12.07.2015 Views

Den store planen 1 og 2 - Ildsjelen

Den store planen 1 og 2 - Ildsjelen

Den store planen 1 og 2 - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Den</strong> <strong>store</strong> <strong>planen</strong> 1Livet som en reise gjennomkontrastenes universSpørsmål 1: Er det enmening med livet?Spørsmål 2: Hvis ja -hva er da meningenmed livet?8 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET


Alle illustrasjoner © www.stockxpert.comAv Per Henrik Gullfossgullfoss@hebb.noVi har to STORE spørsmål.Det første er om det finnes enåndelig kraft bak alt eller omuniverset bare er en uforståeligtilfeldighet. Er det vi kallerlivet en absurditet som haroppstått helt uten mål <strong>og</strong> mening?Siden du sitter <strong>og</strong> leser dettebladet regner jeg med at du alleredehar en klar oppfatningav svaret på det første av de toSTORE spørsmålene. Du hartatt til fornuften <strong>og</strong> innsett atteorien om livet <strong>og</strong> mennesketsom en absurd tilfeldighet erfor ul<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> usannsynlig tilat den helt kan tas på alvor.Iblant undrer du kanskje over hva slagsgalskap som har kommet over det modernemennesket, som i hopetall kan tropå at det vi kaller sjel, ånd <strong>og</strong> guddommeligenergi ikke finnes. I ditt stille sinnmener du kanskje at en mer forskrudd<strong>og</strong> sinnssyk vrangforestilling aldri noensinnehar rammet menneskeheten.Du tenker muligens at denfeilaktige forestillingen om at jordenvar flat, eller den ganske velbegrunnedeforestillingen om at jorden var universetssentrum, er ganske små <strong>og</strong> ubetydeligevrangforestillinger i forhold tilden moderne vitenskapelige illusjonenom at den fysiske virkelighet er alt somfinnes.Du rister kanskje på hodet <strong>og</strong>undres over hvordan mennesker somvet at tanker <strong>og</strong> følelser ikke er fysiske<strong>og</strong> dermed ikke kan bevises, kan hevdeat bare det som kan tas på <strong>og</strong> forklaressom fysiske fenomener finnes.Det er forunderlig at mangenekter å tro på det åndelige, fordi detikke kan bevises, mens all l<strong>og</strong>ikk tilsierat man betingelsesløst burde tro på gud/kilden, til det var ugjendrivelig bevist atgud/kilden ikke eksisterer. Det er kanskjeen grunn til at vi i følge de gamlevediske skrifter er midt inne i det somkalles Kali Yuga… den mørkeste avalle tidsaldre. Men som alltid er det lysi enden av tunnelen. Ateismens solformørkelseholder på å slippe sitt grep påmenneskenes sinn <strong>og</strong> vi er i ferd med åvåkne til en ny <strong>og</strong> større forståelse avoss selv <strong>og</strong> det universet vi er en delav.Morsomt ord forresten: Universet.På norsk kan det forstås som denene (uni) sangen vi alle synger (verset).Hvis vi ikke snubler på startstreken <strong>og</strong>tror at tilværelsen er et tilfeldig maskineriså er vi klare til det andre STOREspørsmålet.Hva er meningen med hele denne eksistensen<strong>og</strong> utfoldelsen av liv <strong>og</strong> formsom vi er en del av?Vi mennesker har kommet med mangeforslag til hva som egentlig er meningenmed livet. I begynnelsen var vi mestopptatt av å forstå meningen med naturen<strong>og</strong> hvorfor mennesket var til. Gansketidlig innså vi at noe av den guddommeligekraft <strong>og</strong> bevissthet måttefinns i mennesket. Det kom av det enkleer skapt av den samme geniale substanssom ligger bak alt som finnes i det indre<strong>og</strong> ytre univers. I vår søken etter åtitte Gud i kortene <strong>og</strong> forstå meningenmed våre liv <strong>og</strong> den