Studieplan 2011-2013 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no
  • No tags were found...

Studieplan 2011-2013 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Studieplan | Master i arkitekturvernVår 2011 Modul 1- 3 18 sp (studiepoeng)Høst 2011 Modul 4- 5 12 spVår 2012 Modul 6- 7 18 spHøst 2012 Modul 8- 9 12 spVår og høst 2013 Masteroppgave30 spVår 2011Felles modulerArkitekturvern Arkitekturvern/Urbanisme UrbanismeModul 1/ intro (6 sp)Modul 1/intro (6 sp)Modul 2 (6 sp)By- og ByplanhistorieModul 3 (6 sp)Utvikling og bevaring -Konflikter og resultat: caseBerlinHøst 2011Arkitekturvern Arkitekturvern/Urbanisme UrbanismeModul 4 (6 sp)Norsk arkitekturhistorie– arkiv og metodeModul 5 (6sp)Transformasjon: drivkrefter ogvirkemidlerModul 4 (6 sp)Strategier for byens formVår 2012Arkitekturvern Arkitekturvern/Urbanisme UrbanismeModul 6 (12 sp)BebyggelsesdokumentasjonModul 6 (12 sp)StudioModul 7Seminar II - (hver for seg)Bygningsarv i enhistorisk og ideologiskkontekstModul 7 (6 sp)Styringsparadigmer, sektorerog politikkområderModul 7Seminar II (hver for seg)Byråkratiets utvikling,forvaltning og postNPMHøst 2012Arkitekturvern Arkitekturvern/Urbanisme UrbanismeModul 8Seminar II (hver for seg)Modul 8 (6 sp)Seminar I (felles)Monument og minnekulturer Modul 8Seminar II (hver for seg)Kunst i det offentlige romModul 9 (6 sp)Forberedelse tilmasteroppgavenModul 9 (6 sp)Forberedelse tilmasteroppgaven2


Studieplan | Master i arkitekturvernMODULERVår 2011Modul 1Bevaringsteorier og anvendelseAnsvarlig:Thordis ArrheniusStudiepoeng: 6Læringsutbytte: Studentene skal ha kunnskap om ulike standpunkter og strategiersom har preget restaureringsdiskursen gjennom historien og fram til idag.Modulen introduserer dagens teorier, strategier og begrep for bevaring som for eksempelkonservering, restaurering, rekonstruksjon, rehabilitering, in-fill, transformasjon, gjenbrukm.m. Modulen tar også for seg sentrale begrep innen feltet; bevaring av våre bygdeomgivelser i forhold til historie, tid, autentisitet, original, kopi og patina. De ulike teorier oghistoriske oppfatninger som har preget restaureringshistorien vil bli undersøkt og diskutertved hjelp av analyser av aktuelle og velkjente norske så vel som internasjonalerestaureringer.Seminar I:Seminar II:Seminar III:Forelesninger og seminarStudietur (Skandinavia)Presentasjon og gjenomgang av et selvvalgt studieobjekt (2 dager)Bedømmelsesgrunnlag: Deltagelse og presentasjon av studieobjektetModul 2Fellesmodul for Master i arkitekturvern & Master i urbanismeBy - og byplanhistorie - Aktuelle eksempler og teorier i forhold tiltransformasjonAnsvarlig:Dag TvildeStudiepoeng: 6Læringsutbytte: Studentene skal beherske ulike teorier innen by- og byformingsfeltet,kunne gjengi sentrale begreper og redegjøre for deres teoretiskefundament. De skal kunne forholde seg analytisk til ulike eksemplerpå byforming.Modulen gjennomgår og diskuterer aktuell problematikk omkring byens utvikling i forhold tilkulturarv og minne med særlig fokus på Oslo. Spørsmål om byutvikling og bevaring belyses iforhold til identitet, ”branding”, turisme og globalisering sett i lys av dens lokale historie ogtilhørighet. Det legges særlig vekt på å belyse ulike prosesser og gi innsikt i hvilke aktørersom driver utvikling og bevaringsspørsmål i Oslo.Seminar I: Aktuell problematikk omkring kulturarv og byutvikling (transformasjon,historiebruk, turisme, globalisering og bærekraftig utvikling (3 dager)Seminar II: Seminar Kollokvium: case OsloBedømmelsesgrunnlag: Hjemmeoppgave3


