Resultat og erfaringer - Norgesuniversitetet

norgesuniversitetet.no

Resultat og erfaringer - Norgesuniversitetet

Samarbeid i virtuelle miljø (SVIM)- et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø ogUmeå UniversitetNorgesuniversitetets høstkonferanse i Tromsø,20.09.2012 Thrina Loennechen og Martin Burman


Disposisjon• Beskrivelse av prosjektet• Bakgrunn• Mål• Spørsmål vi ønsket besvart• Metode• Resultat og erfaringer• Diskusjon• SVIM- oppsummering• Teamene• Takk220.09.2012


Beskrivelse av prosjektet - BakgrunnSamarbeid om utvikling av emner imasterprogram i farmasi320.09.2012


Beskrivelse av prosjektet - BakgrunnUtvikling av nettbasertefarmasiprogram ved UmU• Bachelor Programme of Science inPharmacy 180 ECTS(Receptarieprogram), start 2003• Master Programme in PharmaceuticalScience 120 ECTS (Master i Farmaci),start 2010• Master Programme of Science inPharmacy 300 ECTS(Apotekarprogram), start 2012• Behov for styrketkompetanse i galeniskfarmasiRevisjon av campusfarmasiprogram ved UiT• Integrert masterprogram i farmasi 300ECTS(Apotekerprogram)1994• Revisjon til 3+2 modell• Bachelorprogram i farmasi(Reseptarprogram) 180 ECTS• Masterprogram i farmasi(Apotekerprog) 120 ECTS• Ønsket å øke bruk avnettbasert undervisning420.09.2012


Beskrivelse av prosjektet- Mål• Utvikle effektive samarbeidsmodeller mellom UiTog UmU når det gjelder masterprogrammet ifarmasi for å• styrke kvaliteten i utdanningstilbudet begge steder• øke rekrutteringen til farmasiprogrammene• programmets emner kan også være attraktive innenvidere- og etterutdanning av farmasøyter• Utvikle nye pedagogiske modeller for å• fremme studentenes læring for eksempel gjennomutvikling av virtuelle laboratorier, sykehus og apotek520.09.2012


Beskrivelse av prosjektet- Spørsmål vi ønsket besvart• Kan animasjoner og simuleringer lette teoretisk læring?• Kan virtuelle sykehus og -apotek anvendes tilkommunikasjonstrening i en profesjonsutdanning?• Kan anvendelsen av lærer- og digitale ressurseroptimaliseres i samarbeidet med å utvikle nettbasertekurs?• Hva fremmer/begrenser muligheten for samarbeide mellomUiT og UmU om utvikling av nettbaserte kurs?620.09.2012


Metode- nært samarbeid mellomfarmasifaglige og IKT kompetanse• Vitenskapelige ansatte v/UmU og UiT• Umeå universitets pedagogiske senter (UPC)• Universitetets videre- og etterutdanning (U-VETT• Utviklet• Nettbasert emne i klinisk farmasi• Delvis nettbasert emne i galenisk farmasi• Ekstern formativ evaluering720.09.2012


Metode- Prosjektoppfølging/evaluering• Formativ• Intervjuer m/prosjektledere, start, midtveis,slutt• Oppfølging, prosjektmøter• Evaluering av utdanningsaktivitetene gjennomspørreskjema og fokusgruppeintervjuer medstudenter• Kontinuerlig tilbakemelding til prosjektlederne820.09.2012


Resultat og erfaringer- animasjoner og simuleringer for å letteteoretisk læring- virtuell tablettering + fysisk laboratoriekurs igalenisk farmasi ved UiT920.09.2012


Resultat og erfaringer- Utvikling og bruk av virtuell tablettmaskin• Sammensetning• Kompresjonstrykk• Kompakteringshastighet• Resultat• Måles i• Holdbarhet• Henfallstid• Kan se effekt av sammensetning (virkestoff,hjelpestoff, bindemiddel), kompresjonstrykk ogkompakteringshastighet på holdbarhet og henfallstid1020.09.2012


Resultat og erfaringer-virtuell tablettering - studentene• Forbedret forståelse for tabletteringsprosessen• Fikk tilstrekkelig instruksjon• Enkelt å anvende• Motiverende• Individuelt• Bra med teoretisk forberedelse før praktisk lab• Noen problemer med håndteringen1120.09.2012