delen av skapelsenvi kjenner til har vi kommet opp medymse svar.En vanlig oppfatning, som harhatt stor innflytelse på Østens religionerer at universet er en slags karmiskmaskin vi har forvillet oss inn i, somdet gjelder å komme seg ut av så fortsom mulig. Meningen med det jordiskeliv er å lære leksene <strong>og</strong> bli ferdig medalt som holder oss inne i livets kretsløp.Målet med hele reisen er med andre ordå komme tilbake til utgangspunktet.De vestlige religioner har tatten litt annen <strong>og</strong> mer individuell vinkelpå guds mening med universet. Her erdet viktigste å bli frelst. Vi er på jordenfor å testes <strong>og</strong> vurderes <strong>og</strong> de av osssom er bra nok vil finne evig lykke i eneller annen form for paradisisk tilstand.Ingen av disse svarene på meningenmed universet ser på selve livet<strong>og</strong> vår jordiske tilværelse som noe annetenn steg mot et mål. En tredje mulighetkunne jo være at det egentlig ikke”Hva er meningen med hele denne eksistensen <strong>og</strong> utfoldelsen av liv <strong>og</strong> form som vi er endel av?”faktum at vi var bevisst vår egen eksistens<strong>og</strong> kunne være undrende, skapende<strong>og</strong> tenkende på andre måter enn noenav de andre skapningene som delte vårverden. Så lenge vi opplevde vår klodesom alene i universet var det naturlig åtro at frembringelsen av mennesket varskaperkraftens mål <strong>og</strong> mening.Noe mennesket alltid har hattproblemer med er å forstå hvorfor denskapende kraft skulle ønske å skape enverden som innehar så mye smerte <strong>og</strong>lidelse som vi opplever at menneskenesverden har. Mange kloke hoder har hevdetat vi er for små <strong>og</strong> ubetydelige til åkunne forstå den skapende krafts hensiktmed våre egne liv <strong>og</strong> langt mindremed hele skapelsen.Nå kan ikke vi mennesker alltidla være å undres over det som liggerover vår fatteevne. Vår nysgjerrighet <strong>og</strong>lengsel etter å forstå det uforståelige <strong>og</strong>forklare det uforklarlige er kanskje enav de største indikasjonene på at vi erguddommelige av natur. For meg er detikke arr<strong>og</strong>anse <strong>og</strong> mangel på ydmykhetå søke å finne svaret på de største <strong>og</strong>mest utfordrende gåtene, men rett <strong>og</strong>slett en konsekvens av at vi i vår essenser noe mål med livet, men at selve opplevelsenav tilværelsen <strong>og</strong> utfoldelsenav liv er meningen.Men hvis vi virkelig skal sepå det STORE spørsmålet i et litt nyttperspektiv, så trenger vi kanskje å finneen ny vinkel. Kanskje er det slik at livetbåde er et sted vi lærer <strong>og</strong> et stedvi går videre fra når vi er ferdige meddet. Kanskje vi allerede er i paradis <strong>og</strong>at målet med å fullbyrde livet er å forstådet. Men, hvis vi egentlig kommer fraparadis, hvorfor har vi da forlatt det?En ganske latterlig løsning erforslaget om at mennesket var så syndefullt<strong>og</strong> tåpelig at det forlot paradis gjennomå synde mot den guddommeligekraft. Vel, det kan brukes til å forklarelidelsen <strong>og</strong> smerten med, men samtidigblir du sittende igjen med en guddommeligskaperkraft som er så idiotiskat den bommer helt på hensikten medsin egen kreasjon <strong>og</strong> skaper et monstermens den egentlig hadde planlagt at altskulle være så bra. <strong>Den</strong>ne tåpelige <strong>og</strong>klossete siden av den guddommeligeskaperkraft har man så prøvd å forklaremed å innføre en kraft som var djeveleneller ondskap <strong>og</strong> siden den gang har<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET 9


