BRUKERHÅNDBOK Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

gkwebonline.no

BRUKERHÅNDBOK Bensindrevet gresstrimmer/ryddesag

NO91089101112157201936123161817512414131. TRÅDHODE2. SKJÆRETRÅD3. BESKYTTELSESVERN4. KNIVBLAD5. BLADVERN6. SKAFT7. HÅNDTAK8. GASSHÅNDTAK9. AV/PÅ-BRYTER10. SIKKERHETSUTLØSER11. LÅSEKNAPP12. CHOKEBRYTER13. SNORSTART14. DRIVSTOFFTANK15. LUFTFILTERDEKSEL16. STARTBRYTER17. LYDDEMPERVERN18. PRIMERPUMPE19. BÆRESTROPP20. FESTEPUNKTSIKKERHETSANORDNINGER3 BESKYTTELSESVERN må være installert for å unngå at små gjenstander slynges på operatøren, og for åhindre at tråden blir lengre enn nødvendig.16 LYDDEMPERVERNET bidrar til å beskytte hender, kropp og/eller brennbart materiale fra å komme i kontakt medden svært varme lyddemperen.4


NOGENERELL OVERSIKTJ-HÅNDTAK (modell: AT332300/AT3323A0)1. For å installere håndtaketpå enheten, trenger du Cfølgende komponenterDfra brukerpakken:J-håndtak (A), festebøyle B(B), klemmer (C) og Eskruer (D). (Fig. 1A)A2. Monter festebøylen (B)på skaftet og følg pilenpå klistremerket (varseCDletikett E), sett klemmen(C) over skaftet, og stramFig. 1Ade 2 skruene (D).3. Monter J-håndtaket (A) på festebøylen, og følg igjenpilen på klistremerket. Sett så den andre klemmen (C)over J-håndtaket, og stram de 2 gjenværende skruene(D).SYKKELHÅNDTAK (modell: AT332400/AT3324A0)1. For å installere håndtaket på enheten, trenger du følgendekomponenter fra brukerpakken: sykkelhåndtak(A), festebøyle (B), klemme (C) og skruer (D). (Fig. 1B)2. Monter festbøylen (B) på skaftet ca. 10-12 cm fra endenav gripetaket, sett på klemmen (C) og stram de 2skruene (D).3. Monter U-håndtaket (A) på festebøylen, sett på denandre klemmen (C) og stram de 2 gjenværendeskruene (D).4. Fest stripsen (E) fra brukerpakken som vist (Fig. 1C).ADCBCDFig. 1B4” (10-12cm)MONTERE UTSTYRSLEDD (modell:AT3323A0/AT3324A0)MERK: For at det skal være enklere å montere eller demontereutstyret, bør du plassere maskinen på bakken eller påen arbeidsbenk.1. Løsne skruen (A) ved å skru mot klokken (Fig. 2A).2. Hold godt tak i utstyret (B), trykk det rett på Quick-Change-festet (C) til utløserknappen (D) kommer frem ihovedhullet (E) i Quick-Change-festet. (Fig. 2B)3. Fest skruen (A) ved å skru med klokken. (Fig. 2C)EFig. 1CADVARSEL: For å unngå alvorlig personskade,må du slå av maskinen før du tar av eller montererutstyr.Alt utstyr er utviklet til festing i hovedhullet med mindreannet er oppgitt i det aktuelle utstyrets brukerhåndbok.Ved bruk av feil hull kan personskade eller skade påenheten oppstå.CDBDEAAFig. 2A Fig. 2B Fig. 2CMONTERE BLADVERN1. Fjern girmansjetten (A) fra den gjengede girhusakselen(Fig. 3A).2. Plasser bladvernet på girhuset, og rett i monteringshullene. Sett i skruene (B) som vist på illustrasjonen, ogstram godt til (Fig. 3B).3. Sett girmansjetten (A) på igjen. Sørg for at avstandsstykket(C) er satt i, slik at ikke girmansjetten slites motgirhuset (Fig. 3A)BAFig. 3AFig. 3BBESKYTTELSESVERN (modell: AT332300/AT3323A0)1. Fjern girmansjetten (A) fra den gjengede girhusakselen.Kontroller at avstandsstykket (B) er satt på plass (Fig. 4A).2. Monter beskyttelsesvernet med de 3 medfølgendeskruene (C) (Fig.4B)ABCFig. 4AFig. 4BMONTERE TRÅDHODE1. Sett på girmansjetten (A), og pass på at avstandsstykket(B) sitter på plass (Fig. 5A).2. Sett i festepinnen (C) og træ trådhodet på akselen.Trådhodet skal kun strammes for hånd (Fig. 5B og5C).AAT332400/AT3324A0ADBBFORSIKTIG: Utløserknappen må være ihovedhullet, og skruen må være godt strammetfør du tar enheten i bruk.5BAT332300/AT3323A0Fig. 5AB


