Årsmeldingen - Coop

coop.no
  • No tags were found...

Årsmeldingen - Coop

32InnledningÅrsberetning - generelle momenterAntall samvirkelag/medlemmerPr. 1.1.2012 var 117 samvirkelag medlemmer av CoopNorge. Dette tilsvarer en nedgang i 2011 på 9 lag.Nedgangen skyldes 7 fusjoner mellom samvirkelagog 2 avviklinger.Ved utgangen av 2011 var det 1 306 343 medlemmer inorske samvirkelag tilknyttet Coop Norge.Tilsvarende tall for foregående år var 1 257 139.Utvikling i detaljhandelen - og samvirkelageneKonsumprisindeksen steg med 1,2 prosent fra 2010til 2011. Det var spesielt prisutviklingen på audiovisueltutstyr, sammen med elektrisitet inkludertnettleie, som gjorde at årsveksten ble så lav. Prisenepå audiovisuelt utstyr fortsatte å falle i 2011 og endtemed en nedgang på 7,2 prosent. Prisnedganger påmatvarer og klær bidro også til å dempe årsveksten iKPI. Viktige faktorer som medvirket til å trekke oppårsveksten i KPI i 2011, var oppganger i prisene påalkoholholdige drikkevarer og tobakk, beregnet husleiefor selveiere samt prisene på drivstoff og smøremidler.Prisene på matvarer falt med 1,2 prosent, mens alkoholfriedrikkevarer økte med 8,1 prosent fra 2010 til 2011. Alkoholholdigedrikkevarer steg med 5,0 prosent, mens tobakksvarerhadde en prisøkning på 8,1 prosent.Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2011 påomtrent 37,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på2,9 prosent fra 2010. I tillegg kommer omsetningen fra SmartClub AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkludererSmart Club AS, blir den samlede omsetningen på ca. 38,9milliarder kroner, en vekst på 2,8 prosent fra 2010. Innendagligvarer hadde Coop en vekst på 2,8 prosent i 2011, mensmarkedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til atCoop sin markedsandel har gått ned med 0,35 prosentpoengtil 23,3 prosent.Makroøkonomiske hovedstørrelser (kildeSSB, 8.12.2011)Vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utviklingi bunnen av en moderat lavkonjunktur. Dette venteså fortsette et par år til, før veksten tar seg opp i 2014.Arbeidsledigheten vil øke noe i det kommende året,og deretter holde seg om lag uendret. Meget svakevekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkesav økt vekst i innenlandsk etterspørsel. SSB venter atrentene vil falle litt framover, og at de ikke kommertil å øke før i 2013, og da meget beskjedent.Nedenfor vises prosentvis endring fra året før fornoen makroøkonomiske prognoser for 2011-2014.Prognoser 2011 2012 2013 2014BNP Fastlands-Norge 2,6 2,5 2,7 3,3Arbeidsledighet 3,3 3,6 3,7 3,7Konsumprisindeks 1,3 1,4 1,6 1,9Årslønn 4,2 3,4 3,7 4,2Pengemarkedsrente 2,9 2,8 3,1 3,8Styrets beretningVed årsskiftet 2011/ 2012 gikk Coop Helgeland inn isitt 100 år med handelsvirksomhet på Helgeland.Jubileumsåret fikk imidlertid en noe uheldig startpreget av uro rundt administrerende direktør, somførst ble permittert deretter suspendert for så å bliavskjediget. Styret har i denne forbindelse oversendtsaka til politiet som har valgt å sikte ham for grovøkonomisk utroskap.Adm. dir. i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen ogCoop Helgelands økonomisjef Martin Toft er konstituertsom daglig ledere inntil videre.Virksomheten til Coop HelgelandCoop Helgeland eies av 23.000 medlemmer.Medlemmene er nå delt inn i 3 geografiske regioner.I 2011 vedtok Årsmøtet ny organisasjonsmodell. 7kretsutvalg ble vedtatt erstattet med 3 regioner medvirkning fra og med 2012. Samtidig ble det besluttet åredusere Årsmøtets størrelse fra 36 til 27 representanter.Dvs. 18 medlemsvalgte og 9 valgt av de ansatte.10. og 11. februar ble medlemmer til Årsmøte/Regionråd valgt gjennom urnevalg i butikk, i tilleggtil at det var mulig å avgi stemme på www.coop.no/Minside. Regionrådene består av Årsmøtets medlemmerog varamedlemmer (både medlems- og ansattevalgte)fordelt på tre regioner; Rana/Hemnes, Vefsnog Alstahaug/Herøy. Regionrådet fungerer somdebatt og høringsforum knyttet til organisatoriske ogdriftsmessige saker. I slutten av mars vil de førstemøtene i regionrådene bli avviklet. Regionrådeneerstatter kretsutvalg og kretsårsmøter. En av regionrådetsoppgaver er å lage opplegg for eiermøter/kundetreff.Årsmøtet er Coop Helgeland sitt høyeste organ.Her utøves den høyeste myndighet i samvirkelaget.Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formåletfremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning,lagets vedtekter samt Årsmøtets beslutninger.Årsmøtet velger styre, kontrollkomite og valgkomite.Coop Helgeland er en demokratisk organisasjonhvor alle medlemmene kan bruke sin innflytelse. Vårvisjon er: Verdiene er for alle, egenarten er vår styrke.De verdiene som skapes i Coop Helgeland deles medVISJON


