Årsrapport 2007 - Mamut

mamut.com

Årsrapport 2007 - Mamut

072007 ÅrsrapportMamut ASA


31. mars 2008 Kjære aksjonær,2007 var et positivt og begivenhetsrikt år for Mamut ASA. Vi nådde de flesteav våre målsetninger og har lagt et godt grunnlag for videre vekst og lønnsomheti Europa. Utsiktene fremover er meget gode.Mamuts visjon om å forenkle hverdagen for mindre virksomheter har værtuendret siden selskapet ble etablert i 1994. Derfor utvikler vi kontinuerlig nyeprodukter og løsninger som skal gi direkte nytte til våre over 350 000 kunder iEuropa. At et stadig økende antall europeiske kunder har valgt våre tjenesterfor å effektivisere sin hverdag gir oss samtidig et stort ansvar. Et ansvar som vijobber hardt for å innfri. Hver eneste dag.Eilert HanoaAdministrerende direktørMamut ASAEtter oppkjøpet av Active 24 i 2006 har selskapet økte muligheter til å leveopp til vår visjon. Ikke minst fordi vi har lansert konseptet Mamut BusinessPlatform og introdusert Mamut One som selskapets fremste tilbud til vårekunder i Europa. Mamut One er den første løsningen basert på MamutBusiness Platform og kombinerer fordelene med forretningsapplikasjoner ognettbaserte tjenester. Løsningen blir et viktig verktøy for å tilrettelegge fornye løsninger og tjenester fra selskapet og ulike partnere. Slik kan kundenefå et bredere og bedre tilbud, samtidig som vi utnytter skalerbarheten somligger i Mamuts forretningsmodell.Skalerbarheten er en av flere sentrale årsaker til selskapets suksess. Vårt kjerneprodukt,Mamut Business Software, er basert på én felles kildekode i samtligemarkeder. Dermed kan vi satse på kontinuerlig utvikling og forbedring av énløsning, samtidig som forbedringene kommer brukere i samtlige markeder tilgode. Resultatet blir at vi kan betjene voksende kundebaser i alle markeder,opprettholde kundefokuset og dra nytte av skalafordeler vi selv skaper.Ved utgangen av 2007 hadde Mamut 440 dyktige medarbeidere og selskapethar gjennomført 52 kvartaler på rad med tosifret prosentvis vekst. Selskapetsstrategi er høy organisk vekst kombinert med oppkjøp av enheter som styrkeselskapets strategiske posisjon og gi økt vekst og lønnsomhet i ulike markeder.På vegne av ledelsen i Mamut vil jeg takke alle våre kompetente og engasjertemedarbeidere for deres bidrag til selskapets fremgang i 2007. Vi har definertet sett av operasjonelle og finansielle mål for årene fremover. Nå er det opp tiloss å gripe de mange mulighetene som ligger foran oss og skape varige verdier.Til glede for våre kunder, eiere og medarbeidere.I løpet av 2007 har vi styrket vår posisjon i samtlige europeiske markeder ogopprettholdt en aggressiv vekststrategi. Vi gleder oss enormt til fortsettelsen.MAMUT ASA • Årsrapport 20073


Mamut ASA – Årsrapport 2007Innhold61418374147Styrets beretning for 2007Års- og konsernregnskap for 2007Noter til års- og konsernregnskap for 2007Års- og konsernregnskap for 2007 (Mamut ASA)Noter til års- og konsernregnskap for 2007 (Mamut ASA)RevisjonsberetningMamut (OSE “MAMUT”) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger ogInternettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennligeløsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte løsninger for økonomistyring/regnskap,salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener,e-post og webhotell. Mer enn 350 000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut. Ytterligereinformasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.noMAMUT ASA • Årsrapport 20075


