Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

Innspill til strategi 2025 fra medisinsk avdeling Bærum Sykehus.Medisinsk avdeling på Bærum Sykehus vil i det følgende gi et samlet innspill tilstrategidokumentet som er ute på høring.Innledningsvis skal det utrykkes stor forundring over de føringer som allerede nå er gjort iforhold til plassering av enkeltfunksjoner. Dette er føringer som på ingen måte er forankret iorganisasjonen og som ikke er betinget av faglige eller resursmessige hensyn, men som i storgrad påvirker handlingsrommet for den videre strategi prosess.Mandatet for prosessen har definert et områdesykehus hvor alle funksjoner som bare skalutføres et sted i Vestre Viken skal plasseres. Det ble i forbindelse med initieringen avstrategiprosessen påstått at dette var føringer fra eier av Vestre Viken HF. En påstand somsenere har vist seg ikke å være korrekt.Hele strategi prosessen har dessverre båret preg av dette på en uheldig måte. Det har ikkevært fokus på å tilpasse virksomheten den virkelighet som defineres av pasientstrømme,behandlingsforløp, resurstilgang og eksisterende aktiver, det være seg fagmiljøer ellerfysiske rammer. Man har derimot definert en "ønsket" struktur og i stor utstrekning bruktkreftene i strategiprosessen på å tilpasse virkeligheten til denne visjon.Vi mener man nå må ha fokus på pasientstrømmer og rasjonell utnyttelse av de samlederessurser. Det er eksempelvis vanskelig å argumentere for høye ombygningskostnader i endel av organisasjonen når det står brukbare lokaler tomme andre steder i helseforetaket.De aktuelle innspill fra medisinsk avdeling vil fokusere på fordelingen av akutt funksjoner ogspesialiserte funksjoner i Vestre viken, og det er vårt håp at man vil legge til grunn ennhensyntaken til ovennevnte argumenter i den fremtidige beslutningsprosess.Det har til dato vært en klar tendens til at spesialiserte funksjoner har vært flyttet tilDrammen sykehus uten at det har vært forankret i de faglige miljøer i Vestre Viken. Dettegjelder spesielt de kirurgiske disipliner, men også i stor utstrekning innen medisin. Til dato erspesial funksjoner innen hematologi og nyresykdommer blitt definert som spesialfunksjonerinnen Vestre Viken som skal ivaretas fra Drammen. I tillegg er pediatri besluttet lagt tilDrammen og det er nå foreslått at også nevrologi skal sentraliseres der.Disse beslutninger har medført en lang rekke utgifter til ombygging av Drammen Sykehushvor ledelsen allerede for flere år siden har gitt uttrykk for at bygningsmassen var for liten ogutdatert. Det virker derfor ulogisk å planlegge betydelig aktivitetsøkning og utgiftskrevendeombygninger i Drammen.1


Personalet på Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus gikk inn i Vestre Viken med en intensjonom, at Vestre Viken skulle planlegge et nytt sykehus sentralt plassert i forhold tilbefolkningsutviklingen i området. Det var logisk at Drammen sykehus først skulle flytte tilnye lokaler og at man deretter skulle utvide og innlemme Bærum Sykehus etter hvert somdet var økonomi til det og Bærums bygningsmasse ble utdatert. Man ville da på enøkonomisk forsvarlig måte få utviklet et samlet og robust fagmiljø som kunne løfte deoppgaver som Vestre Viken er satt til å håndtere.Dessverre har ledelsen i Vestre Viken til nå valgt en konfronterende linje i forhold til deøvrige samarbeidende sykehus i organisasjonen, men vi tror og håper at det ennå er mulig åsnu dette til en samlende politikk hvor pasientbehandling og kostnadseffektivitet står ihøysetet.Det skal i det følgende kort redegjøres for innspillende i forhold til akutt- og spesialisertefunksjoner i forhold til strategi 2025.Medisinsk avdeling på Bærum Sykehus har i en årrekke vært en høyt spesialisert avdelingmed fokus på utdanning og forskning. På grunn av den nære lokalisasjon til Rikshospitalethar vi hatt et samarbeid i forhold til håndtering av de hematologiske og nefrologiskepasienter. Vi har nå i forbindelse med OUS prosessen tatt tilbake lokalfunksjonen for dissepasienter. Områdefunksjonen i VV har blitt tillagt Drammen som hadde disse funksjoner frafør.Avdelingen er gruppe 1 avdeling for utdanning av spesialister til indre medisin og har statussom utdanningsinstitusjon for grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer,infeksjonssykdommer, endokrinologi og gastroenterologi. Innen sistnevnte grenspesialitetforventes at vi i løpet av våren 2012 blir godkjent till å ferdigutdanne gastroenterologer.Dette er allerede tilfellet for utdanning av spesialister i geriatri (GSR).Denne kompetanse er unik i Vestre Viken og vi mener at man bør satse på å videreføredette.Det er generell enighet om at langt de fleste funksjoner innen indremedisin bør fortsette påsamtlige sykehus i organisasjonen. For de enkelte grenspesialiteter anbefaler vi følgende;Gastroenterologi:1. Spesialfunksjoner i gastromedisinjfordøyelsessykdommer1.1. GenereltForslagene til funksjonsfordeling har ikke tatt hensyn til verken den demografiskeutviklingen, størrelsen på opptaksområdet, forventet faglig utvikling eller eksisterende2


fagmiljøer ved de gastromedisinske seksjonene i Vestre Viken. I følgende avsnitt vil dettepresiseres.1.2. Spesialfunksjoner1.2.1. ERCPDet er forslått at ERCP skal bli en områdesfunksjon lagt tilområdesykehuset, men at leger frade andre sykehusene også skal utføre prosedyrene. ERCP har i løpet av de siste 10 åreneutviklet seg fra å være en kombinert diagnostisk og terapeutisk prosedyre til å bli en renterapeutisk prosedyre. Man estimerer pr i dag at det vil være behov av ca 100us/100.000innbyggere pr år. Det vil si at man i Vestre Viken særskilt med tanke på rasktaldrende befolkning må regne med at det i 2025 vil bli utført ca 500 prosedyrer pr år hvorav200 i Bærum sykehus opptaksområde.Hvis prosedyrene kun skal utføres på ett sykehus må altså minst 200 pasienter/år flyttesmellom sykehusene. Dette vil bli en betydelig mer belastning for alvorlig syke pasienter ogrisikerer å forsinke behandlingen og medføre store transportkostnader. Hvis leger skalforflyttes mellom sykehusene tar rei sen tir ca 1,5 t . Hvis man utfører 2 us ved hvert tilfelle vildet innebære 150 reisetimer (4 uker) i året som vil gå på bekostning av annenpasientbehandling.200 undersøkelser i året er et betydelig større volum enn de fleste sykehus i Norge har ogkan ikke anføres som et argument for at prosedyren kun skal utføres på ett sykehus.Prosedyrene bør derfor deles relativt likt mellom de to store sykehusene.1.2.2. Vaktordning ved magetarmblødningerDet er foreslått at det bør opprettes en endoskopivaktordning for alvorlige gastrointestinaleblødninger der gastroenterologer og gastrokirurger deltar og at ordningen legges tilområdessykehuset.Det vil være svært viktig å etablere en slik vaktordning. Imidlertid bortser man fra at detfinns andre livstruende og alvorlige tilstander som bør behandles avga stroenterolog/spesialist i fordøyelsessykdommer. Akutt leversvikt, kronisk leversvikt medblødende varicer (dødelighet ca 30%) og alvorlig inflammatorisk tarmsykdom er alle sliketilstander. Det økende alkoholkonsumet gjør at forekomsten av livstruende kronisk og akuttleversvikt er raskt økende. Alvorlig inflammatorisk tarmsykdom som oftest rammerpasienter i 20-50 års alder er også potensielt dødelig hvis den ikke håndteres rett.Det er også viktig å ta med i vurderingen at gastroenterologiske kirurger i løpet av de siste10-20 årene stadig har utført mindre andel av de fleksible endoskopiene og at den trendenstadig forsterkes. Dette er sterke grunner for at vaktordningen kun bør innebefattega stroenterologer/spesialister i fordøyelsessykdommer.Ved Øvre gastrointestinale blødninger inklusive variceblødninger vil endoskopiskintervensjon være tilstrekkelig i 98 % av tilfellene. Ny endoskopiteknikker vil bli innført dekommende år og sannsynligvis redusere behovet for annen intervensjon ytterligere. 75 % avpasientene med ikke-variceblødninger er eldre pasienter med indremedisinsk komorbiditet.Evt flytting av disse pasientene kan være risikofylt og er definitivt en stor belastning for dem.Derfor bør vakthavende gastroenterolog komme til sykehuset der pasienten er innlagt.Vaktordningen bør være et samarbeid mellom de ga stromedisinske seksjonene på Bærumog Drammen.399


300 innleggelsesdøgn, hvilket vil være ennå en belastning for et areal presset DrammenSykehus.Fagmiljøet innen kardiologi på Bærum Sykehus har meldt inn følgende i forhold til dette:• Bærum har det største lokalsykehus opplandet dvs færre pasienter må flyttes over tilICD/CRT senter for behandling• Bærum har en velfungerende hjertesvikt poliklinikk med godt innarbeidede rutinerfor oppfølging av svikt pasienter.• Bærum har utdatert rtg gjenomlysningsutstyr som uansett må oppgraderes, også forå ivareta pacemaker implantasjoner. Drammen har et velfungerende rtg system forordinære pacemaker implantasjoner, men tilfredsstiller ikke kravene anbefalt fra"Arbeidsgruppen for ICD".• Bærum sykehus har ledige arealer og sengerom med kapasitet til å ivareta flerepasienter ved behov. Et fremtidig implantasjonsvolum på 100 -150 avanserte devicerpr år med forventet liggetid i avdelingen på 2-4 dager så vil det innebære behov forca 300 "nye" liggedøgn.• Bærum har 2 implantører begge med doktorgrad og IBHRE sertifisering.• Bærum har aktivt forskningsmiljø med studiesykepleiere som kan bidra til å danne etforskningsmiljø rundt fremtidig CRT virksomhet.• Bærum har på andre felter mistet fagkompetanse til Drammen - det er viktig åbalansere dette slik at ikke fagmiljøene på Bærum utarmes helt med negative følgerfor rekruttering av kompetent personell og faglig standard.Infeksjonsmedisin:Det anføres i strategi dokumentet 2025: "Tuberkulosekontroll og komplisert behandling avtuberkulose og HIVer spesialoppgaver som i dag er etablert ved Drammen sykehus, oganbefales videreført der".Bærum sykehus er det sykehuset i Vestre Viken som har nye og godkjente luftsmitteisolat,nettopp for å kunne håndtere bl.a. pasienter med smitteførende tuber,kulose. Pasienteroverføres både fra Ringerike og fra Drammen, fordi det på disse sykehusene ikke ergodkjente isolat. I tillegg har Bærum det største infeksjonsmedisinske miljø med 3 overlegermed spesialitet i infeksjonsmedisin og utdanningskandidater innen grenspesialiteten. Det eren omfattende poliklinisk aktivitet på Bærum, som bl.a. innebærer oppfølging av kroniskeinfeksjoner, som HIV, tuberkulose og virushepatitter. Dette har vi således god kompetansepå og fysiske rammer til å håndtere. Plassering av dette i Drammen vil medføre unødigeutgifter for Vestre Viken.Endokrinologi:Bærum Sykehus har en flerårig tradisjon for endokrinologi.5/ 01


