Årsrapport 2012 - yA Bank

otc.nfmf.no

Årsrapport 2012 - yA Bank

BalanseyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1 000 Noter 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11EiendelerKONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN 51 342 50 657UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONERUtlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 650 955 468 112 431,837Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 110 819 100 000Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 650 955 578 932 531 837UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDERKasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, 15 4 885 5 340Kredittkort 1, 13, 14, 15 402 541 378 422Nedbetalingslån 1, 13, 14, 15 1 216 223 955 097- Nedskrivning på individuelle utlån 1, 15 -47 561 -42 994- Nedskrivning på grupper av utlån 1, 15 -3 718 -2 918Sum netto utlån og fordringer på kunder 0 0 1 572 370 1 292 947OVERTATTE EIENDELER 16 0 2 590Overtatte eiendeler 0 0 0 2 590SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNINGUtstedt av andre- Sertifikater og obligasjoner 17 0 0Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 0 0 0 0AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGAksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 18 178 132Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 0 0 178 132EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPEREierinteresser i andre konsernselskaper 10 292 958 258 123 0 0Sum eierinteresser i konsernselskaper 292 958 258 123 0 0IMMATERIELLE EIENDELERGoodwill 6 6 626 9 692Utsatt skattefordel 11 3 366 6 698 4 842 19 546Andre immaterielle eiendeler 1, 6 23 350 25 249Sum immaterielle eiendeler 3 366 6 698 34 819 54 486VARIGE DRIFTSMIDLERMaskiner, inventar og transportmidler 1, 6 1 713 2 029Sum varige driftsmidler 0 0 1 713 2 029Utbytte og konsernbidrag 19 14 204Andre eiendeler 19 1 307 2 514ANDRE EIENDELER 14 204 0 1 307 2 514FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTEROpptjente ikke mottatte inntekter 19 273 331- Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 19 897 716Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 0 1 170 1 047SUM EIENDELER 311 178 265 777 2 241 830 1 938 239yA Holding ASA og konsernet

More magazines by this user
Similar magazines