34Medlem nr 23.00019. desember 2011 meldte medlem nr 23 000 seg inn iCoop Helgeland. Det var Eva Palmberg, 29 år fra Grubeni Rana.Dette ble behørig feiret på Obs med kaffe og kaker.Sønnen Marcus var med, og begge satte pris på blomsterog gavekort på 5 000 kroner.29 år gamle Eva Palmberg fra Gruben i Rana.MiljøCoop Helgeland sin virksomhet bidrar minimalt til forurensning av det ytre miljø.Kjernevirksomheten er salg av varer, slik at miljøet påvirkes direkte og indirekte gjennom transport, avfallshåndtering,energiforbruk og de miljømessige effekter varene kan medføre etter at de er solgt til forbruker.Coop er i fremste rekke når det gjelder å bygge ut sortimentet av dagligvare med økologiske og miljøvennligeprodukter. Med dette ønsker vi å medvirke til holdningsendringer hos forbrukerne. Satsningen på et bredt tilbudav lokalprodusert såkalt kortreist mat bidrar også til å redusere unødig transport.Gjennom begrepet “omtanke “ i Coop Helgeland har miljøaspektet sterk forankring. Vi legger derfor vekt på åmotvirke mulige miljømessige skadevirkninger gjennom å være i fremste rekke når det gjelder god avfallshåndtering,bruk av miljøvennlige kjølemedier og energiøkonomisering.Ved ombygging og planlegging av nye butikker skal Coop Helgeland vise ansvar overfor miljøet og bidra til åpåvirke samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. I våre markedsområder skal vi være blant de bestepå miljøområdet. Miljøhensyn skal integreres i virksomheten på markedsmessige betingelser. Miljøinnsatsenskal primært være forebyggende.MEDARBEIDERE OG ARBEIDSMILJØArbeidsmiljøet betraktes som godt.Samarbeids-/arbeidsmiljøutvalget (SAMU) har avholdt jevnlige møter, hvor en rekke saker har vært til behandling.Det holdes jevnlige møter med bedriftens tillitsvalgte. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har værtkonstruktivt og bidratt positivt til driften.Coop Helgeland har i 2011 1 lærling.Ved årsskiftet var det 616 medarbeidere.I løpet av året har 797 medarbeidere utført 299,6 årsverk, fordelt på heltidsansatte med 39,5%, deltidsansatte34,5% og ekstrahjelp/vikarer 26% av totalt antall årsverk.VISJON


36LikestillingCoop Helgeland har som mål å være en arbeidsplasssom har full likestilling mellom kvinner ogmenn. I vår personalpolitikk ligger det til grunn atdet ikke skal forekomme ulik behandling i saker somomhandler rekruttering, lønn og andre vilkår.Medarbeidere i Coop Helgeland omfattes av tariffavtalersom regulerer lønns-og arbeidsbetingelser uavhengigav kjønn.Coop Extra – en nyhet i Rana10. februar 2011 åpnet Coop Helgeland Ranas førsteCoop Extra Butikk. Dette var på Myra på Gruben.Forventningene var store, og på åpningsdagen vardet til dels lange køer.Ved siste årsskifte var det ansatt 165 menn og 451kvinner. Kvinneandelen er 73,2 %. Tilsvarende tall ifjor var 73,9%.Blant våre medarbeidere i ledende stillinger i butikkog administrasjon er fordelingen mellom menn ogkvinner henholdsvis 38,8 % og 61,2 %, dvs. vi harflere kvinnelige enn mannlige ledere.Det er vedtektsfestet at begge kjønn skal være representerti styrende organer, og det skal tilstrebes enkjønnsmessig likeverdig representasjon.DiskrimineringCoop Helgeland SA arbeider på et generelt grunnlagfor å fremme likestilling mellom kjønnene, og å sikrealle like muligheter til samfunnsdeltakelse uavhengigav funksjonsevne, samt hindre diskriminering pågrunn av nedsatt funksjonsevne, kjønn, livssyn ognasjonal opprinnelse.Vi har i dag flere kvinnelige enn mannlige ledere ogvi har flere medarbeidere fra ulike nasjoner.Det er imidlertid ikke iverksatt eller planlagt iverksattspesielle tiltak utover den praksis vi har i dagi forhold til å følge våre rutineoppsett samt lov ogavtaleverk.Ansatte ved Coop Extra Gruben.Fjorten dager etter åpning på Gruben stod åpning påYtteren for tur. Coop Extra Ytteren ble da etter langtids ombygging omprofilert fra Coop Prix til CoopExtra. Her var det bl.a. åpningstilbud på flatskjerm,og disse gikk unna i løpet av den første halvtimen.Kundene var strålende fornøyd og åpningen her bleogså en suksess. Ved begge disse butikkene skal deansatte ha mye ros for stor innsats i forbindelse medforberedelsene til åpning, spesielt på Ytteren derbutikken mer eller mindre framstod som et anleggsområdefram til reåpningen.Endring butikkstrukturVåre kafeer i Domussenteret i Mo i Rana ble virksomhetsoverdratttil Meyer Servering med virkning fra 1.januar 2011.I løpet av året ble det besluttet å avvikle Klær ogKosmetikk i Sandnessjøen. Butikken ble overtattav tidligere leder og drives videre i privat regi fra1. januar 2012. Elektro i Mosjøen ble også besluttetavviklet med virkning fra samme dato.I Sandnessjøen er Bygg i fin utvikling og CoopByggmix har behov for større areal. Dette er en medvirkendeårsak til at man flyttet Coop Elektro tilbaketil Syv Søstre senteret. Dette skjedde i desember2011.Ansatte ved Coop Extra Ytteren.VISJON


