12.07.2015 Views

vurdering

vurdering

vurdering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sikre kvalitet på fagkompetanse!Prøvenemndskurs 19.01.2012


Prøvenemnda skal være kompetente til åvurdere fag-/svenneprøveneEgen bakgrunn• Har fagkompetanse• Vet hva som kreves ifaget (fagetskjerneoppgaver)• Kan vurdere hva som ergodt utført fagarbeid• Kan utøve skjønnFagopplæringens regelverk• Følger lov- og regelverk ifagopplæringa– Læreplaner– Vurderingsforskrift– (retningslinjer)Prøvenemndskurs 19.01.2012


Utfordringer for prøvenemndene• Lage gode oppgaver(entydig)• Sikre godt grunnlag forvurdering (pålitelig)• Utarbeidevurderingskriterier(målestokk)• Sikre en rettferdigbedømming


Sentral kompetanse— utarbeide oppgaver og grunnlag for vurdering— planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere fagellersvenneprøver og kompetanseprøver i tråd medgjeldende regelverk— Sørge for tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurderekandidaten og legge til rette for at kandidaten får visthva han/hun kan— Sette karakterPrøvenemndskurs 19.01.2012


Hva er nytt med Kunnskapsløftet?— Fagprøven skal ha fire deler (jfr § 3-57):—Planlegging med begrunnelser—Gjennomføring—Vurdering av eget arbeid—Dokumentasjon av eget arbeid— Krav til komplekse (sammensatte) oppgaver— Strengere krav til dokumentering underveis i prøven(§3-58)— Begrensninger i mulighetene for særligtilrettelegging av prøven (§3-64)Prøvenemndskurs 19.01.2012


Hva er nytt med Kunnskapsløftet?—En ny struktur på fag- og yrkesopplæringen—Bredere utdanningsprogrammer—Felles programfag—Mer fellesfag—Prosjekt til fordypning—Spesialisering i bedrift—Læreplaner med kompetansemål—Rom for lokal tilpassing både i skole og bedriftMer individuelle kompetanseprofiler hoskandidatenePrøvenemndskurs 19.01.2012


KompetansebegrepetKompetanse er evne til å mestre en kompleksutfordring eller utføre en kompleksaktivitet/oppgave.Kompetanse kommer til uttrykk i handlingersom individer gjør i konkrete situasjoner.Utvikling av kompetanse handler om atkunnskaper og ferdigheter kan anvendes til åløse bestemte oppgaver.Fra veiledning i lokalt arbeid med læreplanerPresentasjonens tittel 19.01.2012


Utforming av prøven— Prøvenemnda har ansvar for at prøven er i tråd medkompetansemålene i læreplanen og at den inneholderutfordringer som gjør at kandidaten får vist hvahan/hun kan.— Oppgaven bør ha klart definert omfang og gikandidaten muligheter til å utføre alle fasene i arbeidetinnenfor rammene.— Prøven bør definere hva som forventes levert i alle defire delene av prøven.Prøvenemndskurs 19.01.2012


Oppgaven bestemmer hvilkenyrkeskompetanse som kan vurderes— Instruks? – enkel utfordring?— Åpen/ sammensatt utfordring? – inkluderer egne valg— Helhetlig arbeidsprosess? – skaffe informasjon,planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere…Prøvenemndskurs 19.01.2012


OppgavetekstenOppgaveteksten bør vise— hva kandidatene skal gjøre – eventuelt hva de kanvelge— hva kandidatene skal levere, som grunnlag forvurderingen— hva som skal vektlegges i vurdering av arbeidet


En modell for oppgaverHva eroppdraget?TydeligbeskrivelseKomplekseoppgaverTidsrammeHva skal degjøre?Hva skal delevere?Hva vurderes?planlegginggjennomføringvurderingdokumentasjonTotaltidsrammeHva vektleggesmest/minst?Prøvenemndskurs 19.01.2012


