informasjonsblad fløværingen - Flå kommune

flaa.kommune.no
  • No tags were found...

informasjonsblad fløværingen - Flå kommune

RedaktørensSPALTEFløværingenjuni 2013Sommeren står for tur med ferie, sol, bading ogjobb. Sommeren er en tid som er svært viktigfor Flå som turistdestinasjon. Mange arbeidsplasseri Flå avhenger av en god sommer medtanke på omsetning. Dette er forholdsvis nyttfor oss Flåværinger, men de som jobber iBjørneparken, i butikker på kjøpesenteret, påhotellet osv har opparbeidet kunnskap om hvasom er viktig – det å være et godt vertskap.En god ferieopplevelse vet vi alle avhenger avat man møter trivelige og positive folk. Datenker jeg ikke bare på de ansatte i kommunensservicetorg, i resepsjonen på hotellet, i Bjørneparkenosv, nei da tenker jeg på alle situasjonerOdd-Egil Stavn, Rådmannvåre tilreisende møter oss i. Det er i køen på Kiwi,på en eller annen fjelltopp, eller ved Krøderen.Jeg er sikker på at de tilreisende vil få enstrålende ferie i Flå i sommer. Snakk positivtom det vi har å tilby, og vær bevisst påvertskapsrollen. Den har vi alle.GOD SOMMER !Odd-Egil StavnRådmannInformasjonsblad for Flå kommuneSendes til alle husstander og kan bestillesav andre interesserte.Utkommer med 4 nr i året 2013Mars15. marsJuni20. juniSeptember 13. septemberDesember 5. desemberStoff til bladetSendes som e-post til:turid.rokkum@flaa.kommune.noI redaksjonenOdd-Egil Stavn, rådmann (redaktør)Tor Egil Buøen, ordførerTurid Helen Aas Røkkum, konsulent, webog FløværingenGrafisk produksjonKreator Kommunikasjon AS, 3570 ÅlTlf. 3208 2560 • www.kreator.no


Stortingsvalget 2013Tidligstemmegivning i perioden fra og med 1. juli2013 til og med 9. august 2013 på Flå kommunehus,servicekontoret i åpningstiden.ForhåndsstemmerDet vil være anledning til å avgi forhåndsstemmeri perioden fra og med 12. august 2013 tilog med 6. september 2013 på Flå kommunehus,servicekontor i åpningstiden kl 09.00-15.00.Her kan du stemme på valgdageneDet holdes valg på representanter til Stortingetsøndag 8. september og mandag 9. september2013. Du har stemmerett vedStortingsvalget hvis du er norsk statsborgersom fyller disse kravene:• Vedkommende vil ha fylt 18 år innenutgangen av valgåret• Vedkommende har ikke mistet stemmeretten• Vedkommende er, eller har noen gang vært,folkeregistertført som bosatt i NorgeDu må stå i manntallet og du må ha med legitimasjonnår du stemmer.Det ble i kommunestyremøte 21. februar 2013,sak 6/13, vedtatt endring i stemmekretsinndelingtil en stemmekrets, med stemmelokalepå Flå skole.Stemmested: Flå skoleStemmekrets: Flå kretsÅpningstid 8.9.2013: kl 14.00-18.00Åpningstid 9.9.2013: kl 09.00-20.00Har du meldt flyttingDet flytter stadig nye innbyggere til Flå.Ikke alle er like flinke til å melde fra tilfolkeregisteret om at de har flyttet. Dettetaper kommunen store penger på. Vi berderfor om at alle som bor i Flå sørger forå få meldt flytting til folkeregisteret. Hardu problemer med å finne riktig adresse,er det bare å kontakte kommunensservicekontor på tlf 32053600, ellerstikke innom på servicekontoret for å fåhjelp. Her finnes det også papirskjemaerhvis du vil levere flyttemelding på«gammeldags måte». For utenlandskestatsborgere er det nødvendig å møteopp på ligningskontoret på Gol personligfor å få registrert flytting.Husk å ta med legitimasjon.Anbud: Vinterdrift avkommunale veierGjeldende avtaler for vinterdrift av kommunaleveier i Flå har utløpt. Det vil bli gjennomførten ny anbudsrunde for de samme veiene.Dette vil da gjelde for de neste 4 sesongene.Når anbudsdokumentene er klare vil dettebliannonsert i Hallingdølen og på kommunenshjemmesider: www.flaaa.kommune.noDe som er interessert i å være med i detteanbudet må melde dette på e-post til:kolbjorn.odegaard@flaa.kommune.no- 6 -