med livet.<strong>Den</strong> guddommelige kraft haringen hast med å komme hjem <strong>og</strong> bliferdig. Tvert i mot er den interessert iå nyte hver minste lille opplevelse <strong>og</strong>erfaring. En annen ting som gjør at detikke er noe som haster er at vi faktiskhar evigheten til disposisjon.Vi kan gjøre det feil <strong>og</strong> gåglipp av poenget så mange ganger vibare orker <strong>og</strong> har lyst til, men til slutter vi nødt til å komme hjem <strong>og</strong> finne altvi søker, rett <strong>og</strong> slett fordi evigheten ertil vår disposisjon. Oppi denne <strong>planen</strong>har så den åndelige skaperkraft kastetglemselens slør.Wow, tenkte bevisstheten. Hvor stor blirikke kontrasten hvis jeg glemmer at detfaktisk bare er kontraster <strong>og</strong> tillater megselv å tro at en bit av virkeligheten kanvære alt!Her er så vi på en planet full av medreisendeiført menneskeham. Sammenmed oss på turen er <strong>og</strong>så utallige andresjeler <strong>og</strong> former som den skapende krafthar ikledd seg, fordi den er umettelig isitt behov etter å erfare <strong>og</strong> oppleve segselv i alle tenkelige <strong>og</strong> utenkelige former,fasonger <strong>og</strong> dimensjoner. Du syneskanskje ikke det er et tilfredsstillendesvar at meningen med livet er at alt somfinnes er den guddommelige kraft <strong>og</strong> essenssom ønsker å utfolde <strong>og</strong> erfare segselv. For sikkerhets skyld har den kraftsom ligger bak alt lagt inn et ekstra gir”Universet <strong>og</strong> mennesket er den skapende kraft som har tatt form for å erfare <strong>og</strong> oppleveseg selv. Vi er dermed guder som holder på å oppdage <strong>og</strong> utfolde oss selv på denne reisengjennom kontrastenes univers.”svært mye tradisjonell religion rotetseg lengre <strong>og</strong> lengre ut i idiotiske bortforklaringer<strong>og</strong> kvantesprang i ul<strong>og</strong>iskidioti.Livet som en reise gjennom kontrastenesunivers.En forståelse som gir l<strong>og</strong>isk mening erat den skapende kraft ønsket å erfareseg selv. <strong>Den</strong> kraft som er essensen tilalt var enhet. Gjennom å dele seg opp<strong>og</strong> manifestere seg selv i det som kallesindividualitet, form <strong>og</strong> materie kunnedenne kraften både utfolde <strong>og</strong> erfareseg selv. Hvorfor er så denne forklaringenl<strong>og</strong>isk. Jo, fordi det er nettoppkontrasten <strong>og</strong> motsetningen som gjør atman kan erfare. Jeg kan erfare hvordandet er å være mann gjennom fraværetav å være kvinne. Noe må tas bort ellerusynliggjøres for at noe skal bli synlig!Hvis alt var hvitt ville ikke farger eksistere.Kun fraværet av visse farger gjørat vi kan se farger.Det er forresten ganske morsomtat vi faktisk ikke ser fargen somer der. Vi ser den fargen som ikke ertilstede i det vi ser på, fordi den ikkefanges opp, men reflekteres tilbake tilvårt øye. Slik beveger vi oss mot førstedelsvar på det STORE spørsmålet.Universet <strong>og</strong> mennesket erden skapende kraft som har tatt form <strong>og</strong>skapt kontrast for å erfare <strong>og</strong> oppleveseg selv. Vi er dermed guder som holderpå å oppdage, erfare <strong>og</strong> utfolde oss selvpå denne reisen gjennom kontrastenesunivers.Når du drar på ferie, tenkerdu da at meningen med hele turen varå komme hjem igjen? Gjelder det å fåferien ferdig fortest mulig, eller vil dunyte den? Hvis du virkelig tror at meningenmed å ta en tur er å komme hjemvirker det ganske tåpelig å legge ut påreisen i det hele tatt. Slik er det <strong>og</strong>så<strong>og</strong> overraskelsesmoment i skapelsen såalle reisende bare blir stående <strong>og</strong> gispebetatt <strong>og</strong> forundret når de begynner å sekonturene av denne <strong>planen</strong>.I våre dager har vi begynt åoppdage kopieringens kunst. Det var etmirakel når boktrykkerkunsten ble oppfunnet.I dag kan vi putte et papir inn ien maskin <strong>og</strong> få ut så mange kopier vivil. Med datateknol<strong>og</strong>i har kopieringskunstenvirkelig tatt et nytt steg <strong>og</strong> er iferd med å skape en hittil ukjent overflod.Alle som har en PC kan lastened en sang, en artikkel eller en boksom ligger på nettet. Man kan med andreord mangfoldiggjøre noe et uendeligantall ganger. Det er så å si gratis <strong>og</strong>alle kopiene har like høy kvalitet.Menneskeheten snuser <strong>og</strong>såpå genteknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> kloning, så det erkanskje ikke så lenge til vi har maskiner10 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET


som kan omforme <strong>og</strong> skape mat ut avhvilket som helst energifelt det har tilgjengelig.Det er faktisk ikke mer utenkeligenn det en gang var at menneskerskulle fly, reise til månen eller snakkemed noen via en datamaskin.Men tilbake til det STORE spørsmålet.Hva får oss til å gispe betatt når vi begynnerå ane rekkevidden! Jo, den guddommeligekraft har lagt inn en automatiskkloningsprosess i systemet.Hvis du liker ordet Gud, kandu tenke at Gud kloner seg selv i oppmot uendelige antall eksemplarer. Hvertav disse eksemplarene har samme kvaliteter<strong>og</strong> egenskaper som den opprinneligeguddommelige essens. I tillegg vilde ha helt egne unike erfaringer fra sinreise gjennom kontrastenes verden.Hvert enkelt menneske er en slik kloningav den guddommelige essens. Vier som et bitte lite lys som har nøyaktigde samme kvalitetene <strong>og</strong> egenskapenesom er til stede i alt lys.Og som vi vokser <strong>og</strong> oppdagerhvem vi er, våkner vi <strong>og</strong> erkjennerstadig mer av vår sanne natur, helt tilvi har realisert, erfart <strong>og</strong> oppdaget vårtotale natur.Vi er alle Gud, ikke bare som en litendel, men vi er faktisk individuelt guddommeligemed samme skapende kraft,bevissthet <strong>og</strong> kvalitet som den kraft somer bak alt. Og så kommer det kanskjestørste med den allsangen (uni-verset).Ikke bare en Gud som skaper, men utalligeguder som skaper sammen <strong>og</strong> erfarerkontrasten <strong>og</strong> forskjellen samtidigsom de vet at de er ett <strong>og</strong> det samme!Jeg står foreløpig bare ydmyktmåpende <strong>og</strong> bergtatt <strong>og</strong> ser på denneSTORE <strong>planen</strong>. Noe i meg vet at det ersant <strong>og</strong> ikke kan være annerledes. Mennoe i meg er redd for at jeg tar feil <strong>og</strong>har blitt gal, fordi det nesten er for fantastisk<strong>og</strong> vakkert til at jeg helt kan trodet. Samtidig vet jeg at den som førsthar ant ytterkanten av denne mester<strong>planen</strong>aldri vil kunne glemme det igjen.Det vanskeligste er kanskje å tro på det<strong>og</strong> huske det, når jeg befinner meg herpå nivå tre (den tredimensjonale verden)i dette spillet <strong>og</strong> erfarer å være kasteti depresjonens fangehull. Eller lærerom min sanne natur gjennom å erfare<strong>og</strong> oppleve kontrasten til pågangsmot<strong>og</strong> overskudd… som er motløshet <strong>og</strong>lamslåtthet.Men nettopp da, når jeg ikkeklarer å gripe min LILLE PLAN… ikkeklarer å finne mening <strong>og</strong> innhold i akkuratdet jeg er <strong>og</strong> holder