Nederland.– Bare tenk hvor utfordrendedet er at en skoskal passe fra størrelse 30til omtrent 40.DAGLIG LEDER HANS KRISTIAN TORGERSENInnlysende design. – Det er viktigå bruke design fordi en bilstol er enblanding av tekniske løsninger ogbrukeregenskaper. Designeren klarer åpakke inn den nødvendige teknikkenog skape et helhetlig formspråk med21


GODT LIKT: Grundigebrukerundersøkelserhar ført fram tilBeSafes bilsete.Foto: HTS BeSafe— Det viktigste bilsetet gjører å føre bilbeltet riktig.KRISTIN ØYEN, TRYGG TRAFIKKen klar identitet som uttrykker sikkerhet,sier Torgersen og legger til at dettar like lang tid å utvikle et sete somen bil.Et annet genialt designtrekk er atstolen vokser med barnet fra det er firetil ti år.– Bare tenk hvor utfordrende deter at en sko skal passe fra størrelse30 til omtrent 40, sier Torgersen.Han produserer også den populæreVoksiposen, som kan brukes fra barneter nyfødt til tre års alder.Ryggen og hodestøtten tilpassesettersom ungene strekker seg, og deter innlysende hvordan stolen reguleres,brukes og monteres. Feilbruk avi utgangspunktet sikre bilseter er engjenganger, viser brukertester utført avForbrukerrådet.– Vi bruker kontrastfargerfor å framheve funksjonalitet.Konsumentene skal forstå at her skalde vri for å heve stolryggen og her skalbilbeltet føres igjennom.I tillegg er det plassert to håndtakpå siden av setet hvor barna enkelt kanjustere stolen i hvilestilling.– Før tok det foreldrene fra tre til timinutter å regulere setet. Nå kan selvet barn gjøre det på en, to, tre, sierTorgersen.Sunniva bekrefter dette: – Setet gårlett bakover når jeg drar i håndtakenepå sidene, sier hun og viser hvordanhun jenker seg til. Bilturen til Hvalertar halvannen time. Godt å hvile litt.Hoftebelte. Som kommunikasjonssjefi Trygg Trafikk er mammaen tilSunniva, Kristin Øyen, mer informertom barnesikring i bil enn de flesteforeldre.– Det viktigste bilsetet gjør er åføre bilbeltet riktig. Det nedre beltetstyres vekk fra magen og plasseres overhoften. Det er essensielt fordi barnsmager er bløte. En kollisjon ville førttil store indre skader. I tillegg styresskulderbeltet vekk fra halsen, sierØyen og legger til at solide sideputer ihode- og skulderhøyde gir langt bedrebeskyttelse ved sidekollisjoner, sammenlignetmed en enkel bilpute.Torgersens bilsete oppfyller dissekravene, men Øyen ønsker ikke å promoteredenne stolen framfor andre.– Det er litt tilfeldig at vi valgte etHTS Besafe-sete til Sunniva. Vårminste datter har et tilsvarende setefra en annen produsent, sier Øyen.katharina.dale.hakonsen@doga.noAndre barneprodukter som fikkMerket for god design ogUnge talenter• Smokken Ortodent mot kryssbitt,ortodent.no• Krabat, et krabbehjelpemiddelfor funksjonshemmede barn,krabat.no• Lull, lampen med tidsstyring,lull.no• Sniff, et spill basert på MemoryprinsippetViktige adresser• For mer info om designprisene,norskdesign.no• Kontaktperson, Stine Lunde-Aaltvedt, sla@norskdesign.no• Barnesetet selges hos forhandlere ihele Norge, se hts.no for mer info• Generelt om barnesikring, setryggtrafikk.no/barnibil22