FlerbrukshallFlerbrukshallen sett fra skoleplassenDet meste begynner å komme på plass iforhold til bygging av Flerbrukshall. Takketvære store bidrag fra lokale aktører som: Øst-Riv, Nes prestegjelds Sparebank, HallingdalKraftnett, Høgevarde AS, Novema og ikkeminst Olav Thon, er nå det meste på plass.Målet er å komme i gang med grunnarbeid ibegynnelsen av juli.Møte om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenningi Kulturdepartementet.Bulyst og klimagassFlere små vekstkommuner opplever til stadighetat det kommer innsigelser til planer om boligfelti attraktive områder som ligger utenfor sentrum.Det henvises da til nasjonale bestemmelser omsamordning av areal og transportplanlegging. Vihar ved flere anledninger opplevd at dette harskjedd i Flå. I forbindelse med at vi deltar i detregionale Bulystprosjektet «Velkommen til oss»,har vi hatt møter både med statssekretæren iKommunal og regional departementet og medstatssekretæren i Miljøverndepartementet. Vifølte at vi hadde stor sympati og forståelse i kommunaldepartementet,men ikke helt den sammeresponsen i Miljøverndepartementet.


Hallingtreff6. mai arrangerte regionrådet, Hallingdal 2020,kommunene og næringslivet i Hallingdalhallingtreff på Thon hotel Opera i Oslo. Treffetvar i første rekke for personer som ønsker å flyttetil Hallingdal. Responsen var veldig god og over40 personer møtte fram. Flere av disse var veldiginteressert i Flå, og noen var allerede i ferd medå flytte hit.SommerjobbFlå Kommune v/ Tekniske Tjenester ønsker åta inn 2 ungdommer som ferieavløsere 4 ukeri sommer.Oppstart er ønskelig så tidlig som mulig i juli.På grunn av arbeidets art og gjeldende kravtil alder vil det være ønskelig med en personover 18 år og en person over 16 år. Arbeidetvil kunne variere men vil bl.a. bestå avgressklipping, malingsarbeider samt annetforefallende arbeider. Lønn etter gjeldendetariff. Ev. spørsmål rettes til EnhetslederKolbjørn Ødegård.Skriftlig søknad sendes Flå Kommune,Tekniske Tjenester, 3539 Flå innen 27. juni.Tekniske TjenesterRekrutteringav fosterhjemDet har det siste året vært et økt behov forfosterhjem i deres område.Bufetat Buskerud inntak og fosterhjemsrekrutteringønsker derfor å rekruttere flerehjem i Hallingdal, slik at flest mulig barn ogunge kan forbli i sitt nærmiljø. Høsten 2013starter vi et eget kurs for opplæring av fosterforeldrei Ål/Gol.Kontakt Velaug Bjørholt på 466 17 971/velaug.bjorholt@bufetat.no for nærmereinformasjon.Utleie• Tilhengerlift, type Dino 135T med enarbeidshøyde på 13,5m, med hydrauliskutskyvbar bom, støttebein og framdrift.Sving og tilt på korg.• Lettstillas av type Jamax til utleie.• Stort partytelt 6x12m, fint plass til90 personer sittende – for utleie.For mer informasjon ta kontakt medJon Erik Wee på telefon 95115279jon.erik.wee@vassfarfjellet.no- 8 -


Fylkesmannen ønskerverger fra alle kommunerI tråd med vergemålsreformen får Fylkes mannenfra 1 juli ansvaret for verger og de lokale overformynderienelegges ned. Det er viktig for de somtrenger vergemål at de faste vergene har lokalforankring og geografisk nærhet til de man erverge for. Fylkesmannen ønsker derfor faste vergerfra alle kommuner i fylket. Søknadskjema og merinformasjon finner du på siden til Fylkesmanneni Buskerud www.fmbu.noFagansvarlig for rusog psykisk helsetjenesteKari Ribberud overtar stillingen etter Marianne Østdahl. Kari er 49år, bosatt på Nes og har lang erfaring med arbeid innen rus og psykiskhelsearbeid. Hun startet opp 15.mai i 80% stilling og vil væretilgjengelig tirsdag-fredag 08.00-15.30. Tlf 32053640/ 90890977.Vi ønsker Kari velkommen til Flå.Ny feierFlå kommune hartilsatt Bjørn ToreGrøslandsbråten somny feier fra 1. mai2013. Han er tilsatt ien 40 % stilling og vilha arbeidsoppgavermed feiing av piperog tilsyn av fyringsanlegg.Bjørn Tore vil være underlagt brannsjefeni kommunen. Han vil ha arbeidsdag torsdagog fredag, og kan treffes disse dagene påtelefon eller e-post. Bjørn Tore har annet arbeidmandag, tirsdag og onsdag. Av den grunnhenstilles til kun å kontakte han torsdager ogfredager. Ta godt i mot den nye feieren vår. Hanvil være en støttespiller for oss alle når detgjelder brannsikkerhet i boligen vår.Kontaktinformasjon:Telefon (tor/fre): 32 05 36 00Mobil (tor/fre): 409 12 975E-post (alle dager):bjorn-tore.groslandsbraten@flaa.kommune.noVi ønsker Bjørn Tore velkommen i kommunenog lykke til i jobben.- 9 -