Styrets beretningMamuts visjon siden oppstarten i 1994 har vært å forenklehverdagen til mindre virksomheter. Derfor utvikler selskapetkontinuerlig produkter og tjenester som bidrar til å gikundene en enklere og mer effektiv hverdag. Etter oppkjøpetav Active 24 ASA i 2006, et børsnotert selskap med hovedfokuspå salg av domener, hosting av nettsider og e-posttil mindre virksomheter i en rekke europeiske land, harMamut-konsernet tatt et stort skritt i retning av å bli entotalleverandør for mindre virksomheter innen administrativprogramvare og tilknyttede tjenester.Ved utgangen av 2007 var Mamut etablert med fullstendigproduktspekter i seks markeder, i tillegg til å være klare forfull lansering i Tyskland og med representasjon i ytterligere10 land gjennom Active 24. Selskapet har i løpet av 2007styrket sin posisjon i samtlige europeiske markeder ogopprettholdt en aggressiv vekststrategi. I dag har Mamutover 350.000 kunder i Europa.Siden etableringen i 1994 har et av selskapets viktigstefokusområder vært å utvikle en skalerbar forretningsmodell.Selskapet har bygget sten på sten og oppnådd en tosifret,prosentvis vekst i samtlige 52 kvartaler siden etableringen.Målsetningen er sunn organisk vekst i samtlige markederi årene fremover.Styret er meget tilfreds med 22% vekst i den opprinneligeMamut-enheten i 2007, restruktureringen av Active 24,samt de økonomiske resultatene som ble oppnådd. Selskapetgjennomførte en betydelig egenkapitaltilførsel i desember2007. Dette har lagt grunnlag for selskapets ekspansjonog vekst i 2008 og fremover, samtidig som eierstruktureni selskapet er styrket.Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.VirksomhetenI 2007 var Mamut sin virksomhet delt inn i fire hovedområderbasert på produktene og tjenestene som tilbys:Mamut Business Software, Mamut daTax Software, MamutOpen Services og Mamut Active Services.Mamut Business SoftwareSelskapets hovedprodukt i Norge og internasjonalt er MamutBusiness Software (MBS). MBS er utviklet for segmentet 1-25samtidige brukere. Dette segmentet utgjør over 90% av allevirksomheter i de markeder selskapet er representert. MBSkan best beskrives som et komplett, administrativt systemfor mindre virksomheter bestående av regnskap, kunde- ogsalgsoppfølging, personal, logistikk og e-handel. Majoritetenav de solgte MBS-løsninger inkluderer kunde- og salgsoppfølgingsmoduler,og dette gjør Mamut til en av deledende CRM-leverandørene i sitt segment. De viktigstekonkurranseparameterene for Mamut er pris/ytelse, brukervennlighetog ikke minst alt-i-et-system. Sentralt i Mamutsstrategi er direkte dialog med kundene. Gjennom årligeserviceavtaler på MBS-produktene får kundene tilgang tilsupport og årlige oppdateringer. Dermed sikrer Mamutmuligheten til enhver tid å vite hva kunden etterspør, samtå tilpasse seg nye behov som oppstår.Mamut daTax SoftwareMamut er Norges ledende leverandør av skatte- og økonomiprogrammerfor selvstendig næringsdrivende og privatpersoner.Med Mamut daTax Software får brukeren blantannet hjelp med selvangivelsen, skattetips, låneberegning,styring av privatøkonomien, regnskapsrapporter, kjørebokog reiseregninger.Produktporteføljen har vunnet de fleste produkttesterinnen sitt segment og består av følgende produktseriersom alle leveres i tre ulike versjoner tilpasset forskjelligekrav og behov til funksjonalitet hos brukerne: daTaxTotaløkonomi, daTax Privatøkonomi, daTax