Seksjonen er velfungerende med et høyt pasient antall innen endokrinologi og diabetes.I tillegg har seksjonen ansvar for Medisinsk Dagpost, som ivaretar en viktig servicefunksjonfor befolkningen som f.eks. å iverksette og koordinere rask sykdomsutredning av f.eks.cancerpasienter i tillegg til dagbehandling av diverse sykdomskategorier.Antall pasientkontakter er ca 4200 på poliklinikken + ca 1500 på Medisinsk Dagpost.Det er pr d.d. 2 faste overleger i endokrinologi , 1 endokrinologis overlege fra annen seksjonpå medisinsk avdeling, 1 fast assistentlege samt 1 ekstern endokrinolog i 20 % stilling somdeltar i pasientkontakter og det faglige miljøet. Videre er det tilknyttet kliniskernæringsfysiolog.Det faglige miljøet står således meget sterkt, hvilket utover et stort antall pasientkontakterogså avspeiler seg i et solid undervisningsprogram. SekSjonen er på dette grunnlagetgodkjent av legeforeningen for 2 utdannelsesstillinger.Endokrinologien er et teoretisk fag, og endokrinologer og utdanningskandidater hardermed behov for stadig faglig oppdatering. I Oslo regionen har det derfor været en megetlang tradisjon for ukentlige endokrinologimøter, der endokrinologer fra hele Osloregionendeltar. Den geografiske nærhet til Oslo medfører at det endokrinologiske miljø i Bærumukentlig tar aktivt del i disse møtene.Diabetespopulasjonen er på et generelt grunnlag så stor, at et hvert lokalsykehus må hatilbud om diabetesomsorg og større sådanne må ha diabetespoliklinikk medspesialkompetanse. Dette avspeiles også i dagens tilbud i VVHF.Diabetesomsorgen er kompleks, og i opptaksområdet for Bærum Sykehus foregår dette i etsamspill mellom første og annen linjetjenesten - etter individuell vurdering. Helt ioverensstemmelse med nasjonale retningslinjer - og kan og bør derfor ikke forsøkes endret.I et moderne helsevesen drives endokrinologisk poliklinikk og diabetespoliklinikk optimalt avspesialsykepleiere i diabetes og ansvarlig lege - således også på Bærum Sykehus.Diabetessykepleiere kan ikke jobbe uten ansvarlig spesialist til stede, og oppdeling avendokrinologi og diabetes på Bærum Sykehus bliver dermed ikke aktuell.I det man videre viser til nasjonale retningslinjer, må en indremedisinsk avdeling med ansvarfor et opptaksområde på 170.000 personer ha et lokalt endokrinologisk tilbud.610(2


Endelig har Endokrinologisk seksjon på Bærum Sykehus med anførte omfattende aktivitet ogmed godkjenning for utdanning av 2 utdannings kandidater et stort potensial for utdanningav spesialister i endokrinologi. Disse forhold alene burde utgjøre innlysende grunner for åbevare seksjonen der den er.Sammenfattende ses det som lite hensiktsmessig å flytte på en endokrinologisk seksjon, detvære seg fra Drammen eller fra Bærum. Diabetespopulasjonen er generell for stor til åflyttes, og endokrinologer kan ikke fjernes fra diabetespoliklinikken.Et forsøk på overføring av diabetespopulasjonen til kommunal tjeneste er å betrakte som entur tilbake til fortiden - helt motsatt nasjonale og internasjonale føringer - og dermed enbeslutning som VVHF sannsynligvis vil møte sterke reaksjoner på.Lungemedisin:Ad. Vedlegg 3,-Rapport fra arbeidsgruppe 3-spesialiserte funksjoner:Under 3.13.Lungemedisin: Endoskopisk bronkial ultralyd (EBUS) er etter hvert blitt et nødvendigdiagnostisk redskap i utredning av lungesykdommer, ikke bare for avklaring av muligoperabilitet av nyoppdaget lungekreft, men også for å kunne diagnostisere utenforbronkiene beliggende oppfylninger. I likhet med Drammen sykehus så har medisinskavdeling Bærum sykehus B-gren stilling i lungemedisin. I og med dette er en prosedyre somforventes behersket av fremtidens lungespesialister, er det like naturlig at EBUS må kunnebli utført ved Bærum som ved Drammen. Dette er bare en videre utvikling av bronkoskopisom de første årene var forbeholdt utført ved" Regionjområdesykehus" men som raskt bledesentralisert og nå utføres ved de fleste sykehus i landet. Det samme vil skje med EBUS ogVestre Viken må følge med i utviklingen med tanke på fremtidig rekruttering avlungespesialister !Nevrologi:Strategidokumentet skriver i forhold dette:Nevrologifaget kan deles i ta hovedområder: Slagbehandling (vaskulær nevrolagi) ag øvrignevrologi. Slagbehandling inngår i akuttfunksjoner, jfr. tidligere omtale under dette. Generellnevrologi omfatter øvrige lidelser innen sentralnervesystemet. Nevrofysiologisk laboratoriuminngår i tjenestene. Nevrologi har særlig gjensidig faglig avhengighet mot barneavdeling,habilitering, karkirurgi, geriatri, alderspsykiatri og indremedisin. Nevrologien er storforbruker7/03


av radiologiske tjenester, både innen MR og CT. Nevralogisk avdeling ligger i dag iDrammen.Arbeidsgruppen har vurdert to alternativer og onbefoler olternotiv 1:Alternativ l: Lokalisering til Drammen sykehus:Sikrer samhondling med borneavdeling, karkirurgi og radiologisk avdeling(nevroradiologi), tverrfaglig vurdering ov større hodeskader (traumefunksjon).Viderefører et veletablert, godt fungerende miljø som også omfatter behandlingen avhjerneslag. Bærum sykehus må imidlertid videreutvikle nevrologisk tjeneste på dagtid foraktuelle pasientgrupper.Alternativ 2: Lokalisering til Bærum sykehus:Styrker tverrfoglig miljø ved Bærum inn mot særlig geriatri og slag behandling. Krever nyMR og oppbygging av kompetanse innen nevroradiologi ved sykehuset. En eventuellflytting vil kun omfatte den generelle nevrologien, slagbehondlingsenheten måvidereføres i Drammen. Drammen sykehus må beholde nevrologisk tjeneste på dagtid foraktuelle pasientgrupper.Arbeidsgruppen inne spesialiserte funksjoner åpner således for to alternativer, men peker påalternativ 1 med plassering i Drammen. Dette er etter vår mening en uheldig konklusjon.Nevrologi er en omfattende spesialitet med stort behov for sengekapasitet som i liten grader avhengig av andre kliniske funksjoner i Vestre Viken . Det er ledig sengeareal på BærumSykehus for en nevrologisk avdeling og en flytting av denne spesialitet vil kunne frigjøre arealpå Drammen til andre funksjoner. En plassering av denne spesialitet på Bærum vil i tilleggvære hensiktsmessig i forhold til den naturlige pasientstrøm. Pasienter på nevrologiskavdeling vil ofte være aktuelle for nevrokirurgisk intervensjon, og da er tidsfaktoren vanligvisuhyre viktig. Den nære beliggenhet til Rikshospitalet vil derfor være viktig for disse pasienter.Det vil utvilsomt skape problemer hvis pasienter fra Bærum eller Ringerike overføres til ennevrologisk avdeling på Drammen for deretter å skulle fraktes akutt til Rikshospitalet.Det er selvsagt behov for at Drammen fortsatt har et nevrologisk tilbud i forhold til å servebarneavdelingen og medisinsk avdeling på dagtid, men det bør være mulig å løse. Et annetargumentert i mot å plassere nevrologien i Bærum har vært at det da skal investeres i en nyMR, hvilket nok bør gjøres uansett og under alle omstendigheter ikke økonomisk kan måleseg med utgiftene til en ny sengepost. Her må det tenkes på den mest hensiktsmessigepasientflyt for fremtiden.8/otf


Reumatologi:Bærum Sykehus har ikke tidligere hatt egen reumatologisk kompetanse men har hatt et godtsamarbeid med MHH og gjensidig interesse i at kompetente LIS leger fra MHH har fåttsideutdannelsen i indremedisin på BS.MHH har i eget innspill foreslått en flytting av reumatologi til MHH/Bærum Sykehus såledesat BS håndterer de pasienter som er inneliggende og at den polikliniske aktivitetenhovedsakelig foregår på MHH . Dette vil spesiell være aktuelt om nevrologien flyttes samtidigog støttes fullt ut fra medisinsk avdeling her.Innspillene i dette dokument er redigert og har fokus på akutt- og spesialiserte funksjoner iforhold til strategi 2025. For fullstendig oversikt over innspillene fra de enkelte seksjoner ognærmere redegjørelse vedrørende innspill til samhandling og lokalbaserte tjenester henvises tilvedlegg.Dokumentet er behandlet i ledergruppen på medisinsk avdeling som samlet står bakBærum den 5. desember 2011Niels Kristian ThyboAvdelingssjef, dr. med.Medisinsk avdelingBærum SykehusVestre Viken HF.Vedleggllnnspil fra gastromedisinsk seksjon2 Innspill fra hjertemedisinsk seksjon .3 Innspill fra endokrinologisk seksjon4 Innspill fra lungemedisinsk seksjon5 Innspill fra infeksjonsmedisinsk seksjon.6 Innspill fra nyremedisinsk seksjon7 Innspill fra medisinsk poliklinikk.9/05