NOANBEFALTE DRIVSTOFFTYPERNoen av de vanlige bensintypene oksygenanrikes medalkohol- eller eterforbindelser for å imøtekomme standarderfor ren luft. Talon-motoren din er utviklet til å fungere påtilfredsstillende måte med alle bensintyper for biler, inkludertoksygenanrikede bensintyper.DRIFTSINSTRUKSJONSKULDERSTROPPBensin- ogoljeblanding40:11. Ta på selen med skulderstroppen over venstre skulder.2. Fest seleklemmen (A) til ringen (B) på skaftet(Fig. 9A og 9B).3. Juster lengden på skulderstroppen slik at trådhodet erparallelt med bakken når det henger fra bærestroppen.Øv deg på å svinge maskinen uten å starte motoren forå finne riktig balanse. (Se Fig. 9A)MERK: Ta skulderstroppen av maskinen før du startermotoren.AADVARSEL: BRUK ALLTID SKULDER-STROPP når maskinen brukes med knivblad.Fest selen til gresstrimmeren etter at maskinener startet med motoren i TOMGANG. SlåMOTOREN AV før du tar av skulderstroppen.BAT332300/AT3323A04. Ta godt tak i håndtaket. Trykk på sikkerhetsutløseren(B) og gasshåndtaket (D) til stillingen FULL GASS(Fig. 9E).5. Dra startsnoren ut et stykke til du kjenner motstand(ca. 100 mm) (Fig. 9F). Trekk raskt og jevnt for å få ensterk gnist. Trekk kraftig i startsnoren 4 ganger.6. Flytt chokebryteren til stillingen HALV (Fig. 9G).7. Dra i startsnoren 4 ganger igjen mens utløseren er istillingen for full gass (Fig. 9F).8. Når motoren starter, kan du la bryteren stå i stillingenHALV i 10 sekunder.9. Flytt chokebryteren til stillingen KJØR (Fig. 9H).10. Dersom motoren ikke starter, gjentar du trinn 1 til 7.MERK: Dersom motoren ikke starter etter gjentatte forsøk,se i avsnittet om feilsøking.MERK: Trekk alltid startsnoren rett ut. Dersom startsnorendras skjevt, vil den slites mot snørehullet. Dennefriksjonen gjør at snoren frynses og slites raskere.Hold alltid godt tak i starthåndtaket når snoren trekkestilbake. Bruk aldri tauet fra uttrekt stilling. Dette kan føre tilat snoren henger seg opp eller frynses, og det kan ogsåføre til skade på startmotoren.For blade100-400mmFig. 9A13cmFor StringHead0-300mmAT332300/AT3323A0AABFig. 9BCAT332400/AT3324A0Fig. 8ADRIFTSINSTRUKSJONSTARTE EN KALD MOTORBAT332400/AT3324A0Fig. 8BBFig. 9CAT332300/AT3323A0CCFig. 9DMERK: For å gjøre belastningen på motoren minst muligved oppstart og oppvarming, bør du klippe av skjæretrådenslik at den blir 13 cm lang (Fig. 9A).1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (I) (Fig. 9B).2. Aktivere gasslås (C): Trykk på låsebryteren (A), ogmens du holder gasshåndtaket (B) i åpen stilling,trykker på og holder inne gasslåsen (C). Slipp gasshåndtaket(B). Gasshåndtaket (B) låses nå til full gass(Fig. 9B). (Kun AT3324A)2. Maskinen din har en choke med 3 stillinger: CHOKE,HALV, og KJØR. Sett chokebryteren i CHOKE-stilling(Fig. 9C).3. Pump drivstoff til forgasseren. Pump primeren (A) 10ganger (Fig. 9D).AT332400/AT3324A0BFig. 9EFig. 9GFig. 9FFig. 9H7


