Vis bruksanvisning - Hjelpemiddeldatabasen

hjelpemiddeldatabasen.no

Vis bruksanvisning - Hjelpemiddeldatabasen

COGNITA KLOKKABrukerveiledningEnkel dagsplan med klokke og påminning som girbedre forståelse av tiden.Art.nr. 11 000 HMS nr. 035 847


No r m a l d r if tI det man har satt strøm på klokka vil den være i normaldrift.Når klokka er i normal drift vil lyspunktet ”NÅ” lyse. Et avdøgnsekvenslysene vil også lyse for å vise hvilken del av døgnetman befinner seg. Lyspunktet og døgnsekvenslysene oppdateresforøvrig ettersom tiden går og i henhold til satt vandrehastighet.Dis p l a y a v/p åDigitalklokka viser nøyaktig tid og er beregnet for den som stillertidspunkter for påminning. Med displayet blir det lettere å settepåminning til riktige tidspunkt. Hvis displayet forstyrrer den sombruker klokka, kan visningen fjernes ved å trykke ett kort trykk påden skjulte bryteren. Ved neste korte trykk aktiveres displayet igjen.På m in n in g• Når klokka kommer til et tidspunkt med påminning,vil det bli gitt lydsignal og lyssignal på grønn eller rødpåminningslampe, samtidig som lyspunktet på tidslinjen villyse.• Det er forskjellig lydsignal for rød og grønn påminning. Rødlampe vil gi ”et kort pling”, mens grønn lampe vil gi ”to kortepling”.• Rød og grønn påminning er helt uavhengige av hverandre.Det kan settes opp både rød og grønn påminning påsamme tidspunkt.• Dersom både rød og grønn påminning er satt for sammetidspunkt blir dette varslet med ”et kort og deretter to kortepling” skilt av en pause, og rød påminning vil bli angitt først.• Med vandrehastighet satt til 24 timer (dvs. når produktetbrukes som kalender) er det ikke mulig å gi påminning.Dette fordi det ansees uhensiktsmessig å ha påminning vedovergang til nytt døgn.• Hvis en innstillingsbryter trykkes og holdes inne i merenn 0,5 sekund vil lyspunktet begynne ”å løpe” bortovertidslinjen. Dersom det er satt påminning ved et valgttidspunkt, vises dette ved at påminningslampen(e) lyser fastfor den/de påminningene som er satt.In n s t il l in g a v p å m in n in g1. Ved å trykke på innstillingsbryterne vil lyspunktet påtidslinjen flytte seg fremover eller bakover. Displayet vilogså endre klokketidspunkter i takt med innstillingen.2. Trykk deg frem til tidspunktet som du vil sette enpåminning, lyspunktet på tidslinjen vil da blinke.3. Trykk deretter på rød eller grønn påminningsbryter.Påminningen er nå aktivert for dette tidspunktet.4. Ved å trykke ett kort trykk på rød eller grønnpåminningsbryter vil påminningen kun bli vist med rødt ellergrønt lys. Hvis du trykker og holder påminningsbrytereninne i 1 sekund til du hører en lite ”knepp” vil påminningenbli gitt med både lys og lyd.5. Ett trykk på rød eller grønn påminningsbryter vil fjerneeventuell satt påminning.6. Når man stiller inn tidspunkter for påminning vil lyspunktetblinke. Blinkingen vil gi seg etter 5 sekunder, og lyspunktetfor ”NÅ” vil vises på tidslinjen igjen.Kv it t e r in g a v p å m in n in g• Påminningen vil vare helt til den blir kvitteret ut ved å trykkepå påminningslampen som lyser. Lydsignalet blir kvittertautomatisk.