på å erfare,akkurat da strekker jeg bevissthetenmot ytterkanten <strong>og</strong> berører denne <strong>store</strong><strong>planen</strong> <strong>og</strong> puster den inn med hjertet.Det åpner <strong>og</strong> gir ro. Det gir mening <strong>og</strong>klarhet når jeg står i forvirringen <strong>og</strong>smerten.Kanskje er det for <strong>store</strong> tanker,kanskje gir deg meg ikke informasjonom jeg skal ta til høyre eller venstre ineste blindvei. Men det gir meg lindring<strong>og</strong> gjør at alt det som er vanskeligå forstå <strong>og</strong> bære som den LILLE <strong>planen</strong>som er mitt liv utfoldes, blir lettere åfordøye <strong>og</strong> romme.Nettopp fordi det jo er en delav den STORE <strong>planen</strong> som er det guddommeligebegjær etter å utfolde <strong>og</strong> erfareseg selv i kontrastenes verden.Og jeg, all min glede <strong>og</strong> allmin smerte, er denne guddommeligeessens som følger den STORE <strong>planen</strong><strong>og</strong> utfolder <strong>og</strong> erfarer seg selv gjennomå være lille meg på min lille reise gjennomdette lille jordiske livet.Og som jeg tenker slik blirikke livet lite, men en stor magisk <strong>og</strong>grenseløst eventyrlig opplevelse på veientil en enda større <strong>og</strong> mer eventyrligopplevelse.•Gud kloner seg selv iopp mot uendelige antalleksemplarer. Hvertav disse eksemplarenehar samme kvaliteter<strong>og</strong> egenskaper som denopprinnelige guddommeligeessens. Hvertenkelt menneske er enslik kloning av den guddommeligeessens. Vi ersom et bitte lite lys somhar nøyaktig de sammekvalitetene <strong>og</strong> egenskapenesom er til stede ialt lys.<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET 11


<strong>Den</strong> <strong>store</strong> <strong>planen</strong> 2Fra å ha det som plommeni egget til å bli en nyklekketkyllingAv Per Henrik Gullfossgullfoss@hebb.noÅndelighet har lenge værtsøken etter å finne <strong>og</strong> forståden dypere mening medtilværelsen. Det har kunnetvære å finne frelse, eller åsøke det vi kaller opplysning.Men i dag er dette iferd med å bli totalt endret.Vi er i ferd med å fødes til en helt nytype bevissthet <strong>og</strong> forståelse. <strong>Den</strong> nyankomneer alltid en eventyrer som erkommet for å utforske en ukjent, ulevd<strong>og</strong> uoppdaget virkelighet. Når du er iferd med å bli født er det å skulle fødes<strong>og</strong> komme til verden mer enn nokav både utfordring <strong>og</strong> mening. Slik erdet med oss mennesker i dag. Vi er ferdmed å krype ut av egget, som en nyklekketkylling <strong>og</strong> det er meningen medvåre liv. Vi er her for å delta i dennefødselen av et nytt menneske <strong>og</strong> en nybevissthet. Et urgammelt bilde av universeter at det er et kosmisk egg. Det eret vakkert bilde <strong>og</strong> lenge har mennesketvært en plomme som universet har rugetpå inni dette kosmiske egget. Somopplevelsen av vår egen guddommeligeeksistens <strong>og</strong> bevissthet begynner åvåkne er vi enkeltvis <strong>og</strong> kollektivt i ferdmed å kakke oss ut av skallet. Vi harlært å kjenne den fysiske verden medsine naturlover <strong>og</strong> tredimensjonale virkelighetså godt at vi står i ferd med åbryte gjennom eggeskallet <strong>og</strong> åpne ossfor den <strong>store</strong> verden utenfor. Gjennomkvantefysikk, astrofysikk <strong>og</strong> avansertmatematikk vet vi med sikkerhet at detfinnes flere dimensjoner <strong>og</strong> virkeligheterutenfor eggeskallet av tid <strong>og</strong> rom,som vi har brukt som sandkasse.Noe av