Medlem av samarbeidsutvalget? - Drammen kommune

drammen.kommune.no
  • No tags were found...

Medlem av samarbeidsutvalget? - Drammen kommune

Medlem avsamarbeidsutvalget?Dette må du vite:Foreldreutvalget for grunnskolenHvorfor samarbeidsutvalg (SU)?Hva gjør samarbeidsutvalget?Hvordan komme i gang?


Hvorfor samarbeidsutvalg (SU)?Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (Opplæringslova § 11-1). Utvalget er skolens øverstesamarbeidsorgan og består av representanter for viktige parter i skolesamfunnet. Kommunen kanvelge å ha driftsstyre istedenfor samarbeidsutvalg ved skolen.Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende forum. Det skal sikre godkontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Sammen med det øvrige hjem-skole-samarbeidet skalsamarbeidsutvalget styrke elevenes og foreldrenes mulighet for medvirkning og innflytelse i skolen.Hvem utgjør samarbeidsutvalget?Alle viktige parter i skolesamfunnet skal være representert i samarbeidsutvalget. Utvalget skalbestå av representanter fra undervisningspersonalet og andre ansatte ved skolen, fraforeldrerådet (FAU), fra elevene (elevrådet) og fra kommunen. (rektor skal være den ene).Medlemmene skal ivareta interessene til dem de representerer. Derfor er det viktig at de har godkontakt med ”sine grupper”. Les mer om sammensetningen av SU i Opplæringslova § 11-1.Rektor har hovedansvaret for at utvalget fungerer og utvikler seg etter intensjonene medhensyn til god informasjon til og fra alle parter og utvalg kunnskap om arbeidsplaner, tidsfrister, saksgang osv. oppfølging av utvalgets vedtakHva gjør samarbeidsutvalget?I loven står det at samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som g jelder skolen. Detbetyr at SU kan behandle og gi råd om alt fra overordnede mål og planer, skolekretsgrenser ogorganisering av undervisningen, til utvikling av skoleanlegget, trafikksikkerhet og håndtering avmobbing og uønsket atferd. Kort sagt alt som angår skolehverdagen.Samarbeidsutvalget kan være høringsinstans i skolepolitiske saker. I tillegg bør utvalget informerekommunen om forhold som ikke fungerer tilfredsstillende.Det kan være smart å bruke de første møtene til å lage en årsplan som fokuserer på saker som erspesielt viktige dette året. Det bør imidlertid ikke bety at andre, akutte saker ikke kan behandles.Det er bedre å jobbe skikkelig med noen saker enn å jobbe dårlig med mange!Hvor stor innflytelse skal utvalget ha?Opplæringslovas § 11-1 åpner for at kommunen kan gi samarbeidsutvalget styringsoppgaver ogdermed fullmakter – altså avg jørelsesmyndighet – på nærmere avgrensede områder.Samarbeidsutvalgets medlemmer kan selv ta initiativ overfor kommunen for å fåavg jørelsesmyndighet.


Kommunen kan også velge å oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen.Hvem kan melde saker til samarbeidsutvalget?Alle kan melde saker! Foreldrerådet, elevrådet, skolens plangruppe, ansattes grupper og kommunenkan melde saker g jennom sin representant. Samarbeidsutvalget kan også selv ta initiativ til saker.Alle saker bør meldes skriftlig, være godt forberedt og inneholde forslag til vedtak.Hvordan komme i gang?Representantene til samarbeidsutvalget bør være valgt innen 1. september. For å komme raskt igang, er det en fordel å ha klare retningslinjer for når og hvordan valget skal foregå i alle gruppenesom er representert i utvalget.Deretter skal det første møtet avholdes. Her skal utvalget konstitueres, og det skal velges leder,nestleder og sekretær.Dere bør også diskutere hva som er samarbeidsutvalgets mandat. Hva betyr det å være rådgivende,og hvor stor innflytelse skal utvalget ha? Hvilke rutiner skal utvalget ha for kontakt med elevrådet,FAU, personalet, kommuneadministrasjonen og politikerne?Lag også skisser til møteplan for samarbeidsutvalget, og til en helhetlig plan for møter i elevråd,FAU, personalgruppene, skoleledermøter, politisk møtekalender, osv. Dere bør også diskutere hvilkesaker samarbeidsutvalget skal behandle.Etabler rutiner for melding av saker, saksforberedelse, referat, informasjon osv.Kommunikasjon og informasjonOpplæringslova, læreplan og stortingsmeldinger sier at ”godt samarbeid” bør preges av respekt,tillit, åpenhet, likeverdighet og dialog. Disse prinsippene bør g jelde både innad i utvalget og ikommunikasjonen med resten av skolesamfunnet. Skriv referater som viser hvem som var til stede, hvor/når møtet ble avholdt, hvilke saker som bledrøftet, hvilke vedtak som ble g jort, ansvar for oppfølging, hvordan saken evt. skal følges opp ogfrist. Gjør referater og sakslister kjent for alle i skolesamfunnet, særlig andre råd og utvalg. Bruk skolens hjemmeside til informasjon om saker, vedtak, innspill osv. Har skolen intranett/læringsplattform, kan dette være en god samarbeidskanal.Gode rutiner for informasjon og kommunikasjon sikrer reell medvirkning.


FUG – Foreldreutvalget for grunnskolen– er et utvalg av foreldre, oppnevnt av Kongen istatsråd for fire år av gangen. Utvalget er etrådgivende organ for Kunnskapsdepartementet.Utvalget skal ivareta foreldrenes og elevenesinteresser i skolesamfunnet og arbeide for åfremme et godt samarbeid mellom hjem og skole.Foreldreutvalget for grunnskolenPostboks 8119 Dep.0032 Oslowww.fug.nowww.foreldrenettet.nopost@fug.nobestilling@fug.noTlf: 22 24 75 63Faks: 22 24 75 901. utgave 1. opplagISBN: 978-82-92517-84-0Lag gode rutinerGodt forarbeid og god oppfølging av møtene i samarbeidsutvalgetg jør utvalgsjobben lettere og mer oversiktlig, ogdet øker sjansen for at utvalget blir ”g jøre-gruppe” merenn ”prate-gruppe”.Rektor og utvalgets leder bør bli enige om rammer forsamarbeidet. De bør også finne gode rutiner for blantannet for- og etterarbeid, oppsett av sakslister,saksdokumenter, hvordan sakene skal håndteres,bakgrunnsinformasjon og oppfølging av saker.Det kan lages felles vedtekter for alle samarbeidsutvalgenei kommunen, eller hver enkelt skole kan lage sine egne.Du kan lese mer om samarbeidet i SU i heftet:”Medlem av skolens samarbeidsutvalg – Hva nå?”Det kan bestilles på www.fug.noSkoleringKommunen har ansvar for skolering av tillitsvalgte foreldre(Stortingsmelding 14 (1997-98) Om foreldremedverknad igrunnskolen). Enhver kommune bør derfor ha rutiner forskolering av medlemmene i SU.

More magazines by this user
Similar magazines