• Rød og grønn påminningslampe vil slutte å lyse dersompåminningen blir kvittert. Blir ikke dette gjort, vil det forsetteå lyse til lyspunktet på tidslinjen flytter seg.4• Har man satt påminning for et tidspunkt vil dette gjenta seghver dag.NB! Hvis påminningen ikke blir kvittert (lampen lyser) vil det ikkevære mulig å sette ny påminning.Va r s l in g s u t g a n g• På klokkas høyre side er det et rundt hull. Dette eralarmutgangen hvor det kan tilkobles eksternt utstyr. Dettekan for eksempel være en blinkende lampe, en kraftighøyttaler eller en talemaskin. Det kan være nyttig å brukeen radiosender for å videresende alarmen til et annet stedi situasjoner hvor brukeren av klokka ikke befinner seg inærheten av klokka eller ikke kan høre ordinær alarm.• Alarmutgangen blir aktivert samtidig med at en alarm bliraktiv.• Alarmutgangen er kun aktuelt i de tilfeller hvor det er noetilkoblet på utgangen.• Rød og grønn alarm er fordelt mellom de to pinnene ogskjerm på stereopluggen.In n s t il l in g a v k l o k k eKlokka skal være innstilt til rett tid ved første gangs bruk, men måstilles ved skifte av sommer- og vintertid. Ved strømbrudd eller hvisklokka ikke er tilkoblet strøm er det ikke nødvendig å stille klokka pånytt. Alle alarmer og korrekt klokkeslett vil bli ”husket”.For å stille inn klokka må følgende gjøres;1. Bruk en penn eller en spiss gjenstand. Trykk og hold inneden skjulte bryteren i 3 sekunder til du hører et lite pip.2. Nå vil tallene for timer blinke. Trykk tidspunkt frem ellertilbake ved hjelp av innstillingsbryterne.På denne måten setter du riktig time.3. Trykk deretter et kort trykk på den skjulte bryteren. Tallenefor minutter vil nå blinke. Trykk frem eller tilbake ved hjelpav innstillingsbryterne. På denne måten setter du riktig tidfor minutter.4. Klokka er nå stilt til rett tid.For å komme ut av klokkeinnstilling må man trykke tre korte trykkpå den skjulte bryteren. Hvert trykk på den skjulte bryteren vil gi etlite pip.Va n d r e h a s t ig h e tVandrehastigheten bestemmer hvor lenge hvert enkelt lyspunkt påtidslinjen skal lyse. Det er sammenheng mellom vandrehastighetog hvor mange timer tidslinjen indikerer, det er fire forskjelligevandrehastigheter:1. Med vandrehastighet 5 minutter, vil det si at lyspunktetvandrer 4 ganger over tidslinjen i løpet av et døgn. Heletidslinjen viser et tidsintervall på 6 timer.2. Med vandrehastighet 10 minutter, vil det si at lyspunktetvandrer 2 ganger over tidslinjen i løpet av et døgn. Heletidslinjen viser et tidsintervall på 12 timer.3. Med vandrehastighet 20 minutter, vil det si at lyspunktetvandrer 1 ganger over tidslinjen i løpet av et døgn. Heletidslinjen viser et tidsintervall på 24 timer.4. Med vandrehastighet 24 timer, vil det si at lyspunktetkun flytter seg en gang i døgnet, det betyr COGNITAKLOKKA vil virke som en kalender. Hele tidslinjen vil daindikere 72 døgn, det vil si ett døgn per lyspunkt.In n s t il l in g a v v a n d r e h a s t ig h e tVed første gangs bruk vil klokka være innstilt med vandrehastighet