37I tillegg til å tilby et bredt sortiment skal Coop Extravære best på pris lokalt. Dette betyr at, for å kunne gipositive resultat, må omsetningskravene settes sværthøyt.Kjeden skal i tillegg være ledende på miljø i dagligvarebransjeni NorgeExtrabutikkene i Rana, i tillegg til den vi har iMosjøen tilfredstiller miljømessige krav, og erSvanemerket.Coop Extra kjeden sin visjon:”Vi skal være en foregangsbedrift påmiljø i nærområdet og gjøre det enkeltfor kundene å handle miljøvennlig”Mo Handelspark23. juni ble en merkedag for Coop Helgeland. Etter15 måneders intens jobb med planlegging og oppbyggingav Mo Handelspark kunne man endelig åpnedørene på selveste sankthansaften. Åpningen blemeget vellykket med åpningstaler fra ordfører ogstyreleder. I tillegg satte trommekorpsene i byen enekstra spiss på seremonien.Kundene strømmet inn for å handle gode åpningstilbudi Coop Obs!, Coop Elektro; Coop Extra bygg ogvår flotte Coop Obs! kafe.Tilbakemeldingen fra våre kunder og medlemmer erklar på at vi har fått til flotte butikker med stort vareutvalg,gode tilbud og hyggelig betjening.Vi er veldig stolte over å kunne tilby våre medlemmerog kunder det beste innen butikkonsept i Coopog ser at dette er butikker for framtida.Coop Obs HypermarkedObs kjedekonsept baserer seg på storhandel, detbetyr at man kan gjøre de fleste innkjøp på ett sted,slik at man får mest mulig ut av hver handletur. NårNorges eneste hypermarkedkjede med flere av landetsstørste varehus gjør store innkjøp, blir det billig.Dette vises ved at vi i tillegg til lave priser, hver ukekan tilby våre kunder og medlemmer gode tilbud.Coop Obs! er mange barnefamiliers førstevalg.Butikken er stor med romslige midtganger med godplass. I tillegg har man stor parkeringsplass medgratis parkering. Dette gjør det enkelt når hele familienskal på handletur. Hypermarkedet tilbyr et stortutvalg dagligvare og faghandelsvarer kombinert medet ekstra fokus på produkter for de minste i familienog de vi er aller mest glad i.Fruktdisk Obs! .Shop Express, en nyvinning.I Obs Hypermarked har våre medlemmer mulighettil å benytte Coop Shop Express. Dette er kort og godten enklere og raskere måte å handle på.Våre kunder slipper å stå i lange kassakøer og tavarene ut av handlekurven, bare for å få dem skannetav betjeningen, for så å måtte pakke dem ned igjen. Istedet får man med seg en «hjelper» på handleturen- en håndskanner. Med den registreres varene mensman handler. Dermed har man hele tiden nøyaktigkontroll med hvor mye man har handlet for. Ogsiden varene allerede er registrert, trenger man ikke åta varene ut igjen av posene - før man kommer hjem.Enklere kan det neppe gjøres. Stadig flere av våremedlemmer har oppdaget fordelene med bruk avShop Express, noe som bekreftes av våre statistikkersom viser at en stadig større andel av vår totalomsetningregistreres gjennom denne løsningenCoop Obs KafeCoop Helgeland etablerte en ny flott kafe i handelsparken.Kafeen er i to etasjer, og fra andre etasje kangjestene i tillegg til god mat nyte en flott utsikt. Medmange dyktige fagfolk på laget har allerede kafeenopparbeidet seg godt rennome i forhold til høy kvalitet.Coop Extra ByggCoop Byggmix ble flyttet fra Tverrånes og en flottCoop Extra Bygg har fått nye tidsriktige lokaleri Handelsparken. Coop Extra Bygg er en lavprisbyggevarekjede med stort utvalg varer innenforfarge, varme, jernvare, innredning, interiør, hage ogtrelast/byggevarer mm. Vi tilbyr våre kunder debeste åpningstidene, gode parkeringsmuligheter oget enkelt sted å handle til områdets laveste priser.Butikken tilbyr byggekonto samt utleie av verktøy tillave priser. En fin omsetningsutvikling viser at detnye kjedekonseptet har slått godt an hos våre kunderog medlemmer.


38Coop ElektroEinar Eriksen. Butikken ble samtidig utvidet ved atman leide seg inn i nabolokalet.Coop Elektro ble flyttet fra lokaler i Domus senterettil nye lokaler i Mo Handelspark. Også dette har vistseg å være positivt for omsetningsutviklingen. Vi tilbyrkjente merkevarer innenfor hvitevarer, brunevarer,data, mobiltelefoni produkter for personlig pleieog andre småvarer til konkurransedyktige priser.Våre lokale fagfolk har god kunnskap om produkteneog legger vekt på å gi deg som kunde personligservice. Det er også mot et mindre beløp mulig å fåvarene kjørt hjem. I Coop Elektro tas det hånd omreturemballasjen på det gamle produktet , og sørgerfor at de blir avhentet på en måte som tar hensyn tilmiljøet.MX SportCoop Helgeland kjøpte i 2011 MX Sport fra Nils EinarEriksen. Coop Sport i Domus Senter ble avviklet ogen ny MX Sport ble anlagt i de gamle lokalene til NilsAnsatte ved MX Sport: Trude Alterskjær, Nils EinarEriksen, Maiken Edvardsen, Thorbjørn Olsen, Kurt WollertHenriksen og Georg HauanRegnskapet 2011Regnskapet viser at Coop Helgeland, i en fase medstore investeringer kombinert med andre driftsutfordringer,fikk et negativt årsresultat for regnskapsåret2011 som er betydelig forverret i forholdtil det budsjettet som ble lagt for året. Vi oppleverimidlertid en meget bra omsetningsutvikling som harført til markedsvekst både i Mo i Rana og Mosjøen.Dette skyldes i stor grad vår satsning på Coop ObsHypermarked i Mo i Rana og en meget bra vekst forCoop Extra dagligvare i Mosjøen.Coop Helgeland SARegnskap for 2011 og budsjett for 2012 er gjort underforutsetning om fortsatt drift. Styret mener det ikkeer grunnlag for tvil i denne vurderingen.Styret takker Coop Helgeland sine eiere, kunder ogforretningsforbindelser for samarbeidet i 2011. Viderevil styret takke alle medarbeidere og tillitsvalgte forgod innsats og medvirkning i året som har gått.Mo i Rana, 31.12. 2011 13.03. 2012Randi KampestuenVISJON