NOBTrimmingAT332400/AT3324A0AT332300/AT3323A0CFig. 10ABCFig. 10BSTARTE EN VARM MOTOR1. Sett tenningsbryteren i RUN-stilling (I) (Fig. 10A).2. Sett choken i stillingen START (Fig. 10B).3. Ta godt tak i gasshåndtaket, og trykk på gassen tilstillingen FULL.4. Dra kraftig i startsnoren til motoren starter, men ikkemer enn 6 ganger. Hold gassen i FULL-stilling tilmotoren går jevnt.5. Dersom motoren ikke starter, setter du choken i RUN,og trekker i startsnoren 5 ganger til. Dersom motorenfortsatt ikke starter, har det antakelig kommet inn formye bensin. Vent i 5 minutter og gjenta prosedyrenmed choken i stillingen KJØR med full gass.STOPPE MOTORENSlipp gasshåndtaket. La motoren gå på tomgang. Trykk påog hold inne stoppbryteren til motoren stopper.EKSTRA SIKKERHETSFORANSTALTNINGERFør du tar enheten i bruk, bør du lese ALLE SIKKER-HETSFORANSTALTNINGENE i denne brukerhåndboken.ADVARSEL/FORSIKTIG• DERSOM DU ER UKJENT MED TRIMMETEKNIKKERbør du øve deg med MOTOREN i AV-stilling.• RYDD ALLTID ARBEIDSOMRÅDET slik at det ikkefinnes avfall som brusbokser, flasker, steiner, etc.Prosjekterte gjenstander kan forårsake alvorlig skade påoperatøren og tilskuere, og kan også forårsake skade påutstyret. Dersom du ved et uhell treffer en gjenstand, mådu øyeblikkelig SLÅ AV MOTOREN og undersøkeutstyret. Bruk aldri enheten med utstyr som er skadeteller som har feil.• TRIMMING OG KLIPPING SKAL ALLTID FORETASMED HØY MOTORHASTIGHET. Ikke kjør motoren pålave hastigheter ved start eller under trimming.• IKKE benytt maskinen til andre formål enn trimming ellerklipping av ugress.• IKKE løft trådhodet høyere enn knehøyde under bruk.• IKKE bruk enheten med andre mennesker eller dyr iumiddelbar nærhet. Det skal være minst 15 metermellom operatøren og andre mennesker og dyr undertrimming eller klipping. Det skal være minst 30 metermellom operatøren og andre mennesker og dyr vedBARLEGGING med trådhodeskjæreren.• VED BRUK I HELLING, stå under skjæreenheten.MÅ IKKE BENYTTES i hellinger eller nær bakkekanterhvis det er fare for å skli eller å miste fotfestet.ADVARSEL: IKKE bruk ståltråd eller plastbelagtståltråd av noe slag i trådhodet. Dette kan føretil alvorlig skade på operatør.8TRÅDMATINGDersom du ønsker å mate ut ny tråd, kjører du motorenmed full gass og "dunker" trådhodet mot plenen. Trådenmates automatisk. Kniven i beskyttelsesvernet skjærerautomatisk av overflødig tråd (Fig. 11A).FORSIKTIG: Fjern fastviklet ugress jevnlig forå forhindre overoppheting av drivakselen.Ugress vikler seg fast når lange strå henger segfast run1B). Dette hindrer avkjølingen av drivakselen.Fjern ugresset med en skrutrekkereller lignende verktøy.BUMPFig. 11AFig. 11BTRIMMEMETODERNår den er utstyrt med beskyttelsesvern og trådhode,trimmer maskinen uønsket ugress og høyt gress på stedersom er vanskelige å nå, som langs gjerder, vegger, murer ogrundt trær. Den kan også benyttes til skalpering for å fjerneall vegetasjon ned til bakken ved klargjøring av hage, eller forå rydde et bestemt område.MERK: Selv ved forsiktig bruk, vil trimming langs murer, veggerav murstein eller stein,svinger, etc. føre til ekstra slitasjepå tråden.TRIMMING/KLIPPINGSving gresstrimmeren somen sigd