BjørneparkenHei alle sammen!Velkommen til spennende dager i Bjørneparkeni sommer. Jeg gleder meg til å møte dere allesammen. Her er det naturopplevelse, lek ogmoro for hele familien. Noe som dere sikkertvet, siden mange av dere allerede har vært herflere ganger. Og jeg er like glad hver gang jeg sernoen kommer og hilser på meg og mine pelskleddevenner. Vi får ofte besøk av barn, og detliker jeg veldig godt, for da får jeg mange å lekemed. Den nye hinderløpa blir skikkelig kul, ogde som liker å henge litt i høyden, kan prøve segi ZIP line. Og det er jo så mange lekeapparaterfor barn her også. Jeg kan ikke ri på hesten, mendet kan du…. Som du skjønner, i Bjørneparkenhar vi det veldig moro.Ta deg en tur da vel!!Bamseklem fra RuggFoto: Thomas MørchÅpningstider:Lavsesong: 11.00–17.00Høysesong (skoleferien): 10.00–19.00Foringstider i sommer:11.30 Foring av bjørn, dyrepasser forteller12.30 Foring av elg13.30 Foring av rev14.30 Foring av gaupe15.30 Foring av bjørnFoto: Thomas MørchNyheter:• Hesteridning for barn på setra.• Hinderløype som er utvidet. Den er nå300m lang• Vi har to ZIP line, på til sammen 200 m• Forestillingen Klatremus og alle dyrene iHakkebakkeskogen er helt ny med ny vri.Les mer under.Hakkebakkeskogen:I år vil du se en helt ny utgave av Klatremusog alle dyrene i Hakkbakkeskogen du ikke harsett maken til. Med innslag av Hallingdialekt,Hallingdans og helt nye kostymer og scenografi.Og i tillegg blir det levende musikk. Nåvil du finne Kråkeper på fele, elgen på trøorgelog ugla på perkusjon/slagverk.En fantastisk forestilling full av trøkk, ogdansere som fyker veggimellom.- 10 -


Foto: Thomas MørchDenne forestillingen er så fersk, sterk, frisk ogsprek at det reint lukter… atsjooo…nybaktekruttsterke pepperkaker av den ...Denne forestillingen kan du bare ikke gå glippav. Vi gleder oss… og håper at mange vil gledeseg sammen med oss å komme på forestilling.Premiere er 3. juli kl 1600. Deretter går forestillingenekl 16.00 fra og med 10. juli til og medlørdag 3. august.For er informasjon om Bjørneparken, følg osspå facebook, eller gå inn på vår nettsidewww.bjorneparken.no.Foto: Thomas MørchSamarbeid medLangedrag og TropicanaVi har nå inngått et samarbeid med Langedragog Tropicana. Dette innebærer at hvis dukommer på besøk til Bjørneparken og har kjøptbillett hit, så får barna 50% rabatt på de toandre parkene.I tillegg er det gunstige priser på sesongkortetved kombinasjon med de andre parkene. Dukan velge om du vil ha sesongkort for en park,to parker eller alle tre parkene.Se: www.Opplevhallingdal.noVelkommen til oss!8. maiDen tradisjonelle blomsternedleggelse ved minnesteinenover kampene i april 1940 ved Hallingporten ble iår foretatt av oberstløytnant Kolbjørn Berg- 11 -