39C O O P H E L G E L A N D S AResultatregnskapNoter 2011 % 2010 %DriftsinntekterSalgsinntekt 2 944 256 335 100,0 839 447 688 100,0Vareforbruk 779 884 085 82,6 673 420 302 80,2Brutto fortjeneste 164 372 250 17,4 166 027 386 19,8Andre driftsinntekter 2 28 732 186 3,0 96 881 914 11,5Netto driftsinntekter 193 104 437 20,5 262 909 300 31,3DriftskostnaderLønnskostnader m.v. 10 121 630 669 12,9 114 617 587 13,7Ordinære avskrivninger 7 22 173 877 2,3 13 783 337 1,6Nedskrivning anleggsmidler 0 0,0 3 295 615 0,4Andre driftskostnader 107 232 253 11,4 89 551 898 10,7Sum driftskostnader 251 036 799 26,6 221 248 437 26,4DRIFTSRESULTAT -57 932 362 -6,1 41 660 863 5,0F inans inntekter/kostnaderInntekt fra invest. andre selskaper 64 408 0,0 27 325 0,0Finansinntekter 4 623 534 0,5 2 028 188 0,2Nedskrivn. finansielle anl.midler 0 0,0 0 0,0Tap investering andre selskaper 0 0,0 0 0,0Finanskostnader -6 980 216 -0,7 -5 308 132 -0,6Resultat finansposter -2 292 275 -0,2 3 252 619 -0,4Ordinært resultat før skatt -60 224 637 -6,4 38 408 244 4,6Skattekostnad ordinært resultat 3 16 722 694 1,8 -8 304 129 -1,0ÅRSRESULTAT: -43 501 943 -4,6 30 104 115 3,6OverføringerOverført fra annen egenkapital 43 519 173 0Overført til medlemmer, rente andelsinnskudd -17 230 -16 152Overført til utbyttefond 0 -5 000 000Overført til annen egenkapital 0 -25 087 963Sum overføringer 43 501 943 -30 104 115


310C O O P H E L G E L A N D S ABalanse pr. 31.12.Noter 2011 % 2010 %E I ENDE L ERAnleggsmidlerImmaterielle eiendelerUtsatt skattefordel 3 4 157 053 1,0 0 0,0Goodwill 7 667 000 0,2 0 0,0Varige driftsmidlerEiendommer og tomter 7-8 127 947 363 29,4 121 372 470 25,8Maskiner og transportmidler 7 5 527 020 1,3 2 409 324 0,5Inventar 7 89 522 845 20,6 39 088 859 8,3Finansielle anleggsmidlerAndelsinnskudd Coop Norge 17 243 056 4,0 17 243 056 3,7Overfinansiert pensjonforpliktelse 10 1 076 907 0,2 0 0,0Aksjer i tilknyttet selskap 11 6 136 000 1,4 1 716 000 0,4Andre aksjer og andeler 11 1 772 360 0,4 1 772 360 0,4Langsiktige fordringer 4 21 913 923 5,0 12 713 923 2,7Sum anleggsmidler 275 963 526 63,5 196 315 992 41,7OmløpsmidlerVarerVarebeholdning 5-8 114 133 700 26,2 81 531 000 17,3FordringerKundefordringer 4-8 5 605 309 1,3 5 486 161 1,2Andre kortsiktige fordringer 4 922 306 1,1 129 930 609 27,6Bankinnskudd, kontanter o.l.Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 34 180 621 7,9 57 745 291 12,3Sum omløpsmidler 158 841 936 36,5 274 693 061 58,3SUM EIENDELER 434 805 462 100,0 471 009 053 100,0VISJON


311C O O P H E L G E L A N D S AGjeld og EgenkapitalNoter 2011 % 2010 %EgenkapitalInnskutt egenkapitalAndelsinnskudd 6 891 862 1,6 6 585 112 1,4Opptjent egenkapitalUtbyttefond 20 000 000 4,6 20 000 000 4,2Annen egenkapital 138 654 802 31,9 182 156 744 38,7Udekket tap 0 0,0 0 0,0Sum egenkapital 9 165 546 664 38,1 208 741 856 44,3Langsiktig gjeldAvsetning for forpliktelserPensjonsforpliktelser 10 0 0,0 661 157 0,1Utsatt skatt 3 0 0,0 12 823 148 2,7Annen langsiktig gjeldPantelån 8 46 249 997 10,6 50 000 000 10,6Medlemsinnskudd 8 123 531 638 28,4 123 475 954 26,2Sum langsiktig gjeld: 169 781 635 39,0 186 960 259 39,7Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 57 009 459 13,1 34 638 975 7,4Betalbare skatter 3 250 488 0,1 499 500 0,1Skyldig offentlige avgifter 10 658 283 2,5 10 295 126 2,2Beregnet skyldig kjøpebonus 12 361 063 2,8 11 004 835 2,3Annen kortsiktig gjeld 19 197 869 4,4 18 868 502 4,0Sum kortsiktig gjeld 99 477 163 22,9 75 306 938 16,0SUM GJELD OG EGENKAPITAL 434 805 462 100,0 471 009 053 100,0Sum garanti og pantstillelser 8 169 781 635 173 475 954


