Last ned vinnerhefte (PDF 2.6 MB) - Norsk Designråd

norskdesign.no

Last ned vinnerhefte (PDF 2.6 MB) - Norsk Designråd

design effekt 10 //design effect 10En utmerkelse fra Norsk Designråd//An award from Norwegian Design Council


Innholdcontents// døråpner V/ JOhN G. BERNANDER 4door opener BY JOHN G. BERNANDER// design og økt lønnsomhet 6design and increased profit// juryen 10the jury// design effekt grand prix 2010 14design effect grand prix 2010nille – vinner av design effekt grand prix 16nille –winner of design effect grand prixlerum 20posten 22// MOTTAkERE av design effekt 2010 24RECIPIENTs of design effect 2010tgi fridays 26yoplait l´amour 28litago drikke 30norsk caravan club 32ostecompagniets blåmuggoster 34postens lastebæresystem 36håg credo 38thon hotels internett 40jacobs utvalgte 42// tidligere MOTTAkERE 44previous RECIPIENTs// ligatabell 2009-2010 56league table 2009-2010// om NORSK DESIGNRÅD 58about THE NORWEGIAN DESIGN COUNciL


døråpnerdoor openerNorsk Designråd og Design Effekt åpner dørene til styrerommene. // TheNorwegian Design Council and Design Effect open boardroom doorsNorske bedrifter må vinne i det nye globaliserte markedet.Skal næringslivet slå de stadig mer profesjonelle aktøreneinternasjonalt – må løsningene som tilbys kjennetegnes avhøy opplevd kvalitet. Gode forretningsverktøy blir avgjørendei dette arbeidet.Et stadig viktigere verktøy for å skille seg ut fra konkurrentene,enten i sitt innovasjonsarbeide eller i sitt kommunikasjonsarbeide,har næringsrettet designmetodikk seilt opp somet verktøy som vil tilføre løsningene betydelig merverdi.Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), som Norsk Designrådhar fått ansvaret for å rulle ut i Norge av Nærings- og handelsdepartementet,viser tydelig hvilke verdier som kan skapespå tvers av alle bransjeskiller. Design Effekt er ett av tredelprosjekter som hører inn under denne satsingen og tarsikte på å vise gjennom konkrete bedriftseksempler hvilkenavkastning bedriftene har hatt av sine designinvesteringer.Eksempler på dette kan være økt lønnsomhet, omsetning,reduserte kostnader, større markedsandeler, økt distribusjonsdekningeller positive virkninger på miljø, HMS ogholdninger. NHO var tidlig ute med å løfte opp design fornæringslivet ved at vi allerede i 1963 var med å stifte NorskDesignråd (den gang som NAF). Målet var å spre viten ogkunnskap om metoder og resultater.Det kan ofte være en utfordring å overbevise bedriftsledernetil å satse mer på design. Vi har savnet håndfaste bevis påat det ikke bare er viktig å jobbe med design, men at detogså lønner seg rent økonomisk. Med Design Effekt er dissebevisene kommet, og i årene som kommer vil Design Effektprosjektet samle inn en mengde håndfaste bevis fra flereog flere bransjer og problemstillinger. Til syvende og sist erdet slike bevis som vil åpne dørene til styrerommene hvorbeslutninger om strategiske investeringer fattes. NHO erglad for å kunne være med på å understreke betydningenav næringsrettet design som et viktig forretningsverktøygjennom å markere resultatene fra Design Effekt både idette vinnerheftet, og som medarrangør av Norsk Designråds”Næringslivsdag”, hvor alle vinnere av Design Effektutmerkelsen skal feires.John G. BernanderAdministrerende direktør NHONorwegian companies have to win in the new globalisedmarket. If business is to beat the ever more professionalplayers on an international stage, the solutions offered mustbe characterised as being perceived as high quality. Goodbusiness tools are imperative in this work.An increasingly important tool for differentiating oneselffrom competitors, whether it be innovation work orcommunication, is business-oriented design, which hasestablished itself as a tool that will provide considerableadded value to the solutions. The Design-driven InnovationProgramme (DIP), which the Ministry of Trade and Industryhas given the Norwegian Design Council responsibility forrolling out in Norway, clearly shows the values that can becreated across industry boundaries. Design Effect is one ofthree sub-projects being run as part of this initiative andaims to demonstrate through specific business cases therewards from investment in design that can potentially beenjoyed by businesses.Examples of this may be increased profitability, higherturnover, reduced costs, larger market share, increaseddistribution coverage or positive benefits for the environment,health and safety, and on attitudes. NHO was quick topromote the matter of design for business by establishingthe Norwegian Design Council back in 1963 (then calledNAF). The goal was to spread knowledge of and competencein methods and results. It can often be a challenge to convincebusiness leaders to focus more on design. We wanted tangibleproof that it is not only important to work with design, butthat it also pays off in financial terms. This proof is nowseeing the light of day with Design Effect, and in the yearsto come the Design Effect project will gather a variety ofevidence from more and more industries and problems.Ultimately, it is such evidence that will open the doors to theboardrooms where decisions on strategic investments aremade. NHO is happy to have taken part in emphasising thesignificance of business-oriented design as an importantbusiness tool through publicising the results of DesignEffect in this Winner’s Brochure, and also as co-arrangerof the Norwegian Design Council’s Business and InnovationDay where all the winners of the Design Effect awardare celebrated.John G. Bernander,CEO of the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)design effekt 2010 5


design og øktlønnsomhetdesign and increased profitMålsettingen med Design EffektDesign Effekt er en utmerkelse fra Norsk Designråd sommåler effekten av designinvesteringer. Gjennom dette initiativetønsker vi både å fremskaffe og å synliggjøre faktiskebevis og eksempler på avkastningen av designprosjekterfra det virkelige liv. Disse eksemplene vil være et viktigbidrag i vårt arbeid med å overbevise næringslivet omverdien av å investere i design.The aim of Design EffectDesign Effect is a new award from the Norwegian Design Councilwhich measures the effectiveness of design investments. We wantto use this initiative to obtain and highlight actual evidence andexamples of design projects which have generated a good rate ofreturn in real life. These examples will make an importantcontribution to our job of persuading trade and industry about thevalue of investing in design.En annerledes utmerkelseDesign Effekt skiller seg fra andre utmerkelser ved at måleparametreneskal vise den faktiske effekten av søkernesprosjekter. Effekten av prosjektet måles i forhold til prosjektetsopprinnelige målsetninger og skal vise oppnådde verdierinnenfor blant annet lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner,markedsandeler, miljø, HMS og holdninger.Stor nytteverdiDesign Effekt deles ut til både designer og bedrift. Designeresom mottar Design Effekt-utmerkelsen, vil med dette kunnedemonstrere hvilke konkrete verdier de har skapt for sineoppdragsgivere. For bedriftene vil Design Effekt styrkekampen om budsjettkronene internt, når man kan vise tilkonkret avkastning av designinvesteringene.Er det mulig å måle resultater på entroverdig måte?Vi legger særlig vekt på to forhold når vi svarer etentydig: ”Ja!”1. Vi har etablert et samarbeid med Design BusinessAssociation i Storbritannia, som de siste 20 årene hardelt ut ”Design Effectiviness Award”, en utmerkelse sommed utgangspunkt i et detaljert evalueringssystem målereffekten av design. Norge er det første landet utenforStorbritannia som bygger videre på denne gjennomprøvdeplattformen.2. Juryen består kun av næringslivsrepresentanter somhar lang erfaring i å vurdere ulike prosjekters kostnaderog avkastning.Marte GrevsgardStine Lunde-AaltvedtStrenge krav til søknadeneI juryeringsfasen vurderes det hvor bra bidraget har gjortdet i forhold til opprinnelig målsetting. Videre vurderes blantannet resultatenes tydelighet, bruken av objektive data ogi hvilken grad andre faktorer kan ha påvirket resultatet.For designer og bedrift medfører derfor en søknad til DesignEffekt et stort arbeid med å kartlegge og beskrive sammenhengenmellom designprosjektenes utgangspunkt ogresultater på en troverdig og tydelig måte. Kun de beste blirbelønnet med Design Effekt utmerkelsen. Årets mottakerehar derfor all grunn til å være stolte av også dette resultatet.Vi gratulerer!Med hilsenSkule StorheillDirektør FoU & InnovasjonsprogrammerStine Lunde-AaltvedtProsjektlederMarte GrevsgardProsjektlederAn award with a differenceDesign Effect is different to other awards in that the measurementparameters used must demonstrate the actual impact of the entrants’projects. The project’s impact is measured in relation to its originalobjectives and must demonstrate the value achieved in such areasas profitability, turnover, cost reduction, market share, environmentalprotection, health and safety, attitudes and behaviour.Major benefitDesign Effect is awarded to both the designer and company. Designerswho receive the Design Effect award will be able to use it to demonstratethe actual value they have created fortheir customers. For thecompanies which receive the Design Effect award, it will strengthentheir case in the internal battle for budget resources when they canpoint to the definite return on the design investments made.Can results be measured reliably?We attach particular importance to two factors when we answer aresounding “yes”.1. We have established a partnership with the Design BusinessAssociation in the UK, which has been presenting the“Design Effectiveness Award” for the last 20 years. Thisaward is given based on a detailed evaluation system whichmeasures how effective design is. Norway is the first country,apart from the UK, to build on this tried-and-tested platform.2. The panel of judges is made up of representatives from thebusiness sector, with many years’ experience in evaluatingthe costs and returns generated by different projects.Tough requirements for entriesDuring the judging process the judges evaluate how well thecontribution made it in relation to the original objective. Other criteriawhich are assessed include the clarity of the results, the use of objectivedata and the extent to which other factors may have influenced theoutcome. There is therefore a great deal of work involved for thedesigner and company in submitting an entry for the Design Effectaward. They have to document and describe the link between thedesign project’s starting point and the results achieved in a clear,reliable manner. Only the best will receive the Design Effect award.This year’s recipients, therefore, have every reason to be proud ofthis achievement.Congratulations!Best regardsSkule StorheillDirector R&D and Innovation ProgramsStine Lunde-AaltvedtProject ManagerMarte GrevsgardProject Managerdesign effekt 2010 7


pål wibeadm.dirNille asInvestments in design have been,and will continue to be, an important reasonfor the progress we are enjoying as a chain.Pål Wibe, CEO Nille ASdesign effekt 2010 9