17. mai på Flå- 12 -


- 13 -


Minneord:Varaordfører i FlåSteinar Steinarsson jr.Vi har med sorg mottatt meldingom at Varaordføreren i Flå SteinarSteinarsson jr, er død. Han sovnetstille inn fredag 10. mai etter lengretids sykdom.Steinarsson jr var inne i sin 6. periode i kommunestyret,og var med det en av Flås mesterfarne politikere. Han var leder i flere utvalgog komiteer og han var Flå kommunes representanti flere interkommunale selskaper. Ettervalget i 2011 tok Steinarsson på seg vervet somvaraordfører. Et verv han fram til sykdommenrammet våren 2012 utførte på sin vanligesolide, engasjerte og grundige måte.Steinarsson jr hadde ballast fra ei tid der detå kjempe i motbakke i ei fraflyttningstruet bygdsist og nederst i Hallingdal, var Flå politikerneslodd. Men han evnet å bruke denne erfaringeni arbeidet med å utvikle dagens Flå – først iHallingdal.På 90-tallet la Steinar ned et stort arbeid ikommunens administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalgog ikke minst attføringsutvalg.Han var alltid interessert i menneskene baktall og statistikker. Med sitt store engasjementog medmenneskelighet gjorde han sitt ytterstefår å gjøre livet enklere for flest mulig. Fordette arbeidet høstet Steinarsson stor respektbåde fra arbeidsgiver og ansatte i Flå kommune.Steinar var en person som alltid villedet beste for alle. Dette gjennomsyret alt handrev med både som politiker, likningsfunksjonærog representant i diverse grunneierorganisasjoner.Steinar brukte å si: «de driv ho gøtt», når detvart prat om ting som hadde skjedd og skulleskje i Flå. Sannheten er at Steinar med sittarbeid som tilrettelegger og døråpner var enav de viktigste brikkene for den utviklingensom har skjedd i Flå.En plass står tom i Kommunestyresalen. Denkan ikke fylles og vi som sitter igjen må levevidere med minnet om en ressursperson somgjennom mange år la ned et stort arbeid fortrivsel, vekst og utvikling i Flå.Våre tanker går til de etterlatte som har misteten god og omsorgsfull sønn, mann og far. Vitenker på dere i denne vanskelige tiden.Vi lyser fred over Steinar Steinarsson jr sitt minneTor Egil BuøenOrdfører i Flå kommune- 14 -


Mot for dagenUtrolig hvordan regnet, sola, varmen og sommerenvirker inn på oss. Alt blir så veldig mye enklere,og alt blir så mye lysere og friskere! Nyt tiden, nytdagene og kos dere sammen! Her kommer en litenhistorie som minner oss nettopp på hvor viktigdet er å bry seg. Det finnes nemlig bare en tingsom øker når man deler det med andre, og det erkjærligheten!«En professor ga sin sosiologigruppei oppgave å dra til Baltimores slumkvarter for åkartlegge bakgrunnen til 200 gutter. Han ba demlage en skriftlig oppgave med vurdering av hverenkelt av guttenes fremtid. I hver eneste av besvarelseneskrev studentene: Han har ikke en sjanse!25 år senere fant en annen professor undersøkelsen.Han lot sine studenter lage en oppfølging avprosjektet for å finne ut hva som hadde hendtmed guttene. Med unntak av 20 gutter som entenhadde flyttet eller dødd, hadde 176 av de 180 somvar igjen fått mye ut av livet. De var blitt bådejurister, leger og forretningsfolk.Professoren ble nysgjerrig og bestemte seg for åundersøke saken ytterligere. Til alt hell bodde allemennene i samme område, og han kunne derforspørre hver enkelt om deres forklaring på hvorforde hadde lykkes i livet. Hver eneste av dem svarte:«Jeg hadde en lærerinne…»Denne lærerinnen levde fortsatt. Professorenoppsøkte henne og spurte den gamle, men sværtså livsfriske damen om hvilken trylle formel hunbrukte for å dra guttene opp av slummen og gidem muligheten for et fremgangsrikt liv. Lærerinnensøyne lyste opp. De tindret og munnen bleformet til et varmt smil. «Det er faktisk ganskeenkelt», sa hun, «jeg elsket de guttene.»Husk:«Kjærligheten måles ikke etter hvor mange gangervi rører ved hverandre, men hvor mange gangervi når hverandre»Husk også:«Det er ditt fokus som bestemmer om du unnerog beundrer, eller misunner og hater» «Det er dittfokus som bestemmer om du ser det talentløse imennesker, eller om du ser potensialet i dem»Vår vurdering av andre mennesker sier mer omoss enn om dem. Når vi prøver å få øye på detbeste i andre, får vi på en eller annen måte fremdet beste i oss selv.Ønsker dere alle en riktig god sommer! Ta godtvare på dere selv og hverandre!Sommerhilsen fraMOT teamet i Flåtil å leveMot til å leve dagen ble i år arrangert med etflott sang og musikkshow i gymsalen. Heleskolen var tilstede og det ble framført bådeMOTsangen og andre flotte stykker. Spesieltmorsomt var det å høre Jeanett Holmen Støasom har gjennomført mestringsreisen, og somframførte flere flotte sanger.- 15 -


