Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

Personalet på Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus gikk inn i Vestre Viken med en intensjonom, at Vestre Viken skulle planlegge et nytt sykehus sentralt plassert i forhold tilbefolkningsutviklingen i området. Det var logisk at Drammen sykehus først skulle flytte tilnye lokaler og at man deretter skulle utvide og innlemme Bærum Sykehus etter hvert somdet var økonomi til det og Bærums bygningsmasse ble utdatert. Man ville da på enøkonomisk forsvarlig måte få utviklet et samlet og robust fagmiljø som kunne løfte deoppgaver som Vestre Viken er satt til å håndtere.Dessverre har ledelsen i Vestre Viken til nå valgt en konfronterende linje i forhold til deøvrige samarbeidende sykehus i organisasjonen, men vi tror og håper at det ennå er mulig åsnu dette til en samlende politikk hvor pasientbehandling og kostnadseffektivitet står ihøysetet.Det skal i det følgende kort redegjøres for innspillende i forhold til akutt- og spesialisertefunksjoner i forhold til strategi 2025.Medisinsk avdeling på Bærum Sykehus har i en årrekke vært en høyt spesialisert avdelingmed fokus på utdanning og forskning. På grunn av den nære lokalisasjon til Rikshospitalethar vi hatt et samarbeid i forhold til håndtering av de hematologiske og nefrologiskepasienter. Vi har nå i forbindelse med OUS prosessen tatt tilbake lokalfunksjonen for dissepasienter. Områdefunksjonen i VV har blitt tillagt Drammen som hadde disse funksjoner frafør.Avdelingen er gruppe 1 avdeling for utdanning av spesialister til indre medisin og har statussom utdanningsinstitusjon for grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer,infeksjonssykdommer, endokrinologi og gastroenterologi. Innen sistnevnte grenspesialitetforventes at vi i løpet av våren 2012 blir godkjent till å ferdigutdanne gastroenterologer.Dette er allerede tilfellet for utdanning av spesialister i geriatri (GSR).Denne kompetanse er unik i Vestre Viken og vi mener at man bør satse på å videreføredette.Det er generell enighet om at langt de fleste funksjoner innen indremedisin bør fortsette påsamtlige sykehus i organisasjonen. For de enkelte grenspesialiteter anbefaler vi følgende;Gastroenterologi:1. Spesialfunksjoner i gastromedisinjfordøyelsessykdommer1.1. GenereltForslagene til funksjonsfordeling har ikke tatt hensyn til verken den demografiskeutviklingen, størrelsen på opptaksområdet, forventet faglig utvikling eller eksisterende2

More magazines by this user
Similar magazines