Studieplan | Master i arkitekturvernModul 3Fellesmodul for Master i arkitekturvern & Master i urbansimeUtvikling og bevaring - Konflikter og resultat: case BerlinAnsvarlig:Thordis ArrheniusStudiepoeng: 6Læringsutbytte: Studentene skal forstå og håndtere arkitekturarvens komplekse rolleri en byutvikling.Modulen tar for seg og diskuterer aktuelle problemstillinger omkring byens utvikling i forhold tilkulturarv og minne med særlig fokus på ett internasjonalt eksempel: Berlin. I form av ettfeltarbeid/studietur undersøker modulen ulike resultat av en byutvikling hvor historien ogminnet har spilt og fremdeles spiller en spesifikk og konfliktfylt rolle. Det vil bli lagt særligfokus på byens ”minne-institusjoner” som museer, monumenter og offentlige institusjoner ogderes rolle i forhold til endring av ulike minnekulturer.Seminar I & II: Ekskursjon: BerlinBedømmelsesgrunnlag: Deltagelse og presentasjon av ett studieobjekt.Høst 2011Modul 4Norsk arkitekturhistorie; arkiv og metodeAnsvarlig:Studiepoeng: 6Læringsutbytte:Elisabeth Seip i samarbeid med forskningsprosjektet NorskArkitekturhistorieKunnskap om norsk arkitekturhistorie, dokumentasjon, diskusjon ogforskningsmetoderDenne modulen gir en orientering i Norsk Arkitekturhistorie med tyngdepunkt på enkeltearkitekters verk og på utviklingen av arkitekturprofesjonen i Norge og Skandinavia. Hensiktenmed modulen er å øke kunnskapen om dokumentasjon på utvalgt norsk arkitektur som framtil nå ikke har vært nevneverdig omtalt i litteraturen. Ved å forfatte et kortfattet vitenskapeligessay som beskriver, dokumenterer og analyserer et valgt norsk byggverk som fram til nåikke er blitt vesentlig belyst eller beskrevet har modulen til hensikt å gi grunnleggende innsikt iforskningsmetodikk (kildekritikk, diskursanalyser, etc.) og forskningshåndverk(begrepsapparat, noteapparat, kildehenvisninger etc.)Selvstudium (pensumlitteratur)Seminar I: Arkiv, introduksjon og besøk på arkiver for arkitekturforskning,litteraturseminar (3 dager)Seminar II: Studietur Norge (5 dager?)Seminar III: Presentasjon og gjennomgang av vitenskaplig essay 3000-4000 ord (2dager)Bedømmelsesgrunnlag: Deltagelse, presentasjon og gjennomgang av vitenskapelig essay4


Studieplan | Master i arkitekturvernModul 5Fellesmodul for Master i arkitekturvern & Master i urbanismeTransformasjon: drivkrefter og virkemidlerAnsvarlig:Dag TvildeStudiepoeng: 6Læringsutbytte: Studentene skal lære seg å forstå sammenhenger mellom globaleutviklingstrekk, nasjonal politikk og hvordan dette slår ned i lokalepolicies og handlinger.Dagens byutvikling er i sterkere grad blitt en arena for ulike policies. På den ene siden skalbyen være et møtested for kreativitet for innovasjon. Samtidig står våre tradisjonelle likhetsogvelferdsmodeller under sterkt press. Endrede flyttemønstre og økt innvandring har ensterkere segregering. Integrasjon er derfor høyt på den politiske dagsorden.Klimaforandringer har brakt urban politikk inn i en global diskusjon. Over halvparten avjordens befolkning bor i byer, og mye av den globale oppvarmingens årsaker og virkninger erå finne i denne nye urbaniseringstendensen. Myndigheter og institusjoner på alle nivåerfremmer lovforslag og retningslinjer som skal gjøre byutvikling mer bærekraftig. Dennemodulen vil se på en del av disse drivkreftene, hvordan de påvirker byenes utvikling og hvilkevirkemidler en prøver å utvikle for å styre det.Seminar I:Seminar II:Utviklings- og innovasjonsparadigmetBærekraft og byutviklingBedømmelsesgrunnlag: Hjemmeoppgave og presentasjon av et case.Vår 2012Modul 6BygningsundersøkelseAnsvarlig:Kolbjørn NybøStudiepoeng: 12Læringsutbytte: Kunnskap og praktisk erfarenhet om norsk og skandinaviskbebyggelsesanalyse og bebyggelseshistorie.Modul 6 omhandler undersøkelse av en eller flere aktuelle, konkrete bygninger. Den tar forseg ulike metoder for undersøkelse som kan kaste lys over en bygnings historikk ogoppbygging. Bygningsarkeologi vil være et sentralt begrep. Modulen tar videre for seghåndverksteknikker og oppmålingsteknikker. Sentrale begreper som handlingsbårenkunnskap m.fl. vil bli drøftet og satt i perspektiv.Seminar I:Seminar II:Seminar III:Seminar IV:Seminar V:Seminar VI:Bygningsregistrering, metode, analysering og tolkning. Bygningsarkeologi,dateringsmetoder. Kildestudier, arkiv (3 dager)Oppmåling, metoder og verktøy (også bruk av data), m.m. (3 dager)Delgjennomgang med drøfting av hjemmeoppgaver (2 dager)Håndverksteknikker, handlingsbåren kunnskap, verktøyforståelse, materialerog materialforståelse, m.m. (3 dager)Tekniske bygningsundersøkelser, fargeundersøkelser, overflater, listverk,m.m., verdisetting og tolkning (3 dager)Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver (2 dager)Bedømmelsesgrunnlag: Analyseoppgave / oppmålingsoppgave / gjennomgåelse5