THE RADICAL ARCHITECTURE OF LITTLE MAGAZINES 196X—197XÅPNINGSTIDER:En eksplosjon av alternative arkitekturmagasiner på 1960- og 70-tallet starteten radikal forandring innen arkitekturmiljøet. Magasinene ble viktige arenaer forarkitektonisk innovasjon og debatt. Utstillingen presenterer 70 magasiner fra heleverden inkludert et utvalg sjeldne, nordiske eksempler.Se vandreutstillingen i DogA 15.05–03.08.2008Man—Fre 10:00—17:00Ons—Tor 10:00—20:00Lør—Søn 12:00—17:00Hausmanns gate 16,0182 Oslo, tlf: 23292630


fag designDesign løser industrielle utfordringerHvordan designerne setter norsk industri på verdenskartetAlle vet hvordan baugen på et skipskal være. Derfor har skipsbyggereover hele verden bygget båter somhar vært konstruert på samme måte iuminnelige tider. Da designerne kominn i Ulstein, snudde de hele baugenpå hodet. Inspirert av Gokstadskipethar verftet skapt fartøykonseptetUlstein X-BOW, som kløyver sjøeni stedet for å grave seg ned i den,bruker mindre drivstoff og gir størrestabilitet og komfort. Og det selger:Et ti-talls fartøyer er allerede bygget,eller er under bygging, siden 2005, ogflere er under planlegging. Med andreord; et skoleeksempel på designdrevetinnovasjon.Å bruke design riktig. NorskDesignråd har fokusert mye på designdrevetinnovasjon i det siste. Og detmed rette: De siste årene har vi sett24Av Skule Storheillsiviløkonom og direktørForskning og Utvikling iNorsk Designråd . Tidligereadministrerende direktør iindustribedriften Hamax ASutallige eksempler på bedrifter somhar skapt nye, innovative produkterog arbeidsplasser og styrket sinkonkurransekraft når de har sluppetdesignerne til. De mest fremgangsrikebedriftene har tilført designkompetansei hele innovasjonsprosessen, fraidé, via utvikling, testing og produksjon,til kommersialisering og til sluttdestruksjon. De som kun engasjererdesignere helt på slutten, når de skallage emballasje eller kanskje bestemmehvilken farge eller form produktetskal ha, klarer sjelden å nyttegjøre segdesignkompetansen så godt som hvisman bruker designere helt fra starten.Sparer tid og penger. Alt som ikke erskapt av Gud er designet, pleier jeg åsi. Og design har, i motsetning til detmange tror, lite med utseendet å gjøre.Industridesign fokuserer på hvilkenoppgave produktet, eller systemet, skalløse for brukeren.Jeg kan fortsette å nevne eksemplerpå hvordan design har løst industrielleutfordringer på en fremragende måte.Elektronikkbedriften Simrads overvåkningssystemerfor fiskerinæringen,Lærdal Medicals livreddende oksygenmasker,Postens nye logistikksystemsom sparer både tid og penger og ikkeminst verdensnyheten Autosock,designet av Hareide Designmill.Vi har alle muligheter. Norsk designer nok ikke like berømt og anerkjenti utlandet som for eksempel finsk ogdansk design.– Det er ingenting i veien for atnorsk design skal være best i verden påde områder der norsk næringsliv stillersterkt, uttalte en offensiv nærings- oghandelsminister Dag Terje Andersen iforkant av Designdagen 2008.Det er vel ingen overdrivelse å si atstore deler av norsk næringsliv oppleversvært gode tider. I slike tider erdesign viktig. Men når de mindre godetidene en gang kommer, vil designdrevetinnovasjon være livsnødvendig.Norsk industri vil ha vanskelig forå bli konkurransedyktig på pris alene.Men vi har alle muligheter til å bli konkurransedyktigepå kvalitet, markedsforståelseog ikke minst design ogbrukerforståelse. Hvis man kombinererden unike tekniske kompetansen somfinnes i norske bedrifter, med detypperste av norsk designkompetanse,vil vi få en norsk industri med storekonkurransefortrinn. Bokstavelig talt ikjølvannet av Gokstadskipet.norskdesign.no


