3. kvartal 2009 ES:1. kvartal 2005.qxd.qxd

otc.nfmf.no
  • No tags were found...

3. kvartal 2009 ES:1. kvartal 2005.qxd.qxd

EIENDOMSSPAR ASKVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009


Eiendomsspars resultat før skattekostnad pr. 3. kvartal2009 ble kr 264,5 mill., mot kr 227,8 mill. fortilsvarende periode i 2008.Resultat før skattekostnad for 2009 forventes å blihøyere enn i 2008.EIENDOMSMARKEDETKontorleiemarkedet i Oslo har vært preget av megetlav efterspørsel i 1. halvår, og leieprisene viste en nedgang.Fra 3. kvartal har efterspørselen økt noe, og leieprisenesynes å ha stabilisert seg. Ledigheten i kontormarkedethar økt siden årsskiftet.Hotellmarkedet i de skandinaviske hovedstedenehar utviklet seg negativt hittil i år. Det samme gjelderfor storbyene i Nord Europa.Utleiemarkedet for butikklokaler har vært svakt.Markedet for kjøp og salg av eiendom har bedretseg efter halvårsskiftet. Yieldsnivået for markedutleideeiendommer er noe lavere enn ved utgangen av 2008.Markedet for salg av boliger har bedret seg vesentligsiden årsskiftet.INVESTERINGER OG SALGEiendomsspar har økt eierandelen i Strømsveien 258fra 50% til 100% fra 01.07.2009.Eiendomsspar har videre inngått avtale om kjøp av50% av “Mack-kvartalet”, som omfatter hele bygningsmassentil Mack bryggeri, beliggende i Tromsøsentrum. Det er inngått en barehouse leiekontrakt medMacks Ølbryggeri som skal gjelde minimum frem til30.06.2011 og maksimum frem til 31.12.2013.Eiendommen vurderes å ha et interessant utviklingspotensial.Kjøpet forventes gjennomført før årsskiftet.Det er ikke foretatt salg hittil i år.INVESTERINGEN I PANDOX ABPandox eies på 50/50 basis sammen med Sundt AS.Andelen regnskapsføres efter egenkapitalmetoden.Pandox’ kontantstrøm før skatt og salgs-/kursgevinsterutgjorde SEK 283,2 mill., mot SEK 310,3 mill.i fjor. Nedgangen skyldes svakt hotellmarked, samtredusert operatørresultat, som følge av ombygging ognyinvesteringer. Kontantstrøm for helår 2009 forventeså bli noe lavere enn fjoråret.Pandox har ervervet Vildmarkshotellet iKolmården, et av Sveriges mest kjente resorthotell,beliggende ved Skandinavias største dyrepark. Hotelletomfatter 213 rom, samt et stort nytt familie-spa.Pandox eier nå en portefølje på 45 større hoteller,hvorav 30 i Sverige/Danmark, 13 i Nord-Europaforøvrig, samt 2 i Nord-Amerika. Hotellene omfatterialt 10.900 rom.Pandox eier aksjer i Host Hotels & Resorts Inc. Deter realisert gevinster på USD 9,4 mill. pr. 3. kvartal.Kostpris for gjenværende beholdning erUSD 84,4 mill., med en markedsverdi på USD 125,7 mill.pr. 30.09.2009.Pandox’ likviditetsreserve inkludert langsiktige,pantsikrede kredittrammer utgjorde SEK 891 mill.pr. 30.09.2009. I tillegg har Pandox mottatt tilsagn omnye lån/kredittrammer som vil øke likviditetsreservenmed SEK 800 mill.DRIFT OG PROSJEKTERLøpende drift av eiendommene går som forventet. Ledig -heten i eiendoms massen målt efter leieverdi er 5%, mot4,6% ved årsskiftet. Gjennomsnittlig kontraktsløpetid iselskapets direkte eide eiendommer er 6,5 år.Eiendomsspar har følgende større prosjekter underutvikling:• Økern Torgvei 5-7-9, Oslo, et bolig prosjekt på ca.16.000 m 2 BRAS. Prosjektet utvikles på 50/50 basissammen med OBOS. Bygge trinn I ble igangsatt ifebruar i 2007, med forventet ferdig stillelse 4. kvartal2009. Det er solgt 159 av 176 leiligheter i dettebyggetrinnet. Byggetrinn II med 72 leiligheter ernylig besluttet igangsatt, med planlagt oppstart 2./3.kvartal 2010.• Hoffsveien 4/10, Oslo, et kontor-/forretningsprosjektpå ca. 23.000 m 2 (inkludert eksisterendebebyggelse). Eiendommen utvikles på 50/50 basissammen med familien Thrane-Steen. Et kontorprosjektpå ca. 13.500 m 2 BTA ble igangsatt i juli 2008,med planlagt ferdigstillelse juni/juli 2010. Det erforeløpig ikke inngått noen leiekontrakter.• Holmenkollen Park Hotel, Oslo, en utvidelse avhotellet med 109 rom til 329 rom. Prosjektet utviklespå 50/50 basis sammen med Rica og forventes ferdigstiltdesember 2010.Prosjektet Storgata 21-23 (Folketeaterbygningen)ble ferdigstilt i oktober i år.INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTINGSTANDARDS (IFRS)Det er ikke krav om at Eiendomsspar skal benytte deinternasjonale regnskapsstandardene IFRS. Eiendomssparanvender således regnskapslovens regler og norsk godregnskapsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Detinnebærer blant annet at direkte eide eiendommer,herunder eiendommer eid av felleskontrollerte virksomheter,regnskapsføres til historisk kost fratrukketakkumulerte avskrivinger.Det foreligger betydelige merverdier i eiendomsporteføljenutover bokført verdi pr. 30.09.2009. Detsamme gjelder for andeler i felleskontrollerte virksomheterbokført under finansielle anleggsmidler.RESULTATTotale leieinntekter utgjorde pr. 3. kvartal kr 335,5 mill.,mot kr 332,3 mill. i 2008. Brutto drifts resultat varkr 297,7 mill. (kr 296,6 mill.).Kontantstrøm før skatt, hensyntatt underliggendekontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter, menfør salgsgevinster, kursgevinster og rehabiliteringskostnader,utgjorde kr 235,1 mill., mot kr 246,3 mill. i2008. Nedgangen skyldes hovedsakelig noe svakerekontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter.Salgsgevinster utgjorde kr 122,2 mill. (kr 88,8 mill.)og gjelder hovedsakelig tilbakeføring av en avsetningforetatt i 4. kvartal 2008 på Pandox’ investering i HostHotels & Resorts Inc.Resultat før skattekostnad viser kr 264,5 mill., motkr 227,8 mill. i 2008.FINANSIERING OG LIKVIDITETEiendomsspar hadde pr. 30.09.2009 en gjeld påkr 3.834,7 mill. (ekskl. utsatt skatt), hvoravkr 3.679,4 mill. var rentebærende.Gjennomsnittlig rente på innlånsporteføljen var4,2%, mot 6,4% pr. 31.12.2008. Andel fastrentelånutgjorde 48%, med en gjennomsnittlig gjenværendebindingstid på 4,6 år. Resterende 52% andel av innlånsporteføljenhar kort rentebinding, med rentereguleringeninnenfor de neste 6 måneder.Eiendomsspars likviditetsreserve inkludert langsiktige,pantsikrede kredittrammer utgjorde kr 1.739,0 mill.pr. 30.09.2009 (kr 1.245,9 mill. pr. 30.09.2008). I tilleggkommer 50% andel av likviditetsreserven i Pandox(se ovenfor).Eiendomsspar har ingen finansielle covenants i sinelåneavtaler/kredittrammer.AKSJONÆRFORHOLDEiendomsspar har ikke ervervet egne aksjer hittil i år.Styret fikk på den ordinære generalforsamling fornyetfullmakt til å erverve inntil 10% av selskapetsaksje kapital. Fullmakten gjelder til 31.10.2010.FREMTIDSUTSIKTEREiendomsspar forventer noe økt ledighet i kontormarkedetdet nærmeste året. Leieprisutviklingen forventes åvære stabil.Hotellmarkedet forventes fortsatt å være svakt. Utleiemarkedetfor butikklokaler vil kunne bedre seg noe.Eiendomsspar og Pandox har god soliditet ogbetydelig finansiell kapasitet, hvilket i tillegg til åtrygge selskapenes verdier, gir handlefrihet til å utnytteeventuelle interessante investeringsmuligheter.Eiendomsspar forventer et høyere resultat for 2009enn 2008.Oslo, 26. november 2009Styret


