Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i ... - Humlebæk Skole

humlebaekskole.dk

Høringsoplæg om fremtidig skolestruktur i ... - Humlebæk Skole

Høringsoplægom fremtidig skolestruktur iFredensborg Kommune21. juni 2010


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 20102/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Indhold:Indledning.................................................................................................................. 4En folkeskole i overmorgen - Visioner og mål ................................................................4Hvorfor en ny skolestruktur ........................................................................................4Konkrete målsætninger for skolerne i kommunen...........................................................5Den videre proces .....................................................................................................5Dialog......................................................................................................................5Høringsoplæg ............................................................................................................. 6Oplæg til fremtidig skolestruktur ............................................................................... 7Kokkedal Bysamfund .................................................................................................. 9Status og udfordring ..................................................................................................9Kokkedal Bysamfund – oplæg til ny skolestruktur......................................................... 10Nivå Bysamfund ....................................................................................................... 12Status og udfordring ................................................................................................ 12Nivå Bysamfund – oplæg til ny skolestruktur ............................................................... 14Humlebæk Bysamfund.............................................................................................. 15Status og udfordring ................................................................................................ 15Humlebæk Bysamfund – oplæg til ny skolestruktur ...................................................... 16Fredensborg Bysamfund........................................................................................... 18Status og udfordring ................................................................................................ 18Fredensborg Bysamfund – oplæg til ny skolestruktur .................................................... 19Implementering af ny skolestruktur......................................................................... 21Yderligere oplysninger ............................................................................................. 213/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010IndledningByrådet besluttede 21. juni 2010 at sende dette oplæg om fremtidig skolestruktur iFredensborg Kommune i høring. Høringsperioden er fastsat fra 4. august til 30. september2010. Byrådet træffer den endelige beslutning om den fremtidige skolestruktur i FredensborgKommune 29. november 2010.En folkeskole i overmorgen - Visioner og målFredensborg Kommune skal være kendt for sine folkeskoler, der leverer god undervisningskvalitet.Partierne bag forliget lægger vægt på både elevernes faglige og personlige udviklingsamt trivsel. Kvaliteten i folkeskolen skal medvirke til at fastholde og gerne øge søgningen tilfolkeskolen. Det er målet, at undervisningstimetallet på kommunens skoler skal op påUndervisningsministeriets vejledende timetal. Folkeskolen skal være i stand til at matchefremtidens krav og derfor lægges vægt på en innovativ og kompetent skoleledelse ogveluddannede lærere.Byrådet har vedtaget en skoleudviklingsstrategi, ”Skolen i overmorgen”. Strategien