fag arkitekturByvitaminer for GroruddalenLevedyktige bymiljøer skapes med kreativitet og samspillAv Haakon Walnumprosjektleder for FutureCity Game i NorskForm. Sivilarkitekt ogprosjektdesigner.Groruddalen i Oslo – belastet medfordommer om massive boligblokker,tett trafikk, industri og farlige miljøer.Bli med til Groruddalen anno 2020hvor blokkene er bygd om til kreativeog fargerike boligkomplekser, trafikkengår i luftrensende kanaler overdekketav grønne møteplasser, tungindustriener flyttet ut, og lokalene er byggetom til urbane bolig- og aktivitetshus,Alnaelva er en blomstrende oase medparker og vegetasjon, det vrimlerav kultur- og aktivitetstilbud, etniskmangfold og integrasjon har fått et nyttverdifullt ansikt, og Groruddalen erden nye ’hotte’ delen av Oslo folkflytter til. Kan dette bli virkelighet?Hvor stopper egentlig mulighetene?En forløsende metode. Byutviklingpreges ofte av langvarige og innvikledeprosesser med analyser og utredninger.Saker sendes i kryssgang mellom planleggere,etater og politikere. Arbeidetlider av dårlig kommunikasjon medfraværende utviklingsfokus og endeløsediskusjoner. Inviterte deltageremed verdifull input er mangelvare,og allmennheten får sjelden medvirkningeller innsyn i arbeidet. Må detvære slik? Kan det gjøres annerledes?Bruker kreative og innovative bransjermetoder som kan være forløsendefor planleggere, kommuneansatte ogpolitikere? Svaret er ja, og løsningener Future City Game – et kreativt spillog en teambasert prosess designet for åfremskaffe ny tenkning og handling forbyers fremtid. Den nyutvikletemetoden kombinerer kreative metodermed prosesser for samfunnsutvikling.Hørt og inkludert. Spillet fokuserer påtverrfaglig og tverrkulturell samhandling.Det har et helhetlig perspektivog synliggjør sammenhenger for åskape muligheter, hvor deltakerne måse utenfor og bakenfor utfordringenefor å finne de rette løsningene. Ser vipå komplekse utfordringer som foreksempel etnisk integrasjon, stedsutvikling,trafikk- og miljøproblemer,kan de ikke bare løses gjennompolitiske handlingsprogrammer ogfargede plansjer. Langt flere må bliinkludert i planlegging gjennomspesielt utformede prosesser. FutureCity Game gjør dette mulig.En grønn fremtid. Groruddalssatsingener Oslo kommunes store prosjekt somde neste ti årene skal bedre livskvalitet,miljø og levekår i Groruddalen. FutureCity Game er et av de første tiltakene isatsingen og skal i 2008 gjennomføresen rekke ganger i bydelenemed deltagere fra lokalbefolkningen,fageksperter, næringsliv, organisasjonerog offentlig sektor. I 2020 kantrafikkproblemene være løst, Alnaelvasbredder blomstre og Groruddalen værepå alles lepper på grunn av Future CityGame.norskform.no/futurecityFuture City Game• Et samarbeid mellom Norsk Form,British Council, Oslo kommune,Plankontoret for Groruddalen ogIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet• Utviklet av British Council, Centrefor Local Economic Strategies ogURBIS• Norsk Form leder prosjektet ogspillene og har videreutviklet og tilpassetmetoden for norske forhold25