312C O O P H E L G E L A N D S AKontantstrømanalyse2011 2010 2009 2008Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter+/- Resultat før skattekostnad -60 224 637 38 408 244 37 593 963 10 090 045- Periodens betalte skatt -506 519 2 200 693 -1 132 186 -1 296 782+/- Gevinst -/ tap + ved salg av anleggsmidler -3 769 240 -76 397 446 -43 091 937 -+ Ordinære avskrivninger 22 173 877 13 783 337 14 632 926 10 746 715+ Nedskrivninger - 6 591 230 - -+/- Endring varelager -32 602 700 6 752 000 -13 343 200 -8 364 500+/- Endring kundefordringer -119 148 -1 764 910 1 752 337 385 871+/- Endring leverandørgjeld 22 370 484 -9 347 788 16 863 568 -3 971 640+/- Inntekt/tap ved bruk av EK-metode - - - -1 873 172+/- Endring i andre tidsavgrensinger 123 979 995 -114 044 569 -7 426 237 5 196 861= Nto kont.strøm operasjonelle aktiviteter 71 302 113 -133 819 209 5 849 234 10 913 398Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:+ Innbetalinger ved salg varige driftsmidler 5 300 000 130 000 000 21 508 340 -- Utbetalinger ved kjøp varige driftsmidler -84 498 212 -7 977 550 -38 273 217 -13 891 571+ Innbetalinger ved salg aksjer og andeler - - 52 000 200 -- Utbetalinger ved kjøp aksjer og andeler -4 420 000 -5 416 000 - -- Utbetalinger ved kjøp andre investeringer -9 200 000 -3 300 000 -9 413 923 -= Nto kont.strøm investeringsaktiviteter -92 818 212 113 306 450 25 821 400 -13 891 571Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter+/- Nto endring langsiktig gjeld -3 694 319 -37 414 4 717 477 3 909 130+/- Nto endring medlemmenes andelsinnskudd 306 750 99 459 99 731 138 136- Utbetalt utbytte og rente ansv.innskudd 1 338 998 -22 370 -3 002 341 -8 692 107= Nto kont.strøm finansaktiviteter -2 048 570 39 675 1 814 867 -4 644 841= Nto endring i likvider -23 564 670 -20 473 084 33 485 501 -7 623 014+ Beholdning av likvider 01.01. 57 745 291 78 218 375 44 732 875 52 355 899= Beholdning av likvider 31.12. 34 180 621 57 745 291 78 218 376 44 732 885VISJON


313C O O P H E L G E L A N D S AUtvikling i %2011 2010 2009 2008 2007Sum anleggsmidler 63,98 41,68 59,89 66,87 66,63Varebeholdning 25,88 17,31 20,81 19,71 17,75Kortsiktige fordringer 2,39 28,75 0,87 1,66 1,66Betalingsmidler 7,75 12,26 18,43 11,76 13,96Sum omløpsmidler 36,02 58,32 40,11 33,13 33,37SUM EIENDELER: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Egenkapital -37,54 -44,32 -42,08 -38,40 -39,04Medlemsinnskudd -28,02 -26,22 -29,11 -31,24 -31,86Annen langsiktig gjeld -10,49 -13,48 -12,31 -13,15 -12,10Kortsiktig gjeld -22,56 -15,99 -16,50 -17,21 -17,00SUM GJELD OG E.KAP.: -98,61 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00Bruttofortjeneste 17,41 19,78 20,62 21,26 20,79Andre driftsinntekter 2,64 2,37 1,83 1,68 1,95Personalkostnader -12,88 -13,65 -13,55 -13,19 -13,49Andre driftskostnader -11,36 -11,06 -7,32 -6,82 -6,33Ordinære avskrivninger -2,35 -1,64 -1,81 -1,33 -1,38Driftsresultat -6,53 -4,21 -0,23 1,59 1,54Finansresultat -0,24 -0,39 3,08 -0,34 -0,17Skatter 1,77 -0,99 -0,63 -0,09 -0,14Årsresultat -5,01 -5,58 2,22 1,16 1,23Årsresultat-kroner -43 501 943 30 104 115 32 454 068 9 353 181 11 782 796Resultatandel datter eks. utbytte 0 -1 -29 151 224 -1 873 172 -1 635 752Gevinst ved salg driftsmidler -3 769 240 -76 976 446 -14 485 713 0 -2 493 092Anvendt til utbytte 0 0 0 -9 354 019 -8 982 309Margin resultat/utbytte -47 271 183 -46 872 332 -11 182 869 -1 874 010 -1 328 357


314C O O P H E L G E L A N D S AForholdstall2011 2010 2009 2008 2007VARESALGS-OPPGJØRET :Totalomsetningens utvikling 12,49 3,71 0,53 6,36 0,00Andel drivstoff/landbr.varer 0,00 3,98 3,56 3,79 3,34Andel butikkvarer 100,00 96,02 96,44 96,21 96,66Lagringsdager varebeholdning 0,00 62,16 61,99 53,98 54,28KUNDE FORDRINGER:Kredittid - dgr. 46,27 38,54 40,07 50,22 53,68Fordringer eldre enn 90 dgr.i % 0,00 16,48 28,32 15,75 23,59Realisert tap i kr. 362 800 150 600 130 626 327 131 250 500PRODUKTIVITETBruttofortj. pr. personalkrone 1,35 1,45 1,52 1,61 1,54Bruttofortj. pr. driftskostn.krone 0,65 0,75 0,91 1,00 0,98LIKVIDITETLikviditet 1 (kasse) 0,34 0,77 1,12 0,68 0,82Likviditet 2 (omløp) 1,60 3,65 2,43 1,92 1,96FINANSIERING/SOLIDITETArb.kapital i % av totalkapital 13,65 42,33 23,62 15,92 16,37Anl.midler i % av langsiktig kap. 82,30 49,61 71,72 80,77 80,28Gjeldsgrad 162,65 125,64 137,63 160,42 156,13Egenkapital-% 38,07 44,32 42,08 38,40 39,04RENTABILITETTotalrentabilitet -13,30 8,58 9,35 2,67 3,42Kapitalens omløpshastighet 2,17 1,78 1,91 2,12 2,02VISJON