juryenthe jury2 3 415 6 7Design Effekt juryen består utelukkende av erfarne personerfra industri og handel som er valgt på grunn av deres teftog næringslivserfaring. Juryens oppgave er å avgjøre omsøknadene argumenterer overbevisende for at design harbidratt sterkt til et prosjekts kommersielle suksess. Suksessdefineres ved å se på de opprinnelige målene, avgjøre omde var viktige i en forretningssammenheng, og om de bleoppnådd eller overgått.Juryeringsprosessen består av to deler: individuell juryeringog fellesjuryering. Den individuelle juryeringen foregår iløpet av en to ukers periode og består i at hvert jurymedlembedømmer alle søknadene ved hjelp av et elektronisk poengskjemasom rangerer søknadene etter følgende kriterier:• Årsak og virkning• Virkningsomfang• Resultatenes tydelighet• Forklaring og dokumentasjon av virkning• Vurdering av andre faktorer som kanha påvirket resultatet• Presentasjonens tydelighetUnder fellesjuryeringen diskuterer juryen resultatene avden individuelle juryeringen. De avgjør hvem som skalmotta Design Effekt, nominerer 3 av mottakerne videre tilDesign Effekt Grand Prix og velger en vinner.1katinka von der lippe –juryleder // LEaderKatinka er SVP (Senior Vice president) for Design andproduct Planning Think – Elbil. Hun er utdannet industridesignerfra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har11 års erfaring fra Automotive design og engineering.Katinka is SVP (Senior Vice president) for Design and ProductPlanning Think – Elbil. She qualified as an industrial designer from theOslo School of Architecture and Design and has 11 years’ experiencein automotive design and engineering.The Design Effect judges are chosen for their business experienceand acumen. The panel comprise of people with experience of a widerange of business sectors and expertise. The judges decide whetheran entrant manages to present proof beyond doubt that the client’sbusiness problem was solved by the design solution. A projectssuccess is defined by describing the project objectives, evaluating theoutcome against those objectives, and demonstrating that designmade a specific contribution to the project’s commercial success.The judging is divided into to two stages; individual judging and a jointdiscussion. The individual judging runs over a two weeks periodwhere every member of the judging panel scores each entry by usinga digital scorecard. The scorecard entails the following criteria:• Cause and effect• Scale of effect• Clarity of results• Explanation and documentation of effect• Evaluating influencing factors which may have hadan impact on the results• Clarity of presentationDuring the joint discussion the judges discuss the results of theindividual judging. They decide on who will receive Design Effect,they nominate 3 of the entrants to Design Effect Grand Prix andchoose a winner.harald barfod2Harald er markedsdirektør i Peppes Pizza som i daghar 94 enheter i hele Norge og omsetter for i overkantav en mrd. Harald har tidligere jobbet med markedsføringog merkevarebygging i Nora, Stabburet og Orkla Foods.Harald is marketing director at Peppes Pizza, which currentlyhas 94 outlets throughout the whole of Norway, with a turnoverin excess of NOK 1 billion. Harald has previously worked inmarketing and branding at Nora, Stabburet and Orkla Foods.sverre høven3Sverre er kommersiell direktør i Flytoget. Han vartidligere adm. dir. i Star Tour og salgs- og markedsdirektørfor Choice Hotels International. Sverre har alltidvært interessert i design som et konkurransemiddel, noeFlytoget bruker bevisst i sin strategi.Sverre is commercial director for the Airport Express Traincompany. He was previously managing director of Star Tour andsales and marketing director for Choice Hotels International.Sverre has always been interested in design as a competitive tool,which the Airport Express Train Company certainly uses as part ofits strategy.jens herman ruge4Jens Herman er seniorrådgiver i Design- ogvaremerkeavdelingen i Patentstyret. Det siste årethar han fungert som seksjonssjef i Designseksjonen. JensHerman jobber med å øke bevisstheten rundt sikring avrettigheter til design og varemerker som en del av enbedrifts design- og merkevarestrategi.Jens Herman is a senior adviser in the Design and Trademarksdepartment at the Norwegian Intellectual Property Office. Duringthe last year he has been head of the Design section. Part of JensHerman’s job involves raising awareness about protectingintellectual property rights for designs and trademarks as part ofa company’s design and brand strategy.øyvind lilaas5Øyvind er daglig leder i Lilaas AS som produsererog leverer manøverhendler og øvrige betjeningsmekanismertil skip og offshore. Han har ledet utviklingenav flere vellykkede produkter tilpasset kundenes behov.Design har vært et satsingsområde i produktutviklingende senere årene, noe som har resultert i en rekkedesignutmerkelser.Øyvind is manager of Lilaas AS, which manufactures and suppliescontrol levers and other operating mechanisms for ships andoffshore applications. He has been in charge of the development ofseveral highly successful customised products. Design has been afocus area in product development in recent years, which has led toa number of design awards.hanne skullerud alexandersen6 Hanne har for øyeblikket studiepermisjon frakonsernet Raise AS (tidl. Nikita Gruppen), der hunsist hadde stillingen som marketingdirektør. Hun hartidligere jobbet som markedssjef i kursorganisasjonen LibraHelse og Kosthold og har jobbet i markeds-avdelingentil pizza-kjeden Dolly Dimple`s.Hanne is presently on study leave from Raise AS (previously NikitaGruppen), where her last position was that of Marketing Director.She has previously worked as Marketing Manager at Libra Helse ogKosthold which is an organisation that offers health and diet courses,and in the marketing department at the pizza chain Dolly Dimple’s.karen onsanger7Karen har vært konserndirektør for Kommunikasjonog samfunnsansvar i Hafslund siden september2008. Hun har videre bakgrunn som informasjonssjef hosDressmann og informasjonsansvarlig i Metropol TV.Karen has been Group Director for Communications and Publicityat Hafslund since September 2008. She also worked as InformationManager at Dressman and Information Coordinator at Metropol TV.design effekt 2010 11


mottakereinnenfor4 kategorierrecipients in 4 categories1 besøksarenaerog møteplasser //Visiting arenas andmeeting places5produkt//product6design management,merkevarebygging,salg ogkommunikasjon //Design Management –branding – sales andcommunication1interaktive ogdigitale løsninger //interactive anddigital solutions


DESIGN EFFEKTGRAND PRIX 2010DESIGN EFFECT GRAND PRIX 2010Design Effekt Grand Prix går til det designprosjektet somviser den mest betydningsfulle og fremragende designeffektensamlet sett. Juryen nominerte tre av årets 12mottakere videre til Design Effekt Grand Prix og kåreten vinner.De tre nominerte er:• Nille AS• Lerum Konserves AS• Posten Norge ASVi gratulerer de nominerte og vinneren av Design EffektGrand Prix 2010!Design Effect Grand Prix is awarded the design project whichshows the most significant and brilliant design effectivenessoverall. The judges nominated three of the 12 recipientstowards Design Effect Grand Prix and chose on one winner.The three nominees are:• Nille AS• Lerum Konserves AS• Posten Norge ASWe would like to congratulate the nominees and the winnerof Design Effect Grand Prix 2010!


vinner // // winnerBedrift // ClientNille ASwww.nille.noDesignbyrå // Design ConsultancyNew Store Europe ASwww.newstoreeurope.comKategoriDesign Management – merkevarebyggingmerkevarebyggingsalg – og salg kommunikasjonog ProsjektNille nille -– et lite butikkeventyr– CategoryDesign management – branding – sales andcommunicationProjectNille ? – a small shopping adventure+21%Nye kunder //New customersVekst påalle områderGrowth in all areas+37%Omsetning pr kunde //Sales per customer+67%Total salg //Total salesUtfordring – Billig men oppfattet dårligNille er en norsk merkevare de fleste vet om, men så harkjeden også en kjennskap på over 90 %! Nille-kjeden varen av de første i sitt slag i Norge, og opplevde gjennom1990-tallet en sterk salgsøkning og stadig flere butikker.Men begynnelsen av 2000-tallet ga stagnasjon i veksten,samtidig som nye eiere kom inn i 2006. Det de så var en forsnever profil som først og fremst tiltrakk seg de mest prisbevisstekundene. Siden altfor mange kvinner forbandt Nillemed produkter av dårlig kvalitet, var de enten fraværendeeller sporadiske kunder. Store grupper anså ikke Nillesom et aktuelt sted å handle utenom de store sesongene.De nye eierne ønsket å øke handlefrekvensen, og bestemteseg for å revitalisere hele kjeden. Butikkene, produkteneog markedskommunikasjonen måtte endres dersom dennegative utviklingen skulle snus.Løsning – Gode kjøp til hyggelige anledningerEt strategiprosjekt tydeliggjorde hvilken posisjon somvar ønsket. Moderniseringen av hele kjeden og markedsaktiviteterble startet i 2006/07, med mål om å endreassosiasjonene fra billig og dårlig, til verdi for pengene.Partnere ble valgt til de forskjellige områdene, men ethelhetlig designprosjekt i samarbeid med alle sikret koordinasjonog synergi. Butikkene fikk nye løsninger på alleelementer, inkludert kommunikasjonsflatene i butikkene.Oppgradering av pakningsdesign på egne merker var også etprioritert felt, siden de utgjør langt over 50 % av sortimentet.All markedskommunikasjon ble også revitalisert, det vilsi alle grafiske uttrykk, kundeaviser, TV-filmer, logo, bæreposer,visittkort med mer. Med fokus på å endre norskekvinners oppfatning og holdning til Nille, er endringergjennomført integrert og helhetlig.Challenge – Cheap but perceived as poor qualityNille is a Norwegian brand most people are familiar with, and thechain is recognised by more than 90% of people! The Nille chainwas one of the first of its kind in Norway, and enjoyed strongincreases in sales along with the opening of more and more storesand throughout the 1990s. But the beginning of the 21st centurysaw the growth stagnate at the same time as new owners enteredthe picture in 2006. What they saw was a narrow profile that primarilyattracted the most price-conscious customers. Since most womenassociated Nille with poor quality products, women as a targetgroup were simply absent or sporadic customers. Large groups didnot see Nille as a place to shop other than during the major holidayperiods. The new owners wanted to increase the shopping frequencyand decided to revitalise the entire chain. Stores, products andmarketing communication had to be changed if the negative trendwas to be reversed.Solution – Good buys for special occasionsA strategy project clarified the desired position. Modernisation ofthe entire chain and marketing activities began in 2006/7, with thegoal of changing perceptions from cheap and poor quality to valuefor money. Partners were chosen for the different areas, but anoverall design project in cooperation with everyone ensuredcoordination and synergy. The stores received new solutions for allelements, including communication surfaces in the stores. Upgradingthe packaging design on own brands was also a priority, as theymake up more than 50 % of the range. All marketing communicationwas also revitalised, that is all graphic images, customer magazines,TV adverts, logo, carrier bags, business cards, etc. With the focus onchanging the Norwegian woman’s perception of and attitude to Nille,the changes were implemented in an integrated and complete manner.design effekt 2010 17


Resultat – Flere kunder handler merEtter tre år med gjennomgripende modernisering ogrevitalisering, fremstår Nille i dag med en ny profil ogendret posisjon. Resultatene av endringsprosessen er formidable.Kjernekundene er fortsatt lojale, mens store nyegrupper har endret sitt syn på Nille og har begynt å handleder jevnlig. Salgsmålene som ble definert nådd innen 2012er for lengst i boks. Det første året av endringene førte tildobbelt så mange kunder som forventet. De neste åreneskulle veksten bare fortsette. Siden 2006 har totalsalgetøkt med 67 % og snittomsetningen per butikk med 40%.Allerede i 2007 var økningen i antall kunder på 6 %, mensomsetningen per kunde økte med hele 25 %. Den sammemålingen i 2009 viser henholdsvis pluss 21 % og pluss 37 %.Det betyr at Nille har fått flere kunder som handler mer!Selv om redesign oppgraderte uttrykket, sier et stortflertall seg fortsatt enig i at Nille har lave priser. En viktigmålsetning var å gi kundene et syn på kjeden som et stedå gjøre gode kjøp til hyggelige anledninger, det vil si myemer enn bare et sted for billige kjøp. Andelen som sier segenig i at man gjør gode kjøp til hyggelige anledninger harøkt med hele 80 % siden designinvesteringen startet. Nillehar vist veien til suksess gjennom et helhetlig og tverrfagligprosjekt, som har hatt brukerne og designkompetanse i fokus.Result – More customers buying moreAfter three years of thorough modernisation and revitalisation, theNille of today has a new profile and changed position. The resultsof the change process are formidable. Key customers are still loyal,while large new groups have changed their perception of Nille andhave begun to shop there more regularly. The sales goals defined tobe achieved by 2012 are already in the bag. The first year of changeslead to twice as many customers than expected. Continued growthis certain for the coming years. Since 2006, total sales haveincreased by 67 % and average turnover per store by 40 %. In2007 the increase in the number of customers was already at 6 %,while the turnover per customer increased by a massive 25 %. Thesame measurement in 2009 indicates increases of 21 % and 37 %respectively. This means that Nille has gained more customers whoare buying more! Even though the redesign upgraded the image,the majority agree that Nille’s prices are still low. An important goalwas to give customers an impression of the chain as a place wheregood buys could be made for special occasions, meaning it’s morethan just a place for cheap purchases. The number of people thatagree that people can find good buys for special occasions hasincreased by a huge 80 % since the investment in design was started.Nille has shown the way to success through a comprehensiveand multi-disciplinary project, which has kept the users and designcompetence in focus.design effekt 2010 19