fra side til side. Ikkehell trådhodet i løpet a oppgaven.Test området somskal trimmes for å finne korrektklippehøyde. Holdtrådhodet på samme nivåfor å få jevn klippehøyde(Fig.13A).TETTERE TRIMMINGPlasser trimmeren rettforover med en lett helling,Fig. 12Aslik at undersiden av trådhodeter over bakkenivå og trådhodets kontaktpunkt inntrefferpå riktig sted. Klipp alltid bort fra operatøren. Trekk ikketrimmeren inn mot operatøren.TRIMMING LANGS GJERDE/GRUNNMURTilnærm deg flettverksgjerder, stakittgjerder steinmurer oggrunnmurer forsiktig for å klippe tett uten å piske tråden mothindringen. Dersom tråden kommer i kontakt med stein,murstein eller grunnmur, vil den slite eller frynses. Dersomtråden treffer et gjerde, vil den slites.TRIMME RUNDT TRÆRTilnærm deg sakte når du trimmer rundt trestammer, slik attråden ikke kommer i kontakt med barken. Gå rundt treetmens du trimmer fra venstre mot høyre. Beveg tuppen av trådenmot gresset eller ugresset, og hell trådhodet lett forover.ADVARSEL: Vær svært forsiktig ved SKALPER-ING. Hold minst 30 meters avstand mellomoperatøren og andre mennesker og dyr i løpetav denne oppgaven.


NOSKALPERINGSkalpering går ut på å fjerne all vegetasjon ned til bakken.For å gjøre dette, heller du trådhodet i ca. 30 gradersvinkel mot høyre. Du får bedre kontroll dersom du justererhåndtaket når du gjør dette. Denne prosedyren må ikkebenyttes dersom det er fare for at flygende gjenstanderkan skade operatøren, andre mennesker eller fast eiendom(Fig.12B).Fig. 12BTRIMMEREN SKAL IKKE BRUKES TIL Å FEIEMed feiing menes å holde trådhodet litt i vinkel for å feiebort avfall fra fortau, etc. Trimmeren din er et kraftig verktøysom kan slenge stein og andre smågjenstander merenn 15 meter unna, og dermed skade nærliggende eiendelersom biler, hus og vinduer.KLIPPE MED KNIVBLADBruk alltid øyebeskyttelse og verneklær ved klipping medknivblad. Benytt alltid selen ved bruk av knivblad.BRUKE KNIVBLAD SLÅ UGRESSMed å slå, menes å klippe ved å bevege knivbladet fraside til side i en jevn bue. Denne metoden er mest effektivmed gresslignende ugress og lett undervekst. Den børikke benyttes til å klippe høyt, kraftig ugress eller trevekst(Fig. 13).BINDINGTopptung vekst som ungtrær og tett kratt kan binde ogstoppe knivbladet. Unngå å binde knivbladet ved å forutsei hvilken retning veksten vil helle, og skjær fra motsattside. Dersom bladet bindes ved skjæring, må du umiddelbartstoppe motoren Løft maskinen for å unngå atknivbladet får sprekker eller brekker, og trekk ungtreetvekk fra arbeidet for å frigjøre knivbladet.UNNGÅ TILBAKESLAGEt knivblad i bevegelse kan gi tilbakeslag dersom detkommer i kontakt med kraftige trær, kratt eller harde gjenstander.Kraften som oppstår kan slå bladet bort med storkraft i en bue. Tilbakeslag kan gjøre at du mister kontrollen,og føre til skade på operatør eller tilskuere.IKKE BRUK KNIVBLAD I NÆRHETEN AV FLETT-VERKSGJERDER, METALLPÅLER, BEDKANTERELLER GRUNNMURER.Talon bladvern er utviklet til å redusere faren fortilbakeslag ved å sørge for at maskinen stopper og å avstivede mot gjenstanden som skjæres. Plasser ungtreetmot sperren (A), slik at knivbladets rotasjon til enhver tidtrekker arbeidsstykket inn i sperren (A) (Fig. 