beskriverden overordnede vision for udviklingen af skolerne i Fredensborg Kommune.Strategien er pejlemærket for udviklingen af skolerne i kommunen. Ambitionerne er fortsathøje og ændringen af skolestrukturen skal gøre det praktisk muligt at gennemføre strategien.Folkeskolen skal være i stand til at honorere fremtidens krav i en tid, hvor der fortsat vil værepres på økonomien, og hvor en effektiv ressourceudnyttelse er en forudsætning.Kravene om gode faglige resultater vil blive øget i fremtiden, og det er partiernes mål, atkommunens skolebørn skal være blandt de bedste.Der skal i årene frem være stor fokus på de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse.Skolernes opgave bliver at forbedre de personlige og faglige kompetencer hos kommunensunge i denne gruppe.Hvorfor en ny skolestrukturAllerede i dag er der på skolerne i Fredensborg en overkapacitet i forhold til elevtallet, somgør, at skoler med for få elever, har ondt i økonomien.Denne udvikling vil forstærkes, når elevtallet i løbet af de næste ti år falder med yderligere11%. Det er derfor nødvendigt at sikre skolerne økonomisk bæredygtighed i en fremtid medfærre ressourcer og et faldende elevtal.Formålet med en ny skolestruktur er: at etablere en skolestørrelse, der gør den enkelte skole fagligt og økonomisk bæredygtig ogmindre sårbar overfor svingende elevtal at give skolerne mulighed for at optimere ressourceudnyttelsen ved større fleksibilitet ogstordriftsfordeleat fastholde det faglige ambitionsniveau i undervisningen og skabe gode faglige ogudviklende læringsmiljøer for eleverneat skabe en harmonisk og god social fordeling af eleverne på skolerneHensigten er på sigt at udfase skolebygninger, hvis elevtallet tilsiger det.4/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Konkrete målsætninger for skolerne i kommunenSkoleområdet i Fredensborg Kommune skal op på Undervisningsministeriets vejledendetimetal for alle klassetrin senest i 2013.Over 90% af normalundervisningstimerne skal fra 2013 undervises af linjefagslærereller lærere med tilsvarende kvalifikationer (UVM definition).Mindst 50% af alle vikartimer skal læses af uddannede folkeskolelærere eller læreremed tilsvarende kvalifikationer fra 2013.95% af en ungdomsårgang i Fredensborg Kommune skal have gennemført enungdomsuddannelse.Folkeskolerne skal have en kvalitet, så flere elever vælger Fredensborg Kommunesfolkeskoler.Den videre procesEn ny skolestruktur med sammenlægning af eksisterende skoler, vil medføre behov for bådefysiske og organisatoriske tilpasninger. Forhold som partierne har forståelse for.Der afsættes derfor som led i budget 2011-14 et rammebeløb på 4 mio. kr. til fysisketilpasninger og et rammebeløb på 2,2 mio. kr. til de organisatoriske processer, der skalunderstøtte og sikre skolestrukturens implementering. De i alt 6,2 mio. kr. finansieres af deeffektiviseringer, der forventes opnået gennem en ny skolestruktur.Med en ny skolestruktur vil ledelsesforholdene ændres og nye skoleledelser skal udpeges.Processen herfor følger de gældende delegationsregler. Administrationen fremlægger derfor sitforslag til ny ledelsesstruktur og udpegning af de nye skoleledelser for Børne- ogSkoleudvalget samt forslag til rammerne for en samlet implementeringsplan.Med baggrund i det politiske grundlag vil det være de nye skoleledelser, som sammen medledelsen i administrationen og skolebestyrelserne får opgaven med skolestrukturensimplementering på de respektive skoler. Det bliver de nye skolers opgave at tage stilling tilden indre struktur på skolen og dermed også fordeling af elever og lærere på de bygninger,der er til rådighed.For de nye sammenlagte skoler foretages der nye bestyrelsesvalg, der træder i kraft pr. august2011.DialogDer har fra Byrådets side været stor opmærksomhed på, at borgere og interessenter påskolerne skulle inddrages og informeres så meget som muligt i processen. Derfor har skolernesledelser og skolebestyrelserne