WinSkatt,daTax Reiseregning, daTax Faktura, daTax Foreningsøkonomiog Mamut Home.6MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Selskapet hadde ved utgangen av 2007 totalt over 75.000abonnenter på produktseriene Mamut Business Software(i Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia, Danmark ogIrland) og Mamut daTax Software i Norge.Mamut Open ServicesMamut Open Services er en fellesbetegnelse på ulike verktøysom er kostnadsfritt tilgjengelig for alle. Verktøyene finnesogså tilgjengelige i oppgraderte betalingsversjoner.Mamut Open Services er en naturlig utvidelse av Mamutseksisterende produktportefølje rettet mot SMB- og privatmarkedet.Med mål om å dekke kundebehov utovertradisjonelle administrative og økonomiske oppgaver vilprodukter og tjenester under Mamut Open Services utvideeksisterende kunderelasjoner og tiltrekke seg nye brukere.Produktporteføljen består av følgende produktserier: MamutStartUp, Mamut Teamwork, Mamut Online Backup, MamutOnline Survey, Mamut Home Free, Mamut Web Free ogMamut ServiceSuite Planning Free.Selskapet hadde ved utgangen av 2007 over 100.000brukere av Mamut Open Services produkter og tjenester.MarkederSelskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software, er basertpå én felles kildekode i samtlige markeder. Dermed kanselskapet satse på kontinuerlig utvikling og forbedring av énløsning, samtidig som forbedringene kommer brukere i samtligemarkeder til gode. Resultatet blir at Mamut kan betjenevoksende kundebaser i alle markeder, opprettholde kundefokusetog selv dra nytte av skalafordeler selskapet skaper.I løpet av 2007 styrket Mamut sin posisjon i samtligeeuropeiske markeder. Selskapet hadde ved utgangen av2007 et fullstendig produktspekter i Norge, Sverige,Nederland, Storbritannia, Danmark og Irland, i tillegg til atproduktspekteret var tilrettelagt for full lansering i Tyskland.Dette er et resultat av målrettet arbeid i utviklingen av enpan-europeisk MBS-versjon med lokale tilpasninger av båderegnskapsoppsett og avgiftshåndtering.Erfaringene selskapet har opparbeidet seg i eksisterendemarkeder har vært meget verdifulle for planlegging oglansering i nye markeder i årene som kommer. Kundebasensom ligger i forretningsenheten Active 24 gjør at selskapethar et godt utgangspunkt når selskapet skal lansere fulltproduktspekter i nye markeder.Mamut Active ServicesMamut kjøpte i 2006 Active 24 for å styrke konsernet somen totalleverandør innen administrativ programvare og tilknyttedetjenester for mindre virksomheter. Active 24 erintegrert i Mamut under navnet Mamut Active Services.Enheten omfatter domener, e-post og webhotell.Ved utgangen av 2007 hadde denne enheten over 320.000kunder, med gode muligheter for kryssalg og oppsalg avprodukter og tjenester fra Mamuts øvrige produktportefølje.Antall kunder i denne enheten økte med 30.000 i 2007.Nye samarbeidMamut har i løpet av 2007 inngått samarbeid og avtalermed ulike aktører i forskjellige markeder. Mamut kjøpte ijuni forretningsenheten Stellar Business Software fra detdanske selskapet Allerup edb A/S. Stellar Business Softwareutvikler, distribuerer og selger administrative programvareløsningertil mindre virksomheter i Danmark Forretningsenhetenhar levert administrative løsninger til over 10.000mindre danske virksomheter og utvikler markedsledendeteknologi for elektronisk rapportering til offentlig forvaltning.MAMUT ASA • Årsrapport 20077