315C O O P H E L G E L A N D S ANoter til regnskapet 2011NOTE-1 REGNSKAPSPRINSIPPERÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovenshovedregler. Det er utarbeidet etter norskeregnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpeter klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpeter klassifisert som omløpsmidler og kortsiktiggjeld hvis deforfaller innen ett år.Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi. For kundefordringer innebærerdette at det er foretatt nedvurdering for forventet tap,mens varelager er nedvurdert for antatt ukurans.Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler,og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidlersom har begrenset økonomisk levetid avskrivesetter en fornuftig avskrivningsplan. Nedskrivningav anleggsmidler vurderes i de tilfeller virkelig verdifor anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og foretashvis verdifallet ikke forventes å være forbigående.Tidligere års nedskrivning reverseres i den utstrekninggrunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter bådeperiodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av demidlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessigeog skattemessige verdier, samt skattemessigunderskudd til fremføring ved utgangen avregnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserendemidlertidige forskjeller som reverserer eller kanreversere i samme periode er utlignet. Netto utsattskattefordel balanseføres i den grad den grad det ersannsynlig at denne kan bli nyttegjort.Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnesetter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn.Beregningen er basert på en rekke forutsetningerherunder diskonteringsrente, fremtidig reguleringav lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidigavkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessigeforutsetninger om dødelighet og frivilligavgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdiog fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer ipensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlenesom skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningenefordeles over antatt gjennomsnittliggjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved åretsbegynnelse overstiger 10 % av det største av bruttopensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.Det foreligger ikke endring av regnskapsprinsipper,estimatendringer, korrigering av vesentlige feil i tidligereårsregnskap eller omklassifisering av regnskapsposter.Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i detilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.NOTE-2 SAMMENDRATTE POSTER2011 2010Spesifikasjon av salgsinntekt og kjøpebonus:Salgsinntekt eks mva 953 410 886 846 355 106Kjøpebonus tildelt medlemmer -9 154 551 -6 907 418Salgsinntekt etter fradrag for utdelt k jøpe-bonus til medlemmer 944 256 335 839 447 688Spesifikasjon av andre driftsinntekter:Leieinntekter 5 227 776 8 406 076Gevinst ved salg driftsmidler 3 769 240 76 976 446Provisjoner, bonuser og andre driftsinntekter 19 735 171 11 499 392Sum andre driftsinntekter 28 732 186 96 881 914


316NOTE-3 SKATTERA) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad ogskattepliktig netto inntekt:Resultat før skattekostnad -60 224 637Permanente forskjeller -418 942Endring i midlertidige forskjeller -696 671KjøpeutbytteAvsetning til felleseid andelskapital* -1 115 613Skattepliktig inntektsgrunnlag: -61 340 250B) Spesifikasjon av midlertidige forsk jeller og beregning av utsatt skatt:Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01. 31.12 EndringVarelager: -16 112 009 -11 352 000 -4 760 009Driftsmidler: 30 695 159 34 793 306 -4 098 147Fordringer: -897 888 -814 025 -83 863Gevinst- og tapskonto: 52 817 708 42 254 165 10 563 543Overfinansiert pensjonsforpliktelse: -661 157 1 076 907 -1 738 064Avsetning for forpliktelser: -6 466 500 -5 886 369 -580 131Sum midlertidige forskjeller: 59 375 313 60 071 984 -696 671Underskudd og godtgjørelse til framføring: -13 578 353 -74 918 605 61 340 252Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel: 45 796 960 -14 846 621 60 643 581Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) 28 %: 12 823 149 -4 157 054 - 16 980 203Det er foretatt utligning av alle positive og negative midlertidige forskjeller.C) Spesifikasjon av skattekostnader i resultatregnskapet:Betalbar skatt: 0Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -16 980 203Korrigering av formuesskatt 2010 7 017Formuesskatt 2011 250 488Skattekostnader i resultatregnskapet: -16 722 698NOTE -4 FORDRINGERKundefordringene pålydende 6 605 309med fradrag for avsetning til delkrederefond -1 000 000er pr. 31.12. regnskapsmessig vurdert til: 5 605 309Skattemessig verdi er: 6 522 537Fordringer med forfall senere enn ett år - ansvarlig lån 21 913 923VISJON