DetNMK Nedre Hallingdal– Forbereder seg på en fartsfylt sommer!NMK Nedre Hallingdal er i fullgang med å forbedre RoppemoenMotorsportsenter til sommerensaktiviteter. En del av massen skalbyttes ut for å få best muligkjøreforhold.29. juni braker det løs med bilcross og kvalifiseringsløpfor både junior og senior. Vi regnermed fulle startlister, der det skal kjempes omheder, ære og ikke minst billetter til landsfinalenesenere i sommer. Vi kommer til å stilleopp med mange lokale kjørere i hvit/gule/blåfarger, for å forsvare vårt eget territorium, ogtotalseieren fra i fjor.Senere på sommeren – 18. august, kjører vinest siste runde i Crosskart NM. Her blir detgarantert action, da hele Norges crosskarteliteskal gjøre opp om NM- gullet. Ofte blir detavgjort allerede her. Vi jobber med å få Solbergfamilienpå besøk igjen. Vi håper på ensuperweekend i Flå, med Vassfarrittet pålørdag og Crosskart-NM på søndag.Allerede kvalifisert til landsfinaleFlåværingene har vært tidlig ute til å kvalifisereseg. Det skjedde på Eriksplassen i Hønefoss11. mai.I senior vant Ruben Bjerknes B-finalen, før hanklinte til med en 2.plass totalt i A-finalen. BjørnarEndrerud vant tre innledende heat, og stosom eneste med 30p og A-finale i junior.Her fikk han dessverre tekniske problemer, ogmåtte bryte. Men plass blant de 6 beste girlandsfinale-billett. Vi gratulerer til begge to!Ønsker du å melde deg inn i NMK Nedre Hallingdal?Sjekk www.nmknedrehallingdal.comeller følg oss på face book.Mats T. BjerknesLeder i NMK Nedre Hallingdal- 16 -


Lørdag Det beste oppkjøringsrittet 4. 17. august august til Birkebeinerrittet.2012 201370 VASSFARRITTETkm sykkelritt• Start og mål i70 KM SYKKELRITT•lørdag Flå Start i Hallingdal4. ogaugust målkl. i12.00•Start Gjennom Flå og i Hallingdalmål i Flå Vidalen og• Vassfaret Gjennom Vidalen i vill ogogvakker Vassfaret naturi vill ogVASSFARRITTET ER et 70km sykkelritt som går på skogsbilveierEget vakker og grusveier barneritt/ naturgjennomet av Norges kanskje vakresteog mest spektakulære landspestasjoni mål.• sykkellek Egetbarneritt/ for barnkapsvernområder. Et landskapmed vill og vakker natur hvorsykkellek for •barndu ikke kan unngå å bli begeistretav omgivelsene. Dettesykkelrittet kan du rett og slettikke gå glipp av.R IT TET HAR start og mål iFlå sentrum. Fra Start i Flå erdet obligatorisk oppvarming11,0 km langs Rv7 til Gulsvikmed politieskorte. Derfra gårstarten på det 70 km langerittet tilbake til Flå. Det er tomatstasjoner underveis og sup-S A MTIDIG MED DETTErittet arrangeres det paralleltogså ritt for ungdom og barnmed helt egne traseer tilpassetaldersgruppen (sykkellek forbarn).Hørt etter rittet i 2012:Info. og påmelding:- Jeg er meget godt fornøyd med merkinga,den var det «Birkebeinerstandard» på.DELTAKERAV GI FT erkr. 550,- for voksne, 100,- forungdom og gratis for barn.www.vassfarrittet.no- Stålkontroll på arrangementet, til og medliv langs løypa.- Aboslutt et ritt jeg prioriterer neste år!- For en LØfantastisk Y P EP R O FIL dag. Det blir ikke lettå forbedre dette neste år.Tar du utfordringen?- Løypen passer alle, mosjonisterO V ERN ATTINGDet beste oppkjøringsrittet til Birkebeinerrittet.Book overnatting ved å gå inneller profesjonelle.VASSFARRITTETInfo. og påmelding:70 www.vassfarrittet.noKM SYKKELRITTlørdag 4. august kl. 12.00Start og mål i FlåOvernatting:www.bjorneparken.noSom det eneste sykkelritt i verdenkan Vassfarrittet tilby:PÅMELDING«Bjørnegaranti»Gå inn på: http://vassfarrittet.noSamtlige deltagere garanteres å se bjørni løpet av dagen, mens rittet går.(Kan på nevnes www.bjorneparken.noat bjørneparken er åpen 10-17.)www.vassfarrittet.noOvernatting:www.bjorneparken.noRøde Kors Flåbeste oppkjøringsrittet til Birkebeinerrittet.