Studieplan | Master i arkitekturvernKurset kartlegger både vår tids monumentbegrep og studerer viktigheten av begrep somminne, identitet og plass både historisk og i dagens samfunn sett i relasjon til diskusjoneneom restaurering og byutvikling.Seminar I: Teorier omkring monumentet – fra Riegl til Gideon, fra Rowe till Rossi ogKoolhaasI det senkapitalistiske samfunnet er monumentet, som Rem Koolhaas påpeker, et automonumenttømt for all permanent mening og funksjon bortsett fra sin egen størrelse: Bigness.Den opprinnelige betydningen av begrepet monument kan spores tilbake til latinensmonumentum, et ord som i sin tur kommer fra monere, å gjenkalle. Denne opprinneligemeningen av ordet påberoper seg ”minne-funksjonen”, en funksjon av monument som ikkelenger finner sted i vår vestlige verden. I en tid hvor utviklingen av stadig mer sofistikertteknologi basert på digitale ”scripts” og animasjoner overtar monumentets fysiske funksjonsom minnebærer. Dette koblet til vestens økende bruk av kunst i samfunnet, fra renessansenog framover, har endret monumentets rolle som ”påminner” til et spørsmål om estetikk. Detteseminaret har til hensikt å gi innsikt i den komplekse rollen som monumentet spiller i dagenssamfunn både i relasjon til byutvikling og vern. Ved å forfatte ett vitenskapelig essay om et”monument-case” lest gjennom en teoretiker, har modulen til hensikt å gi en dypere innsikt iforskningsmetodikk (kildekritikk, diskursanalyser, etc.) og forskningshåndverk(begrepsapparat, noteapparat, kildehenvisninger etc.)Seminar IIArkitekturvern: Selvstudium i arkiver (3 dager)Bedømmelsesgrunnlag: Deltagelse, presentasjon og gjennomgang av vitenskapelig essay3000 -4000 ord (3 dager)Modul 9Arkiv og historieAnsvarlig:Studiepoeng: 6Læringsutbytte:Thordis Arrhenius, Mari Hvattum og Mari Lending i samarbeid medforskningsprojektet 19th Century Architectural Imaginations ogCollecting ArchitectureForståelse for og innsikt i den komplekse relasjonen mellomarkitekturhistorie, byggverket og bevaringsprosessene samtforskningsmetodikk og metode.Modulen problematiserer forholdet mellom historiske bygninger, det skrevne materialet somomhandler bygningene og det arkivmaterialet som måtte finnes. Hvordan blir et byggkanonisert nasjonalt eller internasjonalt? Hvordan konstrueres og bygges arkitekturhistorien?Gjennom detaljerte studier av et arkivmateriale relatert til byggverk som er klassifisert somkulturminne har modulen til hensikt å gi innsikt i de prosesser som leder til at visse bygningerutpekes som historisk viktige og bevaringsverdige. Ved å forfatte et lengre vitenskapeligessay trenes ferdigheten i å skrive og forholde seg til forskningshåndverket ogforskningsmetodikken. Modulen er en forberedelse til egen masteroppgave.Seminar I: Arkiv og kilder, bygningen som historisk dokument, selvstudium i arkiver (3dager)Seminar II:Presentation och genomgång av vetenskaplig essay 3000-4000 ord (3 dager)7

More magazines by this user
Similar magazines