3NOTE -5 VARELAGERVarer vurdert til anskaffelseskost: 125 297 100Er nedskrevet for ukurans med: 11 163 400 8,9 %Bokført verdi 31.12.: 114 133 70017Beholdningen er vurdert til laveste verdi av beregnet anskaffelseskost og virkelig verdi, etter tilbørlighensyn for ukurans. Vurderingsprinsippet er uendret fra foregående år.NOTE -6 BUNDNE MIDLERAv lagets bokførte beholdning av kontanter og bankinnskudd er innskudd på egen konto for 4 999 400skattetrekksmidlerNOTE -7 VARIGE DRIFTSMIDLERBiler Inventar Eiendom, Goodwill SUMmaskiner kjøl & frys tomt og boligAnskaff.kost. pr. 01.01. 8 897 072 85 797 565 173 147 045 0 267 841 682Tilgang 5 278 619 67 098 914 11 120 679 1 000 000 84 498 212Avgang -1 903 000 0 -1 903 000Anskaff.kost. pr. 31.12. 14 175 691 152 896 479 182 364 724 1 000 000 350 436 894Akk. avskrivning og nedskrivning 8 648 671 63 373 634 54 417 361 333 000 126 772 666Bokført verdi pr. 31.12. 5 527 020 89 522 845 127 947 363 667 000 223 664 228Skattemessig verdi 6 143 621 83 381 773 98 473 371 872 156 188 870 921Midlertidig forsk jell -616 601 6 141 072 29 473 992 -205 156 34 793 307Årets nedskrivninger 0Årets ordinære avskrivning 2 160 923 16 664 929 3 015 025 333 000 22 173 877Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær LineærØkonomisk levetid 5 år 5-20 år 20-50 år 3 årNOTE -8 LANGSIKTIG GJELD, PANT OG GARANTIERGjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:Pantesik ret gjeld: Medlemsinnskudd -123 531 638Pantelån -46 249 997 -169 781 635Balanseført verdi av pantsatte eiendeler:Kundefordringer 5 605 309Varelager 114 133 700Eiendommer 127 947 363 247 686 372Medlemsinnskudd er formelt sett kortsiktig gjeld idet medlemmene kan ta ut pengene når de vil. I praksiser imidlertid innskuddene langsiktig. Samvirkelagenes Garantifond stiller sikkerhet for innskuddene, oghar pant i kundefordringer og varelager.Sum garantiforpliktelser som ik ke er regnskapsført: 0


319NOTE -11 AKSJER OG ANDELERAksjer i tilknyttet selskapForretnings- Egenkap. Inng. Endring Utg. balanseSelskap kontor Eierandel Kostpris ved kjøp balanse 2011 31.12.11Kooperativen Kjøpesenter AS Mo i Rana 34,0 % 6 136 000 12 988 000 1 716 000 4 420 000 6 136 000Andre aksjer og andelerKostpris Bokf. verdiHelgeland Sparebank, Egenkapitalbevis 1 825 000 356 000Mo Handelspark AS 1 001 200 1 001 200Mo Sentrumsutvikling AS 400 000 400 000Diverse aksjeposter for øvrig 15 160 15 160Sum bokført verdi: 3 241 360 1 772 360Grafiske fremstillingerNetto omsetningEgenkapital %.201120112009200920072007- 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 00034,00 36,00 38,00 40,00 42,00 44,00 46,0030,00Totalrentabilitet20,00201110,000,00 2009Bto.fortjeneste %.Driftsresultat %.-10,0020072007 2008 2009 2010 2011-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00Netto omsetning40 000Likviditetsgrad 220 0002011201102009Årsresultat-20 0002009-40 000 20072007-60 000- 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 0002007 0,00 2008 1,00 2009 20102,00 2011 3,00 4,00Anvendt til utbytte


320VISJON


213


322VISJON


3Takk for innsatsen23På personalsammenkomster før jul ble vårejubilanter og pensjonister hedret og takket forlang og god innsats.Jubilanter i 2011Ansatt i 25 årSølvi Iversen, Mosjøen,Gladis Nerdal Berg, Mo i Rana,Mary-Ann Andersen, Mo i RanaAnsatt i 30 årReidar Hansen, Mo i Rana,Kirsten Sørøy, Sandnessjøen,Torstein Kristiansen, Mo i Rana,Astrid Dagsvik, Mosjøen,Georg Sven Hauan, Mo i Rana,Mona Stensheim, Mo i Rana,Gunn Gabrielsen, Sandnessjøen.Ansatt i 50 årPerry Ruud, Mo i Rana.Pensjonister:Olaug Karlsen, Sandnessjøen,Oddveig Johansen, Bjerka,Brit Arntzen, Mo i Rana,Janne Hagh, Mo i Rana,Olga Haukland, Mo i Rana,Janne B. Forbergsskog, Mosjøen,Ruth Evy Mo, Mosjøen,Gunn Henriksen, Mo i Rana,Dagmar Øyen, Mosjøen,Greta Stien, Mo i Rana,Knut Vistnes, Mo i Rana,Raymond Knutsen, Mo i Rana.Møtevirksomhet:Regionrådsmøter avvikles slik: Region Alstahaug/Herøy: 27. mars, Region Rana/Hemnes: 28. mars,Region Vefsn: 29. mars. Innkalling sendes alle representanter.Årsmøte (tidligere rep.skapsmøte) avvikles 12. april2012 i Administrasjonen i Mo Handelspark kl 17.00Innkalling sendes alle representanter.Perry Ruud blir takket for 50 års innsats i CoopHelgeland.Pensjonister og jubulanter i Mosjøen: Ruth Evy Mo,Astrid Dagsvik og Dagmar Øyen.


324Klar for kundeCoop Elektro Sandnessjøen. Tore Andreassen mottarpremiering for Klar for Kunde resultatet i 2011.Coop obs! og Bjerka ble vinnere av klar for kunde i Coop Helgeland 2011.De var de beste butikkene på butikkstandard og kundeservice.VISJON