!O(J


Uttalelse til strategiplan Vestre Viken 2025l. StatusanalyseI statusanalysen er det gitt en detaljert oversikt av den forventede demografiske utviklingen iVestre Viken frem til 2025. Det fremkommer at den største tallmessige økning avbefolkningen vil komme i Bærum og at den største økningen i behov av sykehusinnleggelser(25%) vil komme på Bærum sykehus. Anslagvis vil BS primære opptaksområde bli ca200.000 i løpet av de nærmeste årene. Dvs et av landets største.2. Spesialfunksjoner i gastromedisin/fordøyelsessykdommer2.1. GenereltForslagene til funksjonsfordeling har ikke tatt hensyn til verken den demografiskeutviklingen, størrelsen på opptaksområdet, forventet faglig utvikling eller eksisterendefagmiljøer ved de gastromedisinskeseksjonene i Vestre Viken. I følgende avsnitt vil dettepresIseres.2.2. Spesialfunksjoner2.2.1. ERCPDet er forslått at ERCP skal bli en områdesfunksjon lagt tilområdesykehuset, men at leger frade andre sykehusene også skal utføre prosedyrene. ERCP har i løpet av de siste 10 åreneutviklet seg fra å være en kombinert diagnostisk og terapeutisk prosedyre til å bli en renterapeutisk prosedyre. Man estimerer pr i dag at det vil være behov av ca 100usllOO.OOOinnbyggere pr år. Det vil si at man i Vestre Viken særskilt med tanke på rasktaldrende befolkning må regne med at det i 2025 vil bli utført ca 500 prosedyrer pr år hvorav200 i Bærum sykehus opptaksområde.Hvis prosedyrene kun skal utføres på ett sykehus må altså minst 200 pasienter/år flyttesmellom sykehusene. Dette vil bli en betydelig mer belastning for alvorlig syke pasienter ogrisikerer å forsinke behandlingen og medføre store transportkostnader. Hvis leger skalforflyttes mellom sykehusene tar reisen tir ca 1,5 t. Hvis man utfører 2 us ved hvert tilfelle vildet innebære 150 reisetimer (4 uker) i året som vil gå på bekostning av annenpasientbehandling.200 undersøkelser i året er et betydelig større volum enn de fleste sykehus i Norge har og kanikke anføres som et argument for at prosedyren kun skal utføres på ett sykehus. Prosedyrenebør derfor deles relativt likt mellom de to store sykehusene.2.2.2. Vaktordning ved magetarmblødningerDet er foreslått at det bør opprettes en endoskopivaktordning for alvorlige gastrointestinaleblødninger der gastroenterologer og gastrokirurger deltar og at ordningen legges tilområdessykehuset.Det vil være svært viktig å etablere en slik vaktordning. Imidlertid bortser man fra at det finnsandre livstruende og alvorlige tilstander som bør behandles av gastroenterologlspesialist ifordøyelsessykdommer. Akutt leversvikt, kronisk leversvikt med blødende varicer (dødelighetca 30%) og alvorlig inflammatorisk tarmsykdom er alle slike tilstander. Det økendealkoholkonsumet gjør at forekomsten av livstruende kronisk og akutt leversvikt er rasktøkende. Alvorlig inflammatorisk tarmsykdom som oftest rammer pasienter i 20-50 års alder erogså potensielt dødelig hvis den ikke håndteres rett.Det er også viktig å ta med i vurderingen at gastroenterologiske kirurger i løpet av de siste 10-20 årene stadig har utført mindre andel av de fleksible endoskopiene og at den trenden stadig


forsterkes. Dette er sterke grunner for at vaktordningen kun bør innebefattegastroenterologer/spesialister i fordøyelsessykdommer.Ved øvre gastrointestinale blødninger inklusive variceblødninger vil endoskopisk intervensjonvære tilstrekkelig i 98 % av tilfellene. Ny endoskopiteknikker vil bli innført de kommende årog sannsynligvis redusere behovet for annen intervensjon ytterligere. 75 % av pasientene medikke-variceblødninger er eldre pasienter med indremedisinsk komorbiditet. Evt flytting avdisse pasientene kan være risikofylt og er definitivt en stor belastning for dem.Derfor bør vakthavende gastroenterolog komme til sykehuset der pasienten er innlagt.Vaktordningen bør være et samarbeid mellom de gastromedisinske seksjonene på Bærum ogDrammen.2.2.3. Andre spesialiserte funksjonerDe siste årenes tekniske utvikling har gjort at endoskopisk behandling av store flate colonpolypper erstatter kirurgisk behandling. Denne behandlingen bør lokaliseres til ett senter isykehusområdet. Det er naturlig at denne funksjonen legges til sentret som utfører screeningfor colorectal cancer fordi forekomsten av slike polypper vil være størst der.3. FagmiljøDet er et langsiktig arbeid å rekruttere dyktige medarbeidere og bygge opp et godt fagmiljø oggod spesialistutdannelse. For å sikre rekrutteringen av spesialister ifordøyelsessykdommer/gastromedisin vil det være viktig at man får gr. I status på en av degastromedisinskeseksjonene i Vestre Viken.Det er 3 gastromedisinske seksjoner i Vestre Viken. Seksjonen på Bærum sykehus er mer enndobbelt så stor som seksjonen i Drammen og har i løpet av de siste 5 årene rekruttert 4overleger i gastroenterologi med bred erfaring fra universitetssykehusene i Oslo blant annetinnen hepatologi. To av overlegene har dr. grad. Seksjonen har i tillegg 4 utdannelsesstillingersom det har vært god rekruttering til. Seksjonen har pr i dag 5 leger som vil kunne inngå i engastroenterologisk bakvaktordning og i løpet av de neste 12-18 mnd vil ytterligere 1-2 legerkunne inngå i denne vaktordningen.Det betyr at seksjonen alene vil kunne dekke en bakvaktsordning i gastroenterologi.Seksjonen driver også aktiv forskning og har to stipendiater som er tildelt forskningsmidlerfra Helse Sør-øst. Seksjonen har fått tildelt nasjonalt pilotprosjekt for colorectal cancerscreening som vil innebære ytterligere økning av forskningsaktiviteten og bedrerekrutteringen til faget.Det betyr i praksis at gastromedisinskseksjon ved Bærum sykehus er den eneste iVestre Viken som i overskuelig fremtid vil kunne tilfredsstille kravene til gr l funksjon. Detgjør det også naturlig at seksjonen har områdesfunksjonene i gastroenterologi.Gastromedisinske avdeling i Drammen har i mange år slitt med å rekruttere spesialister og harpå tross av gjentatte utlysninger ikke klart å besette den tredje overlegehjemmelen.Gastromedisinskseksjon ved Bærum sykehus har helt åpenbart størst faglig tyngde i VestreViken. Nødvendige støttefunksjoner så nær som coiling ved blødende duodenal ulcus finnsallerede. I de svært få tilfellene det er behov for dette kan enten radiolog forflyttes til Bærumeller pasient til Drammen.IO~


Kp 8.3.l."Alle indremedisinskejendokrinologiske avdelinger og alle barneavdelinger skal ha egnediabetesteam. Et diabetesteam består av overlege med spesialkompetanse innen diabetes(faglig ansvarlig), diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, lege inutdanningsstilling og fotterapeut... Arbeidet må organiseres på en måte som sikrer kontinuerlig drift, også når nøkkelperson erborte ... "Som det ses av ovenstående følger diabetespoliklinikken på Bærum Sykehus de nasjonaleretningslinjer - og har på dette en meget aktiv diabetespoliklinikk.Halvparten av alle pasienter med type-2 diabetes har minst en kardiovaskulærsenkomplikasjon ved symptomgivende diagnosetidspunkt.Det er vesentlig å bemerke, at type-2 diabetes i dag anses som langt den farligste diabetestypemed den høyeste risiko for senkomplikasjoner - og derav følgende behov forannenlinj etjeneste.Videre bør det noteres at behandling av type-l diabetes stiller krav til kunnskap om ogerfaring i insulin behandling - og erfaring tilsier at netopp dette er vanskelig ikke bare forfastleger men også for mange indremedisinere ...Endelig er det vigtig her å være oppmerksom på at ekspertise forebygger. Å fjerne den fradiabetesomsorgen vil være en historisk - og egentlig ganske enestående - tabbe.Diabetespoliklinikken på Bærum Sykehus drives av endokrinologer og spesialsykepleiere idiabetes. På Bærum Sykehus har vi meget flinke diabetessykepleiere med en lang erfaringsåvel i diabetesrettede studier som egne studier for hvilke de har fått flere internasjonaleutmerkelser!SAMMENFATTENDE:Diabetespopulasjonen er på et generelt grunnlag så stor, at et hvert lokalsykehus må ha tilbudom diabetesomsorg og større sådanne må ha diabetespoliklinikk med spesialkompetanse.Dette avspeiles også i dagens tilbud i VVH F.Diabetesomsorgen er kompleks, og i opptaksområdet for Bærum Sykehus foregår dette i etsamspil mellom første-og- annen-linjetjenesten - etter individuell vurdering. Helt ioverensstemmelse med nasjonale retningslinjer - og kan og bør derfor ikke forsøkes endret.I et moderne helsevesen drives endokrinologisk poliklinikk og diabetespoliklinikk optimalt avspesialsykepleiere i diabetes og ansvarlig lege - således også på Bærum Sykehus.Diabetessykepleiere kan ikke jobbe uten ansvarlig spesialist til stede, og oppdeling avendokrinologi og diabetes på Bærum Sykehus bliver dermed ikke aktuell.I det man videre viser til nasjonale retningslinjer, må en indremedisinsk avdeling med ansvarfor et opptaksområde på 170.000 personer ha et lokalt endokrinologisk tilbud.Endelig har Endokrinologisk seksjon på Bærum Sykehus med anførte omfattende aktivitet ogmed godkjenning for utdanning av 2 B-gren-kandidater et stort potensiale for utdanning avspesialister i endokrinologi. Disse forhold alene burde utgjøre innlysende grunner for åbevare seksjonen der den er./09


Sammenfattende ser jeg det overordnet som lite hensiktsmessig å flytte på enendokrinologisk seksjon, det være seg fra Drammen eller fra Bærum. Diabetespopulasjonener generelt for stor til å flyttes, og endokrinologer kan ikke fjernes fra diabetespoliklinikken.Dette er knæsatt i Nasjonale Retningslinjer.Avslutningsvis skal man bare minde om at et overordnet forsøk på overføring avdiabetespopulasjonen til kommunal tjeneste er å betrakte som en tur tilbake til fortiden - heltmotsatt nasjonale og internasjonale føringer - og dermed en beslutning som VVHFsannsynligvis vil møte sterke reaksjoner på.Med vennlig hilsenRolfWhitfield,Seksjonsoverlege,Endokrinologisk Seksjon,Bærum Sykehus./10


Argumenter for nytt ICD/CRT senter til Bærum• Bærum har det største lokalsykehus opplandet dvs færre pasienter må flyttes over tilleD/eRT senter for behandling• Bærum har en velfungerende hjertesvikt poliklinikk med godt irmarbeidede rutiner foroppfølging av svikt pasienter.• Bærum har utdatert rtg gjenomlysningsutstyr som uansett må oppgraderes, også for åivareta pacemaker implantasjoner. Drammen har et velfungerende rtg system forordinære pacemaker implantasjoner, men tilfredsstiller ikke kravene anbefalt fra"Arbeidsgruppen for leD".• Bærum sykehus har ledige arealer og sengerom med kapasitet til å ivareta flerepasienter ved behov. Et fremtidig implantasjonsvolum på 100 -150 avanserte devicerpr år med forventet liggetid i avdelingen på 2-4 dager så vil det innebære behov for ca300 "nye" liggedøgn.• Bærum har 2 implantører begge med doktorgrad og IBHRE sertifisering.• Bærum har aktivt forskningsmiljø med studiesykepleiere som kan bidra til å danne etforskningsmiljø rundt fremtidig eRT virksomhet.• Bærum har på andre felter mistet fagkompetanse til Drammen - det er viktig åbalansere dette slik at ikke fagmiljøene på Bærum utannes helt med negative følgerfor rekruttering av kompetent personell og faglig standard.I/I


l/C)