RESULTATREGNSKAP 01.01. - 30.09. 01.01. - 31.12. 01.07 - 30.092009 2008 2008 2009 2008Leieinntekt 335,5 332,3 444,2 113,5 111,8Driftskostnad eiendommer og prosjekter (37,8) (35,7) (50,8) (14,9) (9,9)Brutto driftsresultat 297,7 296,6 393,4 98,6 101,9Salgsgevinst/nedskriving 122,2 88,8 2,2 0,9 (8,8)Rehabiliteringskostnad (37,2) (23,7) (62,9) (16,9) (9,7)Avskriving på varige driftsmidler (33,2) (30,5) (41,9) (11,2) (10,2)Lønn- og annen driftskostnad (48,2) (40,9) (58,4) (17,1) (13,1)Driftsresultat 301,3 290,3 232,4 54,3 60,1Resultat fra felleskontrollert virksomhet 93,4 68,0 104,1 62,9 27,7Netto finanskostnad (130,2) (130,5) (181,7) (40,6) (46,9)Ordinært resultat før skattekostnad 264,5 227,8 154,8 76,6 40,9Skattekostnad på ordinært resultat (71,0) (54,7) (8,0) (14,2) 4,6Resultat 193,5 173,1 146,8 62,4 45,5Tilordnet:Aksjonærer 191,0 170,6 144,1Minoritetsinteresser 2,5 2,5 2,7BALANSE PR. 30.09. 31.12.2009 2008 2008EIENDELERVarige driftsmidler 4.426,2 4.147,9 4.228,5Finansielle anleggsmidler 1.289,5 1.195,6 1.381,1Sum anleggsmidler 5.715,7 5.343,5 5.609,6Andre fordringer 36,1 35,7 44,0Bankinnskudd 139,0 75,9 453,8Sum omløpsmidler 175,1 111,6 497,8SUM EIENDELER 5.890,8 5.455,1 6.107,4EGENKAPITAL OG GJELDInnskutt egenkapital 504,2 504,2 504,2Annen egenkapital 1.105,3 1.057,2 1.058,1Sum egenkapital 1.609,5 1.561,4 1.562,3Utsatt skatt 446,6 409,6 407,8Andre avsetninger for forpliktelser 16,0 42,5 130,2Sum avsetninger for forpliktelser 462,6 452,1 538,0Langsiktig rentebærende gjeld 3.429,4 3.234,5 3.715,0Kortsiktig rentebærende gjeld 250,0 - -Annen kortsiktig gjeld 139,3 207,1 292,1Sum kortsiktig gjeld 389,3 207,1 292,1Sum gjeld 4.281,3 3.893,7 4.545,1SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5.890,8 5.455,1 6.107,4KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01. - 30.09. 01.01.-31.12.2009 2008 2008Kontantstrøm før skatt inkl. felleskontrollert virksomhet 235,1 246,3 328,6Andel tilbakeholdt kontantstrøm i felleskontrollert virksomhet (115,8) (72,9) (127,0)Kontantstrøm før skatt, ekskl. felleskontrollert virksomhet 119,3 173,4 201,6Periodens betalte skatter (29,2) (27,9) (28,0)Tidsavgrensningsposter m.v. (26,0) 28,9 30,6Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 64,1 174,4 204,2Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (260,1) (120,1) (239,4)Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (118,8) (120,4) 347,0Netto økning/(reduksjon) i bankinnskudd (314,8) (66,1) 311,8Beholdning av bankinnskudd ved periodens start 453,8 142,0 142,0Beholdning av bankinnskudd ved periodens slutt 139,0 75,9 453,8Ubenyttede, langsiktige kredittrammer 1.600,0 1.170,0 1.300,0Sum likviditetsreserver 1.739,0 1.245,9 1.753,8ENDRING I EGENKAPITAL 01.01-30.09.2009 Innskutt Annen Sumegenkapital egenkapial egenkapitalEgenkapital pr. 01.01.2009 504,2 1.058,1 1.562,3Resultat 01.01 - 30.09.2009 193,5 193,5Avgang minoritetsinteresser (1,9) (1,9)Omregningsdifferanser (144,4) (144,4)Egenkapital pr. 30.09.2009 504,2 1.105,3 1.609,5


