12.07.2015 Views

STOLT SOM KVINNE! - Ildsjelen

STOLT SOM KVINNE! - Ildsjelen

STOLT SOM KVINNE! - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Advanced-ionAir Purifying SystemLégkondícionálók


maskuline hos de fleste av oss og i vårkultur som helhet. Med litt oppmerksomhetog med rett støtte kan vi retteopp balansen mellom det maskuline ogdet feminine i vårt liv igjen.Det er blant annet hva kvinnesirkler ertil for. Å være sammen med andre kvinnerer den beste måten å gjenoppliveden feminine kraften på, mener Chameli.- Noen ganger kaller jeg det vi gjør ogopplever sammen for rehabilitering.uvant, så er det allikevel en dyp følelseav gjenkjennelse. Vi kvinner har i alletider kommet sammen. Det er en ny undersøkelsegjort på UCLA som viser atnår kvinner samles så produser kroppenstressreduserende hormoner så det erogså bra for helsen sier Chameli! Det eringen tvil om at hun har lidenskap forsitt arbeid.Chameli er selv med i en kvinnegruppei California hvor hun bor. Hennes egenopplevelse av hvor viktig denne gruppener i hennes eget liv er den viktigsteChameli er også opptatt av å skape kontaktmellom kvinner over landegrensene.Hun har lagt en liste over kvinnegrupperi flere land på sin hjemmeside,og i mai i år ledet hun en internasjonalkvinnesamling på Korfu, hvor kvinnerkom fra USA og Europa. Arrangementetvil gjentas neste år igjen. Hun møterogså kvinner over hele verden gjennomsine ”Gudinne telefonkonferanser” ogwebblogg.- Med dagens teknologi er det så mangemuligheter for å skape kontakt og felleskap.Det er viktig at flere og flere våkneropp til faktumet at vi er del av sammehelhet, og kvinnearbeidet er et bidrag tilen mer balansert verden, for alle. •”Det er en selvfølge for meg at vi ikke bare finner såkalte feminine egenskaper hos kvinner,men at dette er noe vi finner overalt i naturen og i alle mennesker.”Det at vi kan friskne til og befries frade mange åndelige og sosiale ideer ogforestillinger som igjennom lang tid harskapt denne maskuline ubalansen.Når jeg er sammen med en gruppekvinner får jeg alltid fornemmelsen avgenerasjoner bak i tid. Det er akkuratsom om sirkelen har vært der i evigheter,det er bare kvinnenes form som harforandret seg.En sirkel, som ganske enkelt er en samlingkvinner, kan bestå av alt fra et partil flere hundre kvinner. Det som bestemmerhvor velgjørende møtet blir erhvor ærlige og tilstede vi kan være medhverandre.- Vi samles for å ta frem det besti hverandre, ikke for å elte hverandresdårlige vaner. Noe i ossleker på et dypt nivå når vi møtesansikt til ansikt og slutter åsladre bak ryggen på hverandre,sier Chameli- Tiliten mellom kvinner hengersammen med tilliten vi har til defeminine kvaliteter i oss selv og ilivet generelt. I kvinnegruppeneblir vi utfordret til å møte allevåre kritiske fordommer om detfeminine, i oss selv og andre.Chameli har startet opp kvinnegrupperi USA og i flere land iEuropa, hun opplever at det er etstort behov for å skape rom, oaser,hvor kvinner kan treffes utenmasker.- Mange kvinner som kommertil samlingene for første ganghar uttrykt til meg i etterkant,at selv om måten vi er sammenpå oppleves som annerledes ogdrivkraften bak de utallige reisene hunsetter ut på for å treffe kvinner.- For meg er min kvinnegruppe et romhvor jeg kan feire og hedre mitt forholdtil det hellige, på min måte, sammenmed mine søstere. Vi er forsiktige medå dele verbalt, ganske enkelt fordi vi sålett kan miste oss selv i en evig strøm avord, og gå glipp av et åpent møte medøyeblikket. Men selvfølgelig treffes viandre ganger og prater i vei! ler Chameli.Chameli Ardagh er forfatter av Come Closer- Spiritual Awakening For the FeminineHeart, på svensk Kom Närmare - När det femininehjertat vaknar og leder weekendkursog retreater for kvinner. Hun har stiftet et internasjonaltnettverk av kvinnegrupper og harogså skrevet en manual for kvinnegrupper. Sewww.wildlove.org for mer informasjon.Chameli vil holde foredrag på Zen bok ogmusikk 25. september. Påmelding på tlf: 2320 27 00. 28-29. september holder hun weekendkursfor kvinner i Hemsedal. For mer informasjonog påmelding se www.wildlove.org/events.html eller kontakt Inger Lill Solbergpå ils@turistinfo.no, tlf: 908 91 370.Et møte uten maske.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!