Kommentar til strategidokument Vestre Viken. Vedrørende Lungesykdommer.Ad. Vedlegg 3,-Rapport fra arbeidsgruppe 3-spesialiserte funksjoner:Under 3.13.Lungemedisin: Endoskopisk bronkial ultralyd (EBUS) er etter hvert blitt et nødvendigdiagnostisk redskap i utredning av lungesykdommer, ikke bare for avklaring av muligoperabilitet av nyoppdaget lungekreft, men også for å kunne diagnostisere utenfor bronkienebeliggende oppfylninger . I likhet med Drammen sykehus så har medisinsk avdeling Bærumsykehus B-gren stilling i lungemedisin. I og med dette er en prosedyre som forventesbehersket av fremtidens lungespesialister, er det like naturlig at EBUS må kunne bli utført vedBærum som ved Drammen. Dette er bare en videre utvikling av bronkoskopi som de førsteårene bare var forbeholdt utført ved "Region/områdesykehus" men som raskt bledesentralisert og nå utføres ved de fleste sykehus i landet. Det samme vil skje med EBUS ogVestre Viken må følge med i utviklingen med tanke på fremtidig rekruttering avlungespesialister!Ad Vedlegg l,-Rapport fra arbeidsgruppe l-Samhandling og lokalbaserte tjenester.Under 4.3. KOLS-teamBærum sykehus er det eneste av sykehusene i Vestre Viken som har eget Lungeteam, istarten opprettet som et KOLS-team. Det ble etablert allerede i 1995 er fortsatt i funksjon ogtar seg ikke bare av KOLS pasienter men også andre av de dårligst fungerende,respirasjonssviktpasientene .. I og med at det bare er 2 kommuner som sokner til Bærumsykehus er det naturlig at dette tilbudet fortsetter i sin nåværende form. Teamet er ambulantog kan følge opp pasientene i hjemmet da avstanden til sykehuset er kort. At dette er et tilbudsom utgår fra sykehuset selv er veldig viktig for at pasientene skal føle seg trygge og tilenhver tid føler at de har en fot innenfor sykehuset. Bare den vissheten gjør at mangeinnleggelser unngåes. Når denne pasientgruppen først innlegges blir det ofte langvarigeinnleggelser hvis ikke man greier å etablere en trygghet i hjemmesituasjonen.KOLS-skole har vært utført i regi av teamet/lungepoliklinikken. Sikkert ingenting i veien forat LMS kan overta dette men de vil sansynligvis måtte kalle inn spesialkompetanse fra vårefolk, eller så må de etablere noe helt nytt..Ser ikke helt hvordan KOLS-team utenfor sykehuset skal fungere godt-"veiledning fraspesialist"-hvem skulle det være om ikke en av sykehusets lungespesialister?(Lungespesialister er mangelvare!) Undertegnede ville nødig være en spesialist som skulle haansvar for et slikt team uten samtidig ha en fot inne på sykehuset samtidig.Erling D.UdjusSeksjonsoverlege LungeBærum sykehus. 20.11.11//3


Innspill til strategidokument 2025 - Nefrologi 29.11.11Vedlegg 3, Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner, datert 26.10.11 omtalernefrologien i et lite avsnitt på 7 linjer, som kun tar for seg dialysebehandling og plasmaferese.Nefrologien har en kort historie ved Bærum sykehus, pasienter med nyresykdommer - som blefanget opp av primærhelsetjenesten - har tradisjonelt blitt fulgt ved Nyremedisinsk avdeling,Rikshospitalet. Som ledd i Oslo-prosessen ble det bestemt at lokalsykehusfunksjoner skulle overførestil de aktuelle sykehus der pasientene hadde sin sektortilhørighet, fortrinnsvis vestover (til VestreViken) og nord-østover (til AHUS). Blant annet dreide dette seg om dialysepasientene, og det blebestemt at Bærum sykehus skulle lage en egen dialyseavdeling (Hemodialyse - HD).Helse sørøst tildelte sykehuset 2 nefrologhjemler, og dialyseavdelingen har i tillegg 9 spl-hjemler.Dialyseavdlingen her ble åpnet tirsdag 18.05.10, ved at 10 av HD-pasientene fra Rikshospitalet bleoverført, de resterende ca 15 pasientene ble gradvis oerført etter sommerferien og i løpet avseptember var den første pasientpopulasjonen fra OUS overført (3 måneder før "Dag 3", dvs dendagen pasientoverføringene til VVHF og AH US egentlig skulle finne sted). P.t. har vi 32 - 34 kroniskepasienter i HD, dvs like mange HD-pasienter som i Drammen (men de har 14,5 spl-hjemler og 3, snart4 nefrologhjemler). I Drammen er det i tillegg sengepost, PD(peritonealdialyse)-poliklinikk og nyre-Txpoliklinikk, samt nyreskole for opplæring av pasienter og pårørende. Dessuten gjøresplasmaferesbehandling i Drammen, og med tanke på det relativt lave volumet og spl-ressurser detkrever, synes det hensiktsmessig at dette plasmaferesebehandling videreføres der.Nefrologi er en bred indremedisinsk spesialitet der mange av behandlingsmålene går på å begrenseprogresjon av nyresykdommen og forebygge senkomplikasjoner, som i stor grad dreier seg omkardivaskulære komplikasjoner og infeksjoner. Pasientene er svært ofte gjennomgåendeatherosklerotiske. Diagnostikk er et viktig stikkord, blodtrykksbehandling et annet og Tx-utredning og-oppfølging et tredje. For dialysens del er det av avgjørende betydning å ha kjennskap til nyepasienter for å kunne planlegge driften av denne. Poliklinikk er derfor vesentlig. Det er ofte nærtsamarbeid med de øvrige speialiteter innen indremedisinen, i tillegg til anestesileger, karkirurger,intervensjonsradiologer og uro loger.I følge både amerikanske befolkningsdatabaser og norske data (HUNT - Helseundersøkelsen i Nord­Trøndelag) ligger prevalensen for kronisk nyresykdom i på ca 10%. Det innebærer at 17 000mennesker i Asker og Bærum har kronisk nyresykdom. Ca 1% (dvs 1700 pas) har eGFR < 30ml/min/l,73 kvm, dvs alvorlig eller terminal nyresvikt og trenger tett oppfølging. I Helse Sørøst er detca 1 nefrolog pr 50 000 innbyggere, Bærum sykehus har 2 på 170000. Vi forventer en betydelig1/5


pågang av polikliniske pasienter, både ved å bygge opp en egen portefølje av hittil ukjente pasientersamt overføring av primærnefrologiske samt nyretransplanterte pasienter fra RH.I tillegg til drifting av dialyseavdelingen og poliklinikk, drives utstrakt tilsynsvirksomhet samt tlfkonsultasjonerbåde internt og eksternt.Hele Vestre Vikens nedslagsområde server ca en halv million innbyggere. Utifra et faglig nefrologiskståsted er det helt naturlig at helseforetaket etablerer en felles nefrologisk bakvaktordning og at alleinnbyggere sikres mulighet for akutt HD uavhengig av bosted.Generell indremedisinsk kommentar til strategidokumentet:Kirurgiske og medisinske fag er gjensidig avhengig av hverandre. Det er derfor bekymringsfullt at manikke har nevnt kirurgisk vaktordning slik dette er nevnt for både Drammen og HØnefoss. Dette tolkesdit hen at de med beslutningsmyndighet ikke ønsker å videreføre generell kirurgivakt på Bærumsykehus. Som et eksempel kan det å få brystsmerter på kirurgisk avdeling være livsfarlig, på sammemåte som det det kan være like farlig å få magesmerter på medisinsk avdeling. Kirurgisk service vilikke bli like godt ivaretatt dersom pasientene (som meget vel kan være ustabile) må flyttes fraBærum til Drammen, som hvis man har en kirurg under samme tak. Disse erfaringene er velkjente forde av oss som har forsøkt å flytte pasienter innad i DUS (mellom Aker, Ullevål og RH, eller andreveier). Prinsippet om "en dør inn" i DUS har vist seg å være meningsløse floskler på høyt nivå somikke har fungert i praksis. Det advares mot å gjøre samme tabbene på nytt i Vestre Viken.1/(:,


KOMMENTAR Til STRATEGIPLAN FOR ENDOKRINOlOGIEN I VESTRE VIKEN .Man har med blandet interesse notert strategiplan for de enkelte seksjoner på medisinskavdeling, Bærum Sykehus.Det er for endokrinologiens vedkommende argumentert for samling av endokrinologien til 1områdefunksjon og overføring av diabetespasienter (i et samarbeide medsekundærlinjetjenesten) til primærhelsetjenesten.Som representant for endokrinologien på Bærum Sykehus trenger følgende seg på.GENERElT:Overordnet er det på et generelt plan meget betenkelig å tro, at det er betimelig å fjerne engrenspesialitet fra den helhet som utgjør et indremedisinsk miljø.Indremedisin er en kompleks og i langt høyere grad teoretisk disciplin enn feks kirurgiskediscipliner.Til fordel for en oppsplitting av det indremedisinske miljø anvendes bl.a. argumenter somberører antall akuttte tilfeller innen de enkelte discipliner. Her anføres det - korrekt - atantallet endokrinologiske akutte innleggelseskrevende tilstander er mer begrenset ogvanligvis behandles ut i fra et generelt indremedisinsk kjennskap.Dette argumentet kan til en viss grad overføres på alle indremedisinske spesialiteter og bliverdermed til dels meningsløst.Indremedisinske pasienter har eller utvikler ofte flere akutte som kroniske indremedisinsketilstander som krever behandling under innleggelse, og argumenter om at generellindremedisinsk kjennskap kan ivareta pasientene går stikk imot dagens føringer omsubspesialisering innen indremedisin. I våre naboland er Sverige og Danmark har man tatt denfulle konsekvensen herav og fjernet generell indremedisin som fag.Av de hyppigere akutte tilstander innen endokrinologi kan nevnes hypergkykemijdiabetiskketoacidose og non-ketotisk hyperosmolær koma, tyreotoksikose, binyrebarskvikt og hypoog-hypercalcemisamt elektrolyttforstyrrelser. Pasienter innlegges regelmessig fra diabetesfotsår klinikken med osteomyelitt.ENDOKRINOlOGISK SEKSJON, SASBærum Sykehus har en flerårig tradisjon for endokrinologi.Seksjonen er velfungerende med et høyt pasientantall innen endokrinologi og diabetes.I tillegg har seksjonen ansvar for Medisinsk Dagpost ,som ivaretar en vigtig servicefunksjonfor befolkningen som feks å iverksette og koordinere rask sykdomsutredning av fekscancerpasienter i tillegg til dagbehandling av diverse sykdomskategorier.Antall pasientkonakter er ca 4200 på poliklinikken + ca 1500 på Medisinsk Dagpost.Det er pr dd 2 faste overleger i endokrinologi ,1 overlege fra annen seksjon på medisinskavdeling, 1 fast assistentlege samt 1 ekstern endokrinolog som deltar i pasientkontakter ogdet faglige miljøet. Videre er det tilknyttet klinisk ernæringsfysiolog.Det faglige miljøet står således meget sterkt, hvilket utover et stort antall pasientkontakterogså avspeiler seg i et solidt undervisningsprogram. Seksjonen er på dette grunnlagetgodkjent av legeforeningen for 2 B-gren-stillinger.II I-