på 10 minutter. For å stille vandrehastigheten må følgende gjøres;1. Bruk en penn eller en spiss gjenstand. Trykk og hold inneden skjulte bryteren i 3 sekunder til du hører et lite pip.2. Trykk to korte trykk på den skjulte bryteren, hvert trykk påden skjulte bryteren vil gi et lite pip.3. Døgnsekvenslyset vil nå blinke, bruk innstillingsbryterne forå velge vandrehastighet.Man har følgende vandrehastigheter å velge mellom;• 5 minutter symbol for morgen (sol opp)• 10 minutter symbol for dag (sol hel)• 20 minutter symbol for kveld (sol ned)• 24 timer symbol for natt (måne)4. Vandrehastigheten er nå stilt.5. For å komme ut av innstilling av vandrehastighet må mantrykke to korte trykk på den skjulte bryteren.St a r t t id s p u n k t p å d a g e nVed første gangs bruk vil starttidspunktet være innstilt til klokka06.00. Men starttidspunktet på dagen kan stilles inn etter hva sompasser best for personen som bruker klokka. Hvis man for eksempelønsker at starten på dagen skal være klokka 08.00 så stiller mandette inn.Ti p s! Starttidspunktet på dagen vil ofte være tiden på døgnet hvorhovedpersonen vanligvis står opp.av hvor lenge en aktivitet varer. Symbolet for å dusje bør derforvære kortere enn symbolet for en skitur. Klipp og lim sammen for åendre symbollengden.Mo n t e r in gCognita COGNITA KLOKKA er beregnet for veggmonteringog skrues fast med vedlagte 4 skruer og eventuelt murplugger derhvor det er murvegg. Det er i utgangspunktet tenkt COGNITAKLOKKA skal henge vannrett på en vegg, men det er ingenting iveien for at den kan henge loddrett.Re n g j ø r in gVed rengjøring ta en lett fuktet klut og tørk lett over. Det kanbrukes både såpe og eventuell sprit ved vasking uten COGNITAKLOKKA tar skade av det bare man ikke bruker store mengdereller dypper hele klokka i væske.Te k n is kTabellen under viser sammenheng mellom valgt vandrehastighet ogantall mulige påminningstidspunkter per døgn.VandrehastighetAntall alarmtidspunkt pr. døgn5 minutter 72 * 4 = 28810 minutter 72 * 2 = 14420 minutter 72 * 1 = 72In n s t il l in g a v s t a r t t id s p u n k t p å d a g e nFor å stille starttidspunkt må følgende gjøres;1. Bruk en penn eller en spiss gjenstand. Trykk og hold inneden skjulte bryteren i 3 sekunder til du hører et lite pip.2. Trykk tre korte trykk på den skjulte bryteren. Hvert trykk vilgi et lite pip.3. Tallene for timer vil blinke. Trykk deg frem eller tilbake vedhjelp av innstillingsbryterne. På denne måten setter du riktigtime for starttidspunkt på dagen. Starttidspunktet har mankun mulighet for å sette til hele timer og ikke minutter.4. Starttidspunktet er nå stilt.5. For å komme ut av innstilling av starttidspunkt må mantrykke ett korte trykk på den skjulte bryteren.Ak t iv it e t s k o r tMed i pakken ligger det et sett med aktivitetskort. Disse er bøyeligemen litt stive. De kan bøyes litt for å monteres i aktivitetslinjen overeller under tidslinjen. Så snart du slipper kortet, retter det seg ut ogblir stående der. Like lett å fjerne som å sette inn.Ti p s! Aktivitetskortene er laget på en slik måte at det kan brukesen Whiteboardtusj på dem. Da kan man lage fleksible symboler.Aktivitetskortene kan også brukes på begge sider og man kantegne med en sprittusj på dem.Sy m b o l e rMed i pakken ligger det to sett med symboler 25 stk små (3x3cm)og 25 stk store (5x5 cm). Symbolene er ment som eksempler pånoen daglige aktiviteter. Symbolene må gjerne benyttes, men detanbefales å bruke symboler som hovedpersonen er kjent med frafør. Størrelsene på symbolene er standard for ulike symboler somfor eksempel Pictogrammer, Nilbild eller PCS fra Mayer-Johnson.De vedlagte symbolene er klistremerker og kan monteres påaktivitetskortene. På denne måten blir de stivere og vil tåle mer.Symbolene kan også brukes direkte uten å fjerne papiret bak oguten aktivitetskort.Ti p s! Ved å variere lengden på symbolet gir det en større forståelse5Et e k s e m p e l f r a v i r ke l i g h e t e n f o r t a l t a v COGNITA KLOKKAsf a r, As g e ir Tr a n å s; Tin e An e t t e o g e n h j e m re i s e.Tine Anette bor i vår nabokommune hvor hun går på skole. Ihelgene reiser hun alene hjem med hurtigbåt. Denne reisen erværavhengig og det hender at ruten må innstilles.Første helga på nyåret 2003 skulle hun hjem og været var usikkert.På torsdag kveld ringte hun. Samtalen dreide seg det usikre væretog at pappa kanskje måtte hentet henne med bil. I slutten avsamtalen sier hun følgende: -Tine veint sjå te mårra (- Jeg fårvente å se til i morgen)Dette er en uttalelse som kom selvstendig og spontant. En godfølelse for oss som kjenner henne godt. Hun hadde forstått atavgjørelsen om måten å komme seg hjem på måtte utsettes oghun var villig til å vente. Hun hadde en forståelse av at det fantesen morgendag og at hendelsene måtte skje i en hensiktsmessigrekkefølge.Tine Anette var 19 år da dette skjedde. For noen år siden var detteen helt utenkelig situasjon. For henne var det tidligere bare entid og det var NÅ. Vi som foreldre husker alle kampene og allefortvilelsene rundt hennes manglende tidsforståelse. Det vil si: Viskjønte ikke at mange av de daglig problemene og utfordringeneskyldtes manglende tidsbegrep.”Te n is k e d a t aMålVektVarslingsutgangLyspunkterDøgnsekvenslysDisplayRød påminningsbryterGrønn påminningsbryterInnstillingsbrytereSkjult bryterAntallet alarmtidspunkter163cm x 12,4cm x 3cm5 kgJack 3,5mm stereo hunn72 stk. røde med senteravstand 2cm4 stk røde4x7 segment, rødt1 stk rød bryter med rødt lys1 stk grønn bryter med grønt lys2 stk.1 stk.Se egen tabell


Påminning2 stk. uavhengige påminningssystemermed lyd og lysCo g n it a ASKra n v e i e n 62 AN-4950 RISØRMa ilin f o@c o g n it a .n oTe l e f o n +47 2212 1450Fa k s +47 3715 30606

More magazines by this user
Similar magazines