3Tillitsvalgte 2011SistvalgtStyretLeder Karl E. Haukland, 2011Mo i RanaNestleder Toril Valla, Korgen 2011for ett årRandi Kampestuen, Mosjøen 2011Frans Eivind Krokmo 2011Torill Jenssen 2010VaraMonica Skjellstad, 2011SandnessjøenBente Hyttebakk, Mosjøen 2011Stein Egon Haueng, Storforshei 2011Ansatterepr.Perry Ruud, Mo i Rana 2011Brita Nordås, Mosjøen 2010Tove Grimsø, Sandnessjøen 2010VaraTurid Pedersen, Mo i Rana 2011Gerd Moldrem, Mosjøen 2011Tore Andreassen, Sandnessjøen 2011KontrollkomiteLeder, Bill Rønning, 2011SandnessjøenGerd Farstad, Mosjøen 2010Rigmor Rolfsen, Mosjøen 2010VaraOlav M. Olsen, Mo i Rana 2011Jan Harald Dalen, Sandnessjøen 2011ÅrsmøtetKrets 1 MosjøenArne P. Kristensen 2011Asbjørn Strand 2011Kjartan Rossvoll, 2011årsmøtets ordførerBodil Nystad 2010Ellen Anne Steffenrem 2010VaraRoar Knut Kleivhaug 2011Britt Vesterbekkmo 2011Heidi Val 2011Unni Vesterbukt 2011Krets 2, StorforsheiRoger Rabben, 2011Årsmøtets varaordførerVaraAnne G. Mathisen 2011Krets 3, Alteren, Båsmoen, Ytteren,Selfors, SkonsengSvenn Mikalsen 2011Yvonne Pedersen 2011Bjørn E. Rydland 2010Jan-Ketil Fagerjord 2010Sissel Malmbekk 2010VaraSigmunn Sandhei 2011Tore Wetting 2011Frank Johansen 2011Krets 4, Mo-Grubhei-Åga-DalselvPeder Morten Olsen 2011Trine Lise Michalsen 2011Solfrid Vatshaug 2011Eli Gunvor Hunnes 2011Randi Båtstrand 2010Magnar Johansen 2010Steinar Løkås 2010VaraJohan Øverli 2011Frans Eivind Krokmo 2011(utgår styremedlem)Bjørn Ersdal 2011Jorunn Anna Ludvigsen 2011Krets 5, HemnesKurt Karlsen 2010VaraLars Sivert larsen 2011Krets 6. Sandnessjøen, HerøyAgnes sanderøy Pedersen 2011Svein Lundestad 2010Lena F. Almendingen 2010Svein Nygård 2010VaraKnut Nilsen 2011Ann Karin Henriksen 2011Krets 7, BjerkaKjell Bystadhagen 2010VaraMorten Evensen 2011Solfrid Fagereng 2011AnsatteBerit Sæther Måvær, Mo i Rana 2011Anne-Torill Johansen Storforshei 2011Torunn Almo, Mo i Rana 2011Kari Høgli, Mo i Rana 2010Maiken Ruud Rødsjø, Mo i Rana 2010Therese Arntsen, Mo i Rana 2010Ann Kristin Nordås, Mosjøen 2010Evy Nyland, Mosjøen 2011Ruth E. Moe, Mosjøen sluttet 2010Unni Sandøy, Sandnessjøen, 2010permisjonOddrun Wean, Sandnessjøen 2011Tonje Johansen, Sandnessjøen 2011VaraLine Førnes, Mo i Rana 2011Thomas Krogh, Mo i Rana 2011Arild Jensen, Mo I Rana 2011Hilde Karin Lamo, Mosjøen 2011Hay Zahl, Sandnessjøen 2011Harry Jakobsen, Sandnessjøen 2011KretsutvalgKrets 1 MosjøenAsbjørn Strand, leder 2011Jan Ivar Myrflott 2011Randi Kampestuen 2010Marit Rossvold 2010Johnny Nordli 2010VaraArne P. Kristensen 201125Ingvild Fridheim 2011Krets 2, StorforsheiRoger Rabben 2010Randi Opdalshei 2011Stein E. Haueng 2011VaraMarit Løkås 2011Krets 3Tore Wetting 2011William Reinfjell 2010Mette O. Røbergeng 2010VaraSigmunn Sandhei 2011Heidi Havstein 2011Krets 4Tommy Nystad 2010Peder M. Olsen 2010Anette Skog Lillevik 2011VaraSissel B. Jensen 2011Krets 5, HemnesIngrid Urvik 2011Egil Jensen 2010Odd-Tore Jakobsen 2010VaraMerete Mattson 2011Krets 6, SandnessjøenAgnes S. Pedersen 2011Thorlaug Johansen 2011Toril Bjerke 2010Vara:Knut Nilsen 2011Hilde Selnes 2011Krets 7, BjerkaJohnny Olsen 2011Morten Evensen 2010Åge Lifjell 2010VaraMaja Skaalbones 2011ValgkomiteKjell J. Vist, Krets 1 2011Asbjørn Toftli, Krets 2 2011Randi Mikkelborg, krets 3 2010Christine S. Antonsen, krets 4 fratrådt2011Jan Martin Johnsen, krets 5 2011Øystein Gårdvik, krets 6 2010Nils Valla, krets 7, fratrådt 2010VaramedlemmerUnni Nygård, krets 1 2011Jan Holgersen, krets 2 2011Mette O. Røbergeng, krets 3 2011Dag Voldsund, krets 4, opprykk fast2011Rolf A. Brendberg, krets 5 2011Einar Berg-Hansen, krets 6 2011Kari Lillebjerka, krets 7, 2011opprykk fast


32623 000 eiere3 regionerÅrsmøte27 representanter18 + 9Kontrollkomite3Valgkomite4Styre8 medlemmer5 + 3VISJON


3Åpning av Obs! Hypermarked 23.06.201227Daværende ordfører Geir Waage holdt åpningstale og klippetover snoren.Kunder Obs! 5000 kunder strømmet inn for å gjøre gode innkjøp.Mo Handelspark; et fint bygg med 700 gratis parkeringsplasser samt en god utsikt fracoop obs! kafe, velkommen!


328Egne notaterVISJON

More magazines by this user
Similar magazines