Endokrinologien er et meget teoretisk fag, og endokrinologer og utdannings kandidater hardermed behov for stadig faglig oppdatering. I Oslo regionen har det derfor været en megetlang tradisjon for ukentlige endokrinologimøter, der endokrinologer fra hele Osloregionendeltar. Den geografiske nærhet til Oslo medfører at det endokrinologiske miljø i Bærumukentlig tar aktivt del i disse møtene.SPESiElT OM DIABETESOMSORG:Man har i strategiplanen anført at diabetesomsorgen kan overføres til kommunal tjeneste.Dette er en udifferensiert og neppe helt veloverveiet tanke, og er helt i strid med nasjonaleretningslinjer.Man skal tillate seg å erindre om, at det i utgangspunktet finnes 2 typer diabetes: type-logtype-2 diabetes.Det overordnede mål i behandling av de to typer diabetes er symptomfrihet og forebyggelseav senkomplikasjoner - og i tilfelle av sistnevnte også behandling av og forebyggelse avprogresjon av disse. Type-2 diabetes er den "farligste" diabetes med den høyeste forekomstav senkomplikasjoner og attpåtil så langt den største diabetesgruppe i anta!. Type-2diabetikere er ofte multimorbide pasienter med komplekse problemstillingerDet er i et opptaksområde på 170.000 personer (Asker og Bærum: Statistisk Sentralbyrå nov2011) således ca 900 personer med type-l diabetes og ca 12000 med type-2 diabetes - avsistnevnte antas kun ca 6-7000 å være i behandling (tall fra Norsk Diabetesforening)I opptaksområde for Bærum Sykehus foregår kontrollene slik:Type-2 diabeteso Pas med ukomplisert tablett behandlet type-2 diabetes behandles pr i dag hosfastlege.o Pas med komplikasjoner behandles ofte også på diabetespoliklinikko Pas med vanskelig regulerbart blodsukker også på diabetespoliklinikkType-l diabeteso Behandles vanligvis på en diabetespoliklinikk. Særlig interesserte fastlegerbehandler pasientene selv eller sammen med diabetespoliklinikken.Diabetisk fotsår:o Alle pasienter med diabetiske fotsår behandles på diabetespoliklinikken. Tildette avsettes en hel ukedag med lege og sykepleiere.De nasjanale retningslinjer for diabetes omsorg uttaler følgende:Kap. 8.1.1"Pasienter med type-l diabetes bør som hovedregel ses av spesialisthelsetjenesten minst engang pr år. I praksis er dette 2- 3 x pr år avhengig av debut og forløp.Pasienter med type-2 diabetes kontrolleres hovedsakelig hos fastlegene. Hos pasienter medtype-2 diabetes som har en dårlig regulert diabetes eller kompliserende tilleggssykdommerkan det være nødvendig med delt ansvar mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten."I(~


Kommentar til Strategidokumentet.Vedlegg 3, rapport fra spesialiserte funksjoner.Infeksjonsmedisin.Det står i dokumentet: "Tuberkulosekontroll og komplisert behandling av tuberkulose og HIVerspesialoppgaver som i dag er etablert ved Drammen sykehus, og anbefales videreført der".Dette er direkte feil.Bærum sykehus er det sykehuset i Vestre Viken som har relativt nye (fra 2006) og godkjenteluftsmitteisolat, nettopp for å kunne håndtere bl.a. pasienter med smitteførende tuberkulose.Pasienter overføres både fra Ringerike og fra Drammen, fordi det på disse sykehusene ikke ergodkjente isolat.Vi har en relativt stor poliklinikk på Bærum, som bl.a. innebærer oppfølging av kroniske infeksjoner,som HIV og virushepatitter. Dette har vi god kompetanse på, som vi har hatt i flere år.Konklusjon:Bærum har god kompetanse på både HIV og tuberkulose, og er det eneste sykehuset i Vestre Vikenmed godkjente luftsmitteisolat.Else Johanne RønningSeksjonsoverlege infeksjonsmedisinsk seksjonBærum sykehusilC)


!~O


Innspill angående strategiplan 2025 for Vestre Viken HF. 02.12.12Kommentar til Vedlegg 1. punkt 4.1.Behandling av hjertepasientene etter en akutt innleggelse ved medisinskavdeling Bærum Sykehus.Hjertemedisin: Oppfølging av hjertesviktpasienter: kommentar til side 6 og side 11.I dag drives det ved Bærum Sykehus en hjertesviktpoliklinikk. Disse pasientene kommer til medisinskpoliklinikk 2-4 ganger for oppfølging etter en akutt innleggelse/ forverring av sin tilstand . Etter detblir pasienten overført fastlegen. Dette er drevet av spesialsykepleiere innen hjertesvikt med støtteav kardiolog. Dette er et tilbud som fortsatt bør være innenfor lokalsykehuset for å sikre enoptimalisert behandling med medikament justering under kontroll av blodprøver, blodtrykk oghjerterytme; individuelt tilpasset. Det er en spesialistoppgave å behandle denne gruppen som ofte ermultimorbide. Dette tilbudet ivaretar et helhetlig pasientforløp og pasienten føler seg ivaretatt(BEON prinsippet- side 13 i strategiplanen) Studier viser at pasienter som er fulgt vedhjertesviktpoliknikker har færre reinnleggelser enn de som ikke fikk dette tilbudet.Hjertesviktskole er i dag ikke et tilbud ved Bærum sykehus.Lærings og mestringssentre side 10.Hjerteskoien ved Bærum sykehus er i dag et tilbud til nydiagnostiserte pasienter med akuttkoronarsykdom. Opplæringstilbudet er en del av behandlingsforløpet og en viktigsekundærprofylakse.De er innlagt i få dager og har behov for veileding, undervisning og treningkort tid etter hendelsen. Hjerteskoien gir dette tilbud i den perioden pasienten er sykmeldt. Dette forå fremme at pasientgruppen får nødvendig informasjon og kunnskap som kan øke arbeidsevne, fysiskog psykisk helse og å forhindre reinnleggelser. I dag har man mulighet for å konsultere spesialisterangående behandlingen. Av disse grunner anbefaler vi å opprettholde tilbudet innenforspesialisthelsetjenesten.Respons studien fra 2011 viser 17 % relativ risikoreduksjon for mortalitet (etter 10 år)etter en akuttkoronar hendelse ved sykepleierbasert sekundærprevensjon(p~0.029).legevakt og lignende.De så og nedgang i besøk hosVil presisere at hjerteskoien ved Bærum sykehus ikke er et lavterskeltilbud men et diagnosespesifikttilbud etter en akutt innleggelse.Begge disse tilbud er i tråd med Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8: Sykehuset har en lovpålagtoppgave til å gi veiledning og undervisning til pasienter og pårørende.1r21


Kommentar til Vedlegg l .punkt 5.2Lærings- og mestringssenter (LMS) der kommunen skal tilrettelegge for KOLS skole.Hensikten ved KOLS skolen ved Bærum sykehus er i dag et tilbud til pasienter med nydiagnostisertKOLS og KOLS-forverring.Opplæringstilbudet gir pasienten hjelp til å følge riktige strategier videre for å bremsesykdomsutviklingen.Studier har vist at pasientopplæring i tidlig stadium har en forebyggende effekt og forhindrer hyppigeinnleggelser.Dette er et tilbud som fortsatt bør være en oppgave for spesialisthelsetjenesten med kvalifisertpersonell innom lungefaget.Tilbudet er i trå med Lov om spesialisthelsetjensten § 3-8: sykehuset har en lovpålagt oppgave til å giveiledning og undervisning til pasienter og pårørende.Lederteamet for hjerte- lungemedisinsk seksjon ved Bærum Sykehus.Erling Udjus, seksjonsoverlege LungeEllinor Aaser, seksjonsoverlege HjerteBerit Flønæs, avdelingssykepleier hjerte- lunge postMarie Aamelfot, avdelingssykepleier medisinsk poliklinikkSolveig Erdal Lindås, ass. avdelingssykepleier hjerte- lungepostKirsti Sandsmark, fagutviklingssykepleier hjerte - lungpost, kardiologisk sykepleier medisinskpoliklinikkKarin Danielsen, fagutviklingssykepleier hjerte - lungpost.


FraOverlegeforeningen på Bærum sykehusTilVestre Viken HelseforetakHØRINGSSVAR- STRATEGI 2025FRA OVERLEGE FORENINGEN. BÆRUM SYKEHUSHva betyr Strategi 2025 for Bærum sykehus? Overlegeforeningen på Bærum sykehus harfølgende å bemerke i forhold til Strategi 2025 og prosessen.Strategiprosessen :Mangelfull involvering av fagfolk og tillitsvalgte fra Bærum sykehus. Ledelsen i VestreViken har bestemt en tillitsvalgtstruktur som har gjort at tillitsvalgte fra en så stor aktør somBærum sykehus ikke er representert i denne prosessen. Tillitsvalgte fra Bærum er ikke med iflere av ledelsens sentrale samarbeidsorganer. Man har dessverre i liten grad sørget for åinvitere relevant fagkompetanse fra Bærum. Nesten bare administrativt personell og svært fåfagfolk har medvirket, også i saker som er av stor betydning for fagmiljøene på Bærum sykehus.Mange forhold er derfor ikke belyst adekvat og vi ser en systematisk favorisering av Drammensykehus på bekostning av Bærum, uten at konsekvensene av anbefalingene er redegjort for.Strategiprosessen som har pågått siden januar 2011har liten grad vært brukt tilinvolvering. Det er snart et år siden. Mandatet ble vedtatt 27.01.11. Senere er prosessenfremskyndet med tre måneder, men det har vært tid nok til en bedre prosess. Mandatet lovet enbred involvering og høringsprosess. På tross av at man har hatt tid har de ansatte, i hvert fall påBærum sykehus, sett lite til muligheter for involvering og medvirkning, slik de "12 prinsipper"til Helse Sør-øst forutsetter. Dette er behørig påpekt gjentatte ganger av Overlegeforeningen påBærum sykehus. En stor høringskonferanse var ikke for de ansatte.Arbeidsgruppene viser i sine rapporter at de har mangelfull kjennskap til kompetansenog behandlingstilbudet på Bærum sykehus. Et eksempel er at de ikke kjente til at det påBærum foregår behandling av Tuberkulose og HIV/AIDS. Overvektskirurgien, som må oppfattessom en områdefunkSjon er lite beskrevet. Den ano-proktologiske virksomheten for spesieltvanskelige endetarmslidelser får søknader fra hele landet og er ikke nevnt. Det foreslås samlingav grenspesialisert vakt i kirurgiske fag, noe som vil gjøre det umulig å motta kirurgiskeakuttpasienter på Bærum.Områder med mangelfull utvikling av Bærum stykehus:Intensivkapasitet og anestesiservice er lite beskrevet. Vestre Viken har for lavt antallintensivsenger i forhold til normen. Anestesifaget lider under funksjonsfordelingen. Flytting avfagområder fra Bærum gjør sykehuset mindre attraktivt for leger i utdanning og for spesialister.Når karkirurgien forsvant vakte det bekymring i forhold til utdanningen av nye spesialister.1Id3