været inddraget og der har været afholdt borgermøder i hvertaf de fire bysamfund. Derudover har mange borgere ved skriftlige henvendelser givet deresmening til kende, ligesom der også har været en del læserbreve i lokalpressen.På kommunens hjemmeside er der desuden oprettet et skolestruktursite:www.fredensborg.dk/skolestrukturPolitikerne har taget alle de kommentarer, bekymringer og anbefalinger, der er kommet fraborgere og skolefolk med i deres overvejelser i udformningen af det konkreteskolestrukturoplæg.5/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010HøringsoplægPå de følgende sider gennemgås de 4 bysamfund samt Karlebo distrikt. Afsnittene er opdelt ien statusdel, der beskriver udfordringer og særlige forhold i bysamfundet, og en anden delmed selve høringsoplægget.Skoledistrikter ifremtidig skolestrukturiFredensborgKommune jf.forslaget.6/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Oplæg til fremtidig skolestrukturKokkedal Bysamfund:Holmegårdsskolen og Egedalsskolen sammenlægges til en ny Kokkedal skole pr. august2011.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Der etableres et mindre bibliotekstilbud på den sammenlagte skole, der har udlån til borgere.Der afsættes 300.000 kr. til anlæg i 2011 og 400.000 kr. årligt fra 2012 til driftsudgifter.Der foretages en prioritering af de kommunale ressourcer til psykolog og socialrådgiver til dennye skole til støtte for børn med særlige behov/udsatte børn.Nivå Bysamfund:Nivå Centralskole og Niverødgårdskolen sammenlægges til en ny Nivå Skole pr. august 2011.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Karlebo skole sammenlægges med den ny Nivå skole og fungerer som en filial til skolen.Humlebæk bysamfund:Humlebæk skole og Baunebjergskolen sammenlægges til en ny Humlebæk skole pr. august2011.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Langebjergskolen fortsætter som en to-sporet skole.Fredensborg Bysamfund:Der bygges som aftalt en ny to-sporet skole 0.– 9. klasse ved Vilhelmsro til erstatning for dengamle Asminderød skole. Skolen kan på sigt udvides til tre spor. Skolen skal stå færdig august2012.Den gamle Fredensborg skole og Asminderød skole sammenlægges til en ny Fredensborgskole pr. august 2011.Skolen vil fysisk ligger på to adresser.Endrupskolen fortsætter som en to-sporet skole.7/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Eksisterendeskoledistrikter iFredensborgKommune8/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Kokkedal BysamfundStatus og udfordringI Kokkedal har de to skoler hver især kapacitet til to spor med almenklasser.Holmegårdsskolen har derudover en specialklasserække med 70 elever fordelt på ni klasser.Der er 19 almenklasser på Egedalsskolen og 14 på Holmegårdsskolen. Således har Egedalsskolento årgange med en klasse og en enkelt årgang med tre klasser. Holmegårdsskolen harfire årgange med to klasser og seks årgange med blot en klasse. Klassekvotienten for de toskoler er 21, fordelt med 22,6 på Egedalsskolen og 18,9 på Holmegårdsskolen.Til august 2010 er der tilmeldt 75 børn i skolernes børnehaveklasser, svarende til enklassekvotient på 25 fordelt på tre klasser.* EgedalsskolenSpor HolmegårdsskolenSpor SamletantalklasserSamletantaleleverBhkl.48 2 24 1 3 722010**0. 2009 50 2 29 1 3 791. 48 2 28 2 4 762. 60 3 18 1 4 783. 50 2 11 1 3 614. 44 2 5 1 3 495. 45 2 30 2 4 756. 35 2 44 2 4 797. 45 2 24 1 3 698. 24 1 24 1 2 489. 28 1 51 2 3 79i alt*** 429 264 693 693kl. 19 14 33Snit 22,6 18,9 21,0* Tallene i tabellen er fra december 2009** Forventet antal elever i børnehaveklassen i skoleåret 10/11*** Sammentælling af 0.-9. klasse. Kommende børnehaveklasser er ikke medtagetBefolkningsprognose Kokkedal:Befolkningsprognosen forventer et fald i antallet af 6-16-årige på blot fire børn svarende til0,3% fra 2010 til 2019. Herefter forventes det at falde noget til et samlet fald på 7,6% i 2023svarende til 114 børn. I øjeblikket er der behov for tre-fire spor i Kokkedal Bysamfund.Hvis man forventer at ligeså mange elever vil gå på privatskole mv. fremover, vil manfremover have skiftevis behov for tre og fire nye børnehaveklasser. Det vil sige, der vil væreårgange med tre og årgange med fire klasser på de to skoler tilsammen.