Resultat og erfaringer- virtuell tablettering - lærerne• Teknisk og pedagogisk utfordring• Fokus på å generere resultat (mer enn teknologi)• Bra supplement til praktisk lab• Målet- å øke studentenes forståelse for tablettering–oppnådd!• Ønsket videreutvikling:• Øke antall sammensetninger og prosessparametre• Tydeligere grafer• Bedre kompresjonstrykk kontroll• Animasjoner, virtuell verden1220.09.2012


Resultat og erfaringer- bruk av virtuelt sykehus i kommunikasjonstreningi klinisk farmasi1320.09.2012


Resultat og erfaringer- Klinisk farmasiHjemme/boendePatient på sykehusHjemme/boendeInnskrivning Innleggelsestid UtskrivningKorrektlegemiddellisteLegemiddelintervjuLegemiddelgjennomgangRunde diskusjonUtskrivningssamtaleLegemiddelhistorieIdentifisere, løse og forebygge legemiddelrelaterte problemer


Resultat og erfaringer- Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi1520.09.2012


Resultat og erfaringer- Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi- studentene• Klinisk farmasi• Teknisk support, virtuelt sykehus fungerte bra• Instruksjonene til å gjennomføre oppgavene: gode• Second life ble anvendt flere ganger før reelt møtemed pasient• Bruk av second life: bra, trodde det skulle virkekunstig, men smertefritt når dagen kom, gøy,vanskelig - men gøy• Meningsfylt1620.09.2012


Resultat og erfaringer- Kommunikasjonstrening i klinisk farmasi• Positivt- lærerne• betydelig lettere å gå inn i en rolle enn om manskulle se studentene "live "• spilte både lege og pasient, byttet rolle uten problem• bruk av virtuell - mer realistisk enn iom det haddeskjedd i klasserom• mulig å bytte stemme og studentene vet ikke alltidhvem som er «motspiller», - øvelse i jobbing underpress• Negativt• tidkrevende, ville jobbe mot hver enkelt student• tull med lyd mm gjorde iblant at man kom ut avrollespillet• tok litt tid å lære seg være avatar1720.09.2012


Diskusjon- Hvordan optimaliseres anvendelsen av lærerogdigitale ressurser i samarbeidet omnettbaserte emner?• Anvende hverandres lærere i undervisning og somveiledere• Utvikle lærerressurser sammen og anvende de iundervisning både på campus og på nettet• Utnytte spesialkompetanse ved de respektiveuniversitet• Legge grunnlaget for å styrke studentenesforståelse i de enkelte emner ved å supplerefysiske laborasjoner med animasjoner og/ellersimuleringer1820.09.2012


Diskusjon- Hvilke faktorer er avgjørende for samarbeidemellom UiT og UmU i utviklingen av nettbaserteemner?• Fremmende• Motiverte «prestisjeløse» nytenkende fageksperter• Motiverte og dyktige studenter• Godt samarbeid mellom fagansvarlige og IKTutviklere• Godt samarbeid mellom UVETT og UPC• Tydelig prosjektledelse og planlegging• Begrensende• Ulike teknisk plattformer• Tidsnød1920.09.2012


SVIM – oppsummering• Grunnforutsetninger• Engasjerte, nysgjerrige og motiverte lærere ogstudenter• Teknisk, pedagogisk og administrativ støtte• Simuleringsøvelser, animasjoner,kommunikasjonstrening –• oppleves meget positivt av studenter og lærere• gir ferdighetstrening og øket forståelse av fagteori• Samarbeidet mellom to universitet om etutdanningsprogram høyner kvaliteten!2020.09.2012


SVIM - oppsummering• Mer tid trengs for refleksjon og integrasjon av nyeideer innen fleksibel utdanning• Å skape en holdbar pedagogisk utvikling innenutdanning med støtte av IKT krever tid og støtte• Bra med formativt evaluering• Vi kom i mål og er på vei mot nye!2120.09.2012


Teamet i UmeåNorgesuniversitetets höstkonferens Tromsö 20120918Thrina Loennechen, Martin Burman


Tromsø teamet2320.09.2012


Takk for støtte fra Norgesuniversitetet!Takk for oppmerksomheten!• thrina.loennechen@uit.no• martin.burman@molbiol.umu.se2420.09.2012

More magazines by this user
Similar magazines