Oppgaven: Bygge karnappDu skalPrøvenemnda vil vektlegge dissekriteriene i sin vurderingPlanleggeDu skal planlegge hvordan du vilbygge karnappet ut fra vedlagttegning/beskrivelse, og i henhold tilbyggforskrift og norsk standardTid• framdriftsplan for arbeidet• valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet• materialvalg er begrunnet• materialbestillingsliste etter egne utregninger• arbeidsrekkefølge• laget skisse av …• ivaretatt kravet til HMSPrøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelenarbeidetGjennomføre Du skal bygge karnappet etter Tidegen plan, i tråd med vedlag• arbeidsrekkefølgentegning/beskrivelse og i henhold til• angrepspunktbyggforskrift og norsk standard• materialvalg• materialforbruk• Gjennomført utførelse/standard• verktøy og maskinbruk• faglig sikkerhet og selvstendighetTidVurdering Du skal vurdere kvaliteten påarbeidet du har utført og hvordandu har gjennomført arbeidet ihenhold til egen plan. Avvik fraplanen skal begrunnes.Dokument-Dokumentasjon av egetasjon prøvearbeidSum tI tillegg til egenvurdering skal dokumentasjoneninneholde:• mengdekontroll• Kontroll av kvalitetskrav fastsatt iplanleggingsdokumenter i forhold til avsluttetarbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinnetc• Vedlikehold av verktøy og utstyr• Gjennomført HMS tiltakVurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemndaDenne samtalen skal ta for seg….Fra Ola Ivar Eikebø,M&R FK


Eksempel vei- og anleggFagprøven:Omfatter hovedområdene Planlegging, stikking og oppmåling, Bygging og vedlikehold og Maskinerog utstyr.HMS er gjennomgående under hele fagprøven.Prøve:— Planlegge og begrunne arbeidet etter tegninger og beskrivelser (del 1)— Varsle om arbeid og sikre og sperre av anleggsområdet etter gjeldende regelverk— Legging av rør og nedsetting av to kummer, 110 mm rør og 2 stk 700 x 700 trekkekummer.— Gjenfylling og oppbygging av vei, med div kantsteinsetting og hellelegging— Bruke relevant måleutstyr til høyder, retninger og fall— Egenvurdering av resultat av arbeidet og arbeidsprosessen (del 3)— Dokumentere arbeidet på en hensiktsmessig måte (del 4)Momenter ved prøven som kandidaten må beherske:— Bruk av måleutstyr – nivelleringskikkert og laser— Dybde på grøft— Korrekt høyde på kum— Gjenfylling og komprimering av grøft med riktige masser— Bruke maskiner i henhold til gjeldende regelverk Fra prøvenemnd i Oslo/Akershus2010Prøvenemndskurs 19.01.2012


Diskuter…Hvordan kan dere lage oppgaver— som får testet kandidaten i fagets kjerneoppgaver— som dekker alle de fire delene av fag-/svenneprøven— som er så tydelige at kandidatene ikke misforstår— som ikke er så skreddersydd at kandidaten ikke fårdokumentert tilstrekkelig kompetanse i forhold tillæreplanen— som er så utfordrende at kandidater som ønsker detfår vist seg fram og fortjener meget godt beståttPrøvenemndskurs 19.01.2012


Tilstrekkelig grunnlag for å vurderekandidatens arbeid• Prøvenemnda må sikre seginnsyn i alle deler av prøven.• Observasjon står sentralt, menmå suppleres med bilder,video, logger og fagligesamtaler.• Prøvenemndas ansvar forvurdering kan ikke delegeres tilandre (eksempelvis tilsyn ibedriften).Prøvenemndskurs 19.01.2012


Vurderingsgrunnlaget• Reelle arbeidsoppdrag– Produkt– Observasjon - prosess– Dokumentering• Kvalitet på fagarbeidet– Standarder/normer ibedriften– PNs kriterier• Samtale med kandidaten• Vurdering med vekting avkriterierPrøvenemndskurs 19.01.2012