tipsRockearkitekterLondon Festival of Architecture trorpå skjulte talenter. På avslutningsfesten18. juli entrer et halvt dusin band, bestående avarkitekter, scenen for å vise 700 inviterte at arkitekterkan rocke. Et ekspertpanel à la Idol er dommere. For toår siden ble åttitalls synt-popbandet Famous in Japanog Sex Pistols-inspirerte Hipshakes oppdaget. Hvemblir årets stjerner? Når et utvalg låter er plukket ut,kan du høre og stemme på din favoritt.lfa2008.orgBaByvandringerVisste du at Romsås i Groruddalen er Norges mestgjennomplanlagte sted? Arkitektene fokuserte pågode bomiljø, brukermedvirkning og trafikksikkerhet.Eller var du klar over at arkitekten bakde utskjelte høyblokkene på Ammerud var sterktinfluert av den ennåpopulære arkitekten LeCorbusier? La babyendin få arkitekturhistorieninn med morsmelka.Norsk Forminviterer alle somtriller på en barnevogntil å bli med påvandringer gjennom50-, 60- og 70-tallet iGroruddalen. Du vilfå høre hva arkitektenevar opptattav på den tida oghvorfor det ble somdet ble. I tilleggtilbyr vi en vandringgjennom villautbyggingeni Oslo vest i forrige århundre.norskform.no/babyvandringerFoto: Liv ØvlandDesign: MMW og StokkeAustadByelefanterLøfter du blikket vedLaks og Vildtsentralen iOslo til høsten møter dukanskje denne kjempen.Fotomontasjen viser enelefant i naturlig størrelse,og den skal opp på veggen og blien del av festivalen BiP – Byrom i et Portrom ved DogAfra 4. til 7. september. Festivalen arrangeres av NorskForm for å sette fokus på folks muligheter til å uttrykkeseg i og bruke det offentlige rommet. Gatekunsten erlaget av fotograf Caroline Roka og er et av mange kunstneriskebidrag som vil prege Hausmannsområdet i Oslodisse dagene. Det vil også foregå workshops og foredrag,vises filmer, og folk som ferdes i området inviteres til åsette sine spor i byen.www.byrom.noStille designVed å ofre god lydfor lekre linjer harnorske arkitekterog designere skaptstøy. Nå tar bransjenselvkritikk, melderdesigntreffetBeyondRisør i et presseskriv og utfordrer designerne. Firebedrifter og designteam deltar i pilotprosjektet Visuellstøy hvor de skal utvikle møbler og interiør som kandempe støy i kontorlandskap. Med hjelp fra Norway Sayssitter sofaprodusenten LK Hjelle snart på en helt unik sofa− for folk som vil sitte stille. Resultatene stilles ut 12.−13.juni på BeyondRisør og i DogA 14. august−28.september.På festivalen kan du også oppleve fagseminar, foredrag ogspeeddating mellom designere og næringsliv.beyondrisor.no26


Masterclass Museum DesignEt designkurs for museumsansatte,kuratorer, utstillingsdesignere, formidlereog deltakere i utviklingsprosjekter.Tid og sted: 8. - 10. september i Bergen.Innledere• Professor Jack Lohman, direktør vedMuseum of London og professor II KHiB.• Professor Kate Goodnow, Institutt forinformasjons og medievitenskap, UiB.• Stipendiat Hanna Hilt, Avd. for design,KHiB.Mer informasjon og registrering:www.khib.no/etterutdanningGodkjent av:Det er bare design– ikke hjernekirurgiNasjonalt designtreff12. og 13. juni 200812. og 13. juni 2008 setter BeyondRisør design oginternasjonalisering på dagsorden. Da kan du høre hvordanThink-designeren jobber over landegrensene, hvordanarkitektene i Snøhetta forholder seg til sjeiker i Dubai, oghvorfor Bleed er blitt big in Japan.4 industribedrifter har fått tildelt hvert sitt designteam.Resultatene kan du se i utstillingen “Visuell Støy” og høreom på designtreffet. BeyondRisør tilbyr speed-datingmellom designere og næringsliv.Bidragsytere: Innovasjon Norge, Norsk Kulturrråd, Det kongeligekultur- og kirkedepartementet, Norsk Form, Sparebanken Sør, Aust-AgderFylkeskommune, Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond, Risør kommune,Norsk DesignrådOffisiell samarbeidspartner med den Europeiske kulturhovedstaden,Stavanger2008www.tank.noFor påmelding og info:www.beyondrisor.no


Returadresse:DogAHausmannsgt 160182 Oslo BÅpningstider:MandagOnsdagLørdag- Fredag- Torsdag- Søndagwww.doga.no10-1710-2012-17FOTO: KNUT BRY

More magazines by this user
Similar magazines