I november inngikk Mamut en strategisk allianse med Validisom å tilby avansert regnskapsanalyse til mindre virksomhetersom del av Mamut Business Platform. Validis tilbyr en nettbaserttjeneste som kombinerer business intelligence ogavanserte dataalgoritmer for umiddelbart og effektivt åvalidere selskapers regnskapsdata. Tjenesten fra Validis,utviklet av Future Route Ltd og levert som en software as aservice, tilrettelegger for enkel og automatisert ”helsesjekk”av regnskap for brukerne av Mamut Business Platform.Dette inkluderer avdekking av feil, avvik, mistenkeligetransaksjoner, kontroll mot interne og eksterne regnskapsreglersamt analysering av utviklingstrender i regnskapet.Validis vil bli sømløst integrert i Mamut Business Platformsteknologi med synkronisering mot en sentral database ogtilrettelegger dermed for at mindre virksomheter og deresregnskapsførere kan validere sine regnskapsdata online iløpet av sekunder. Dette vil spare tid og penger for brukerne,i tillegg til å sikre kvaliteten og nøyaktigheten i definansielle rapportene som utarbeides.I november inngikk Mamut et strategisk samarbeid medeZ Systems om å utvikle og distribuere nettpubliseringsløsningerog relaterte produkter til Mamuts europeiskekunder. Avtalen dekker 16 europeiske markeder og MamutWeb Publisher vil bli en sentral komponent i Mamut BusinessPlatform. Mamut Web Publisher vil forenkle administrasjonog vedlikehold av alt nettsideinnhold for brukere av MamutBusiness Platform. Mamut vil også benytte eZ Systems somsin sentrale publiseringsløsning for selskapets nettsider. MamutWeb Publishing vil bli en sentral komponent i ekspansjonenav Mamuts hostingtilbud til nye markeder i tillegg tilå gi et bedre oppgraderingstilbud for eksisterende kunder.I oktober offentliggjorde Mamut en nettannonseringskampanjemed Google som inkluderer distribusjon avAdWords til utvalgte kunder hos Mamut. Avtalen haddesom målsetning at Mamuts selskapskunder kunne økesin synlighet ved annonsering på Google. Avtalen gjelderi hovedsak Norge, Sverige, Danmark og Nederland.Hovedmålsetningen er å tilby mindre virksomheter høyeresynlighet på nettet til gode priser. Promoterings- og markedsføringsavtalenkan senere bli utvidet til andre markeder.I mai deltok Mamut som en av flere partnere på lanseringenav BT Applications Market Place i Storbritannia. Portalen er etsamarbeid mellom Microsoft og British Telecom i Storbritanniafor å tilby kostnadseffektive og nettbaserte programvaretjenestertil britiske bredbåndkunder. Ved å være del avBT Applications Market Place får Mamut anledning til åetablere sin egen mikroside på nettsiden med mål om å økedistribusjonen av Mamuts løsninger til BTs 500 000 bredbåndskunder.Mamut har blitt invitert som en forhåndskvalifisertlanseringspartner.ProdukttesterMamut deltar hvert år i uavhengige produkttester gjennomførtav tidsskrifter og organisasjoner. I september ble Mamutkåret til "Best i test" i PC World Norges årlige test av økonomiogregnskapsprogrammer for mindre virksomheter. Testenomfatter 13 programmer fra ulike leverandører av regnskapsprogrammerog Mamut deltok med tre ulike løsninger somfikk de tre fremste plassene i testen. Det er fjerde året på radat Mamut vinner testen. Testen tar utgangspunkt i kriteriersom brukervennlighet, komme i gang, funksjonsinnhold,rapporter, dokumentasjon/hjelp og pris. Den årlige testenav PC World Norge ble for første gang utført på PC-er somkjører Windows Vista som operativsystemI juni ble Mamut utnevnt til finalist i Microsoft