Sentrale nøkkeltall pr. 30.09.2009AksjonæroversiktLeieinntekterBeløpmill. krResultat før skattekostnadBeløpmill. kr35060030050025020015010050400300200100001.01-30.0920052006200720082009001.01-30.0920052006200720082009Kontantstrøm før skatt pr. aksje (inkl.underliggende kontantstrøm i felleskontrollertvirksomhet)Beløpkr7654321001.01-30.0920052006200720082009Aksjonæroversikt pr. 17.11.2009Sundt Eiendom I AS * 51,1%Victoria Eiendom AS 8,5%Sundt AS 8,4%Krohn, Elisabeth S. J. 2,3%Krohn, Paul Ingar W. J. 2,3%Horn, Hans Herman 1,7%Talbot, Anette Dobloug 1,5%MP Pensjon 1,5%Mustad Industrier AS 1,4%Audley AS 1,1%Clipper AS 1,1%Grundt, Asbjørn 1,0%Straen AS 1,0%Arendals Fossekompani ASA 0,8%Bygdin AS 0,8%Thorp, Tone 0,7%Dobloug, Christian Mikkel 0,6%Nore-Invest AS 0,5%Investire Eiendom AS 0,5%Tomte Forvaltning AS 0,4%Øvrige aksjonærer 13,1%Sum 100,0%* eiet 51% av Victoria Eiendom og 49% av EiendomssparNØKKELTALL PR. AKSJE (KR) 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008Resultat pr. aksje 1) 4,72 4,22 3,56Kontantstrøm pr. aksje 1) 2) 5,74 6,01 8,03Bokført egenkapital pr. aksje 1) 39 38 39Aksjekurs ved utgangen av perioden 135 130 105Antall utestående aksjer 3) 40.460.669 40.460.669 40.460.669Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 40.460.669 40.460.669 40.460.6691) Ekskl. minoritetsinteresser2) Kontantstrøm før skatt hensyntatt underliggende kontantstrøm i felleskontrollerte virksomheter, justert for salgsgevinster, kursgevinster og rehabiliteringskostnader3) Utstedte aksjer (54.195.560) fratrukket direkte/indirekte eide egne aksjer (13.734.891)Eiendomsspar AS, Tollbugaten 24, Postboks 1350 Vika, 0113 OSLOTelefon: 22 33 05 50 Telefax: 22 33 05 51

More magazines by this user
Similar magazines