14).AFig. 14AFig. 13FORSIKTIG: Ikke benytt ugressblad til åskjære kratt eller ungtrær.QUICK-CHANGE-UTSTYR:(MODELL:AT3323A0/AT3324A0)1. Løsne skruen (A) ved å skru den mot klokken(Fig.15A).2. Hold godt tak i utstyret (B), trykk det rett på Quick-Change-festet (C) til utløserknappen (D) kommer fremi hovedhullet (E) i Quick-Change-festet. (Fig.15B).3. Fest skruen (B) godt før bruk ved å skru den medklokken.BRUKE RYDDESAGSBLAD SLÅINGDet er mulig å bruke ryddesagsbladet til å slå tynt krattog undervekst. Det er ikke anbefalt til kraftig vekst.ACE DADVARSEL: Før du bruker denne maskinenmed knivblad, bør du kontrollere at bladet sitterordentlig fast. Observer alle advarsler i avsnittetom sikkerhet ved bruk av knivblader i dennehåndboken.9Fig. 15ABAFig. 15BB


NOFORSIKTIG: Alt tilbehør er utviklet til å festes ihovedhullet med mindre annet er angitt i tilbehøretsbrukerhåndbok. Ved bruk av feil hull, kanpersonskade eller skade på enheten oppstå.VEDLIKEHOLDBYTTE SKJÆRETRÅD1. Skru mutteren (B) MED KLOKKEN, og ta den av(Fig. 16A).2. Fjern spolen (C) og fjæren (D) fra dreieskiven (E).3. Fjern evt. gjenværende skjæretråd.4. Legg en 9,8 m skjæretråd på 2,4 eller 2,7 mm dobbelt.Legg løkken i midten i ett a sporene (G) i spolensskillevegg (Fig. 16B).5. Vikle opp som vist på illustrasjonen (Fig. 16C) medjevn spenning, og hver halvdel adskilt av spolensskillevegg. Vikle opp til 15 cm gjenstår på hver ende.6. Fest hver ende av tråden i et spor (H) på motsatt sideav spolen (Fig. 16D).7. Sett i fjæren (D) over dreieskiv en (E). Før hver trådendegjennom et snørehull (J) i spolehuset (F)(Fig. 16E).8. Senk spolen ned i spolehuset (E) mens du fører tråden gjennom snørehullene (J). Kontroller at fjæren festerseg i spolen (Fig. 16E).9. Når spolen er på plass trykker du på spolen slik atfjæren synker ned. Dra hardt i hver ende av tråden (K)for å løsne den fra sporene (Fig.16F).10. Fortsett å trykke på spolen til skruen kan træs MOTKLOKKEN på dreieskiven. Stram skruen godt for hånd(Fig. 16H)11. Skjær av overflødig tråd slik at den blir ca. 13 cm. Dettevil gjøre belastningen på motoren minst mulig ved oppstart og oppvarming. (Fig. 16H)KKFig. 16FHFig. 16DFig. 16GLUFTFILTERRengjøre luftfilteret:1. Trykk inn tapp (A) som fester luftfilterdekselet, ta av dekselet(B) og ta luftfilteret (C) ut av filterhuset. (Fig. 17)2. Vask filteret i såpe og vann. IKKE BENYTT BENSIN!3. Lufttørk filteret.4. Sett filteret tilbake på plass.MERK: Bytt filter dersom det er frynset, revet, skadet ellerdersom det ikke kan rengjøres.JEFMed knivblad100-400mmFig. 15EFig. 16HJ13cmDMed trådhode0-300mmFORSIKTIG: Hell alt drivstoff i enheten over ien godkjent beholder før du tar fatt på denneoppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for åutligne eventuelt trykk i drivstofftanken.ACA. SKRUEB. SKJÆRETRÅDC. SPOLED. FJÆRE. DREIESKIVEF. HUSG. SKILLESPORH. SPORJ. SNØREHULLCBGJBENSINDEKSEL/BENSINFILTERBFig. 17Fig. 16AABDEFFORSIKTIG: Hell alt drivstoff i enheten over ien godkjent beholder før du tar fatt på denneoppgaven. Åpne drivstoffdekselet forsiktig for åutligne eventuelt trykk i drivstofftanken.MERK: Sørg for at ventilen (A) på drivstoffdekselet er ren(Fig.19A).1. Trekk bensinledningen (B) og filteret ut av tanken. Dettekan gjøre med en ståltråd eller en binders (Fig. 18B).2. Dra av mens du vrir (Fig. 18C).3. Bytt bensinfilter (D).Fig. 16BFig. 16CMERK: Trimmeren må aldri brukes uten bensinfilter.Dette kan føre til skade i motoren!10