Utdanning av legespesialister. I Strategi 2025 er utdanning og forskning ikke berørt. Dette erto av primæroppgavene. Det er en betydelig svakhet ved rapporten. Legeforeningen er opptattav dette. Utdannelse av legespesialister er en av hovedoppgavene til helse foretaket. Det måderfor være en sentral del av strategien for fremtiden. Dersom man ikke legger vekt påutdanning vil Vestre Viken få problemer med å rekruttere leger i konkurranse med OUS ogAHUS. Forholdene for spesialistkandidatene er blitt vanskeligere etter Vestre Viken fordi flerefag er flyttet fra Bærum. Kandidatene må flytte mellom sykehus. Det finnes ingen plan i VestreViken for slik rotasjonsordning. Legeforeningen etterlyser en utdanningsplan som ivaretarkvalitet og forutsigbarhet.Planlegging av fremtidens sykehus forutsetter at man kjenner dagens situasjon. Strategi2025 bygger på et bilde av dagens og gårsdagens situasjon slik den kan fortone seg medDrammensbriller på. Når det gjelder Bærum sykehus, er dette bildet mangelfullt og tildelsfeilaktig. Vi har altså et utgangspunkt som er galt.Bygging av nytt sykehus i Drammen tar mye av ressursene. Man har nå slått fra seg å byggeet stort. nytt sykehus - tilsvarende Ahus - sørvest for Oslo med et samlet sykehustilbud for heleVestre Viken. I stedet vil man nokså ensidig ruste opp sykehuset i Drammen som er gått inn ifusjonen med en dårlig vedlikeholdt bygningsmasse. De økonomiske problemene forsterkes,noe som bekymrer oss. En utvikling av Bærum sykehus må ikke stoppe opp, selv om myeoppmerksomhet går til opprustning av Drammen.Funksjonsfordeling som startet før strategiprosessen:Ledelsen i Vestre Viken var i gang med å funksjonsfordele allerede før Strategi-2025.Dette gikk hardt utover Bærum sykehus som derved ble svekket i forhold til Drammen sykehusallerede før stategiprosessen var gjennomført. Det hevdes at funksjonsfordelingen skal gjørespesialiserte funksjoner mer robuste ved å samle dem på færre steder. Derved skulle mankunne oppnå sterkere fagmiljøer, bedre kvaliteten på behandlingen og sikre kostnadseffektivdrift. Til det er å si at alle funksjoner i sykehusene er spesialiserte. Sykehusene utgjørstørstedelen av spesialisthelsetjenesten i Norge. Fagmiljøer styrkes gjennom samarbeid, ikkeved at noen miljøer raseres ved å flytte oppgavene deres til andre.Det karkirurgiske fagmiljøet i Drammen hle styrket ved å få overført en dyktigkar jthoraxkirurg fra Bærum sykehus, men for Bærum sykehus har det vært et stort tap. Dennekirurgen har også høy kompetanse på flere andre områder, noe som ikke utnyttes i Drammen.Denne kompetansen kommer derfor nå ikke lenger til nytte, hverken for pasienter fra Asker ogBærum eller fra andre steder i Vestre Viken. At karpasienter fra Asker og Bærum nå behandles iDrammen kompenserer ikke for det tapet.Brystkreftdiagnostikk og kirurgisk behandlingen av hrystkreft hle flyttet fra Bærumsykehus før strategiprosessen. Begrunnelsen var at det ikke var mulig å rekruttere og beholdespesialister i mammaradiologi. Vestre Viken avviklet diagnostikken og det nødvendigenukleærmedisinske tilbudet og da var det ikke lenger mulig å operere pasientene. Tokompetente kirurger opererer ikke lenger bryskreftpasienter.Nukleærmedisin på Bærum sykehus ble flyttet til Drammen hvor man ikke har hatt fastspesialist i faget. Saken viser hvor galt det kan gå når man ikke evner å tilrettelegge for og tavare på dyktige spesialister med helt nødvendig kompetanse. To overleger hos oss var2


dobbeltspesialister i nukleærmedisin og medisinsk biokjemi. Virksomheten var meget godtorganisert og undersøkelsene av høy kvalitet. Avdelingen var den første i sitt slag som ble ISOsertifisert etter en grundig prosess og den ble også re-sertifisert. Det er spesielt vanskelig årekruttere spesialister i begge fagene. Tapet av disse to spesialistene rammer mye.Urologisk kreftbehandling er forsøkt stoppet og flyttet lenge før strategiprosessen. Myeenergi har gått med til på tross av dette å ivareta pasientene.Røntgenavdelingen på Bærum sykehus kommer i bakleksa når ressurser fordelesmellom Drammen og Bærum. Det er ikke tilbud om MR prostata. Intervesjonsradiologi, somman tidligere hadde gjøres kun i Drammen.Funksjonsforflytninger som til nå er gjennomført har hatt store negative ringvirkningerog flere av tiltakene som foreslås i Strategi 2025 er lite gjennomtenkte og vil medføre raseringav fagmiljøer og svekkede behandlingstilbud. Flytting av funksjoner må nå stoppes! Det erbehov for "time out". Fagmiljøene trenger ro til å ivareta og videreutvikle godpasientbehandling og lederne må kommunisere med fagfolkene og gjøre seg bedre kjent medkjernevirksomheten i sykehusene slik at de blir i stand til å legge tilrette for tjenester av høykvalitet i alle de fire sykehusene. Det må også legges tilrette for faglig kontakt og samarbeidmellom fagfolk på tvers av sykehusene. Kliniske konferanser, utdanning av spesialistkandidaterog kompetanseutvikling for spesialister vil kunne være egnede samarbeidsarenaer.Spesialistene blir kjent med hverandre og kan utvikle tillit til hverandre, noe som er et viktiggrunnlag for samarbeid. Slik vil det også kunne utvikles fordeling av oppgaver når det er faglighensiktsmessig. Det snakkes en del om å gjenreise befolkningens tillit til sykehusene i VestreViken. Vi som ivaretar pasientbehandlingen merker lite til mistillit fra pasientene, men en delpasienter er bekymret for utviklingen i helseforetaksgiganten. Ledelsen bør også være opptattav å bygge opp tillit til ledelsen innad i foretaket. Strategi 2025 er ikke et egnet virkemiddel.Mulige fagområder som det er nevnt at kan bygges opp på Bærum sykehus. Nevrologi oggeriatri, dessuten reumatologi og ortopedi i samarbeid med Martina Hansens Hospital nevnes.Disse forslagene er så vagt skissert at det ikke kan tillegges vekt og er heller ikke av avgjørendebetydning for sykehustilbudet til befolkningen i Asker og Bærum. Befolkningens behov forortopedi og revmatologi er allerede dekket av det samlede tilbudet til Bærum sykehus ogMartina Hansens Hospital. Stiftelsen Martina Hansens Hospital driver sin egen virksomhetuavhengig av Vestre Viken og tilbyr reumatologi og spesialisert ortopedi til hele Akershus ogstore deler av Helse Sør-øst. Noen samarbeidsavtale mellom Vestre Viken og Martina HansensHospital eksisterer per i dag ikke. En antydet flytting av reumatologi fra Drammen er det litesannsynlig at man får til og det vil bety store ulemper for en utsatt gruppe pasienter i Buskerud,som er fornøyd med sitt nåværende tilbud. Det er ingen tungtveiende grunner til å nedlegge detgode reumatologiske fagmiljøet på Drammen sykehus og det vil ikke styrke Bærum sykehus.Konklusjon:Strategi 2025 må revideres slik at fremtidsplanene blir relevante også for Bærum sykehus ogbefolkningen i Asker og Bærum. Strategi 2025 bærer preg av mangelfull involvering fra Bærumsykehus, spesielt gjelder dette ansatte med relevant medisinsk kompetanse og tillitsvalgte.Mange forhold er derfor ikke belyst adekvat og vi ser en systematisk favorisering av Drammensykehus på bekostning av Bærum, uten at det er redegjort for konsekvensene av anbefalingene,3/J5


hverken mht pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen, rekruttering og videreutvikling avdyktige leger med ønsket kompetanse, dessuten utdanning av nye legespesialister og annethelsepersonell.Sykehuset i Drammen og Bærum sykehus må begge ha områdefunksjoner. Begge errelativt store akuttsykehus og fremstår som jevnbyrdige, på samme nivå. Det må de også være ifremtiden. Begge må ha områdefunksjoner og være likeverdige. Det betyr ikke at de må væreidentiske, men disse sykehusene må ha samme status. Lokaliseringen av de eksisterendesykehus i Vestre Viken, befolkingsmønster og transportnett tilsier at vi må ha to sykehus iVestre Viken med områdefunksjoner. Betegnelsen "områdesykehus" må utgå og erstattes av"sykehus med områdefunksjoner". Alle formuleringer i Strategi 2025 må endres slik atsykehusene Drammen og Bærum behandles likeverdig.Funksjonsforflytninger må settes i bero. Den funksjonsfordelingen som til nå er gjennomførthar hatt store negative ringvirkninger for Bærum sykehus. Nye tiltak som foreslås i Strategi2025 er lite gjennomtenkte og vil kunne medføre rasering av fagmiljøer og svekkedebehandlingstilbud. Flytting av funksjoner må nå stoppes. Det er behov for "time out".Fagmiljøene trenger ro til å ivareta og videreutvikle god pasientbehandling og lederne måkommunisere med fagfolkene og gjøre seg bedre kjent med kjernevirksomheten i sykehuseneslik at de blir i stand til å legge tilrette for tjenester av høy kvalitet. Det må også legges tilrettefor faglig kontakt og samarbeid mellom fagfolk på tvers av sykehusene. Kliniske konferanser,utdanning av spesialistkandidater og kompetanseutvikling for spesialister vil kunne væreegnede samarbeidsarenaer. Spesialistene blir kjent med hverandre og kan utvikle tillit tilhverandre, noe som er et viktig grunnlag for samarbeid. Slik vil det også kunne utviklesfordeling av oppgaver når det er faglig hensiktsmessig.Bærum sykehus kommer godt ut med hensyn på overlevelse i en kartlegging somKunnskapssenteret nylig har gjort. Sykehuset er blant de beste i Norge på totaloverlevelse og overlevelse av slag, hjerteinfarkt og hoftebrudd. Dette tjener som et godteksempel i Vestre Viken.For Overlegeforeningen på Bærum sykehusToril MorkenTillitsvalgt for overlegene4