nominert // // nominatedBedrift // ClientLerum Konserves ASwww.lerum.noDesignbyrå // Design ConsultancyTangram Designwww.tangram.noKategoriProduktProsjektLerums Utvalde - en vellykket relanseringrelanseringav Lerums av Lerums premium-merkeCategory? ProductProject? Lerums Utvalde – a successful re-launch ofLerum’s premium brandAndel av total markedsvekt – syltetøy/marmelade //Share of total market growth – jams/marmalade10087 % LERUMS UTVALDE809087 % andel avmarkedsvekst87% share of market growth13 %ANDRE //others706050403020100Utfordring – Bestemor født på nyI det norske syltetøymarkedet har Stabburet/Nora halvpartenav verdien, med Lerum på andreplass. Lerums premiummerkeBestemor Lerum hadde ikke klart målene og opplevdesynkende markedsandel, på tross av stabil omsetning.Serien besto av 13 smaker, men selv om kategorien vokstesto salget av Bestemor Lerum stille fra 2005. Det visuelleuttrykket var gammeldags, og klarte ikke å skille segtilstrekkelig fra Noras Hjemmelagde. Det ble besluttetå redesigne og lansere Bestemor-serien på nytt, da somLerums Utvalde.Løsning – Ny posisjon med ny personlighetFor å finne den nye identiteten ble fokusgrupper brukt.Det var avgjørende at den nye serien ble oppfattet som noehelt nytt. Selve glasset har fått en utforming som minner omdet gamle Norgesglasset, understreket av det høye lokket.Ingen i kategorien har et lignende glass. Etiketten er litenog smal, og understreker det ujålete uttrykket i glasset.Navnetrekket står opphøyd i glasset, også dette inspirert avdet gamle Norgesglasset. Det opprinnelige navnetrekketfra familiebedriften Lerum er funnet frem, og blir et symbolfor at de går god for sine egne produkter.Resultat– De utvalgte haler innpåEtt år etter lansering er Lerums Utvalde halvveis til måletom å øke top of mind-plassering med 5 prosentpoeng.Siden lanseringen i september 2008 er markedsandelenoppe i 6 %, mot Bestemor Lerum sine 3,7 % målt i verdi.Totalmarkedet økte med 8,7 % fra september-juni 2007/08mot samme periode året etter, og i denne perioden økteLerum syltetøysalget med 54,7 %, hvor Lerums Utvaldestår for hele 87 % av totalveksten. Verdiøkningen for LerumsUtvalde er formidabel, med en økning i total markedsandelog en bratt stigning i salg i verdi.Challenge – Grandma born againIn the Norwegian jams market Stabburet/Nora has a 50 % marketshare, with Lerum coming in second place. Lerum’s premiumbrand, Bestemor Lerum, did not make its targets and saw a sinkingmarket share despite stable turnover. The range comprised 13flavours, but even though the category was growing sales ofBestemor Lerum did not rise from 2005. The visual image was oldfashioned and was not different enough from Nora’s Hjemmelagde.A redesign and re-launch of the Bestemor range as Lerums Utvaldewas decided upon.Solution – New position with new personalityFocus groups were used to determine the new identity. It wasimperative that the new range be perceived as something entirelynew. The actual jar was designed to emulate the old Norgesglass,emphasised by the high lid. No other category has a similar jar.The label is small and narrow and emphasises the simple look ofthe jar. The signature is raised, something also inspired by theold Norgesglass. The original signature from the Lerum familybusiness has found its place and is the symbol that they stand fortheir own products.Result – The premium brand hauls it inA year after the launch, Lerums Utvalde is halfway to reaching itstarget of increasing its top of mind placement by 5 percentagepoints. Since the launch in September 2008, the market share is upto 6 % compared to Bestemor Lerum’s 3.7 %, measured in value.The total market increased by 8.7 % from September to June 2007/8compared to the same period the following year, and in this periodLerum jam sales increased by 54.7 % where Lerums Utvaldeaccounted for a huge 87 % of the total growth. The increase in valuefor Lerums Utvalde is formidable, with an increase in the totalmarket share and a steep increase in sales.design effekt 2010 21


nominert // nominatedBedrift // ClientPosten Norge ASwww.postennorge.noKategoriDesign Management – merkevarebygging– salg og kommunikasjonCategoryDesign management – branding – sales andcommunicationOmdømme – rangering // Reputation - positionStore Norske Bedrifter, Synovate 2009Designbyrå // Design ConsultancyGROWwww.grow.euProsjektDesign tilknyttet ny merkevarestrategifor Posten NorgeProjectDesign linked to new branding strategy forNorway Post12plass //placeOmdømmetopp 13 plasserReputation ranking up 13 places25plass //placeFØR // beforeetter // afterUtfordring – Verden og Posten forandrer segPå bedriftssiden har Posten Norge gjort mange oppkjøp avpost- og logistikkselskaper over hele Norden. Dette ernødvendig for å møte konkurransen fra store, internasjonaleaktører. Å gjøre denne satsingen synlig for markedet var etstort behov. I privatmarkedet var også synliggjøring viktig,for å vise at Posten endrer seg i takt med nye krav frakundene. I tillegg til å synes er et godt omdømme er heltavgjørende å overleve i skjerpet konkurranse.Løsning – Ny merkevare for to tjenester28 000 ansatte er stolte av Posten og av den betydningenvirksomheten har i et samfunn i stadig endring. Dennebetydningen måtte bli tydeligere, og en ny merkevarestrategible igangsatt i 2006 med sluttføring i 2008. Denstørste jobben var å lansere en ny og felles merkevare motbedriftsmarkedet, det vil si å samle alle de forskjelligeaktørene der under én paraply. Samtidig var utfordringen åsikre en familielikhet mellom privat- og bedriftskonseptene,uten å miste Postens opparbeidede identitet. Det bleutviklet et eget navn (Bring) og en ny logo, som ble likPostens nye logo bare i andre farger. Logotvillingene fikken tydelig visuell forskjell og en like tydelig likhet.Resultat – Posten og Bring klar for konkurranseGrafisk design har vært avgjørende for at den nye strategienhar hatt gjennomslag i markedet. Den nye merkevaren oglogoene ble raskt etablert og kjent i markedet. I tillegg eromdømmet til Posten Norge kraftig forbedret, og rangeresnå på 12. plass mot 25. plass før lanseringen i 2008. Alleredeetter ett år viste undersøkelser at uhjulpen kategorikjennskaptil Bring oppnådde 56%, og logokjennskapen låpå 69 %. De samme undersøkelsene viser at de grafiskeløsningene fungerer som de skal, og skaper solid overføringskraftmellom merkevarene Posten og Bring. Enkompleks utfordring er med andre ord løst på en megetvellykket måte.Challenge – The world and Norway Post are changingOn the business side Norway Post has acquired several postaland logistics companies throughout the Nordic countries. This isessential for meeting the competition from major, internationalplayers. Publicity about this investment within the market was ahuge necessity. Publicity in the private market was also important,if Norway Post was to show that it is changing to meet the newdemands from customers. A good reputation is also crucial forsurvival in a highly competitive situation.Solution – New brand for two services28 000 employees are proud of Norway Post and its significance ina society that is constantly changing. This significance had to bemade clearer, and a new branding strategy was started in 2006 withcompletion in 2008. The biggest job was launching a new andcommon brand to the business market, i.e. gathering all the differentplayers under one umbrella. At the same time, there was thechallenge of ensuring the family resemblance between the privateand business concepts, without losing the identity Norway Post hasworked to establish. A new name was developed (Bring) as well asa new logo, which was similar to Norway Post’s new logo, just usingother colours. The twin logos were given a clear visual differentiationand a just as clear similarity.Result – Norway Post and Bring ready for competitionThe graphic design has been crucial for the success of the newstrategy in the market. The new brand and logos were quicklyestablished and recognised in the market. Moreover, Norway Post’sreputation has greatly improved and is now ranked in 12th placecompared to 25th place before the launch in 2008. After as little as ayear, surveys showed that unprompted category knowledge of Bringachieved 56 % and logo recognition was at 69 %. The same surveysshow that the graphic solutions are working as they should, andare creating solid synergies between the Norway Post and Bringbrands. In other words, a complex challenge solved in a verysuccessful manner.design effekt 2010 23


DESIGN EFFEKTMOTTAKERE 2010RECIPIENTS OF design effect 2010Alle som søker Design Effekt må levere en detaljert,men konsis, beskrivelse av designprosjektet sitt. De måredegjøre for hva designet var forventet å oppnå, hvaresultatene var, hvordan resultatene ble målt og – heltavgjørende – betydningen av resultatene i en størrekommersiell sammenheng.Juryen avgjør hvem som skal motta Design Effekt i tillegg tilat de kårer en vinner av Design Effekt Grand Prix. Juryenbedømmer søknadene uavhengig av kategoriinndelingen.Evaluerings-systemet som brukes i Design Effekt er unikt dadet kan evaluere alle søknader uansett form, bransje ellerinnhold, så lenge prosjektets opprinnelige mål er målbart.Norsk Designråd mottok totalt 18 søknader. Av disse harjuryen tildelt 12 Design Effekt. Av de 12 er tre nominert tilDesign Effekt Grand Prix. På de foregående sidene leste duhistoriene til vinneren av Design Effekt Grand Prix og denominerte. På de neste sidene kan du lese om de resterende9 mottakerne av Design Effekt 10. De innsendte bidrageneholdt en gjennomgående høy standard og kan vise tilimponerende resultater.Vi gratulerer mottakerne av Design Effekt 2010!All Design Effect entrants must submit a detailed, yet concisedescription of their design project. They must account for what thedesign was expected to achieve, the results, how the results weremeasured and – most importantly the effectiveness of the resultsin a commercial context. The judges decide who will receive DesignEffect in addition to selecting a winner of Design Effect Grand Prix.The judges evaluate the submissions independently of the categories.The evaluation system used in Design Effect is unique in that itenables the judges to evaluate all entries irrespective of designdiscipline, line of business or content as long as the original aimsof the project are measurable.The Norwegian Design Council received a total of 18 applications.The judges have awarded 12 of the entrants Design Effect. Out ofthe 12, three were furthermore nominated for Design Effect GrandPrix. On the previous pages your read about the winner of DesignEffect Grand Prix and the nominees. On the next pages you willfind cases on the remaining 9 recipients of Design Effect 09.All the entrants submitted entries of a high standard showingimpressive results.We would like to congratulatethe recipients of Design Effect 2010!