KommunedelplanGulsvikVi er nå i innspurten med kommunedelplanfor Gulsvik. Planen har vært ute på høringog det har vært møter med Fylkesmannenog Vegvesenet for å få de siste brikkene påplass. Det meste bør være klart før ferien.Så får vi tro at fornuften seirer i forholdtil klimagassutslipp, samordna areal ogtransportplanlegging.Områderegulering HøgevardeProsjektet med områderegulering for Høgevardeområdethar nå pågått i ca 3 år. Det har vært en lang oggrundig prosess der det er brukt store resurser på åutrede mange forhold som kulturminner, biologiskmangfold,rein, landskapspåvirkning mm. Det nærmerseg nå tidspunktet for at planen kan legges utpå høring. Deler av styringsgruppa hadde midt i maimøte med Fylkesmannens miljøvern avdeling for åavklare en del forhold før planen legges ut til ettersyn.RovdyrsenterDet har i flere år blitt lagt ned mye arbeidfor å få etablert et nasjonalt rovdyrsenteri tilknytning til Bjørneparken. Høsten 2012ble Bjørneparken Rovdyrsenter autorisertsom nasjonalt naturinformasjonssenter.Det har etter dette blitt jobbet mye medå få den siste delen av finansieringen ognødvendige garantier på plass. Det ser nåut til å ordne seg, og arbeidet med å byggeog innrede rovdyr senteret vil starte meddet første. Silje Vang startet som dagligleder for senteret 1. mai.- 18 -


Vårt lokalsamfunnI forbindelse med prosjektet ungt entreprenørskap,hadde 4. klassingene ved Flå skole ogsåi år 5 timer med innføring i vårt lokalsamfunn.Her lærer elevene om hvordan lokalsamfunnetfungerer, om hvorfor vi betaler skatt mm.HyttemessaFlå kommune var også i år representertpå årets hyttemesse på Norges varemessepå Lillestrøm. Som vanlig var alle aktørenefra Flå samlet på et område. I tillegghadde Bjørneparken et stort areal der depresenterte parken og hadde aktiviteterfor barn. Vi kan trygt si at Flå satte sittpreg på årets hyttemesse.BoligmangelEtter at Hallingtunet var ferdig i oktober 2012 haddemange av oss tro på at nå var boligkrisa i Flå løst forlang tid. Nå viser det seg at de fleste leilighetene alleredeer solgt. Det jobbes for tiden med å finne en passendetomt for oppføring av et nytt leilighetsbygg i Flå sentrum.I tillegg blir det gjort en god del i forhold til å utvikleTunnelen 2, og bygging av gangveg fra IT-senteret tilbygdeheimen (INCITA) slik at Knausen boligfelt kanutvikles. Endelig vedtak av kommunedelplan for Gulsvik,vil utløse muligheter for boligfelt i Kittilsvikåsen ogforhåpentligvis i Seterstøkroken, dersom Fylkesmannenfrafaller sin innsigelse. I tillegg ligger reguleringsplanfor Vikberget ute på høring.- 19 -