WorldwidePartner Awards 2007 med løsningen Mamut BusinessPlatform. Selskapet var finalist i kategorien ISV/SoftwareSolutions Partner of the Year sammen med to andre selskaper,amerikanske ICONICS og Workshare. Mamut var enestenorske selskap med finaleplass i Microsofts internasjonalepartnerkonferanse. Det ble nominert over 1.800 løsningerfra Microsoft-partnere over hele verden.8MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Produktutviklingen for Mamut Business Software i 2007 hari tillegg til å inkludere forbedrede versjoner med utvidetfunksjonalitet i selskapets seks eksisterende markeder ogsåomfattet tilpasning til nye markeder, inkludert Tyskland.Ved slutten av 2007 var totalbalansen på MNOK 681,1sammenlignet med MNOK 646,0 året før. Egenkapitalenutgjør MNOK 309,5. Dette utgjør 45% av totalbalansen.I 2006 utgjorde egenkapitalen MNOK 247,9 (38%).Fortsatt driftRegnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.Til grunn for denne vurderingen ligger resultatprognoser for2008, og det faktum at konsernet er i en sunn økonomiskog finansiell stilling.Konsernet har fire større immaterielle eiendeler: MNOK 98,8i Goodwill fra oppkjøp gjennomført i år 2000, 2006 og 2007,utsatt skattefordel på MNOK 177,9 som i all hovedsak erfremførbart underskudd selskapet vil kunne motregne dekommende år, MNOK 28,0 fra aktivert forskning og utviklingi 2007, 2006 og 2005, samt MNOK 134,4 i kjøpte rettigheter/kundebaser.Redegjørelse for årsregnskapetMamut-konsernet oppnådde i 2007 driftsinntekter påMNOK 445,1 mot MNOK 312,4 i 2006, en vekst på 42%.Veksten består av 22% organisk vekst innenfor MamutBusiness Software, Mamut daTax Software og MamutOpen Services. Salget av programvarelisenser økte med23% i 2007.I 2007 hadde Mamut et driftsoverskudd på MNOK 15,1(mot MNOK -6,4 i 2006) og resultat etter skatt på MNOK1,8. EBITDA-marginen for 2007 ble 14 %. (For 2006 varden 9%)Kontantstrømmen fra drift var positiv med MNOK 35,4i 2007, mot MNOK 26,7 i 2006. Det ble i 2007 investertMNOK 69,4. Av dette er MNOK 22,8 investert i egenutvikletprogramvare og MNOK 23,1 i varige driftsmidler.Hovedgrunn for avvik mellom kontantstrøm fra drift ogdriftsresultat er konsernets høye avskrivninger.Selskapets egenkapital ble i desember 2007 styrket veden kapitalforhøyelse på MNOK 47,5. Pr 31.12.2007 harselskapet banklån på MNOK 152,5.Totalt hadde konsernet en kontantbeholdning på MNOK 61,0pr 31.12.2007. Gitt forventet resultatforbedring i 2008 forventesen styrkning av selskapets likviditetssituasjon i 2008.Kostnader til forskning og vedlikehold kostnadsføres fortløpendei regnskapet, mens kostnader til videreutviklingaktiveres i den grad de tilfredsstiller kravene i IAS 38. Totaltbrukte konsernet MNOK 57,1 på utvikling av software i 2007(MNOK 42,7 i 2006), av dette er MNOK 22,8 aktivert (MNOK14,5 i 2006) og blir avskrevet over 3 år. Inkludert avskrivningerer utviklingskostnader på MNOK 49,3 belastet åretsresultat (MNOK 39,4 i 2006).Bokført egenkapital i morselskapet (Mamut ASA) er pr31.12.2007 MNOK 337,3 hvorav alt er bundet egenkapital.Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisendebilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansiellestilling og resultat.ResultatdisponeringMamut ASA (morselskapet) hadde i 2007 et overskudd påNOK 12.501.000. Styret foreslår at overskuddet overføres tilannen egenkapital.ArbeidsmiljøArbeidsforholdene blir ansett som gode. Arbeidsmiljøet er godtog det forekom ingen skader eller ulykker i forbindelse medMAMUT ASA • Årsrapport 20079