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Antal 6-årigeI alt 6-16 årÆndr. 6-16 årÆndring i %143 120 149 142 141 143 129 128 126 123 121 118 116 1131499 1482 1490 1505 1517 1527 1513 1512 1503 1495 1466 1435 1418 1385-17 -9 6 18 28 14 13 4 -4 -33 -64 -81 -114-1,1 -0,6 0,4 1,2 1,9 0,9 0,9 0,2 -0,3 -2,2 -4,2 -5,4 -7,69/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Kokkedal Bysamfund – oplæg til ny skolestrukturHolmegårdsskolen og Egedalsskolen sammenlæggesFremtidig skolestruktur:Holmegårdsskolen og Egedalsskolen sammenlægges til en ny Kokkedal skole pr. august 2011med elever og medarbejdere fra de to skoler.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Den nye Kokkedal skole vil få knap 770 elever.De to skoler i Kokkedal har en forholdsvis stor andel af ressourcesvage elever og tosprogedeelever. Bysamfundet har desuden en stor privatskolefrekvens.For at ruste den nye sammenlagte skole til opgaven, foretages en prioritering af dekommunale ressourcer til psykolog- og socialrådgiverstøtte for børn med særligebehov/udsatte børn til fordel for den nye Kokkedal Skole.Der etableres et mindre bibliotekstilbud på den sammenlagte skole, der har udlån til borgere.Der afsættes 300.000 kr. til anlæg i 2011 og 400.000 kr. årligt fra 2012 til driftsudgifter.BygningerDen nye skole etableres i de to gamle skolers bygninger.SkolebestyrelseDer foretages nyvalg til den nye skoles bestyrelsen. Skolebestyrelsesvalget foretages i april2011 med tiltrædelse pr. 1. august 2011.SkoledistriktDe to distrikter samles i et nyt distrikt.10/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Kokkedal bysamfund med den nye Kokkedal skole. Hele bysamfundet udgør et skoledistrikt.11/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Nivå BysamfundStatus og udfordringI Nivå er der to skoler med en samlet kapacitet på fem spor, fordelt med tre spor på NivåCentralskole og to spor på Niverødgårdskolen.Nivå Centralskole har 60 klasser, tre på hver årgang. Niverødgårdskolen har 19 klasser, idetder kun er en enkelt 1. klasse. Den samlede klassekvotient er på 20,7, fordelt med 21,8 påNivå Centralskole og 18,8 på Niverødgårdskolen.I skoleåret 10/11 bliver der tre små klasser på Nivå Centralskole med 56 elever i alt og en storklasse på 28 elever på Niverødgårdskolen.Karlebo Skole har et spor fra 0.-6. klasse. Skolen er en typisk landsbyskole med relativt småklasser. Klassekvotienten på Karlebo Skole er på 17,1 og der er tilmeldt 12 elever til denkommende børnehaveklasse.Karlebo Skole er pr. tradition fødeskole til Nivå Centralskole, men i realiteten er det kun ca.1/3 der fortsætter på Nivå Centralskole, mens 2/3 går videre på privatskole, især NGG.* NivåCentralskoleBhkl.2010**NiverødgårdskolenklasserEleverKarleboSkoleSamlet Samletantal antalklasser elever56 3 28 1 4 84 12 1 5 960. 2009 57 3 44 2 5 101 19 1 6 1201. 65 3 24 1 4 89 14 1 5 1032. 70 3 37 2 5 107 18 1 6 1253. 63 3 32 2 5 95 22 1 6 1174. 71 3 39 2 5 110 16 1 6 1265. 73 3 37 2 5 110 15 1 6 1256. 69 3 32 2 5 101 16 1 6 1177. 65 3 36 2 5 101 5 1018. 69 3 40 2 5 109 5 1099. 52 3 37 2 5 89 5 89i alt*** 654 358 49 1012 120 56 1132kl. 30 19 49 7 56Snit 21,8 18,8 20,7 17,1 20,2* Tallene i tabellen er fra december 2009** Forventet antal elever i børnehaveklassen i skoleåret 10/11*** Sammentælling af 0.-9. klasse. Kommende børnehaveklasser er ikke medtagetBefolkningsprognose Nivå:Befolkningsprognosen forventer et fald i antallet af 6-16-årige i Nivå på 198 børn svarende til14,7% fra 2010 til 2019. Det laveste børnetal forventes at nås i 2017, hvorefter børnetalletstiger igen. Således forventes faldet i 2023 at være på 60 6-16-årige, svarende til 4,5%.På skolerne i dag er der fem spor på ni ud af ti klassetrin, men allerede fra august 2010 er derkun behov for fire nye børnehaveklasser i Nivå Bysamfund.