Vannlekkasjer og kloakkstoppKommunen får av og til kommentarersom tyder på at det er misforståelseute og går i fbm. ansvaret for drift ogproblemer på ledningsnettet. Kommunenhar som de aller fleste kommunervedtatt å forholde seg til «Normalreglementet»fra KS. Her er ansvaretog grenselinjene beskrevet.Av og til skjer det vannlekkasjer på eller i tilknytningtil det kommunale ledningsnettet fra vannverket.Ofte er dette lekkasjer på stikkledning ellertilkoblingspunkt til stikkledningen. Kommunenønsker å informere om hva som gjelder ved slikelekkasjer. Kommunen er ansvarlig for alle lekkasjerpå hovedledningsnettet. Den enkelte abonnenter selv ansvarlig for lekkasjer på sin private stikkledning(også påkoblingspunkt).Dersom det er mistanke om lekkasje må kommunenvarsles så raskt som mulig. Det er viktigå gi beskjed så raskt som mulig slik at følgeskader(f. eks. skader på hus) unngås. Dersom lekkasjeblir konstatert vil kommunen utbedre skaden såraskt som mulig. Dersom lekkasjen er på privatstikkledning vil alle kostnader med utbedringenbli belastet abonnenten. Boligforsikringen dekkervanligvis slike kostnader. Er det helt klart at lekkasjener på privat ledning kan abonnenten selvsørge for utbedring dersom han ønsker å stå fordette. Det er da et krav om at arbeidet skal utføresav kvalifisert personell (gravemaskinfører ogrørlegger) samt at det blir foretatt kabelpåvisning.Dersom påkoblingspunkt må graves opp, vil kommunenpålegge abonnenten å etablere kum overtilkoblingspunktet slik at tilkoblingspunkt og tilhørendedeler i fremtiden lett kan inspiseres ogeventuelt repareres. Samtidig vil det bli pålagt åinnmontere en stengeventil i tilknytning tiltilkoblingspunkt, slik at vannet lett kan stengesved en eventuell senere lekkasje på stikkledningen.Boligforsikringen dekker vanligvis også dissekostnadene der kommunen har pålagt monteringav kum.Videre skjer det av og til kloakkstopp på ledningsnettet.Er dette på privat stikkledning erabonnenten selv ansvarlig. Kommunen kan biståmed spyling, men må da fakturere for medgåtttid. Dersom kommunen ikke får opp ledningenmå det bestilles spyling med kraftigere utstyr enndet kommunen har tilgjengelig. Kostnader fordette må tas av abonnenten. Kloakkstopp påhoved- og samleledning er kommunens ansvar.Har dette medført stopp også på privat ledningvil kommunen også dekke dette.Flå kommuneTekniske TjenesterAnbud: Rammeavtale for grave-/anleggsarbeiderFlå kommune tar sikte på å gjennomføre enanbudskonkurranse for å etablere rammeavtalemed 1-2 graveentreprenører. Dette vil virkeslik at kommunen kan bestille oppdrag utførtuten foregående anbud hos denne (disse)entreprenørene. Dette vil gjelde for en periodepå 3-4 år. Når anbudsdokumentene er klarevil dette bli annonsert i Hallingdølen og påkommunens hjemmesider:www.flaaa.kommune.noDe som er interessert i å være med i dennekonkurransen må melde dette på e-post til:kolbjorn.odegaard@flaa.kommune.no- 20 -


Det blir Kirkevalg også i 2013, men kun forvalg til menighetsrådene. Bispedømmerådeneble nemlig valgt for fire år i 2011. Kirkevalgetvil bli avholdt samme tid og sted somStortingsvalget i Flå, og datoene er søndag8. sept og mandag 9. sept.. Forhåndsstemmerkan avgis på Flå kommunehus fra 10.august, og det vil også bli anledning til å avgiforhåndsstemme på Flåheimen.Dato for dette annonseres senere.Det skal i Flå velges tre faste medlemmer ogfem varamedlemmer. Flå menighetsråd har 7.mai godkjent denne valglisten:1. Kari Anne Kolsrud Bråten, 50 år, Gulsvik2. Per Kristian Aas, 71 år, Flå3. Anne Dorthea Aavestrud, 73 år, Flå4. Anne-Marie Bergstrøm, 52 år, Flå5. Trond Arild Sørum, 70 år, Stavn6. Berit Astrid Tangnæs, 65 år, Flå7. Vivi Elisabeth Schulz, 49 år, Flå8. Britt Stillingen, 67 år, FlåHans Bekken, Gina-Borghild Hegglid og MaritKristin Ødegård Johnsen har frasagt seg gjenvalg.Ragne Sevre, Astrid Sæterstøen og AnitaHilde er ikke på valg. Flå var beste kommunei Tunsberg bispedømme mht valgoppslutningi 2011. Blir det slik også i 2013?Prester i Nes og FlåDet ble annonsert etter nye prester i Nes ogFlå i mars, med søknadsfrist i begynnelsen avapril. Ved fristens utløp var det seks søkere tilstillingen i Nes, og en søker til stillingen i Flå.Begge menighetsrådene har uttalt seg ombegge stillingene, da begge prestene somtidligere skal virke i begge menighetene, ogdet var enstemmige og samstemte innstillingerfra de to menighetsrådene. Lederne var ogsåmed på innstillings- og intervjumøter i sakensanledning.og Aud Meaas Sigurdsen (59) ansatt i Flå.Bente Hellstrøm Nyseth har takket ja til stillingeni Nes, og tiltrer i løpet av september.Hun kommer fra stilling som sokneprest iHen, Eid og Holm sokn i indre Romsdalprosti i Møre bispedømme.Dessverre fant Aud Meaas Sigurdsen å takkenei til stillingen i Flå, denne blir dermed lystut på nytt. Inntil noen blir ansatt, vil sokneprestKjell Bjørka fortsette i stillingen i Flå.På møte i Tunsberg bispedømme 14. mai bleså Bente Hellstrøm Nyseth (60), ansatt i Nes,- 21 -