Cecilie MonsenFra:Sendt:Til:Emne:Kirsten Hørthe6. desember 201110:18WHF PB Strategi 2025Høringssvar - Psykiatrisk avdeling LierViser til oppfordring på Intranettet 13.10.11 om involvering av medarbeidere i Strategiarbeidet i foretaket og innspillvia leder. Psykiatrisk avdeling lier har hatt saken løpende på agendaen på felles informasjonsmøter for heleavdelingen, samt i diskusjoner på de seksjonsvise personalmøter. Dette er et innspill til høringsprosessen på vegneav Psykiatrisk avdeling lier.Psykiatrisk avdeling lier vil uttrykke sin fulle støtte til en tydelig strategi ifht samlokalisering av psykiatri og somatikk.Avdelingen opplever at man gjennom planarbeidet og i foretaksledelsen har gått grundig igjennom den fagligebegrunnelsen for samlokaliseringen. Det som har vært viktig for avdelingen å fremheve er den kliniske erfaringen vihar knyttet til det stadige økende behovet for samtidighet i behandlingen for pasienter med bådebehandlingstrengende psykiatrisk og somatisk lidelse. Videre vil vi understreke behov for nærhet til nødvendigemedisinske støttefunksjoner, som laboratorietjeneste og billeddiagnostikk.Psykiatrisk avdeling lier mener at innen 2025 bør klinikken ha gjennomført vesentlige endringer ioppgavefordelingen mellom DPS og sykehuspsykiatrien, som beskrevet i utkast til strategiplan. Avdelingen vilpåpeke at dette kan medføre at kompleksiteten i de gjenværende oppgavene i sykehuspsykiatrien vil øke. Dettemedfører behov for en hensiktsmessig organisering, hvor også lokalisering spiller en betydelig rolle, og hvor nærhettil øvrige spesialiteter (nevrologi, indremedisin etc) vil være nødvendig.Psykiatrisk avdeling Lier mener at det faglig sett vil være riktig med en samlet avdeling innen sykehuspsykiatri iVestre Viken, denne vil være områdeovergripende.Det er overordnet for Psykiatrisk avdeling Lier at denne samlokaliseres med et somatisk sykehus, og at denne utfra faglige og driftsøkonomiske hensyn bør kun lokaliseres på ett sted.Vennlig hilsenKirsten HørtheavdelingssjefPsykiatrisk avdeling, lierVestre Viken HFTelefon: 32 8043 54Mobiltlf.: 90594602lj(}]-


1r28


.I Vestre Viken HF•HELSE ' • • SØR'ØST•Dato 06.12.11Til høringsinstans Saksbehandler Hege S. Bjelkarøy"strateg i202S@vestreviken.no"Direkte telefon 32 80 40 03/ 99 29 57 37Vgr referanseDeres referanseKlinikk/AvdelingTuberkulosekoordinatorHøringsuttalelse, Strategiplan for Vestre Viken HFFølgende dokumenter kommenteres:Strategi 2025Vedlegg I: Samhandling og lokalbaserte tjenesterVedlegg 3: Spesialiserte funksjonerDet er viktig at tuberkulosescreening (TB screening) omtales i strategidokumentet til VestreViken HF, deriblant hvor pasientstrømmen skal gå innad i helseforetaket. I 2005 ble detgjort en avtale mellom Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehus om hvilke sykehus somskulle utføre TB screening og behandling, se saksnr 03/051-16 arkiv 341 . De tre sykehuseneutarbeidet på bakgrunn av avtalen Tuberkulosekontrollprogram som foretaksomfattendeprosedyrer ved sykehusene. Bærum Sykehus utfører TB behandling. TB screening for voksnepasienter tilhørende Bærum Sykehus ivaretas foreløpig ved OUS Diagnosestasjon Ullevål,mens barna screenes og behandles ved Drammen Sykehus.Vi forutsetter at kun sykehus med kompentent personale skal foreta TB screening i VestreViken HF. Det vil være naturlig at TB screening og ny fordeling av pasientstrømmen i VestreViken HF omtales i "Strategi 2025" pkt 5.2 og pkt 6. Fordelingen av TB screening og TBbehandling bør også omtales under infeksjonsmedisin, lungemedisin og pediatri i vedlegg I,pkt 4.1 og 4.2 samt i vedlegg 3 pkt 3.11 og 3.13.I tuberkuloseforskriften § 2-1, 2-4 og 4-3 er de regionale helseforetakene pålagt å etablereTuberkulosekontrollprogram. Etter Helse Sør-øst ble etablert har TB koordinatorene iregionen purret på utarbeidelsen av et felles Tuberkulosekontrollprogram, og fått til svar atdet regionale kompetansesenteret for smittevern har ansvar for å utarbeide dette som en del avSmittevernplan for Helse Sør-øst. Dette er ikke på plass og bør etterlyses av helseforetaket.Det er viktig at strategidokumentet til Vestre Viken HF omtaler TB screening og behandling.Videre bør nytt felles tuberkulosekontrollprogram som foretaksomfattende prosedyre ieHåndbok utarbeides i tett samarbeid med relevante fagmiljøer.Tuberkulosekoordinators (TB koordinator) funksjon er ikke nevnt i vedlegg 1 pkt 4.2 / 4.3eller i vedlegg 3. TB koordinator har siden 2003 vært et viktig bindeledd mellom spesialistogkommunehelsetjenesten i tråd med samhandlingsrefonnens visjoner og ettertuberkuloseforskriftens § 4-4, både når det gjelder systemarbeid/rådgivning samt å sikrehelhetlige pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene.'ostadresse:l estre Viken HF1004 DrammenBesøksadresse : Telefon :Grønland 32 b, 2. etasje Telefaks :Drammen Org .nr. :Bankgiro:328611 1032861101894 166 7626468.05.02054E-postadresse:Webadresse: www.vestreviken.no


TB koordinator etablerte i 2004 to viktige samarbeidsarenaer for TB screening ogbehandling som bør nevnes i vedlegg l; et faglig nettverk - tuberkulose for spesialister innenlunge/infeksjon/pediatri og et møte for kontaktpersoner innen tuberkulose dvskommunelegerlbelsesøstre i helseforetakenes nedslagsfelt. økt samarbeid på tvers avforvaltningsnivåene ved innføringen av TB koordinatorer har forbedret TB screening ogbehandling i regionen.Ambulerende røntgen og laboratorietjenester bør på sikt vurderes å omfatte lungerøntgen ogrelevante blodprøver (IGRA) som spesialisthelsetjenesten plikter å bistå kommunene med iTB screeningen jf vedlegg l pkt 4.1 s 8. Vestre Viken HF ved Avdeling for mobileelektromedisinske tjenester eier i dag Skjermbildebussene som fortsatt er etterspurt i dennasjonale TB screeningen. Bruksområdet til en moderne buss med digitalt røntgenapparatsamt laboratietjenestetilbud ville være stort både lokalt og nasjonalt.Det bør også vurderes om lokalmedisinske sentra på sikt skal sette Mantoux, da kompetanseni kommunene kan forventes å bli gradvis svekket nå som BCG vaksinasjon er fjernet frabamevaksinasjonsprogrammetjfvedlegg I pkt 4.2 s 15.Det er positivt at telemedisin nevnes i vedlegg l pkt 4.4. Vi har brukt videokonferanser vedlovpålagte behandlingsplansmøter før tuberkulose- Iforebyggende behandling. Dette er etpositivt og kostnadsbesparende tiltak både for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det børogså være mulig å bruke verktøy som skype og lignende i pasientbehandlingen i fremtiden.Tuberkulosekoordinatorene i Vestre Viken HF har drøftet høringsuttalelsen på faglignettverksmøte - tuberkulose 24.11 .11 for spesialister innen lunge, infeksjon og pediatri og bleder anmodet om å utarbeide et høringssvar.Vi bistår gjeme med ytterligere informasjon eller kommentarer.Med vennlig hilsenHege S. BjelkarøyT8 koordinator D5/K5/R5Med pol senter, Drammen SykehusVestre Viken HFCamilla R. IngvaldsenT8 koordinator 85SmittevernseksjonenVestre Viken HFPostadresse : Besøksad resse: Telefon:Vestre Viken HF Grønland 32 b, 2. etasje Telefaks :3004 DrammenDrammenOrg .nr. :Bankgiro:328611 1032861101894 166 7626468.05.02054E-postadresse:Webadresse: www.vestreviken .no130


Innspill til STRATEGI 2025Pkt. 4 Mål. Visjon og verdigrunnlag for Vestre Viken s.8:Videreutvikle og styrke arbeidet med opplæring til pasienter ogpårørende.Opplæring til pasienter og pårørende er en lovpålagt oppgave og børha et eget punkt i strategidokumentet.Pkt. 5.2 LMS er et viktig satsningsområde for VV. Kan det stå noe omhvorfor - f.eks : LMS her et gjennomgående brukerperspektiv i allekurs-og opplæringstilbud. Dette kvalitetssikrer opplærings-oginformasjonstilbudene i tråd med verdigrunnlaget i VV .Kompetansen på samarbeide med ulike brukerorganisasjoner ogenkeltbrukere er en ressurs i LMS.Under overskrift :spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge for:Helsepedagogisk ressurssenter- også i VV- ikke bare rettet motkommunene.LMS er sentrale i et samarbeide om oppbygging og igangsetting avLMS-tilbud i kommunene./3/