Bedrift // ClientAmerican Bistro Scandinvia ASwww.fridays.noDesignbyrå // Design ConsultancyRISS ASwww.rissdesign.noKategoriDesign Management – merkevarebygging– salg og kommunikasjon, besøksarenaerog møteplasserProsjektTGI FRiDAYS Karl JohanCategoryDesign Management – branding – salesand communication, visiting arenas andmeeting placesProjectTGI FRIDAYS Karl Johan+33 %Omsetning pr stol //sales per chair235 000,-i omsetning pr stolnok 235 000 in sales per seatFØR // beforeetter // afterUtfordring – Bevare men fornyeI 2006 ble restauranten opplevd som utdatert i stilen, medet tungt og mørkt interiør. Det visuelle uttrykket var frakjedens amerikanske profil på 70- og 80-tallet. Salget visteen nedadgående trend, selv om omsetningen var på 66millioner kroner (eks. mva). Etter ti års drift var tiden innefor modernisering av et spisested med en unik plasseringmidt på hovedstadens paradegate.Løsning – En modell world wideEn TGI Fridays-restaurant skal være for folk flest og må haet totalkonsept som favner bredt. TGI Fridays Karl Johanfikk nytt design og forbedrede arbeidsrutiner, som øktetempo og forbedret innsatsen og dermed kunde-tilfredsheten.Det nye designkonseptet har forsterket noen eksisterendeelementer, tatt bort andre og lagt nye til. Målet var årevitalisere uttrykket og opplevelsen, uten å fjerne seghelt fra det etablerte designet. Restauranten er blitt enflaggskip-restaurant for hele kjeden internasjonalt.Resultat – Vellykket begeistringDen tydeligste bekreftelsen på at man har lykkes medopplevelsesdesign, er når gjestene kommer tilbake ogforteller venner og bekjente om den positive erfaringen.Designinvesteringene ble gjort mens totalmarkedet falt.På tross av dette har salget økt med 33 % i perioden2006-09, noe som ga en omsetning per stol på 235 000kroner. Hos TGI Fridays Karl Johan er alle de gamle gjestenepå plass, pluss at mange nye er kommet til. Stolteansatte forsterker den gode sirkelen, og omsetningsøkningenbeviser suksessen med nytt design.challenge – preserve yet renewIn 2006 the restaurant was seen as dated in style, with its heavy anddark interior. The visual image dated back to the chain’s Americanprofile in the 1970s and 80s. Sales showed a declining trend despitethe sales turnover of around NOK 66 million (excluding VAT). After adecade in business the time was ripe for modernising the restaurantwith a unique location in the heart of the capital’s main street.solution – one model worldwideThe solution involved creating aTGI Fridays restaurant that wouldappeal to the majority with an overall concept that would havewidespread appeal. TGI Fridays Karl Johan was given a new designalong with improved work procedures, which increased the tempoand improved the focus thus improving customer satisfaction. Thenew design concept has strengthened some of the existing elements,removed others and added some new ones. The goal wasto revitalise the impressions and ambience without moving awaycompletely from the already established design. The restaurant hasbecome the flagship for the entire chain internationally.Result – Successful enthusiasmThe clearest confirmation of success in terms of the experiencedesign is when guests tell their friends and acquaintances abouttheir positive experience. The investment in design was made ata time when the overall market was in decline. Despite this salesrose by 33 % in the period 2006-2009, translating into sales per seatof NOK 235 000. At TGI Fridays Karl Johan all the old patrons keepcoming back, in addition to many new patrons coming in. The proudemployees strengthen the circle, and the increase in sales bearstestimony to the success of the new design.design effekt 2010 27


Bedrift // ClientFjordland ASwww.fjordland.noDesignbyrå // Design ConsultancyStrømme Throndsen Designwww.stdesign.noKategoriDesign Management – merkevarebygging– salg og kommunikasjonProsjektYoplait L´AmourCategoryDesign Management – branding – sales andcommunicationProjectYoplait L’Amourandel av Kategorivekst dessertyoghurt //share of Category growth dessert yoghurt75 % YOPLAIT L’AMOUR276 %verdivekst276 % value growth25 %ANDRE //othersUtfordring – Fare for saneringEtter mange år på markedet var Yoplait Bjørnebær vaniljeyoghurtblitt et populært valg for mange forbrukere.Problemet var den dårlige dekningsgraden, noe som truetdens videre eksistens. Konkurrenten Tine Nyt kunne visetil gode salgstall. I tillegg ble også Tine Flid lansert, ogdefinert som en klar utfordrer til Yoplait. Truslene varmed andre ord flere.Løsning – Fransk og syndigDet ble besluttet å relansere Yoplait Bjørnebær medpremium-status, parallelt med to nye varianter. Dennenye premium-serien skulle ha basis i det franske, medassosiasjoner til franske følelser samt stå for den bestesmaken med mest frukt og bær. Navnet ble endret tilL’amour, og designet utformet i et helhetlig premiumuttrykkbasert på verdiene ekte, delikat, nytelse, sødmeog fransk og syndig.Resultat – Lønnsom kategoridriverResponsen hos forbrukerne viser at designet evner åformidle Yoplait L’amour som en premium-yoghurt, med enkvalitet de er villige til å betale for. I løpet av ett år (2009-10) har Yoplait vaniljeyoughurt hatt en fantastisk verdivekstpå 276 % som utgjør 20,9 millioner forbrukerkroner. Iden samme perioden økte totalsalget av dessertyoghurtmed 55 % i Norge. Yoplait L’Amour sto for 75 % av denneveksten! Pristest viser at Yoplait L’Amour rettferdiggjør10 % høyere pris enn viktigste konkurrent og at designetrettferdiggjør forskjellen. Vi kan trygt si at Fjordland harlansert en lønnsom kategoridriver.Challenge – Danger of going out of productionAfter many years on the market, Yoplait blackberry vanilla yoghurtwas a popular choice among many consumers. The problem wasthat the poor gross margin ratio threatened its continued production.The competitor, Tine Nyt, was showing good sales figures. In addition,Tine Flid was also launched and defined as a clear challenge toYoplait. In other words, the threats were many.Solution – French decadenceA re-launch of Yoplait Blackberry with a premium status was inorder, in parallel with the introduction of two new flavours. Thenew premium range would be based on the French style, drawingon associations with French touches and representing the besttaste while containing the most fruit and berries. It was re-namedL’amour, and the design in its entirety expressed premium qualitybased on the following values: authentic, delicious, enjoyment, blissand French decadence.Result – Profitable category driverThe response from consumers indicates that the design is able tocommunicate Yoplait L’amour as premium yoghurt with a level ofquality they are willing to pay for. In the course of a year (2009-2010), Yoplait vanilla yoghurt has had an amazing value growth of276 % which amounts to 20.9 million consumer NOK. In the sameperiod, the total sales for dessert yoghurt increased by 55 % inNorway. Yoplait L’amour accounts for 75 % of this growth! A pricingtest shows that Yoplait L’amour justifies a 10 % higher price thanthe most important competitor and that the design justifies thedifference. We can safely say that Fjordland has launched asuccessful category driver.design effekt 2010 29


Bedrift // ClientLitago v/ TINE SAwww.litago.noDesignbyrå // Design ConsultancyTangram Designwww.tangram.noKategoriProduktProsjektRelansering Litago DrikkeCategoryProductProjectRe-launching Litago Drikke+115%SALG I KRONER //SALES IN NOKVerdiveksten115 %115 % value growthseptember 2008 september 2009Utfordring – Tid for å skillesLitago var frem til 2007 en felles merkevare for melk ogyoghurt. Dette tjente ingen på, siden Litago Drikke ble settpå som usunt og dermed smittet negativt over på barneyoghurten.Valget sto mellom å legge ned Litago Drikke tilfordel for yoghurten, eller forandre yoghurten og fortsettesatsingen på Litago Drikke. Det siste ble besluttet.Løsning – Smaksatt melk for de ungeDet ble utarbeidet et designhierarki, med modermerketpå toppen av flere nye produktserier. Alle Litago-logoer,fonter og symboler ble oppdatert og design for flere nyevarianter ferdigstilt. De forskjellige smakene leggerpremissene for designet, som gjenspeiles konkret i Litagokua,både i farge og form. Er det flere ingredienser, brukesfor eksempel hornene for å illustrere dem. Den etablertenaive stilen ble beholdt.Resultat – Et populært friminuttRelanseringsperioden av Litago Drikke gikk fra september2008 og ett år frem. I denne perioden økte salget med hele115 %, målt i kroner. Totalsalget i 2009 økte med 71 %,sammenlignet med 2008. En rekke aktiviteter sprang utfra den nye designoppbyggingen, noe som også har bidratttil en solid omsetning opp mot 250 millioner kroner.Engasjementet og interessen fra forbrukerne er stort ogfruktbart, noe den interaktive dialogen via nettsiden ogsosiale medier bekrefter.Challenge – Time for separationUntil 2007 Litago was a common brand for both milk and yoghurt.Nobody stood to gain from this since Litago Drikke flavoured milk wasseen as unhealthy and this negative image was also inherited by thechildren’s yoghurt. The choice was between taking Litago Drikkeout of production in favour of yoghurt or to change the yoghurt andcontinue production of Litago Drikke. The latter was the choice.Solution – Flavoured milk for kidsA design hierarchy was drawn up, with the parent brand at the top ofseveral new product ranges. All Litago logos, fonts and symbolswere updated along with the completion of designs for new varieties.The design was based on the different flavours which were clearlyreflected in the Litago cow, both in terms of colour and form. If thereare more ingredients these are illustrated for example using the horns.Once established this simple and ingenuous style was retained.Result – A popular lunch breakThe re-launch of Litago Drikke took place over a year starting fromSeptember 2008. During this period, sales increased by a total of115 % measured in NOK. Total sales in 2009 rose by 71 % comparedto 2008. A number of activities began to spin out from building thenew design, which also helped achieve a solid sales turnover ofaround NOK 250 million. There is great enthusiasm and interestfrom the consumers; this is confirmed by the interactive dialoguevia the website and social media.design effekt 2010 31


Bedrift // ClientNorsk Caravan Clubwww.nocc.noKategoriDesign Management – merkevarebygging– salg og kommunikasjonCategoryDesign management – branding – sales andcommunicationDesignbyrå // Design ConsultancyMission ASwww.mission.noProsjektDesign som verktøy for vekstProjectDesign as a tool for growth+225 %Annonseinntekter //Advertising income225 % øktannonsesalg225 % increase in advertising salesFØR // beforenå // nowUtfordring – Leirbålenes tid forbiNorsk Caravan Club (NCC) ble etablert i 1960, i et oversiktlignorsk samfunn preget av liten konkurranse og fokus pårimelig og tilgjengelig ferie. Etter nærmere femti år haddemedlemstallet stagnert, og organisasjonen hadde mistetmye av sin tidligere glød. Forprosjektet ”Økt campinggledefor medlemmer” (2008) definerte et stort behov forfornyelse av organisasjonen og redesign av merkevaren.Gammel stil og gamle vaner måtte byttes ut, for å styrkeprofilen og vinne nye medlemmer.Løsning – Inspirere til glade opplevelserEnigheten var stor om at NCC trengte et skikkelig løft. Enny visuell identitet ble utarbeidet med utgangspunkt i denye verdiene inspirerende, viktig, offensiv og raus. Hovedmålgruppenble definert til karavaneiere mellom 25-49 år.Ny logo og font beholdt nok av det gamle til å sikre gjenkjennelse,men samtidig være moderne. Medlemsbladetble redesignet visuelt og redaksjonelt, med fokus på detgode campingliv og ivaretakelse av medlemmenes interessersom gruppe.Resultat– Mye oppnådd med lite budsjettDesignbyrå har klart å produsere mye innenfor et megetbeskjedent budsjett. Det tidsriktige uttrykket har bidratttil større synlighet og 2400 nye medlemmer på 4 måneder.Positiv omtale av NCC og camping generelt i media økteumiddelbart etter relansering. Dette resulterte blant anneti formidable 225 % økning i annonsesalg i eget blad. 62 %av de 1000 tillitsvalgte sier nytt design har økt motivasjonenderes for jobben.Challenge – Campfires, a thing of the pastNorsk Caravan Club (NCC) was established in 1960, in an easy tounderstand Norwegian society characterised by minimal competitionand focus on affordable and accessible holidays. After almost fiftyyears membership had begun to stagnate, and the organisation hadlost a great deal of its earlier appeal. The preliminary project “Morecamping pleasure for members” (2008) defined a great need forrenewal of the organisation and redesign of the brand. The datedstyle and old habits had to be thrown out in order to strengthen theprofile and win new members.Solution – Inspiration for happy experiencesThere was unanimous agreement that NCC needed a revamp. Anew visual identity was prepared based on the new values: inspiring,important, aggressive and generous. The key target group wasdefined as being caravan owners between 25–49 years old. The newlogo and font retained enough of the old one to secure recognitionwhile also appearing modern. The member magazine was redesignedvisually and editorially, focusing on the good camping lifeand taking care of the interests of members as a group.Result – A great deal achieved on a small budgetThe design agency has managed to produce a great deal on amodest budget. The contemporary expression has helped achievegreater visibility and 2 400 new members in just four months.Positive media coverage of NCC and camping in general increasedimmediately after re-launch. This resulted in, amongst other things,a formidable 225 % increase in advertising sales for the magazine.62 % of the 1 000 representatives say that the new design hasincreased their job motivation.design effekt 2010 33