utføring av arbeidsoppgaver i Mamut i 2007. Sykefraværeti Mamut utgjorde totalt 2,8 % i 2007 (3,3 % i 2006).Organisasjonen ble i løpet av 2007 styrket med nærmere50 medarbeidere. Ved utgangen av 2007 er det 440 medarbeideretotalt i konsernet (393 pr 31.12.2006).LikestillingKvinneandelen i Mamut var ved utgangen av 2007 på27,5%. Det er ingen kvinner i toppledelsen. Selskapet søkerå øke kvinneandelen ved nyrekruttering og følger nøye medi lønnsutviklingen mellom kjønnene. Selskapet og selskapetsledelse har og vil ha et særlig fokus på dette. Mamuts personalpolitikker basert på lik lønn for likt arbeid, hvilket innebærerat kvinner og menn har lik lønn i lik stilling, gitt at andreforutsetninger er like.2. AksjonærforholdSelskapets egenkapital og finansieringMamut bestreber seg i utgangspunktet på å være finansiertved egenkapital og hadde ved utgangen av 2007 en egenkapitaldekningpå 45%. Mamut valgte å finansiere oppkjøpi løpet av 2006 med et langsiktig banklån. Dette innbæreren endret policy fra selskapet vedrørende den totale finansieringenav selskapet.UtbytteSelskapet har vært i en oppbyggingsfase og er blitt tilførtbetydelig egenkapital de siste ti årene. Det har derfor ikkevært aktuelt å utbetale utbytte i denne perioden. Mamuthar derimot som langsiktig målsetting å betale årlig utbytte.Ved vurdering av utbyttets størrelse vil styret legge vekt påselskapets utbyttekapasitet, krav til forsvarlig egenkapitalog tilstrekkelige finansielle ressurser for framtidig vekst.Ytre miljøStyret i Mamut ASA er av den oppfatning at selskapetsvirksomhet i svært begrenset grad forurenser miljøet.1. Eierstyring og selskapsledelse(Corporate governance)Godt omdømme og god økonomisk utvikling er sentraleforutsetninger for å bygge og opprettholde tillit hos sentralemålgrupper som kunder, investorer, medarbeidere, leverandører,samarbeidspartnere og myndigheter. Mamut prioriterteogså i 2007 åpen kommunikasjon slik at alle vesentlige opplysningerav betydning for ekstern bedømmelse av selskapetble gjort tilgjengelig. Selskapet har gjennom flere år publisertkvartalsrapporter kort tid etter kvartalsslutt og sørget forlikebehandling av selskapets aksjonærer med mål om å økeaksjonærverdier og opprettholde investorenes tillit.Mamuts visjon er å forenkle hverdagen for mindre virksomheter.Dette utledes av selskapets vedtekter og gjennomsyrerselskapets virksomhet.Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighetMamut har som mål at alle aksjonærer skal behandles likt.Mamut har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemmepå generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, ogdet eksisterer ingen overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer iMamut stiller likt i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har likerettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser.Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alleaksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon.Mamut er notert ved Oslo Børs og plikter således å etterleveinformasjonsplikten. Selskapet offentliggjør all kursrelevantinformasjon til markedet via børsens meldingssystem og påselskapets nettsider www.mamut.com.Uavhengighet og nøytralitetMamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alleforhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippetom uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessigeprinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper,slik som kunder, leverandører, banker og andreforbindelser.10MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Policy