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Antal 6-årigeI alt 6-16 år115 90 103 106 91 100 90 92 95 100 105 112 118 1241343 1301 1254 1226 1192 1175 1143 1120 1129 1145 1173 1202 1246 128312/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Ændr. 6-16 årÆndring i %-42 -89 -117 -151 -168 -200 -223 -214 -198 -170 -141 -97 -60-3,2 -6,6 -8,7 -11,2 -12,5 -14,9 -16,6 -15,9 -14,7 -12,6 -10,5 -7,2 -4,5Befolkningsprognose Karlebo:Antallet af 6-16-årige i Karlebo distrikt forventes at falde med 12,2% frem til 2019. Detforventede fald i aldersgruppen 6-12 år – som er den alder, der er skoletilbud til på KarleboSkole - er på 21 børn svarende til 16,2%.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Antal 6-årigeI alt 6-16 årÆndr. 6-16 årÆndring i %26 13 18 18 13 15 13 15 15 14 14 14 14 14203 198 197 199 195 193 190 187 182 178 176 170 168 165-5 -6 -4 -8 -10 -13 -16 -21 -25 -27 -33 -35 -38-2,5 -3,0 -2,2 -4,1 -5,1 -6,2 -7,8 -10,2 -12,2 -13,3 -16,4 -17,0 -18,813/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Nivå Bysamfund – oplæg til ny skolestrukturNivå Centralskole, Niverødgårdsskolen og Karlebo SkolesammenlæggesFremtidig skolestruktur:Nivå Centralskole og Niverødgårdsskolen sammenlægges til en ny Nivå Skole pr. august2011.Karlebo skole sammenlægges med den nye Nivå skole og fungerer som en filial til skolen.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Den nye Nivå skole med elever og medarbejdere fra de tre gamle skoler vil ligge på trematrikler og kommer til at rumme godt 1.100 elever.BygningerAlle tre skolebygninger benyttes.SkolebestyrelseDer foretages nyvalg til den nye skoles bestyrelse. Skolebestyrelsesvalget foretages i april2011 med tiltrædelse pr. 1. august 2011.SkoledistriktAlle tre distrikter samles i et nyt distrikt.Nivå bysamfund med den nye Nivå Skole på tre matrikler. Hele bysamfundet inklusiv Karleboudgør et skoledistrikt.14/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Humlebæk BysamfundStatus og udfordringI Humlebæk har de tre skoler, Langebjergskolen, Humlebæk Skole og Baunebjergskolen, hverisær kapacitet til to spor med almenklasser. Baunebjergskolen har derudover fire læseklasserog to modtagehold med i alt 57 elever i 09/10.Der er 20 klasser på Langebjergskolen og Humlebæk Skole, hvorimod Baunebjergskolen kunhar 11 klasser. Klassekvotienten for alle tre skoler er 22,3, fordelt med 24,3 på HumlebækSkole, 22,7 på Langebjergskolen og 18,2 på Baunebjergskolen.Der er tilmeldt 104 børn til de tre Humlebæk skolers børnehaveklasser til august 2010. Fordeltpå fem klasser betyder det en klassekvotient på 20,8.* BaunebjergskolenLangebjergskolenHumlebækSkoleSamletantalklasserSamletantaleleverBhkl.29 1 40 2 35 2 5 1042010**0. 2009 10 1 50 2 57 2 5 1171. 25 1 43 2 48 2 5 1162. 21 1 38 2 48 2 5 1073. 20 1 49 2 48 2 5 1174. 17 1 49 2 48 2 5 1145. 36 2 48 2 51 2 6 1356. 17 1 41 2 50 2 5 1087. 13 1 49 2 44 2 5 1068. 21 1 49 2 52 2 5 1229. 20 1 38 2 39 2 5 97i alt*** 200 454 485 51 1139kl. 11 20 20 51Snit 18,2 22,7 24,3 22,3* Tallene i tabellen er fra december 2009** Forventet antal elever i børnehaveklassen i skoleåret 10/11*** Sammentælling af 0.-9. klasse. Kommende børnehaveklasser er ikke medtagetBefolkningsprognose:Ifølge befolkningsprognosen forventes der et fald i antallet af 6-16-årige på 255 børn svarendetil 17% fra 2010 til 2019. Faldet fortsætter med yderligere 74 børn frem til 2023, således atfaldet i 2023 vil være på 22%.Allerede for den børnehaveklasse, der starter i august 2010 ville man kunne nøjes med firebørnehaveklasser. Ifølge prognosen vil antallet af 6-årige kun et enkelt år (2012) blive højereend i 2010, så man vil kunne nøjes med fire nye klasser alle øvrige år. I løbet af 11 år vil derkun være fire spor på alle klassetrin.