Bedrift // ClientOsteCompagnietwww.ostecompagniet.noDesignbyrå // Design ConsultancyDinamo Designwww.dinamo.noKategoriProduktProsjektRedesign BlåmuggosterCategoryProductProjectRedesign of blue cheesesMarkedsandel//Market shareRelansering //Re-launch36 % verdiøkning36 % increase in value20072009 2010Utfordring – Kritisk nedgang i salgetPå grunn av ny pakkemaskin og ønske om reduserteproduksjonskostnader ble emballasjen på Tines treblåmuggoster – Norzola, Normanna og Royal Blue – endrettil folie i 2007, og fikk samtidig nytt design. Men folien tålteikke transport, og designet var totalt ulikt det gamle – såkundene sviktet de tre blåmuggostene. På tross av et økendemarked sank markedsandelene dramatisk med inntil 43 %,og arbeidsplasser var truet. Både den tekniske utformingenav emballasjen, og ikke minst den visuelle løsningen bledefinert som årsak til den katastrofale nedgangen.Løsning – Forbedret folie og fristende designBasert på en grundig utarbeidet strategi ble tre ulikekonsepter utarbeidet. Omfattende testing av skisser blegjennomført, før endelig design ble valgt. Innbyrdes er detsterk familielikhet mellom de tre produktene, med bildeav ostene med fristende tilbehør som sentrale elementer.Diskret bruk av sølv uttrykker kvalitet. For å skille de trefra hverandre og gi tydelige fjernsignal i butikk, er bredebånd i forskjellig farge brukt.Resultat – Back in businessResponsen fra forbruker på nytt design var umiddelbar.Den negative trenden snudde i samme øyeblikk nytt designble lansert i februar 2009. På ett år hadde Norzola enverdiøkning på 36 % og Normanna på 16 %. Det er ingentvil om at design har snudd den dramatiske nedgangen ogat TINE blåmuggost fra Selbu bidrar nå til kategorivekstfor OsteCompagniets salg av norske blåmuggoster.Challenge – Critical decline in salesDue to a new packaging machine and the desire to reduce productioncosts, the packaging for Tine’s three blue cheese varieties – Norzola,Normanna and Royal Blue – was changed to foil in 2007 at the sametime as a new design was introduced. The foil, however, did nottransport well and the design was completely different to the oldone so that the customers stopped purchasing the blue cheeses.Despite a rising market, the market share fell dramatically by 43 %and jobs hung in the balance. Both the technical design of thepackaging and the visual solution in particular were blamed for thecatastrophic fall in sales.Solution – Improved foil and tempting designBased on a thorough strategy three different concepts were puttogether. Comprehensive testing of drafts was conducted before afinal design was chosen. The strong family resemblance is mutualfor all three products, with an image of cheeses along with temptingaccompaniments as key elements. The discreet use of silverexpresses the quality. To differentiate between the three and giveeach a clear identity in the store, wide bands in different colourswere used.Result – Back in businessThere was an immediate response to the new design from theconsumers. The negative trend turned the moment the new designwas launched in February 2009. In one year Norzola and Normannahad respectively a 36 % and 16 % increase in value. There is nodoubt that the design has reversed the dramatic fall and that TINEblue cheese from Selbu is now helping the growth of the categoryfor OsteCompagniet’s sales of Norwegian blue cheese.design effekt 2010 35


Bedrift // ClientPosten Norge aswww.postennorge.noDesignbyrå // Design ConsultancyInventas Trondheim aswww.inventas.noKategoriProduktProsjektPosten LastbærersystemCategoryProductProjectNorway Post load-carrying systemÅrlige logistikkkostnader //Annual costs related to logistics-15 mnok15 mill ÅrligebesparelserNOK 15 million in annual savingsFØR // beforeetter // afterUtfordring – Nye krav til selve kjernekomponentenNærmere 90 % av Postens virksomhet er konkurranseutsatt.Innenfor EU og EØS liberaliseres stadig flere områder forfullt, og Posten må utvikle og effektivisere virksomhetenfor å være konkurransedyktig. Målsetningen for PostenNorge er intet mindre enn å bli et ledende kommunikasjonsoglogistikkonsern på det nordiske markedet. Her kommerlastebærerne inn i bildet, som selve grunndelen i verdikjeden.Det var uttalt et behov for et mer ergonomisk og effektivtsystem, og et prosjekt for utvikling av ny lastbærer bleigangsatt i 2004.Løsning - Bedre arbeidssituasjonblir bedre effektivitetDet nye lastbærersystemet har en unik ergonomi som bedrerhverdagen til Postens 14 000 ansatte. Den store innovasjonenligger i legoprinsippet, som gjør samlasting av bådebrev og pakker mulig. Kassetten kan håndteres manueltav budene, og automatisk i produksjonen. En spesialtralleer utviklet for manuell flytting av standard paller, og sikrersamspill mellom logistikkutstyr og manuelt arbeid påen god måte. Kombinasjonen av egne postkassetter ogstandard støttelastbærere gjør at de spesielle behovene iPosten tas vare på, samtidig som flere logistikkprodukterkan integreres.Resultat - Store reduksjoner i kostnaderog CO2-utslippDe nye lastbærerne har mange målbare fordeler. Håndteringenblir enklere og innebærer færre manuelle repetisjoner,det blir mindre transport, mindre lagerkostnader, færreomlastinger og færre reparasjoner – i sum anslått tilbesparelser på 15 millioner kroner årlig. Det går 70 % merbrevpost per palleplass samtidig som samlasting og komprimeringer økt. Dette gir store reduksjoner i transportvolum,som igjen gir betydelige miljøgevinster i form avredusert CO2-utslipp, partikkelstøv og drivstoff. De nyeChallenge – New requirements for actual core componentClose to 90 % of Norway Post’s activities are exposed to competion.More and more areas are being fully liberalised within the EU andEEA, and Norway Post must develop its business to make it moreefficient and competitive. The goal of Norway Post is to be nothingless than the leading communication and logistics group within theNordic market. This is where the load carriers enter the picture,as the very foundation of the value chain. The need for a moreergonomic and efficient system was expressed and a project todevelop new load carriers was started in 2004.Solution – Better working situation makes forbetter efficiencyThe new load-carrying system has unique ergonomics, whichimproves the work day for the 14 000 employees of Norway Post.This major innovation is based on the Lego principle and makesthe consolidated shipment of letters and packages possible. Thecassette can be handled manually by the post delivery staff, andautomatically in production. A special trolley has been developed formanual moving of standard pallets, and ensures good coordinationbetween logistics equipment and manual work. The combinationof separate post cassettes and standard supported load carriersmeans that the special requirements of Norway Post are addressed atthe same time as allowing several logistics products to be integrated.Result – Major reductions in costs and CO2 emissionsThe new load carriers have many measurable benefits. Handlingis made easier and involves fewer manual repetitions, there is lesstransporting, lower storage costs, less reloading and fewer repairs– in total, savings are estimated at NOK 15 million annually. 70 %more letters are sent per pallet place at the same time as consolidatedshipments and compacting have increased. This gives majorreductions in transport volumes, which in turn gives environmentalbenefits in the form of reduced CO2 emissions, dust particles andfuel. Moreover, the new cassettes are made from recycled oldcassettes and are designed for simple material recycling.kassettene er dessuten produsert av gjenbrukte gamlekassetter og er designet for enkel materialgjenvinning.I tillegg kommer en udefinert gevinst i form av redusertsykefravær, takket være lastbærere som er mindre,lettere og gir store ergonomiske fordeler for brukerne.Industridesign har med andre ord gitt betydelig merverdifor Posten og for samfunnet.Additional undefined benefits also arise in the form of reducedabsence due to sickness, all thanks to the load carriers beingsmaller, lighter and giving major ergonomic benefits to the user.The industrial design has in other words given significant addedvalue to Norway Post and to society.design effekt 2010 37


Bedrift // ClientScandinavian Business Seating AS / HÅGwww.hag.noDesignbyrå // Design ConsultancyPeter Opsvik Aswww.opsvik.noKategoriProduktProsjektHÅG Credo upgradeCategoryProductProjectHÅG Credo upgradeSalg //salesRelansering //Re-launch50 % vekst50 % growth1998 2002 2010Utfordring – Leve eller døDen opprinnelige HÅG Credo ble lansert i 1984, og revolusjonerteden gang konseptet for arbeidsstoler. Det HÅGCredo tok konsekvensen av var at vi ikke er skapt til etstatisk liv, at vi har ulik størrelse, at brukerens lønnsnivåikke bør være bestemmende for stolens funksjonsinnhold.Stolen gikk sin seiersgang over hele verden. Etter hvertvar de visuelle og miljømessige egenskapene ikke lengerunike, og volumet sank fra 138 000 stoler i toppåret 1998,til 45 000 i 2002. En beslutning måtte tas om å fase utstolen eller redesigne og oppgradere den for ny satsing.Det siste alternativet ble valgt.Løsning – Omdøpt og fornyetErgonomien i HÅG Credo er videreført i den nye utgaven,men bevegelsesfriheten er forbedret. Det kan spesieltsees på utformingene av armlenene, men også på ryggog sete. Tapetseringen er ren og tidløs, med nøkternedetaljer. Det nye navnet ble HÅG H04, og både miljøegenskapeneog industrialiseringsgraden er styrket. Det erførst og fremst betjeningskonseptet som røper slektskapetmed HÅG Credo, ellers er mye nytt og modernisert.Resultat – Nytt liv ga nytt livDet er ingen tvil om at HÅG Credo ikke ville overlevd dennegative trenden den var inne i. Med ny visuell form fikkproduktet nye lønnsomme år. Etter lanseringen i 2003 øktesalget med 50 %, og har siden stabilisert seg på det nivået.Investeringen i design økte også industrialiseringsgradensom igjen ga reduksjon i kostprisen på 8 %. Dermed blemarginene betydelig forbedret. De trofaste kjøperne avHÅG Credo finner igjen funksjonsinnholdet i HÅG H04, ognye grupper velger stolen ut fra det stramme uttrykket ogden anerkjente HÅG-ergonomien.Challenge – Live or dieThe original HÅG Credo was launched in 1984 and it revolutionisedthe concept of work chairs at that time. HÅG Credo recognised thefact that we were not created for a static life, that we are all differentsizes and that the user’s salary should not determine the chair’sfunctional content.The chair went from strength to strength over the world. In timethe visual and environmental features were no longer unique, andvolumes fell from 138 000 chairs in its peak year of 1998 to 45 000 in2002. A decision had to be made to either phase out the chair or toredesign and upgrade it for a relaunch. The latter was chosen.Solution – Renamed and renewedThe ergonomics of the HÅG Credo were transferred to the newmodel, but the freedom of movement was improved. This can beseen particularly in the design of the arm rests and also on thechair back and seat. The upholstery is clean and timeless, with plaindetailing. The new name is HÅG H04 and both the environmentalfeatures and degree of industrialisation are strengthened. It is firstand foremost the control concept that reveals its kinship with HÅGCredo, otherwise a lot of its features are new and modernised.Result – New life gives new lifeThere is no doubt that HÅG Credo would never have survived thedownward spiral it was in. With a new visual format a new andprofitable future was given to the product. After the launch in 2003,sales increased by 50 % and have since stabilised at this level. Theinvestment in design also increased the degree of industrialisation,which in turn gave an 8 % reduction in the cost price. The marginswere thus significantly improved. Loyal buyers of HÅG Credo arerediscovering the functional content in the HÅG H04 and new groupsare choosing the chair due to its form-fitting design and famousHÅG ergonomics.design effekt 2010 39