13::2


•.,~ Vestre Viken HF H ELSE •• • SØR'ØST•Innspill til Strategiplan 2025 for Vestre Viken HF fra TraumeutvalgetBærum sykehusTraumeutvalget på Bærum sykehus har noen innspill til Strategiplanen 2025 medutgangspunkt i anbefalingene i "Rapport arbeidsgruppe 2: Akuttfunksjoner og prehospitaletjenester" .Det er noen faktiske feil i rapporten, f.eks. s. 14 om dagens situasjon. Bærum sykehus hartradisjonelt mottatt få kritisk skadde pasienter på grunn av nærheten til OVS.Traumealarmen ble utløst 74 ganger i 2010, men det avspeiler ikke totalt antall skadde fordiman nå oftere diskuterer med mellomvakt kirurgi før pasienten er kommet i hus, slik attraumealarmen ikke alltid utløses. I likhet med Drammen sykehus har vi innarbeidedesystemer for traumehåndtering og dedikert personelL Blant leger og sykepleiere som ertilknyttet akuttmottaket, har flere leger og sykepleiere ekstra traumeutdannelse og - erfaring,og bekler nasjonale og internasjonale roller innen traumebehandling.På s. 15 er også Bærum sykehus utelatt, til tross for at vi også ligger godt an. Det bør stå: "Peri dag ligger Ringerike, Bærum og Drammen sykehus godt an til å imøtekomme dekvalitetskrav som settes til sykehus som skal ha traumefunksjon etter 1. juni 2012. "I rapporten brukes utrykk som "akuttpasienter" og" traumer", uten at begrepene ertilstrekkelig definert. Det henvises til traumerapporten fra 2007, der det står på s.6: "Medalvorlig skadet pasient menes en person som hIlr pådratt seg åpenbart alvorlige skader og/eller ersirkulatoriskjrespiratorisk ustabil og/eller hIlr vært utsatt for /lØyenergetisk traume. Med åpenbartalvorlig skade menes store blødninger eller knusninger, dislokerte bekkenbrudd eller brudd i langerørknokler, ustabil bnJstkasse, stikk- og skuddskader ovenfor albue og kne samt store brannskader."I rapporten anbefales det at Bærum sykehus ikke skal være traumesykehus, men ta imotakuttpasienter på dagens nivå. For å unngå uklarheter bør det skrives tydelig at det betyr atBærum sykehus fortsatt skal ta imot traumepasienter på dagens nivå, men at de enda meralvorlig skadde skal sendes rett til OVS. OVS har også begrenset kapasitet, og de har ikkeønsket å motta de pasientene som får god og adekvat behandling ved Bærum sykehus i dag.Det bør også gå tydelig frem av strategidokumentet at man ikke skal sende traume- ellerakuttpasienter som kan komme til å trenge OVS-kompetanse i retning fril OVS.I Vestre Vikens område har Asker og Bærum politidistrikt flest trafikkulykker og flestskadde. Det er også ventet størst befolkningsvekst i dette området. Sykehuset ligger isentrum av et område med stor aktivitet, krevende infrastruktur med stor trafikk, som E18,E16 mot Hønefoss, jernbane, og store samlingslokaler som Telenor arena og SandvikaStorsenter. Her kan ulykker og katastrofer kanskje. Sykehuset må stå være i stand til å stå iberedskap og være med i håndteringen av alvorlige hendelser i disse strukturene.Vi har også erfart at selv om Bærum sykehus ligger svært nær OVS, kommer også ustabilepasienter innom på vei inn til Oslo for stabilisering og henting av anestesipersonell som kanfølge./33


.,~ Vestre Viken HF•HELSE •• • SØR-ØST•Traumekompetansen kan ikke sees uavhengig av andre akuttfunksjoner. Er teamene trent i åhåndtere traumepasienter, kommer det alle andre akuttpasienter til gode. For å kunne giadekvat og god behandling til akutt syke mennesker, uavhengig av divisjonstilhørighet(medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi), må sykehuset være beredt og klar til å ta i mot oghåndtere traumepasienter på et visst nivå. Sykehus er komplekse institusjoner der ulikefaggrupper er avhengig av hverandre for å kunne diagnostisere og gi adekvat behandling.Bærum sykehus må derfor opprettholdes som traumesykehus på dagens nivå.Forutsetningen er selvfølgelig at vi møter Helse Sør-østs kvalitetskrav, noe vi er på megetgod vei på å oppfylle innen fristen.Vi støtter rapportens konklusjon om at de mest kritisk skadde pasientene fortsatt skal tiltraumesenter på OUS.Som følge av ovenstående argumentasjon, bør rapporten presiseres med følgende tillegg:Punkt 2:1 s.2:"Traumestatus på dagens nivå videreføres for sykehusene i Drammen, Bærum og Ringerike.Det forutsettes at sykehusene opprettholder gode systemer og kompetanse påakuttbehandling ved regelmessig kurs og teamtrening."03.12.2011Med hilsen traumeutvalget på Bærum sykehus VVHF.John Colin PooleAvdelingssjef kirurgisk avdelingLeder traumeutvalgBærum sykehus VVHFAnette R. BergTraumekoordinatorBærum sykehus VVHFJannicke Mellin-OlsenOverlege AlOBærum sykehus VVHFDagfinn BjørkøyOverlege ortopedisk avdelingBærum sykehus VVHFDag A. FoldvikAvdelingssykepleier AkuttmottakBærum sykehus VVHFØyvind NylennaLIS lege kirurgisk avdelingBærum sykehus VVHF


Strategiplan for Vestre Viken HF 2025Felles høringsuttalelse fra infeksjonsmedisinereAnbefalingene i strategidokumentet skal følge 8 hovedstrategier:l. Bedre kIlalitet ogpasientsikkerhet2. Styrke lokalbaserie fjenester3. Etablere j otpfiktende samarbeid med kommllnehefsetjemstell og overføre oppgaver i tråd medsamhandlingsreformen4. Styrke og samle akllttmedisinske tjenester5. Deftmre og samle spesiafisette filllkSJoner6. Styrke og samle tilbudet innen krefibehandlzilg7. Integrere somatikk ogpS;'kisk he/se8. Strategisk eiendomsutviklingE t lite avsnitt er viet infeksjonsmedisin under pkt 3.13:"InfeksjonsmedisinDet alt vesentlige i1111en infeksjonsmedisin dekkes ved sykehus som har infeksjonsmedisinere.Tuberkulosekontroll og komplisert beJumdling av tuberkulose og HIVer spesialoppgaver som i dagetablert ved Drammen sykehus, og anbefales videreført der. "Vurdering:Avsnittet i strategidoumentet er ikke strukturert i hht. de 8 hovedstrategier, det blir derforkunstig å formulere et svar basert strategimalen som ønsket, derfor kommer vi med følgendekommentarer:Generelt: (passer best under pkt l og 2)Ingen infeksjonsmedisinere i VVHF er foresputt før dette avsnittet et utarbeidet, det er enmangel. Infeksjonsmedisinske problemstilli.nger forekommer i alle spesialistfunksjoner i sykehusog er en sentral og integrert del av generell indremedisin, ogsa i virksomheten ,-ed Kongsbergsykehus selv om dette sykehuset p.t. ikke har infeksjonsmedisiner. Infeksjonsmedisinere benyttesi stor grad som rådgivere overfor andre kolleger både i og utenfor sykehus. Antall spesialister i\'VHF p.t.: Bærum sykehus: 3, Drammen sykehus 2, Ringerike sykehus: 1, Kongsberg: O. Detteantallet synes lavt i forhold til 4 lokalisasjoner, spesielt kommer Drammen sykehns uheldig utsom det klart største sykehus med område funksjoner innen en rekke områder og bare 2 hjemler.Det er betydelige uløste oppgaver innen lokalt smittevernarbeid ved alle 4 sykehus og denpågående globale spredning av antibiotikaresistente miktober fordrer konkret oppbygging avsmittevernarbeidet. E tter vår vurdering bør VVHF ta konkrete grep for it øke antallinfeksjonsmedisinske hjemler i løpet av 1-2 år.Konkret til strategidokumentet: (passer best under pkt l , 2 og 5)Tuberkulosekontroll, vurdering av latent og aktiv tuberkulose: Tradisjonelt har lungeleger hatt ansvaret forvurdering av latent tuberkulose i Drammen og Kongsberg, infeksjonsmedisiner på Ringerike,mens pasienter fra Asker og Bærum har blitt sendt til diagnosess tasjonen ved Ullevål sykehus,denne sistnevnte ordning skal na avvikles. Tuberkulose er ikke bare en lungeinfeks jon ogpasienter med tuberkulose har ofte andre infeksjonssykdommer i tillegg, for eksempel viralehepatitter og H IV med behov for infeksjonsmedisinsk vurdering. E tter vår oppfatning bør derforprimært sykehus med infeksjonsmedisiner, sekundært lungelege vurdere tuberkuloseproblems tiIli.nger./3-0


Tuberkuloserelaterte diagnostiske problemstillinger bør prinsippielt kunne utføres ved alle 4sykehus, i hvert fall de 3 største. Antall pasienter som henvises med spørsmål om tuberkulose erøkende og Drammen sykehus vil få store problemer med å håndtere alle henvisninger hvis detteskal overføres i sin helhet til dette sykehus og det "il være helt umulig uten at antallinfeksjonsmedisinske hjeruler økes. Det rna arbeides for at alle sykehus har hensiktsmessige rommed mulighet for luftsmitteisolasjon og høsting av luftveisprøver (indusert sputum, evtbronkoskopi med skylleprøver), også tilnyttet poliklinisk virksomhet.Behandling av aktiv ttlberktllose: Bør iverksettes av infeksjonsmedisiner ved de tre største sykehus.Det er p.t. bare Bærum sykehus som har forskriftemessige luftsmitteisolater som er enforutysetning for å håndtere pasienter med lungetuberkulose. Utbedring av lufttnsitteisolater vedDrammen sykehus har vært etterlyst i en årrekke uten at noe har skjedd, det er ikke holdbart.Ideelt sett bør også Ringerike sykehus ha mulighet for luftsmitteisolasjon i sengepost.Behandling av pasienter med HIV: Kan bare utføres ved sykehus som har infeksjonsmedisiner (helst2 spesialister).Behandling av pasienter med lirafe hepatittet:· Bør primært utføres av infeksjonsmedisiner, alternativtgastroenterolog med interesse for fagområdet. Det er etablert sykepleiestøttetinfeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ringerike sykehus, Drammen sykehus og Bærum sykehus.Denne arbeidsform sikrer både god kvalitet i oppfølgingen og frigjør legetid.Drammen sykehus, 251111Lars ThoresenRingerike sykehusJoanRavnBærum sykehusElse Johanne RønningBærum sykehusKåre BøeDrammen sykehusJan SvendsenBærum sykehusLars HeggelundDrammen sykehus


.I Vestre Viken HFHELSE "•. SØR' ØSTTil høringsinstans"strategi202S@vestreviken.no"SaksbehandlerDato 30.11.11Knut VegardDirekte telefon 32 80 30 00Vår referanseDeres referanseKlinikk/Avdelinglungemed avd DSHøringsuttalelse, Strategiplan for Vestre Viken HFFølgende dokumenter kommenteres:Strategi 2025Vedlegg 1: Samhandling og lokalbaserte tjenesterVedlegg 3: Spesialiserte funksjonerTuberkulosescreening (TB screening) er ikke omtalt i strategidokumentet.TuberkulosekollIroll og komplisert behandling av tuberkulose er omtalt.Vi støtter at tuberkulosekontroll og behandling fortsatt legges under infeksjonsmedisin vedområdesykehuset, med implisitt forutsetning at dette ikke omfatter screening.Vi anbefaler at TB screening videreføres som i dag.Fordelingen av pasientstrømmen innen Vestre Viken avhenger av aus prosessen.TB screening foretas ved sykehus der man har kompetent personale til å foreta TB screening.Vi har brukt videokonferanser ved lovpålagte behandlingsplansmøter før forebyggendebehandling for TB og ser dette som et positivt og kostnadsbesparende tiltak både forspesialist- og kommunehelsetjenesten.Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 3286 11 10E-postadresse :Vestre Viken HF Grønland 32 b, 2. etasje Telefaks:Webadresse: www.vestreviken.no3004 DrammenDrammenOrg.nr.:Bankgiro:3286 11 018941667626468.05.02054/3t-


3~

More magazines by this user
Similar magazines