det underlige er at åfinne meningen med ditt liv <strong>og</strong> å bli fødtsom åndsvesen akkurat nå er to sider avsamme sak. Vi er alle kommet nøyaktigpå den tid <strong>og</strong> det sted vi er for å deltai den <strong>store</strong> fjerningen av illusjonens,blindhetens <strong>og</strong> begrensningens skall.Samtidig er det viktig å se at skallet hartjent oss vel. ”Illusjonene” <strong>og</strong> begrensningenevi har levd innefor er nettoppdet som har gjort det mulig for oss åkomme dit vi står i dag. Vi er i ferd medå vokse ut av sandkassen <strong>og</strong> er klare tilå ta et stort skritt ut i en større <strong>og</strong> uoppdagetvirkelighet. Det har ikke værtnoen form for straff, eller testing ellerfall fra nåden som har ført oss til denfysiske virkelighet. Det har rett <strong>og</strong> slettvært vårt eget <strong>og</strong> universets ønske om åføde seg selv til noe helt nytt. En lengseletter å oppleve <strong>og</strong> erfare seg selv påhittil ukjente måter. Og nå er vi her! Treganger tre hurra for oss! Vi har kommetoss hit, noe som er en forbløffende <strong>og</strong>imponerende bragd av oss alle <strong>og</strong> nå ervi i ferd med å ta et voldsomt sprang utav egget. Noen ganger er fødselsveenelitt vel utfordrende <strong>og</strong> vi føler oss pressetsammen <strong>og</strong> drevet videre av livetsnådeløse bevegelse. Av <strong>og</strong> til tigger vide kosmiske kirurger om et aldri så litekeisersnitt... <strong>og</strong> iblant søker vi å lindresmerten <strong>og</strong> skjule oss i glemselens slørgjennom bruk av smertestillende <strong>og</strong>hallusin<strong>og</strong>erende stoffer.<strong>Den</strong>ne fødselen av det nyekommer gjennom to viktige skritt. Detførste er å skjære gjennom løgnene,d<strong>og</strong>mene <strong>og</strong> blindheten <strong>og</strong> slik frisetteoss selv fra alt det som binder oss tilfalskheten <strong>og</strong> gjør oss så uendelig myemindre enn det vi egentlig er. <strong>Den</strong> størstemester <strong>og</strong> mitt <strong>store</strong> forbilde på dettefeltet er den nå henfarne mesteren somkalte seg Osho. Hans evne til å skjæregjennom illusjoner <strong>og</strong> riste oss løs fravår egen dumhet <strong>og</strong> blindhet var formidabel.Det neste skrittet, når vi harristet av oss den gamle trollhammen,er å se oss selv som de fantastiske strålendeskapningene av uendelig glede <strong>og</strong>skjønnhet som vi er. En til tider ganskeutfordrende oppgave siden de fleste avoss er vokst opp under innflytelse av40 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET


janteloven <strong>og</strong> fordømmelse av egenkjærlighet<strong>og</strong> uhemmet hengivelse tilglede. I øyeblikket vil jeg si at min favorittsom mester <strong>og</strong> veileder på detteområdet er enheten Abraham som kanaliseresgjennom mediet Esther Hicks.Hva er det så denne nyfødteaner der ute på andre siden av eggeskallet?Vel, jeg kan egentlig bare snakkefor meg selv <strong>og</strong> flakse med de små stuttevingestubbene mine så mye plassentillater. Å virkelig fullt <strong>og</strong> helt fordøye<strong>og</strong> ta inn i oss at vi som individer er verdigekjærlighetsvesener av glede er noeav det som føder det nye mennesket.Når vi virkelig erkjenner at vi kommerfra nåde, <strong>og</strong> vil komme til absolutt nådenår vi forlater dette fysiske liv, så er detikke så farlig at det ikke alltid er slik herpå jorden. Det blir omtrent som å tenkeat det går bra å være en halv dag utenmat, når du vet at du har et hjem likei nærheten som alltid vil bugne av dedeiligste