Autismespekterlidelser og lovbrudd - Helse Midt-Norge

stolav.no
  • No tags were found...

Autismespekterlidelser og lovbrudd - Helse Midt-Norge

Autismespekterlidelser oglovbrudd-Forekomst og særtrekk sved personersom begår r alvorlige lovbruddSiv Anita Aasnes TsakemSentral fagenhet for tvungen omsorg


• Kort om autisme• Vanlige funksjonsutfall• Sårbarhet og disponerende faktorer• Noen betraktninger


Autismespekterlidelser-the basics• Omfatter Asperger syndrom, barneautismeog atypisk autisme• Kjennetegnes ved- forstyrrelser i kommunikasjon og sosialtsamspill- Begrenset stereotyp og repetetiv atferd,interesser og aktiviteter


Vanlige funksjonsutfall• Eksekutive funksjoner• Theory of Mind• Sentral koherens• Emosjonell gjenkjenning


Funksjonsutfall forts.• Eksekutive funksjoner-Inhibisjon (evne til hemming av f.eksupassende responser)-Arbeidshukommelse (påvirker evne tilplanlegging, problemløsning ogorganisering av oppgaver)-Mental fleksibilitet (evne til å skifte mellomaktiviteter, og tilpasning til regler og krav ien situasjon)


Theory of mind


FunksjonsutfallSentral koherens- Evne til å prosessere informasjon i enkontekst (Påvirker persepsjon og språk.Fragmentert forståelse av f. eks språk k ogsosiale situasjoner)


Emosjonell gjenkjenning- Gjenkjenning av kroppsspråk k ogansiktsuttrykk. Forutsetning for empati.- Autismegruppen har problemer medgjenkjenning av frykt (Woodbury-Smithm.fl., 2005)


Forekomst• Tidlige studier kunne tyde påpøkt forekomst avlovbrudd i denne gruppen• Flere studier peker påptendens tilunderdiagnostisering• Personer med høytfungerende hautisme/Asperger syndrom begår r lovbrudd påpnivå medresten av befolkningen (Mouridssen m.fl., 2008)• Norge: autismespekterlidelser hos ca 1% av desom er rettspsykiatrisk undersøkt (Søndenaa,2011)


Sårbarhet og disponerende faktorer• Komorbiditet• Empati• Evne til å ta andres perspektiv• Opptatthet av regler, rutiner ellersærinteresser• Problemer i sosialt samspill• Emosjonell gjenkjenning• Andre forhold


Komorbiditet• Komorbide lidelser finnes relativt hyppig iautismepopulasjonen (Helverschou m.fl., 2011)• I studier som undersøker lovbrudd og autisme finnerman at mellom 19% og 50% har en psykiatrisk lidelse• I litteraturen nevnes psykoser, schizofreni, depresjon,angstlidelser, tvangslidelser og personlighetsforstyrrelser(Murphy, 2003; Allen m.fl., 2008; LångstrLngström m m.fl, 2009;Søndenaa m.fl., 2011• DRK (2007) sier at det kan være vvanskelig å avgrenseAsperger syndrom mot personlighetsforstyrrelser påpdentilregnelige siden og schizofreni påpden psykotiske siden


Empati• Empatibegrepet delesofte i: Kognitiv,motorisk ogemosjonell del• Emosjonell del oftevanskelig hospersoner medautisme


Evne til å ta andres perspektiv• Vansker med- Å forstå kroppsspråk- Tolke sosiale signaler- Tolke ansiktsuttrykk• Personer medautismespekter-lidelser går g r glipp avrelevant informasjonsom atsamspillspartneropplever ubehag, atman ikke har fellesfokus etc


Regler, rutiner og særinteressers• Vansker med å forståhelhet settes isammenheng medsvak sentral koherens• Fokuserer detaljerheller enn helhet• Lite fleksibelttankemønsternster


Sosialt samspill• Sosial naivitet, mistolkning av regler ogsosialt samspill, ikke fåfforventet respons(Allenm.fl., 2008)• Casebeskrivelse (Murphy(Murphy, , 2010)-kjede av hendelser: forhøyet angst, slo engjest etter at denne hadde plaget ham-mistetjobben som følge fav hendelsen-drap på p arbeidsleder


Emosjonell gjenkjenning• Woodbury- Smith m.fl (2005)• Undersøkte faktorer som kan påvirke psårbarhet for å begå lovbrudd (ToM(ToM,eksekutive funksjoner og emosjonellgjenkjenning)• Autismegruppen skilte seg ut påpetområde: gjenkjenning av frykt


Andre forhold• Mindre sannsynlighet forlovbrudd utført i rus(Cuesta,, 2010)• Lavere emosjonellinvolvering ihandlingsøyeblikket(Bjørkly,, 2009)• Sen diagnostikk, ofteførst ved rettspsykiatriskundersøkelse (Kawakami(Kawakami,2012; Søndenaa, , 2011)• Autisme i rettsapparatet- Oftere handling rettet motperson- Færre er tidligere straffet- Dårligere til å skjule sinehandlinger, lettere tatt- Vansker med å plassereseg selv i forhold til enhendelse- Oftere henleggelse (?)


Lite fokus på p allmennmenneskeligefaktorer• Litteraturgjennomgang viser fokus påpcasebeskrivelser og forskning påpkognitivesærtrekk ved individer som begår r dissehandlingene• Mangelfull forskning påpsosiodemografiskeforhold som oppvekstforhold, skolegang, ogarbeidsliv.• Kawakami m.fl (2012) peker påpforhold somtilpasningsvansker, mobbing, psykiske vansker ifamilie, rusmisbruk, fysisk og psykisk misbruk,omsorgssvikt og familievold kan også gjelde forautismegruppen


En tankevekker?• En studie peker påpat personer medautismespekterlidelser gjennomsnittlig bliri rettspsykiatriske institusjoner 11,26 årlenger enn andre lovbrytere med psykiskelidelser (Hare, 1999)


FOKUSOMRÅDER• Diagnostisering og tidlige intervensjoner• Komorbiditet• Faktorer ved tjenester påpulike nivå fordenne gruppen (omfang, tilrettelegging,behandlingstilbud etc)• Standard behandling er ofte ikketilstrekkelig• Kognitive særtrekk ssom kan bidra til å økerisiko


Kontakt:Siv.anita.aasnes.tsakem@stolav.no

More magazines by this user
Similar magazines