Nye kartkodar i SOSI v/ Kathrine Falch, Statens kartverk

hordaland.no

Nye kartkodar i SOSI v/ Kathrine Falch, Statens kartverk

Gjennomgang av forslag til nySOSI-standard for kommuneplanerKathrine Falch, Statens kartverk Bergen


www.statkart.noNye sider under landdivisjonen


www.statkart.no/bergen


www.Norgedigitalt.noEgen plansidepå NorgedigitaltEksempler påplankart.Utkast til nySOSI-standardfor plan.


Generell oppbygging av en SOSI-fil.Kurve..OBJTYPE KpGrense..Kvalitet 55 200..Datafangstdato 20090317.Flate..OBJTYPE KpOmråde..Kvalitet 82..Datafangstdato.Punkt..OBJTYPE KpPåskrift..Kvalitet..Datafangstdato..Streng Tekst


Oppbygging av kommuneplan- etter gammel PBL• KpOmråde• KpArealbruk• KpSamferdsel• KpPåskrift• KpRestriksjon• KpRetningslinje


KpArealformål – § 11-71. Bebyggelse og anlegg2. Samferdselsanlegg og tekniskinfrastruktur (arealer)3. Grønnstruktur4. Forsvaret5. Landbruks-, natur- og friluftsformålsamt reindrift (LNFR)6. Bruk og vern av sjø og vassdrag medtilhørende strandsone


Arealformål – nye navn på objekttyper..OBJTYPE KpArealGrense(= KpArealbrukGrense)..OBJTYPE KpArealformålOmråde(= KpArealbrukOmråde)


Fremstilling av arealbruk etter gammel lov


Forslag til fargekoder for fremstilling av kommuneplanens arealdel


Plan etter gammel PBLPlan etter ny PBL


Forskjell mellom gammel og ny fremstilling av arealformålErvervNæringsvirksomhet..OBJTYPE KpArealbrukOmråde..OPLAREAL 130..AREALST 1..OBJTYPE KpArealformålOmråde..OPLAREAL 1300..AREALST 1..TYPEEIERFORM (H1)


Flere nye formål – et par eksempelKombinerteFormålAndre typeranlegg


Grønnstruktur..OBJTYPE KpArealformålOmråde..OPLAREAL 3001..OBJTYPE KpGrønnstrukturOgBevaringSone..XX 600


Nye elementer i kommuneplanen- objekttyper for hensynssoner§11.8ABCDEFKpSikringKpStøyKpFareKpInfrastrukturKpLNFRHensynKpGrønnstrukturOgBevaringKpBåndleggingKpGjennomføringKpDetaljering


Hensynssone §11-8 pkt. ASikrings-, støy- og faresoner


Sikringssone..OBJTYPE KpSikringsSoneGrense..OBJTYPE KpSikringsSone..SIKRING 110Sikringssoner 100NedslagsfeltdrikkevannOmråde forgrunnvannforsyningByggeforbud rundtvei, bane og flyplass110120130Andre sikringssoner 190Kombinertsikringssone199


Støysone..OBJTYPE KpStøySoneGrense..OBJTYPE KpStøySone..STØY 220Støysoner 200Rød sone iht. T-1442 210Gul sone iht. T-1443 220Grønn sone iht. T-1442 230Andre støysoner 290Kombinert støysone 299


Fare..OBJTYPE KpFareGrense..OBJTYPE KpFareOmråde..FARE 370Ras- og skredfare 310Flomfare 320Ildsfare 340Eksplosjonsfare 350Skytebane 360Høyspenningsanlegg(inkl høyspentkabler)Sone for militærvirksomhet370380Annen fare 390Kombinert fare 399


Hensynssone § 11.8 pkt- BInfrastruktur


InfraStruktur..OBJTYPE KpInfraStrukturGrense..OBJTYPE KpInfraStrukturSoneSærlig krav tilinfrastrukturKrav vedrørendeinfrastruktur400410Rekkefølgekravinfrastruktur420Rekkefølgekravsamfunservice440Rekkefølgekravgrønnstruktur450


Hensynssone pkt. CLNFRGrønnstruktur


Nå: LNF- område hvorlandbruk/friluftsliv ellernaturvern dominerer(retningslinjer)LNF-område der friluftsliv dominerer


KpLNFRHensyn..OBJTYPE KpLNFRHensynGrense..OBJTYPE KpLNFRHensynSone..LNFRHENSYN 530Særlige hensyn til 500LNFRLandbruk 510Reindrift 520Friluftsliv 530Randområder til 540nasjonalparkerKombinerte hensyn 599


KpGrønnstrukturOgBevaring..OBJTYPE KpGrønnstrukturOgBevaringGrense..OBJTYPE KpGrønnstrukturOgBevaringSoneSærlige hensyn til landskap 600og grønnstruktur samtbevaring av natur- ellerkulturmiljøGrønnstruktur 610Bevaring av landskap 620Bevaring av naturmiljø 630Bevaring av kulturmiljø 640


Hensynssone § 11.8 pkt. DBåndlegging


Båndlegging..OBJTYPE KpBåndleggingGrense..OBJTYPE KpBåndleggingSone..BÅNDLEGGING 730Båndlegging 700Båndlegging forregulering etterPBLBåndlegging etterlov om naturvern710720Båndlegging etterlov omkulturminnerBåndlegging etterandre loverBåndlegging iforhold tilavkjøringsklasseretter vegloven730740750


Hensynssone § 11.8 pkt. EFelles planlegging


KpGjennomføring..OBJTYPE KpGjennomføringGrense..OBJTYPE KpGjennomføringSoneKrav om fellesplanlegging, omformingog fornyelseKrav om fellesplanlegging800810Omfornying 820Fornyelse 830


Hensynssone § 11.8 pkt. FGjeldene reguleringsplan


KpDetaljering..OBJTYPE KpDetaljeringsGrense..OBJTYPE KpDetaljeringsSone..DETALJ 900Sone hvor gjeldendereguleringsplan fortsatt skal gjelde900


Vertikalnivå..VERTNIV H1Under bakken (tunnel) 1På bakken/vannoverflate 2Over bakken (bro) 3På bunnen (vann/sjø) 4I vannstrengen 5


KpInfrastrukturLinjeVannTrase forvannforsyning1165Avløp Trase for avløp 1166KraftledningOverføringsanlegg forenergi1167


Andre endringer• En del nye egenskaper:..LOVREFERANSE (KpOmråde)..EIERFORM (KpArealformålOmråde)..BESKRIVELSE..SONENUMMER (hensynssonene)• Endring av noen OBJTYPER som ikke ervist her


SOSIPLAN


Nye egenskaper for planerEgenskaper knyttet til …...Eierform T1Lovlige koder:


Nye egenskaper for planerEgenskaper knyttet til KpOmråde..LOVREFERANSE T1Lovlige koder:


Nye egenskaper for planerEgenskaper knyttet til …...BESKRIVELSE T120Bruk: der loven gir anledning til detaljering, f.eks.”andre anlegg”, men der lov/forskrift ikke definererdetaljeringen i form av spesifikke arealformålEgenskaper knyttet til hensynssone..SONENUMMER H3


Både ny oggammel PBLTidligere PBLNy PBL

More magazines by this user
Similar magazines