for finansiell informasjonSelskapet bestreber seg etter å gi korrekt og tilstrekkeligutfyllende informasjon hvert kvartal, samt være raskt utemed denne informasjonen. Tidlig rapportering minsker mulighetfor lekkasjer og bidrar til likebehandling av alle aksjonærer.Ansvar for IR og kurssensitiv informasjon er konsentrert tilselskapets administrerende direktør (CEO) og finansdirektør(CFO). Mamut ble i oktober 2004 tildelt Informasjons- ogEngelskmerket fra Oslo Børs.3. Styrende organerGeneralforsamlingSelskapets generalforsamling er åpen for alle aksjonærerog alle aksjer har lik stemmerett. Alle aksjonærer kan deltapersonlig eller via fullmektig. Det er ikke mulig for deltakelseog/eller stemmegivning via Internett. Det finnes ingen eierskapsbegrensingereller kjente aksjonæravtaler. Innkallingtil generalforsamling skjer etter lovens minstefrist med14 dagers varsel og generalforsamlingsinformasjon søkesdistribuert minst 21 dager før – etter norsk anbefaling tileierstyring og selskapsledelse.ValgkomitéMamut har ingen valgkomité. Selskapets styre velges direktepå generalforsamlingen.Styrets arbeid og sammensetningStyret i Mamut består av ni medlemmer, hvorav to er valgtav de ansatte i selskapet. Mamut søker en balansert styresammensetningsom tar hensyn til kompetanse, erfaring ogrelevant bakgrunn for selskapets virksomhet. Det er ønskeligat styrets sammensetning gjenspeiler både selskapets eierstrukturog behovet for nøytrale, uavhengige representanteruten spesifikk eiertilknytning.Virksomheten styres etter klart definerte kontroll- og styringsmekanismer.Styret blir holdt løpende oppdatert om selskapetsutvikling. Selskapets administrerende direktør Eilert Hanoa,som personlig er stor aksjonærer i selskapet, er også medlemav styret. De eksterne styremedlemmene er imidlertid imajoritet, og beslutninger der Hanoa eventuelt er inhabil,vil bli fattet av det øvrige styret.En nærmere redegjørelse om hvert enkelt styremedlem ergitt på selskapets nettside www.mamutinvestor.noBedriftsforsamlingDet er inngått en avtale mellom medarbeiderne og styreti Mamut om at det ikke skal etableres bedriftsforsamlingi selskapet.Incentivprogram for samtlige medarbeidereMamut tilbyr årlige opsjonsprogrammer til samtlige fastansatte i selskapet. Målet er å motivere alle medarbeideretil å bidra i selskapets verdiskaping. Selskapet er av den oppfatningat brede incentivordninger skaper en positiv relasjonmellom arbeidstaker og -giver slik at selskapet totalt settoppnår økt langsiktig lønnsomhet. Mamut har gjennom flereår bygget en kultur for at verdiskaping skal belyses og belønnes,samt at selskapets økonomiske utvikling skal forståspå alle nivåer i selskapet. Et slikt utgangspunkt forenkler ogtydeliggjør kommunikasjonen av selskapets strategi, mål ogøkonomiske utvikling.Kompensasjon for nøkkelmedarbeidereMamut søker å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapetønsker å tiltrekke seg dyktige medarbeidere med relevanterfaring og tilby videreutviklingsmuligheter for disse.Selskapet må til enhver tid tilpasse sitt godtgjørelsessystemfor å være konkurransedyktig i markedet. Ledende medarbeidereog andre nøkkelpersoner godtgjøres med markedstilpassedebetingelser. Samtlige av selskapets medarbeiderehar i dag løpende opsjonsavtaler. Styret i Mamut er av denoppfatning at det er en fordel at medarbeiderne har interessefelleskapmed aksjonærene ved stigning i aksjeverdi.Detaljer vedrørende kompensasjon til ledelse og styretsamt opsjonsprogram er beskrevet i noter til årsregnskapet.MAMUT ASA • Årsrapport 200711