Vurderingskriterier• Prøvenemnda skal utarbeideet eget grunnlag for vurdering(vurderingskriterier) – tilpassethver enkelt prøve.• Grunnlaget skal tautgangspunkt ikompetansemålene ilæreplanen og konkretiseresfor den aktuelle prøven.• Hovedpunktene i dettegrunnlaget skal gjøres kjent forkandidaten.Prøvenemndskurs 19.01.2012


Eks på vurderingskriterier 1I plandelen blir det lagt vekt på:— Hvordan kandidaten bruker regelverket— Hvordan kandidaten legger til rette for rasjonellearbeidsprosesser— Hvordan kandidaten vurderer risiko knyttet til arbeidet (HMS)— …— …Prøvenemndskurs 19.01.2012


Eks på vurderingskriterier 2I gjennomføringen blir det lagt vekt på:— HMS— Håndtering og vedlikehold av utstyr— Orden og ryddighet— Kundekontakt og veiledning— Håndtering av farlig avfall— …Prøvenemndskurs 19.01.2012


Eks på vurderingskriterier 3I vurdering og dokumentasjon blir det lagt vekt på:— Kandidatens evne til å vurdere kvaliteten på eget arbeid— Kandidatens evne til å bruke kvalitets- ogdokumentasjonsrutiner …— …Prøvenemndskurs 19.01.2012


Eks på vurderingskriterier vei/anleggPlanleggingsdelBestått meget godt:• Planleggingen er godtgjennomarbeidet og strukturert med enrealistisk framdriftsplan. Forhold tilHMS er nøye vurdert. Bedriftensinternkontrollsystem er systematiskdokumentert.Bestått:• Det er utarbeidet en grei arbeidsplander tidsbruk og materialforbruk, samtvalg av utstyr og metoder inngår.Nødvendig hensyn til HMS ogbedriftens internkontrollsystem erivaretatt.Ikke bestått:• Planleggingen er uklar eller mangelfull.Det er ikke tatt nødvendig hensyn tilHMS og bedriftensinternkontrollsystem.Gjennomføringsdel1)Legging av rør og nedsetting avkummer:Bestått meget godt:• Rask og grundig utførelse ogforståelse for oppgaven. Godt planlagtmed alt nødvendig materiell og utstyrtil stede.Bestått:• Klarer å utføre oppgaven innenfortidsfristen med en kvalitet somtilfredsstiller gjeldene krav.Ikke bestått:• Svak utførelse og mye tidsbruk påoppgaven. Utførelsen tilfredsstiller ikkegjeldene krav.Prøvenemndskurs 19.01.2012


Vurdering = kvalitetskontroll i vedfagprøven— Foreslå 2-3 viktige ”kontrollpunkter” for hver del avfagprøven:a) Planlegging av arbeidet og grunngiving for valde løysingarb) Gjennomføring av eit fagleg arbeidc) Vurdering av eige prøvearbeidd) Dokumentasjon av eige prøvearbeid— Hva vil være et godt grunnlag for å kontrollere dette?Prøvenemndskurs 19.01.2012


Vurdering og faglig skjønn— Den profesjonelle yrkesutøver— Den tause kunnskapen— Kulturulikhet, moral og etikk….Diskusjon: Hvordan bruke faglig skjønn og samtidigsikre en rettferdig bedømming?Prøvenemndskurs 19.01.2012


Karaktersetting— Tredelt karakterskala— Bruk av grunnlaget for vurdering i de ulike delene ogutøvelse av faglig skjønn— En samlet vurdering av alle fire deler i prøvenPrøvenemndskurs 19.01.2012


Diskuter…Diskuter kjennetegn påkarakterer slik de er presenterti temaheftet på side 18-19• Hva skal til for å gi beståttmeget godt i faget deres?•Hva skal til for å gi ikkebestått i faget?Prøvenemndskurs 19.01.2012


Spørsmål til faglig avklaring• Still spørsmål som inviterertil utdypende forklaringereller begrunnelser.• Still spørsmål til alle faser iarbeidet: planlegging,gjennomføring, vurdering ogdokumentasjon.• Bruk åpne spørsmål.Prøvenemndskurs 19.01.2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!