retter. Med denne bevissthetentrygt til stede i vårt indre begynner viå oppleve av vi ikke er her på jordenfor å finne veien hjem <strong>og</strong> bli frelst <strong>og</strong>opplyst fortest mulig. Tvert i mot er den<strong>store</strong> gaven nettopp å oppleve å væreet atskilt individ som kan oppdage segselv <strong>og</strong> verden på utallige hittil ukjentemåter. Vi er her på jorden for å fryde ossover å erfare vår individualitet <strong>og</strong> unikekraft <strong>og</strong> verdi. Det ville jo vært gansketåpelig av kilden (Gud) å reise ned hitfor å finne seg selv. Du drar rett <strong>og</strong> slettikke til en ørken fordi du er på søkenetter vann. Du drar til ørken fordi du viloppleve ørken. La oss da for guds skyldtro at den guddommelige essens ikke erhelt usedvanlig korka <strong>og</strong> idiotisk. Enmer l<strong>og</strong>isk guddommelighet ville hellerkunne satse på å fødes for å miste segselv (i seg selv)... Og ja når vi begynnerå titte utenfor skallet så er en av de tingenevi oppdager at den guddommeligeessens er både l<strong>og</strong>isk <strong>og</strong> totalt forståeligmed vår bevissthet! Kjærlighet, sunnfornuft <strong>og</strong> opplyst bevissthet er ikkemotsetninger, men støttespillere.Bevisstheten om at vi ikkeer fordømt, ikke har mistet noe vi måfinne igjen, ikke blir straffet, ikke erher fordi vi har gått oss vill, er det somutgjør den nye fødselen. <strong>Den</strong>ne vitenom at vi er evige udødelige kosmiskeskapelser som aldri kan gå seg vill <strong>og</strong>miste vegen fordi vi er uendelig elsket<strong>og</strong> verdsatt, er det som setter oss fri.Ikke slik at vi nødvendigvis blir opplyst<strong>og</strong> gjør alt riktig mens vi sitter med etfårete smil rundt munnen <strong>og</strong> snakkerom uselvisk kjærlighet. Tvert i mot såbestår friheten av at vi ikke lengre harangst for å være uopplyste, gjøre feil <strong>og</strong>generelt drite oss ut med både det ene<strong>og</strong> det andre. Det har rett <strong>og</strong> slett ikke såmye å si at noe går galt <strong>og</strong> at vi ikke erperfekte her <strong>og</strong> nå, når vi har evighetentil disposisjon <strong>og</strong> vet at vi i vår essens<strong>og</strong> natur alltid er <strong>og</strong> vil være perfekte.En av opplysningens største gaver er atvi begynner å gi oss selv friheten til åvære utilstrekkelige, lide <strong>og</strong> gjøre feil.Rett <strong>og</strong> slett fordi det kun er forbigåendefenomen som vi vet at i den <strong>store</strong>sammenhengen ikke har noen annenkonsekvens enn at vi fryder oss overerfaringen. Og så kommer det underlige.Når vi så begynner å oppdage at viikke kan gjøre noe feil <strong>og</strong> at vi selv påsamme måte som alle andre har totaltansvar for oss selv <strong>og</strong> vår egen virkelighet,blir vi da hensynsløse egoistersom gir faen i alle andre for å ha detbest mulig selv? Det underlige er at detgår motsatt. Jo flinkere vi blir til å levei harmoni <strong>og</strong> absolutt enhet med våregen indre selviske natur, jo mer kjærlighetsfullegledesspredere blir vi! Såmin kjære medkylling. Meningen medvåre liv akkurat nå er å kakke oss ut avskallet <strong>og</strong> føde oss selv <strong>og</strong> hverandretil noe helt nytt. Og hvordan vet vi såhelt sikkert at dette er den sanne meningenmed livet. Svaret er like fornuftig,åndelig bevisst <strong>og</strong> kjærlighetsfullt somenkelt. Vi vet at dette er sannheten fordidet er det vi er i ferd med å gjøre. •<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET 41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!