Bedrift // ClientThon Hotels ASwww.thonhotels.noDesignbyrå // Design ConsultancyLogica Norge AShttp://ux.noKategoriInteraktive og digitale løsningerProsjektThon Hotels InternettCategoryInteractive and digital solutionsProjectThon Hotels InternetAndel bestillinger over nett //Total orders via Internet54 % salgsøkningpå nett54 % increase in online salesFØR // beforeetter // afterUtfordring – Gammeldags løsningI en periode med negativ trend i hotellnæringen ble detbesluttet å oppgradere Thon Hotels nettløsning. Deneksisterende ga tilfredsstillende resultater, men var modenfor modernisering. Det var problemer med oppetid ogstabilitet, og løsningen var for lite handlingsorientert. Måletmed ny webløsning for Thon Hotels, var å designe enbookingløsning som kunne danne standard for hele bransjen.Løsning – Synlig og tilgjengeligForståelse for brukerne er en forutsetning for effektivenettløsninger som skaper verdier for bedriften. En analysedefinerte innhold og funksjon i den nye nettsiden, og lagrunnlaget for utviklingen av konsept. I den overordededesignfasen ble nøkkelsider og prinsipper for innhold ognavigasjon definert. I den detaljerte fasen ble grafisk designkoordinert med innholdsstruktur. Designet ble utarbeidetsom en prototype i første omgang, og ble testet og justertpå veien frem mot ferdig utviklet bookingprogram.Resultat – Flere bookinger og mer kjentThonhotels.no-siden er blitt optimalt tilgjengelig både forbrukere og søkemotorer. At funksjonaliteten er god, visertallene. Omsetningen på nett er økt med 54 % og reservasjonermed 35 %. Andelen av totale bestillinger på nett øktemed solide 70 %. En konkurranseundersøkelse gjennomførti 2009, i forbindelse med søkermotorannonsering i bransjenviste økt merkevarebevissthet for Thon Hotels. Detteprosjektet viser tydelig hvilken solid avkastning godinteraksjonsdesign kan bidra til.Challenge – Old fashioned solutionIn a period characterised by negative trends in the hotel sector, anupgrade of Thon Hotels’ Internet solution was decided upon. Theexisting solution was giving satisfactory results but it was time formodernisation. There were problems with uptime and stability, andthe solution was not very action oriented. The goal with the new websolution for Thon Hotels was to design a booking solution that couldset the standard for the industry as a whole.Solution – Visible and availableUnderstanding the user is a prerequisite for efficient Internetsolutions that create value for the company. An analysis defined thecontent and functions of the new website and created the basis forthe development of the concept. In the general design phase, thekey pages and principles for content and navigation were defined.In the detailed design phase, the graphic design was coordinatedwith content structure. The design was done as a prototype to startwith and was tested and adjusted along the way until a bookingprogramme was finally developed.Result – More bookings and better knownThe thonhotels.no page has become optimally available to users andsearch engines. The figures clearly indicate that the functionality isgood. Sales turnover online has increased by 54 % and reservationsby 35 %. The proportion of total bookings online increased by asolid 70 %. A competitor survey conducted in 2009 on search engineadvertising in the industry revealed increased brand awarenessof Thon Hotels. This project clearly shows how solid the return ongood interactive design can be.design effekt 2010 41


Bedrift // ClientUnil ASwww.unil.noKategoriDesign Management – merkevarebygging– salg og kommunikasjonCategoryDesign management – branding – sales andcommunicationSALG I KRONER //SALES IN NOKDesignbyrå // Design ConsultancyStrømme Throndsen Designwww.stdesign.noProsjektJacobs UtvalgteProjectJacobs Utvalgte (Jacob’s Select)65 MILLIONER65 mill på8 månederNOK 65 million in 8 months8 MÅNDERUtfordring – Øke omsetningen i premium segmentetNorgesGruppen ønsket å presentere flere egne merkevarer(EMV), og bygge kundenes lojalitet og øke verdien på innkjøpene.Signaler fra norske forbrukere tilsier et stortpotensial for egenproduserte kvalitetsprodukter, ogNorgesGruppen og Meny ønsket å styrke posisjonen som”best på kvalitetsvarer”. På Holtet i Oslo ligger Jakob’s,også en del av NorgesGruppen, en matforretning med enhelt spesiell profil, som er kåret til Europas beste matbutikk.Løsning – Fra Jacob´s på Holtet til Jacobs UtvalgteButikken Jacob´s ble brukt som inspirasjon under utviklingenav den nye produktserien Jacobs Utvalgte, sombestår av et bredt utvalg mat- og drikkevarer. Den nyemerkevaren skal kommunisere ønsket posisjon, ha høygjenkjennelse og være salgsutløsende. Varenes historie ogsmak står i fokus, og de sorte flatene i kombinasjon medinnbydende matbilder gir premium-opplevelsen.Resultat – Taktskifte i dagligvarehandelenForeløpig er Jacobs Utvalgte lansert i 24 kategorier. I 13 avdem er de etablert innen topp 10-salgslisten i verdi. 8 av 10kunder i Meny har hørt om produktene. Per april 2010 harserien omsatt for 65 millioner kroner siden lanseringen1. september 2009. Jacobs Utvalgte har bevist at det norskedagligvaremarkedet har plass for et spisset premiumkonsept.Serien signaliserer et definitivt taktskifte imerkevarekampen i dagligvarebransjen.Challenge – Increase sales in the premium segmentNorgesGruppen wanted to present more own brands, and buildcustomer loyalty and increase the value of purchases. Signals fromNorwegian consumers showed great potential for own brand qualityproducts and NorgesGruppen and Meny wanted to strengthen theposition of “best at quality goods”. Jacob’s is based in Holtet Osloand is also part of NorgesGruppen, a food business with an entirelyspecial profile, which has been voted Europe’s best food store.Solution – From Jacob’s in Holtet to Jacob’s UtvalgteThe Jacob’s store was used as inspiration during the developmentof a new product range called Jacobs Utvalgte consisting ofa widevariety of food and beverages. The new brand is meant to communicatethe desired position, be highly recognisable and trigger sales.The history and taste of the goods are the focus, and the blacksurfaces combined with tempting images of food give a premiumquality experience.Result – Change in the grocery sectorSo far Jacobs Utvalgte has been launched in 24 categories. In 13of them, the products are established within the top 10 sales list invalue. 8 of 10 customers shopping in Meny have heard of theproducts. As of April 2010 the range had sales of NOK 65 millionsince its launch on 1 September 2009. Jacobs Utvalgte has proventhat the Norwegian grocery market has room for a well-honedpremium concept. The range signals a definitive change in brandcompetition in the grocery sector.design effekt 2010 43


TIDLIGEREmottakerePREVIOUS recipientsHer presenteres mottakere av Design Effekt og vinner avDesign Effekt Grand Prix fra 2009. Dette var første åretutmerkelsen ble delt ut. Les mer på våre nettsider www.norskdesign.no/designpriser og i vinnerheftet for 2009.The recipients of the Design Effect and winner of the Design EffectGrand Prix for 2009 are presented here. This award has been givenfor the first time this year. Read more about it on our website www.norskdesign.no/designpriser and in the Winner’s Brochure for 2009


vinner av design effektgrand prix 2009winner design effect grand prix 2009lofotprodukt as – www.lofotprodukt.nostrømme throndsen design – www.stdesign.no150Omsetningsutvikling i mill. NOK //Increase in turnover12090603001994 2009300% økt omsetning // 300% increasein turnoverUtfordring – modig valgLofot-Delikatesser solgte meget bra i hele Nord-Norge, menlyktes ikke med distribusjonen i resten av landet. Lofotproduktkommuniserte ikke sin overlegne kvalitet og skilte seg ikkepositivt ut i forhold til konkurrentene.Resultat – design flyttet fjellBedriften valgte en designbasert strategi. Navnet ble endret tilLofoten, ny logo og pakningsdesign understreket inntrykket avførsteklasses produkt. Relanseringen ga Lofoten innpass i dagligvarekjederover hele landet, og produktene har i dag tilnærmetfull nasjonal distribusjon.Challenge – bold choiceLofot-Deilkatesser generated excellent sales throughout the wholeof northern Norway, but lacked success when it came to distributingits products to the rest of the country. Lofotprodukt did notpromote its superior quality or differentiate itself in a positive way fromits competitors.Result – design moved mountainsThe company opted for a design-based strategy. The name waschanged to Lofoten, and a new logo and packaging design underlinedits image as a top-class product. The re-launch helped Lofotenget its foot in the door of grocery chains throughout Norway; itsproducts are currently available in almost every part of the country.design effekt 2010 47