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Antal 6-årige 122 114 134 101 104 95 102 105 104 103 102 102 101 101I alt 6-16 år 1497 1468 1458 1408 1383 1340 1310 1287 1265 1242 1216 1197 1188 1168Ændr. 6-16 år -29 -39 -89 -114 -157 -187 -210 -232 -255 -281 -300 -309 -329Ændring i % -1,9 -2,6 -6,0 -7,6 -10,5 -12,5 -14,0 -15,5 -17,0 -18,8 -20,0 -20,6 -22,015/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Humlebæk Bysamfund – oplæg til ny skolestrukturBaunebjergskolen og Humlebæk Skole sammenlæggesFremtidig skolestruktur:Humlebæk skole og Baunebjergskolen sammenlægges til en ny Humlebæk skole pr. august2011 med elever og medarbejdere fra de to skoler.Skolen vil fortsætte i de nuværende skolebygninger.Den nye Humlebæk Skole vil have ca. 700 elever.Langebjergskolen fortsætter som en to-sporet skole med ca. 450 elever.BygningerDen nye skole etableres i de to gamle skolers bygninger.SkolebestyrelseDer foretages nyvalg til den nye skoles bestyrelse. Skolebestyrelsesvalget foretages i april2011 med tiltrædelse pr. 1. august 2011.SkoledistriktBaunebjergskolens og Humlebæk Skoles distrikter sammenlægges. Derudover justeresdistrikterne, så der fortsat er grundlag for to spor på Langebjergskolen.16/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010For at bevare Langebjergskolen som en tosporet skole er det nødvendigt at udvide skolensdistrikt mod den nuværende Baunebjergskole.Midten af Baunebjergvej bliver distriktsgrænse mellem Langebjergskolen og den nyeHumlebæk skole. Dvs. alle lige numre på Baunebjergvej ligger i Langebjergskolens distrikt ogalle ulige numre på Baunebjergvej ligger i den nye Ny Humlebæk skoles distrikt medundtagelse af stikvejen på Baunebjergvej med numrene 101 – 129, Humlehaven og Strædet,som ligeledes lægges til Langebjergskolens distrikt.Mod sydøst udvides Langebjergskolens distrikt til også at dække Strandgårdsvej, Bakken,Daugløkke Ege og Dageløkkevej, således at Langebjergskolens nye distrikt udvides til atdække hele Dageløkkevej fra Kystbanen til Kongevejen.17/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Fredensborg BysamfundStatus og udfordringI Fredensborg har de tre skoler, Endrupskolen, Fredensborg Skole og Asminderød Skole hverisær kapacitet til to spor med almenklasser. Endrupskolen har derudover enspecialklasserække med 35 elever fordelt på seks klasser.Der er 20 klasser på hver af skolerne. Klassekvotienten for alle tre skoler er 22,4, fordelt med24,2 på Fredensborg Skole, 23,7 på Endrupskolen og 19,1 på Asminderød Skole.Der er tilmeldt 148 børn til at starte i de tre Fredensborg skolers børnehaveklasser til august2010. Fordelt på seks klasser betyder det en klassekvotient på 24,7.* AsminderødSkolespor FredensborgSkolespor Endrupskolenspor SamletantalklasserSamletantaleleverBhkl .52 2 46 2 50 2 6 1482010**0. 2009 54 2 47 2 42 2 6 1431. 41 2 51 2 49 2 6 1412. 35 2 45 2 46 2 6 1263. 55 3 52 2 50 2 7 1574. 46 2 52 2 54 2 6 1525. 34 2 45 2 44 2 6 1236. 32 2 48 2 48 2 6 1287. 16 1 48 2 47 2 5 1118. 26 2 46 2 48 2 6 1209. 43 2 49 2 45 2 6 137i alt*** 382 483 473 60 1338kl. 20 20 20 60Snit 19,1 24,2 23,7 22,4* Tallene i tabellen er fra december 2009** Forventet antal elever i børnehaveklassen i skoleåret 10/11*** Sammentælling af 0.-9. klasse. Kommende børnehaveklasser er ikke medtagetBefolkningsprognose:Ifølge befolkningsprognosen forventes et fald i antallet af 6-16-årige på 202 børn svarende til11,5 procent fra 2010 til 2019. Faldet fortsætter desuden i årene efter til et fald på 249 6-16-årige i 2023, svarende til et fald på 14,2%.I øjeblikket er der behov for seks spor i Fredensborg Bysamfund.Fra 2014 og fremover vil der kun være behov for fem nye børnehaveklasser, og der vil så gåop mod ti år før det slår igennem på alle klassetrin.