Generalforsamlingen har valgt å benytte opsjoner som enestestyrehonorar. Selskapet har også praktisert at styremedlemmerskal eie aksjer i selskapet.Rapport om retningslinjer for godtgjørelse tilledende ansatteStyret i Mamut ASA har fastsatt følgende retningslinjerfor godtgjørelse til ledende ansatte:Rammeverk for godtgjørelseDisse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for CEO(Eilert Hanoa) og CFO (Martin Kværnstuen) i selskapet.Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgendeelementer:- fastlønn- variabel lønn- pensjon- aksjeopsjoner- andre godtgjørelserVed vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styretsmålsetting å fastsette en total godtgjørelse som antas åreflektere gjeldende markedsnivå på godtgjørelser for tilsvarendestillinger. I og med at ledende ansatte er storeaksjonærer i selskapet vil den totale godtgjørelsen ogsåreflektere dette.FastlønnFastlønn bør reflektere gjeldende markedsnivå på godtgjørelserfor tilsvarende stillinger.Variabel lønnVariabel lønn består av potensiell verdiøkning på aksjeopsjoner.PensjonMamut ASA har en obligatorisk innskuddspensjon i henholdtil norsk lov. Ledende ansatte er innmeldt i denne pensjonsordningenpå lik linje med alle ansatte i Mamut ASA.AksjeopsjonerLedende ansatte kan få tildelt aksjeopsjoner, i forbindelsemed opsjonsprogrammet for ansatte. Generalforsamlingentildeler styret fullmakt for tildeling av opsjoner til ansatte.Innløsningskursen på slike opsjoner bør settes til gjeldendemarkedskurs for aksjen den dagen opsjonene tildeles. Antallopsjoner som tildeles den enkelte bør være på et nivå somanses rimelig. Pr. i dag innehar administrerende direktørEilert Hanoa 23.500 aksjeopsjoner og finansdirektør MartinKværnstuen 114.000 aksjeopsjoner (for detaljer, se notenetil årsregnskapet).Annen godtgjørelseAndre godtgjørelser til ledende ansatte kan inneholde godtgjørelsersom forsikring (liv, ulykke/sykdom, reise), bilgodtgjørelseog telefon/bredbånd. Disse formene for godtgjørelseskal være lik for ledende ansatte som for alle andre ansatte.GodtgjørelseskomitéStyret har opprettet en egen godtgjørelseskomité. Dennekomiteen består av styrets formann Tellef Thorleifsson,Nini Høegh Nergaard og Thorolf Kildal. økonomiske utvikling.4. Risikostyring og kontrollFinansiell risikoKonsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesieltsvenske kroner, euro og engelske pund, da en vesentlig delav inntektene er i utenlandsk valuta. Risikoen begrenses av atogså tilhørende kostnader er i samme valuta. Mamut har ikkeinngått terminkontrakter eller andre avtaler for å reduserevalutarisikoen.All overskuddslikviditet er plassert på høyrentekonti i norskebanker. En eventuell endring i rentenivået vil øke/reduserekonsernets finansnetto. Styret vurderer likviditeten i konsernetsom god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrerlikviditetsrisikoen.12MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Konsernet hadde ved utgangen av 2007 over 350.000kunder med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over600.000 fakturaer i løpet av 2007 og de 50 størstekundene utgjør under 1% av konsernets totale omsetning.Kredittrisikoen er derfor spredt på et stort kundegrunnlag.Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andrefinansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.RevisorKonsernet benytter samme revisjonsselskap i morselskapetog i alle datterselskaper av betydning. Revisor brukes ogsåsom rådgiver i forbindelse med selvangivelse og skattespørsmål.Revisor brukes ikke som rådgiver i strategiske spørsmåleller til driftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFOgodkjenner rådgivingsoppdrag. Revisor deltar på styremøtetsom behandler årsregnskapet. I samme møte gjør revisor redefor sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder,interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel.Revisors godtgjørelse blir fastsatt i ordinær generalforsamlingog er beskrevet i noter til regnskapet.Utsikter for 20082007 var et år med stor aktivitet for å opprettholde en solidorganisk veksttakt, samt restrukturering av Active 24 som blekjøpt i 2006. Gjennom økt markedsføring og lansering av nyeproduktversjoner står konsernet godt rustet for økte markedsandeler i hjemmemarkedet Norge. Konsernet har som målsetningå fortsatt øke andel inntekter fra internasjonalemarkeder i 2008, primært i det nederlandske, svenske, britiske,danske og irske markedet. Styret forventer forbedring av driftsresultateti år 2008. Selskapet vil fortsatt evaluere andreselskaper for potensielle oppkjøp både i og utenfor Norgei 2008.Oslo 31. mars 2008Nini Høegh Nergaard Tellef Thorleifsson Lill-Ann BråthenStyrets formannLine Beate Jebsen Merete Nylund Thorolf KildalEinar Haugstad Kurt Swakhoven Eilert G.HanoaMAMUT ASA • Årsrapport 200713


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200714MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007Oslo 31. mars 2008Nini Høegh Nergaard Tellef Thorleifsson Lill-Ann BråthenStyrets formannLine Beate Jebsen Merete Nylund Thorolf KildalEinar Haugstad Kurt Swakhoven Eilert G.HanoaMAMUT ASA • Årsrapport 200715


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200716MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200717


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200718MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200719


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200720MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200721


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200722MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200723


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200724MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200725


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200726MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200727


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200728MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200729


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200730MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200731


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200732MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200733


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200734MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200735


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200737


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200738MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007Oslo 31. mars 2008Nini Høegh Nergaard Tellef Thorleifsson Lill-Ann BråthenStyrets formannLine Beate Jebsen Merete Nylund Thorolf KildalEinar Haugstad Kurt Swakhoven Eilert G.HanoaMAMUT ASA • Årsrapport 200739


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200740MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200741


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200742MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200743


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200744MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2007MAMUT ASA • Årsrapport 200745


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 200746MAMUT ASA • Årsrapport 2007


Hovedkontor:Mamut ASA, Pilestredet 75c/Boks 5205 Majorstuen, 0354/0302 OsloTelefon: +47 23 20 35 00 • e-mail: info@mamut.com

More magazines by this user
Similar magazines