148 % salgsøkning og vinnerposisjon //148 % increase in sales and a winning positionbrynhild gruppenwww.brynhildgruppen.nostrømme throndsen designwww.stdesign.nomottakere av design effekt 2009recipients of design effect 2009For Design Effekt 2009 var det 36 søkere og 18 mottakere. Av disse ble trenominert til Design Effekt Grand Prix og en vinner av Design Effekt GrandPrix. // For Design Effect 2009 there were 36 applicants and 18 recipients.Of these, three entries were nominated for the Design Effect Grand Prix andone winner was chosen.Salgsutvikling // Sales increase= 148 %Utfordring – en fallende StjerneDent har lenge vært blant Norges mestkjente pastillmerke, men i et marked pregetav impulskjøp og hyppige nylanseringer varDents posisjon lite differensierende,markedsandelen og omsetningen synkende.Resultat – trendy og ledendeNy visuell identitet og nytt konsept forbutikkene ble skapt, og fagbokhandelenfor de få ble et sted til inspirasjon for alle.Butikker har økt fra tre til ni, ansatte fra80 til 120 og omsetning fra 150 til 215millioner kroner.Challenge – a waning starFor a long time Dent has been among Norway’smost recognised pastille brands, but in amarket characterised by impulse buyingand the frequent launch of new products,there was little to differentiate Dent, alongwith its falling market share and turnover.Result – trendy market leaderThrough the design project new values werebuilt, and the image became more youthful,more feminine and dynamic. Distributionwas strengthened and more flavours weredeveloped. The entire brand has achieved60% higher sales following the re-launch.Omsetning fra 150 til 215 millioner //Turnover from NOK 150 to 215 millionAkademika ASwww.akademika.nomissionwww.mission.noÅrlig vekst på 20 % //20 % annual growthExpo Novawww.expo-nova.nomissionwww.mission.noDriftsinntekter //Income20032004200520062007100 mill 200 millUtfordring – ny konkurranseInntil 2003 var Akademika i tilnærmetmonopolsituasjon, uten fokus på markedsføringeller utvikling av butikkene. Overnatten fikk de alle de andre store bokhandlenesom sidestilte konkurrenter.Resultat – overskudd på alle områderNy visuell identitet og nytt konsept forbutikkene ble skapt, og fagbokhandelenfor de få ble et sted til inspirasjon for alle.Butikker har økt fra tre til ni, ansatte fra80 til 120 og omsetning fra 150 til 215millioner kroner.Challenge – new competitionUntil 2003 Akademika almost had amonopoly, without focus on marketing orstore development. Suddenly overnight,the other major bookstores were able tocompete on an equal footing.Result – profitable in every areaA new visual identity and concept for allstores was created, and the niche marketbookstore was turned into a place ofinspiration for all. The number of stores hasgrown from 3 to 9, staff from 80 to 120 andturnover from NOK 150 to 215 million.Omsetning // TurnoverExpo Nova 20 % vekst årlig //Expo Nova 20 % annual growthBransjen 8 % vekst årlig /Sector 8 % annual growth2003 2004 2005 2006 2007 2008Utfordring – stagnasjon og utydelighetExpo Novas egen merkevare var kommeti skyggen av merkevarene de solgte. Denvisuelle identiteten trengte oppgraderingog justering, også i forhold til å gi riktigeprissignaler.Resultat – elegant enkelthetEt helhetlig visuelt uttrykk ble definerti minste detalj, både for butikk og allmarkedskommunikasjon. Den årligeveksten som har fulgt, er klart best ibransjen. Posisjonen som markedsledermed solid appell er befestet.Challenge – stagnation and lack of clarityExpo Nova’s own brand was being overshadowedby other brands it sold. The company’s visual identity needed to bebrought up to date and adapted, which alsomeant giving the right message on pricing.Result – integrated eleganceA uniform visual identity was defined downto the last detail, both for stores and all themarketing collateral. The annual growththis has resulted in is by far the best in theindustry. The position as market leader withsolid appeal has been consolidated.44 % økt synlighet //44 % increase in visibilitybankenes betalingssentral (bbs)www.bbs.combrand housewww.brandhouse.no2 millioner i besparelser //NOK 2 million in savingsFlyktninghjelpenwww.flyktningehjelpen.nouniform strategisk design aswww.uniform.noModerniserendesamfunnsfaktor// Social force20%20% økning //20% increaseTillit //Confidence7%7% økning //7% increaseFremtidsrettedeløsninger //Futureorientedsolutions8%Synlighet ogtilgjengelighet// Hige profileand accessibility44%8% økning // 8% 44% økning //increase 44% increaseUtfordring – grå og traustMarkedet hadde stor tillit til BBS somen pålitelig leverandør, samtidig varholdningene preget av gamle oppfatningersom ikke stemte med dagens virksomhet.Økende konkurranse fra andre aktørertilspisset markedssituasjonen.Resultat– attraktiv og kjentEn ny identitet ble utviklet og støttet av nymarkedskommunikasjon. Målinger visteenorm økning i synlighet og troverdighet.Andelen som kan tenke seg å jobbe i BBS,har økt med 31 %.Challenge – dull and dependableThe market had great confidence in BBSas a reliable supplier. At the same time,however, attitudes were characterised byold perceptions that did not agree with theorganisation as it stands today. Increasedcompetition from other operators broughtthings to a head in the market.Result – attractive and familiarA new identity was developed, supportedby new marketing collateral. Surveysshowed an enormous increase in visibilityand trustworthiness. The percentage ofpeople who may consider working for BBShas risen by 31 %.Inntekt nettbutikk i mill. nok // Revenue webshop+10+09+08+07+06+05+04+03+02+0100-01-02Besparelser backofficei mill. kr. //Savings backofficeUtfordring – ineffektiv nettløsningFlyktninghjelpens nettsider hadde litefokus som informasjonskanal, skapteingen inntekter og hadde liten kobling tilbackoffice-systemene. Ansatte utførtemye dobbeltarbeid.Resultat – penger tjent og spartEn strategisk designprosess ble brukt tilå skape nye hjemmesider med oppdatertinnhold og kampanjer rettet mot definertemålgrupper, samt egen nettbutikk. Dennye nettbutikken har gitt fantastiske 10millioner i inntekt og besparelsene takketvære integrerte backoffice-systemene erpå utrolig 2 millioner.Challenge – ineffective web solutionThe website of the Norwegian Refugee Councilhad minimal focus on being an informationchannel, had no earnings and little connectionto the back-office systems. The work ofthe staff was duplicated to a large extent.Result – money earned and savedA strategic design process was used to createa new website with up-to-date content andcampaigns aimed at defined target groups,as well as a separate online store. The newonline store has brought in a fantastic NOK10 million in earnings and the savings arearound an incredible NOK 2 million thanksto the integrated back-office systems.design effekt 2010 49


økt salg 280 % //Sales boosted by 280 %håg ASwww.hag.nosapdesignwww.sapdesign.no11 % økt markedsandel //11 % increase in market sharejordan aswww.jordan.noøxeth & angelfoss aswww.oxangel.noDekningsgrad //Marginal income ratio20% vekst //20% growthUtfordring – stagnert utviklingEtter ti år var veksten stoppet opp for HÅGSignét. Både markedsanalyser og egetsalgsapparat sa at potensialet fortsatt varstort, men markedet krevde noe nytt.Resultat – visuell ergonomisuksessFor å utvikle en ny stolserie, basert på detSignét ble tverrfaglig samarbeid etablertmellom produktutvikling, design, produksjon,logistikk, salg og markedsføring. H09har vært en gedigen suksess, som har styrketHÅGs designomdømme og selskapetsposisjon som ergonomispesialist.Challenge – stagnant developmentAfter 10 years, growth came to a standstillfor HÅG Signét. Both market analysts andthe company’s own sales team saw thatthere was still great potential business, butthe market needed something new.Result – visible ergonomic successIn order to develop a new range of chairsbased on the Signét, cross-discipline cooperationwas established between productdevelopment, design, production, logistics,sales and marketing. The H09 was a hugesuccess, which has enhanced HÅG’s designreputation and the company’s status as anergonomics specialist.Markedsandel i Norge //Market share in Norway70 % (2008)63 % (2007)Utfordring – konkurranse og prispressPrispress og hyppige lanseringer pregermarkedet, og Jordans konkurrenter ermultinasjonale aktører med helt andreressurser til utvikling og markedsføring.Tannbørstekjøp er preget av impuls sterktpåvirket av det visuelle.Resultat – flere kjøpFortsatt basert på ergonomi og hygieneble Individual-serien utviklet, medfokus på livsstil. Første halvår 2007 øktetotalmarkedet for tannbørster i Norgemed hele 9 %, og Jordan Individual var enbetydelig bidragsyter til denne veksten.Challenge – competition and price squeezeThe market is characterised by price pressureand regular new product launches, andJordan’s competitors are multinationalcorporations who have better access toresources for development and marketing.Purchasing a toothbrush is done on impulsewhere visual image influences the purchase.Result – increased salesStill based on ergonomics and hygiene, theIndividual range was developed, with a focuson lifestyle. In the first half of 2007 the totalmarket for toothbrushes in Norway rose byas much as 9% and the Jordan Individualrange contributed significantly to this growth.Salgsvekst // Sales growth+56%2003 2004 2005 2006 2007 2008Økt salg 56 % //56 % increased saleshenning olsenwww.henning-olsen.noProblem – forvirret forbrukerPå tross av posisjonen som nest størst,opplevde Hennig-Olsen Is lav kjennskap.Kundene likte merket og var positive tilselskapet, men var usikre på hva slags isde kjøpte.Resultat – den foretrukne isenDesignløsningene ble endret slik atkoblingen mellom produkt og produsentble åpenbar. Logoen ble justert ogslagordet ”Kremen av iskrem” markerttydeligere. Uhjulpen kjennskap har øktmed 18 % poeng, og merkevarekjennskapenhar steget markant.brand housewww.brandhouse.noChallenge – confused customersIn spite of its position as the number twosupplier of ice cream in Norway, brandawareness was low. Customers liked thebrand and were positive about the company,but were not sure about what kind of icecream they were buying.Result – the ice cream of choiceThe design solutions were modified so that thelink between the product and producer wasobvious. The logo was adjusted and the slogan“Kremen av iskrem” (Crème de la crème ofice cream) was also made more prominent.Unprompted awareness of this brand hasrisen by 18 percentage points and brandawareness has seen a marked increase.nominert til // nominateddesign effec grand prixOmsetningsutvikling webshop i mill. nok //Total turnover webshop+37%181614+13%121086422002 2003 2004 2005 2006 2007 200863 % omsetningsøkning //63 % increase in turnoverkondomerietwww.kondomeriet.noUtfordring – frekke kopisterVed prosjektstart i 2004 var det økendekonkurranse fra flere aktører som kopierteKondomeriets design, farger, produkterog innhold. Mange etablerte nettbutikkfor erotiske produkter.Resultat – alle ønsker innfriddStrategisk design i alle ledd ble utarbeidetog nytt slagord definert. Nettløsningen blefullstendig omstrukturert, i tillegg til enny salgskanal på MSN.no. Barrieren for åhandle i butikken og på nettet er senket, ognye kundegrupper er kommet til.uniform design aswww.uniform.noChallenge – cheeky copycatsAt the start of the project in 2004, there wasgrowing competition from a number ofsuppliers who copied Kondomeriet’s design,colours, products and content. Several of themestablished online stores for erotic products.Result – meeting the customer’s every desireAn overall strategic design was establishedand a new slogan defined. The web solutionwas completely revamped and supplementedby a new sales channel via MSN.no.The obstacles to purchasing products inthe store and on the website have beenremoved, while new groups of customershave been attracted.Økt dekningsgrad og doblet salg // Increasedmarginal income ratio and doubled saleshåg ASwww.hag.noPeter opsvik aswww.opsvik.noFra nedgang til vekst på 63 % //From decline to 63 % growthtine bawww.tine.notangram designwww.tangram.noSalg i volum //Sales volume2006 2008100% vekst //100% growthUtfordring – begrenset appellHÅGs eksisterende utvalg i stoler tilmøterom var for knapt og tiltrakk segheller ikke nye målgrupper. Markedet forkontormiljøer er preget av mange aktøreri sterk konkurranse.Resultat – mer av altMed utgangspunkt i HÅG Conventio bledet i 2006 designet en bred og fargerikkolleksjon plaststoler. Salget av Conventioer stabilt, mens Wing kommer i tillegg.Økningen i inntjening er markant, ogdekningsgraden har økt med 12 %Challenge – limited appealHÅG’s existing selection of chairs for meetingrooms was too limited and nor was itattracting new groups of targeted customers.The market for office environments ischaracterised by many competitive players.Result – more of everythingBased on the HÅG Conventio model, anextensive collection of colourful plasticchairs was designed in 2006. Sales ofConventio are stable while Wing sales areon the up. This has generated a significantincrease in revenue, and the marginalincome ratio has increased by 12 %.Litago youghurt salg i volum //Litago yogurt sales in volume200520062007 200863% vekst fra 2007 //63% growth from 2007Utfordring – støy og sukkerI 2006 var det volumnedgang for barneyoghurt15 %. Konkurransen var stor, ogmange foreldre hadde mangelfull kunnskapom innholdet og trodde sukkerinnholdetvar mye høyere enn det som var reelt.Resultat – kalven lederLitago ble i ny design en tydeligere figur,og innholdet i produktet sterkere profilertså det sunne budskapet nådde bedrefrem. I volum har salget av Litago Yoghurtnesten fordoblet seg siden relanseringeni 2007.Challenge – rumours and sugar2006 saw a 15 % fall in volumes of children’syoghurts. The competition was strong andmany parents did not have sufficientknowledge about what children’s yogurtscontained, believing the sugar content wasmuch higher than was actually the case.Result – the calf leads the wayLitago’s new design brought more clarity,and the contents were more stronglyprofiled to better convey the healthy eatingmessage. Litago Yoghurt volumes havealmost doubled since the re-launch in 2007design effekt 2010 51


