Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

hverken mht pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen, rekruttering og videreutvikling avdyktige leger med ønsket kompetanse, dessuten utdanning av nye legespesialister og annethelsepersonell.Sykehuset i Drammen og Bærum sykehus må begge ha områdefunksjoner. Begge errelativt store akuttsykehus og fremstår som jevnbyrdige, på samme nivå. Det må de også være ifremtiden. Begge må ha områdefunksjoner og være likeverdige. Det betyr ikke at de må væreidentiske, men disse sykehusene må ha samme status. Lokaliseringen av de eksisterendesykehus i Vestre Viken, befolkingsmønster og transportnett tilsier at vi må ha to sykehus iVestre Viken med områdefunksjoner. Betegnelsen "områdesykehus" må utgå og erstattes av"sykehus med områdefunksjoner". Alle formuleringer i Strategi 2025 må endres slik atsykehusene Drammen og Bærum behandles likeverdig.Funksjonsforflytninger må settes i bero. Den funksjonsfordelingen som til nå er gjennomførthar hatt store negative ringvirkninger for Bærum sykehus. Nye tiltak som foreslås i Strategi2025 er lite gjennomtenkte og vil kunne medføre rasering av fagmiljøer og svekkedebehandlingstilbud. Flytting av funksjoner må nå stoppes. Det er behov for "time out".Fagmiljøene trenger ro til å ivareta og videreutvikle god pasientbehandling og lederne måkommunisere med fagfolkene og gjøre seg bedre kjent med kjernevirksomheten i sykehuseneslik at de blir i stand til å legge tilrette for tjenester av høy kvalitet. Det må også legges tilrettefor faglig kontakt og samarbeid mellom fagfolk på tvers av sykehusene. Kliniske konferanser,utdanning av spesialistkandidater og kompetanseutvikling for spesialister vil kunne væreegnede samarbeidsarenaer. Spesialistene blir kjent med hverandre og kan utvikle tillit tilhverandre, noe som er et viktig grunnlag for samarbeid. Slik vil det også kunne utviklesfordeling av oppgaver når det er faglig hensiktsmessig.Bærum sykehus kommer godt ut med hensyn på overlevelse i en kartlegging somKunnskapssenteret nylig har gjort. Sykehuset er blant de beste i Norge på totaloverlevelse og overlevelse av slag, hjerteinfarkt og hoftebrudd. Dette tjener som et godteksempel i Vestre Viken.For Overlegeforeningen på Bærum sykehusToril MorkenTillitsvalgt for overlegene4

More magazines by this user
Similar magazines