NOACADVARSEL: Manglende overholdelse avdisse trinnene kan føre til at det dannesbelegg i forgasseren og dermed forårsakestartvansker eller permanent skade.BFig. 18A Fig. 18A Fig. 18CJUSTERE FORGASSERENForgasseren er forhåndsinnstilt til best mulig ytelse frafabrikken. Dersom justeringer er nødvendig, kan du ta denmed til nærmeste godkjente servicesenter.TENNPLUGG1. Elektrodeavstand = 635 mm (Fig. 19).2. Dreiemoment: 12-15 Nm.Koble til tennplugghetten..025” (.635mm) AFig. 19 Fig. 20BRYNE KNIVEN I BESKYTTELSESVERNET1. Ta kniven (A) ut av beskyttelsesvernet (B) (Fig. 20).2. Plasser kniven i en høvelbenktvinge. Bryn knivenmed en flat fil på en slik måte at skjærevinkelenbevares. Fil hele tiden i samme retning.PROBLEMMaskinen starter ikke, ellerstarter, men går ikke.Maskinen starter, men motorenhar lite kraft.Motoren nøler.Ingen kraft ved belastning.Går ujevnt.BDFEILSØKINGSANNSYNLIG GRUNNFeil startprosedyreFeil innstilling for justeringav forgasserblandingSkitten tennpluggTett bensinfilterFeil chokebryterstilling.Skittent luftfilter.Feil innstilling for justeringav forgasserblanding.Feil innstilling for justeringav forgasserblanding.Feil elektrodeavstand.Feil innstilling for justeringav forgasserblanding.OPPBEVARE ENHETEN1. Utfør alt generelt vedlikehold som anbefalt henhold tilbrukerhåndbokens avsnitt om vedlikehold.2. Rengjør motorens utside, skaft, beskyttelsesvern ogtrådhode.3. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken.4. Start motoren når drivstofftanken er tømt.5. Kjør maskinen på tomgang til den stopper. Dette vilblåse ut drivstoff fra forgasseren.6. La motoren avkjøle seg (ca. 5 minutter).7. Ta ut tennpluggen med en tennpluggnøkkel.8. Hell 1 teskje ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret.Trekk forsiktig i startsnoren noen ganger for å dekkede indre komponentene. Sett tennpluggen tilbake påplass.9. Oppbevar maskinen tørt og kjølig, i god avstand fralett antennelige kilder som oljebrennere, varmtvannsbeholdere, etc.10. Ta på hetten under oppbevaring eller transport.HENTE FREM FRA OPPBEVARING1. Ta ut tennpluggen.2. Trekk kraftig i startsnoren for å få bort overflødig oljefra forbrenningskammeret.3. Rengjør tennpluggen og lag riktig elektrodeavstandeller sett i ny tennplugg med riktig avstand.4. Gjør maskinen klar til drift.5. Fyll drivstofftanken med korrekt drivstoff-/oljeblanding.Se avsnittet om drivstoff og olje.LØSNINGFølg instruksjonene i brukerhåndbokenForgasseren må justeres av etgodkjent servicesenterRengjør/lag elektrodeavstand eller bytttennpluggBytt bensinfilterFlytt til KJØR.Fjern og rengjør filteret, og sett det i på nytt.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Forgasseren må justeres av et godkjenservicesenter.Rengjør/lag elektrodeavstand eller bytttennplugg.Forgasseren må justeres av et godkjentservicesenter.Avgir unormalt mye røyk.Feil drivstoffblanding.11Bruk korrekt blandet drivstoff (40:1).

More magazines by this user
Similar magazines