Økning i % fra 2008-2009 //Increase in % from 2008-2009Volum // VolumeSalgsverdi /Sales value10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120100 % økt markedsandel i verdi //100 % increased market share in valuediplom-iswww.diplom-is.noUtfordring – forbruker krevde fornyelseEtter ti år sto ikke innpakningen på Dreami stil med innholdet lenger. Andre aktørerlanserte lignende produkter, og det varhard kamp om plass i frysediskene.Resultat – fristelser lønte segProsessen mot ny design startet med åkartlegge hele segmentet og konseptet.Ny design ble lansert 1. mai 2008, medtydelig fokus på fristelse. I løpet av førstesalgsår steg volumet med 39 % og salgsverdienmed 125 %.design house lund & partnere aswww.designhouse.noChallenge – consumers demanded innovationAfter a decade the Dream packaging nolonger matched the contents. Other supplierswere launching similar products making it atough battle for space in freezer cabinets.Result – the temptation was worth itThe process for developing a new designbegan by outlining the whole segment andconcept. A new design was launched on 1May 2008, with a clear focus on temptation.During the first year of sales, the volumerose by 39 % and the sales value by 125 %.nominert til // nominateddesign effec grand prixOmsetningsutvikling i mill. NOK //Increase in turnover2005: 125 0002008: 470 000100 % distribusjon siden starten //100 % distribution from the outsetnorsk matrapswww.odelia.noUtfordring – tenke nytt i nye tiderNorsk Matraps BA ble etablert i 2003 ogstartet utviklingen av matraps for rapsoljeproduksjon.Kvalitative undersøkelserviste at interessen for matoljer var storblant forbrukerne, men kunnskapen ogkjennskapen lav.Resultat – en norsk landbrukssuksessProdukt- og designutviklingen skjeddeintegrert, med verdiene frisk og modernesom føringer. Norsk rapsolje er nå i ferdmed å ta igjen omsetningen av olivenolje,og Odelia leder overlegent i sitt segment.panorama design aswww.panoramadesign.noChallenge – new ideas for new timesNorsk Matraps BA was set up in 2003 andlaunched the development of edible rapeseedfor rapeseed oil production. Qualitative surveysindicated great interest among consumersin edible oils, but their level of knowledgeabout and familiarity with them was low.Result – a Norwegian farming successProduct and design development werecarried out as an integrated process, withthe values of fresh and modern as a basis.Norwegian rapeseed oil is in the process ofcatching up with the turnover achieved byolive oil, with Odelia being far and away theleading brand in its segment.60 % omsetningsvekst //60 % sales growthFra 0 til 5 % markedsandel //From 0 to 5 % market sharegresvig aswww.gresvig.nomissionwww.mission.nopierre robert groupwww.pierrerobert.nopierre robert groupwww.pierrerobert.noOmsetning fra 2006-2008 //Turnover from 2006-200860 % vekst //60 % growthUtfordring – tilfeldig og sovendeNorheim var en fantastisk merkevare somikke hadde fulgt med i timen. En helhetligmerkevareplattform manglet, og Norheimsom merke var i ferd med å tømmes forverdi.Resultat – design betyr altTidsriktig pakningsdesign ble utvikletmed basis i de nostalgiske verdiene somlå der. Fra 2006-2008 utviklet Norheimi ny design seg til å bli Gresvigs størsteegenproduserte merke, og omsetningenøkte med 60 %.Challenge – random and going throughthe motionsNorheim was a fantastic brand which hadfailed to keep its eye on the ball. A uniformbrand platform was missing and Norheim,as a brand, was in the process of seeing itsvalue depleted.Result – design means everythingA modern packaging design was developedbased on the nostalgic values from that time.Between 2006 and 2008, Norheim evolved asa new design to become Gresvig’s biggestown brand, and sales turnover grew by 60 %.Forbrukerkroner // TurnoverUtfordring – skape et markedVaremerket Pierre Robert var kjent forkosmetikk, men skulle flyttes over tilundertøy. Oppbyggingen av den nye merkevarenstartet med utgangspunkt i La Mote,men endte opp med nytt innhold og ny profil.Resultat – brutte barriererKomfort og kvalitet preget designen avundertøylinjen, innpakningen og markedskommunikasjonen.Siden lanseringen avPierre Robert i 2006 har merket flyttetstore andeler av undertøysalget frafaghandel til dagligvare.Challenge – create a marketThe Pierre Robert brand was known incosmetics but planned to move into underwear.Building the new brand had La Moteas its starting point, but ended up creatingnew content and a new profile.Result – barriers broken downThe design of the underwear line, packagingand marketing collateral was based oncomfort and quality. Since the Pierre Robertbrand was launched in 2006, it has shiftedlarge shares of underwear sales from thespecialist sector to the grocery sector.2006: 36 mill. 2008: 180 mill.Flere seere enn Disney Channel //More viewers than Disney Channelnrkwww.nrk.noscandinavian design groupwww.sdg.noForetreukket på rekordtid // Preferredprovider in record timesilver pensjonsforsikring aswww.fripolisen.nobrandlab aswww.brandlab.no25 %20 %15 %10 %05 %Seeroppsluttning 2008 //Ratings 2008NRK superDisney channelUtfordring – fragmentert og truetI 2006 var NRKs tilbud for barn fordelt påflere kanaler, med de enkelte programmenesom merkevarer. Det var en storutfordring å samkjøre tilbudet i den nyedigitale virkeligheten, og andre sterkeaktører var etablert.Resultat – et unikt universDesign av en paraplyprofil ble avgjørendei tillegg til tydelige symboler for alleprogrammer. Konkurrentene er nåforbigått, og designelementene har vistseg praktiske, fleksible og slitesterke.Challenge – fragmented and under threatIn 2006 NRK’s children’s programmes werebeing broadcast on several channels, witheach channel representing its own brand.It was a major challenge harmonising theoffering in the new digital age, and otherstrong players were becoming established.Result – a unique universeThe design of an umbrella profile becameimperative in addition to clearer symbols forall programmes. Rival broadcasters have beenovertaken, while the design elements haveproved to be practical, flexible and robust.Uhjulpen kjennskap til merkevaren i % //Unprompted brand recognition in %= Gjensidige= Nordea= Silver (70%)= Storebrand= Spb 1= Annen= VitalUtfordring – lav interesse og monopolsituasjonI Norge var det i 2005 ca. 80 000 avtalerom fripoliser, som to aktører forvaltet90 % av. Silver ble etablert for å bidra tilkonkurranse i markedet.Resultat – høyest uhjulpen kjennskapSilvers grafiske identitet brukte kjentetrekk fra bank- og forsikringsbransjen,med moderne og innovative verdier itillegg. Målsettingen om forvaltningskapitalpå 1 milliard etter 3 år ble nåddetter ett år.Challenge – low level of interest andmonopoly situationIn Norway in 2005 there were approximately80,000 paid-up insurance policy contracts,90 % of which were administered by twocompanies. Silver was established to bringsome competition to the market.Result – highest unprompted recognitionSilver’s visual identity used known featuresfrom the banking and insurance sector inaddition to modern and innovative values.The management capital target was set atNOK 1 billion after 3 years; it was achievedafter one year.jandedesign effekt 2010 53


catrine laksfossprosjektdirektørposten norgeThe development of the new load-bearingsystem has brought with it positive effects interms of sickness absence, personal injuries,environmental emissions and Norway Post’sresults every dayCathrine Laksfoss, Project Director, Norway Post


Rangering //Position 2010Designbyrå/Designer //ConsultancyPoengsum //PointsDesign Effektligatabell2009-2010League Table1 Strømme Throndsen 502Mission 403Tangram 354Uniform 2556Brand House 20New Store Europe 20Peter Opsvik 20Grow 15Panorama 15Design Effekt måler kun resultatet av designinvesteringerog juryeres av et panel som utelukkende består avnæringslivsfolk. Designere/designbyråer som mottar enDesign Effekt utmerkelse får derfor et håndfast og objektivtbevis på at de skaper konkrete verdier for sine oppdragsgivere.En oversikt over disse prestasjonene vil bli summertfortløpende og samlet i Design Effekt ligatabell , som dennegangen viser resultatet etter to år.Design Effect measures only the result of investments indesign and is judged by a panel exclusively comprised of businesspeople. Designers/ design agencies who receive the Design Effectaward are thus getting robust and objective proof that they createactual value for their customers. A summary of these achievementswill be continuously collated and presented in the Design EffectLeague Table, which now displays the results after two years.7Brand Lab 10Design House 10Dinamo Design 10Inventas 10Logica Norge 10Pierre Robert (in house) 10RISS 10SAP Design 10SDG 10Øyseth og Angelfoss 10Design EffektNominert til Grand PrixGrand Prix10 poeng+5 poeng+10 poeng


OM NORSKDESIGNRÅDabout the norwegian design councilDesign Effekt 10 //Design Effect 10Utgitt av Norsk Designråd //Published by Norwegian Design CouncilDesign: MissionTekstforfatter Turid Svensøy //Writer Turid SvensøyOversetter Lionbridge //Translator LionbridgeRedaktør Marte Grevsgard //Editor Marte GrevsgardNORSK DESIGNRÅDS FORMÅLNorsk Designråd skal fremme bruk av design som etstrategisk innovasjonsverktøy for å oppnå størrekonkurranseevne og lønnsomhet i norsk næringsliv.STRATEGISK POSISJONSom en konsekvens skal Norsk Designråd:Ta en tydelig posisjon som spesialist på DesigndrevetInnovasjon på innovasjonsarenaen, så vel i privat somoffentlig sektor bl.a. gjennom å:• være Norges strategiske senter for design i virkemiddelapparatetsstruktur både med henblikk på kunnskap,rådgivning og kompetansespredning.• styrke innsatsen på Designdrevet Innovasjon og FOUi næringspolitikken gjennom å bli myndighetenesrådgiver på dette området.• fremskaffe ny viten om Designdrevet Innovasjon gjennomaktiv FOU, initiering av nye programmer, etablering avkunnskapsbank og internasjonalt kontaktnett.• Synliggjøre gode eksempler på og formidle kunnskapom Designdrevet InnovasjonMission statementOur mission is to promote the use of design as a strategic tool forinnovation for Norwegian trade and industry.Strategic positioNIn order to fulfil its mission, the Norwegian Design Council shall:Build a distinct position on the innovation arena as a nationalspecialist on Design-driven Innovation, both for the private as wellas the public sector, through:• Filling the role as a national strategic body for designwithin the the Government`s administrative apparatus.Thus serving as a state-of-the-art knowledge-center,offering consulting services and other knowledgetransferactivities• Strengthen the position of Design-driven Innovation andR&D as part of the Government`s industrial policymakingby serving as an advisory body for the Government.• Creating new know-how regarding the Design-drivenInnovationprocesses through initiating R&D activities andnew programmes, creating knowledge-databases as wellas establishing international networks• Show good examples and communicate knowledge onDesign-driven Innovationwww.norskdesign.noProduksjon av Fladby grafisk rådgivningog produksjon AS //Production Managment by Fladby GrafiskRådgivning og produksjon ASFotokreditering // Photo credits:Hans Fredrik Asbjørnsen s. 5Mats Holst s. 6Mats Holst s. 10–11Isidor s. 21Søren Nielsen s. 23Lisa Westgaard s. 29Bjørn Sørheim s.31Mission s. 33Inkognito s. 35Nils Midtbøen s. 37Per Gunnarsson s.39Strømme Throndsen Design s. 43Damian Heinisch s. 48Pål Laukli s.50Per Gunnarsson s. 50Øxseth & Angelfoss AS s. 51Tore Håvard Røyneland s.53Kolonihaven fotografbyrå s. 53Publisert 20. oktober 2010 //Published 20. october 2010


doga, HAUSMANNS GATE 16, NO-0182 OSLOwww.norskdesign.no

More magazines by this user
Similar magazines