REVYEN «(I)Gjenvinning»I Flå 17 og 25 mai 2013TUSEN TAKK for innsatsen. Dere ungdommergjorde en fantastisk jobb. Det er alltid like gøyå se hvordan dere stråler og leverer. Det krevesmye MOT for å stå på en scene, og MOT hardere mye av. Dere tørr å by på dere selv, tarnoen sjanser selv om det kan være litt flaut,og på toppen av dette tar dere godt vare påhverandre. Dere blir en utrolig sammensveisetgjeng som vi voksne blir veldig glad i. Selv omvi må innrømme at dere kan gi oss litt hodepineogså….Dere er en opptatt gjeng, som gjorde at vi ikkefikk så veldig mange øvingsdager, men medbeinhard øving, klarte vi å dra det i land. I århadde vi veldig mange unge med, og som deeldste ungdommene sa, de var imponerte overhvor mye mot dere viste. Veldig bra!Og så er vi veldig glad i ordføreren vår somsporty lar seg rive med på scena. Som hanselv sier det: ”E må no vara den einaste sombetala før bli dumma ut”. Vi digger deg!!Arne Olav Mæhlum, Marianne Skinnes ogHilde Nøren tre gode støttespillere. Veldigartig å lage revy med dere. Marianne og ArneOlav stiller opp år etter år, basert på frivilligarbeid. Det er ikke få timer som legges ned irevyen. Men vi har også noen morsomme- 22 -


timer sammen. Tusen takk! Takk også tilFredrik Nybråten som stadig stiller som teksforfatter,men i år også på scena. Ikke alle somtar et par roller på sparket over natta. Men detgjorde han pga sykdom i gjengen.Og takk til Kristian Vidme som backet oppsom scenearbeider. Vil også nevne Odd OleØvrebø som år etter år stiller opp i revyen.Han var i år revyens eldste ungdom. Han harvært med alle fem årene. Pga sykdom ble detdårlig med 17. mai, men på tross av sykdommenstilte han opp på siste forestilling. Veldigimponerende.Vi har også noen gode sponsorer. Flå kommune,Nes Prestegjelds Sparebank ogBjørneparken med div effekter. Og ikke minstdere som møter opp på revyen. Ca ¼ av Flåsin befolkning. Slettes ikke verst! Takk for allstøtte! Pengene går til KREATIV og detarbeidet som gjøres der. Mens overskuddetfra kakesalget, går til Polenturene til 8 og 9trinn. Igjen. Tusen takk alle sammen! Nå erdet bare å la seg rive med på neste revy!!HUSK: Begeistring er motiverende både foravsender og mottaker. Det å være sammenmed mennesker som viser begeistring gjørlivet inspirerende og levende. Så min oppfordringtil alle: Spre masse glede og begeistringi sommer!God Sommer!HilsenMartha Kristin GaptjernUngdomsleder/MOT-koordinator90 ÅR29. juni fyller Olav Thon90 år. Vi i Flå gratulererhjerteligst med dagen oghåper på godt samarbeidmed framgang og vekst imange år.- 23 -


Vassfardagen18. august blir Vassfardagen arrangert.Det vil denne dagen foregå aktiviteterpå Bjødnahaugen og nede i Vassfaret.Det vil bli åpne veier slik at det blirmulig å kjøre fram til Nevlingdammenfra Veneli. Program for årets Vassfardagvil bli publisert senere.NAV FLÅ– SOMMEREN 2013NAV-kontoret i Flå er i juni og juli 2013 åpent forpublikum mandager og onsdager kl 10:00 – 14:00.Ved behov for fysisk oppmøte tirsdag, torsdag ogfredag kan NAV Nes oppsøkes. Vi minner om atdu uansett kan ringe telefonnummer 55 55 33 33.Da blir du betjent av kundesenteret, der ansatt hargod kompetanse til å gi hjelp i de fleste saker, ellerde formidler spørsmål videre til oss.Informasjon til alle husstander i FlåTogtiderFlere avganger, for merinformasjon se; www.nsb.noHallingbussen(Geilo–Gol–Hønefoss/Drammen–Oslo – Rute 175)Flere avganger, for mer informasjon se;www.hallingbussen.noBiblioteketBiblioteket er stengt fra og med25. juni fram til og med 19. augustBiblioteket ønsker alle en riktig godsommer!Åpent:Tirsdag 0900-1500Onsdag 1600-1900Torsdag 0900-1500Åpningstidene følger skoleåret- 24 -Sogn og Fjordane ekspressenOslo–Gol–Sognda–Vadheim/Fjærland–Førde–(Florø) – Rute 170Flere avganger, for mer informasjon se;www.sognogfjordaneekspressen.noTaxi FlåNedre HallingdalTlf 950 08 988Kreator Kommunikasjon AS • www.kreator.no (0,8´ - 6-13)

More magazines by this user
Similar magazines