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Antal 6-årige 143 131 134 148 130 125 122 130 129 128 128 128 128 128I alt 6-16 år 1760 1734 1686 1689 1666 1644 1623 1594 1575 1558 1535 1521 1521 1511Ændring 6-16 år -26 -74 -71 -94 -116 -137 -166 -185 -202 -225 -239 -239 -249Ændring iprocent -1,5 -4,2 -4,1 -5,3 -6,6 -7,8 -9,4 -10,5 -11,5 -12,8 -13,6 -13,6 -14,218/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Fredensborg Bysamfund – oplæg til ny skolestrukturSammenlægning af Asminderød Skole og Fredensborg SkoleFremtidig skolestruktur:Der bygges som aftalt en ny to-sporet skole med 0.– 9. klasse ved Vilhelmsro til erstatning forden gamle Asminderød skole. Skolen kan på sigt udvides til tre spor. Skolen skal stå færdig iaugust 2012Den gamle Fredensborg skole og Asminderød skole sammenlægges til en ny Fredensborgskole pr. august 2011 med elever og medarbejdere fra de to skoler.Den nye Fredensborg Skole vil have ca. 850 elever.Endrupskolen fortsætter som to-sporet skole med en specialklasserække som i dag.BygningerDer bygges en ny skole ved Vilhelmsro. Skolen står færdig i 2012.Den nye Fredensborg skole vil fysisk ligge på to adresser.Finansiering af ny skole ved VilhelmsroByrådet besluttede 26. september 2009 at bygge den nye to-sporede skole ved Vilhelmsroindenfor en samlet økonomisk ramme på 135 mio. kr. Med baggrund i de indkomne tilbud påen nyopført skole, vil Byrådet træffe en endelig beslutning på byrådsmødet d. 21. juni 2010.Partierne bag forliget er, som forudsat, enige om, at der fra 2011 og frem skal sikresfinansiering af den nye skole ved Vilhelmsro. Partierne vil på ny tage kontakt til ministeriet forendnu en gang at sikre, at alle muligheder – herunder OPP og øgede lånetilsagn – forfinansiering af den nye skole er udtømte.Partierne er enige om, at kerneydelserne over for kommunens øvrige borgere friholdes foryderligere besparelser til finansiering af ny skole. Partierne er derfor indstillet på også atinddrage muligheden for indtægtsforøgelse gennem en tidsbegrænset og øremærketskattestigning.Partierne er således fuldt opmærksomme på behovet for at sikre en bæredygtigkassebeholdning, der skal sikre kommunen økonomisk robusthed.SkolebestyrelseDer foretages nyvalg til den nye skoles bestyrelse. Skolebestyrelsesvalget foretages i april2011 med tiltrædelse pr. 1. august 2011.SkoledistriktAsminderød Skoles og Fredensborg Skoles distrikter sammenlægges i udgangspunktet.For at bibeholde Endrupskolen som en to-sporet skole justeres distrikterne, så der fortsat ergrundlag for to spor på Endrupskolen.19/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Endrupskolens nuværende distrikt udvides til også at dække Sørup. Det drejer sig om følgendeveje: Møllevangen, Sørupvej, Søkrogen, Rønnevej, Pilevej, Poppelvej, Ahornvej, Syrenvej,Lindevej, Lærkevej, Ellevej, Egevej, Bøgevej og Hasselvej.20/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Implementering af ny skolestrukturBeslutningen om Fredensborg Kommunes fremtidige skolestruktur træffes af Byrådet d. 29.november 2010. Den nye skolestruktur træder i kraft fra skoleåret 2011/2012. Perioden fradecember 2010 til august 2011 vil blive brugt af skolerne til at planlægge eventuellesammenlægninger. Hvorledes de overordnede beslutninger konkret udmøntes decentralt påskolerne vil være op til de nye skoleledelser og skolebestyrelser på de enkelte skoler.Forvaltningen vil bistå med støtte og vejledning i processen.Yderligere oplysningerFor yderligere information henvises til hjemmesiden: www.fredensborg.dk/skolestrukturEller skoleafdelingen ved konsulent Lone Steensig på mail: lste@fredensborg.dkHøringssvar skal være skoleafdelingen i hænde senest torsdag den 30. september2010 kl. 12.00Høringssvar sendes til:Børn og KulturAtt.: Mette FaaborgFredensborg KommuneRådhusetEgevangen 3b2980 Kokkedaleller på mail til Mette Faaborg: metf@fredensborg.dk21/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 201022/23


Fredensborg Kommune Høringsoplæg om skolestruktur 21. juni 2010Fredensborg KommuneEgevangen 3B2980 KokkedalTlf. 7256 5000fredensborg@fredensborg.dkwww.fredensborg.dk23/23

More magazines by this user
Similar magazines