zeroCO2 forum Sigve Apeland.pdf

zero.no

zeroCO2 forum Sigve Apeland.pdf

Status CO 2 transportZERO CO 2 ForumOslo 15. juni 2009 Sigve Apeland


Tema• Transport av CO 2fra Kårstø• Transport av CO 2fra Mongstad• Større rør?• Status integreringsarbeid Kårstø


Gassco – Operatør av det norske gasstransportnettverket• Verdens mest komplekse offshoregasstransportnettverk• 7800 km rørledninger, inkludert samtligeeksportrør for gass fra norsk sokkel• Plattformer• To store prosesseringsanlegg (Kårstø ogKollsnes)• Mottaksterminaler i fire europeiske land• Et integrert system tilknyttet de flestegassproduserende felt på norsk sokkelog store europeiskedistribusjonssystemerDraupner S/EKollsnesKårstø


Gassco og CO 2• 2006: Gassco, Gassnova og Petoro utreder potensialetfor bruk av CO 2 til økt oljeutvinning• 2007: Gassco starter mulighetsstudier – transport avCO 2 fra Kårstø og Mongstad• 2008: Gassco ivaretar statens interesser i prosjekt fortransport av CO 2 fra testsenteret på Mongstad tilSnøhvit• 2009: Gassco utreder fangst av CO 2 fraprosessanlegget på Kårstø• 2009: Gassco utreder integreringsløsninger mellomgasskraftverk (Naturkraft) og gassterminalen• 2009: Gassco starter forprosjektering av CO 2 -røret fraKårstø (Naturkraft)• … i tillegg; Gassco har som ”arkitekt” på norsk sokkelansvar for å vurdere behov for CO 2 -løsninger inaturgassnettverket


CO 2 Transport og Lagring – Gasscos oppdrag• Gassco utarbeider underlag forinvesteringsbeslutning for CO 2 -rørledning fraKårstø (Naturkraft) til geologisk langtidslager• Planlagt driftsstart 2012*• Kombinerte løsninger for transport og lagring avCO 2 fra andre kilder (fremtidigekraftverk og industri) er vurdert*: Anskaffelsesprosessen for Kårstø-prosjektet er stanset. Dette vil hakonsekvenser for timeplanen


Organisation of projectMPEGassnova SFGassnovaGasscoCO2KårstøRoss OffshoreStatoilHydroIKM Ocean Design4 FEED contractors- StorageUtsira South- StorageSleipner A- Transport- Capture Kårstø


Kårstø


Kårstø


CO 2 Transport Network – Pipeline Routes0 50 100 km


DG1 DG2 DG3 DG4KartleggingMulighetsfasenKonseptfaseForprosjekteringUtbyggingMain milestones• DG2 (feasibility) June 2007• DG3 (concept selection) December 2008• DG4 (pre-engineering) phase:– Kick-off 6 January 2009– Pre-engineeringdocumentation completed 31 August 2009– QA process Until Nov. 2009


DG1 DG2 DG3 DG4KartleggingMulighetsfasenKonseptfaseForprosjekteringUtbyggingTransport av CO 2 fra Mongstad• Konseptstudier ferdigstilt desember 2008• Start av forprosjektering tilpasses overordnettimeplan for fangstprosjektet på Mongstad• Forprosjektering tar ca 1 år• Utbygging tar ca 34 mnd– Røret må legges i sommerhalvåret – normaltdriftsstart i oktober


Større rør?Haugesunds Avis 23.3.2009


Industrien ble invitert• 2008: Prosjekt – deltakelse i CO 2-løsning fraKårstø/Mongstad• Deltakere:– Gassled/Gassco (Prosess), Fortum (KKV),Haugaland Kraft (KKV), IndustrikraftMidt-Norge (GKV), Industrikraft Møre (GKV),Naturkraft (GKV), Pohjolan Voima Oy (KKV) ogHusnes (KKV)• Scope of Work:– Transport av CO2 fra kilde til hub påKårstø/Mongstad (rør/skip)– Hub på Kårstø/Mongstad– Konsekvenser av økt volumgrunnlag for:• Rør ut fra Kårstø/Mongstad• Geologisk langtidslager• Konklusjon:– Industriprosjektene ikke tilstrekkelig modnet tilforpliktende deltakelseKilde: Google EarthKilde: Google Earth


Status Integrasjon Gasskraftverk –Gassterminal KårstøZERO CO 2 ForumOslo 15. juni 2009 Sigve Apeland


Bakgrunn• OED gav Gassco i oppdrag å kartlegge mulige tekniske koblingermellom Naturkraft’s gasskraftverk og gassprosesseringsanlegget påKårstø, med fokus på:– Skisser til tekniske integrasjonsløsninger– Miljø og sikkerhetsmessige konsekvenser– Kostnadsestimater• Naturkraft Integrasjonsstudien omhandler grader av integrasjonmellom Naturkrafts gasskraftverk og gassprosesseringsanlegget påKårstø.• Studien beskriver en stegvis integrasjon:– supplere damp fra Naturkraft til gassprosesseringsanlegget– gradvis elektrifisering av kompressorer til alt eksisterende CO2 utslipp frakjeler og gas turbiner ved gassprosesseringsanlegget enten er fanget ellerfjernet ved å benytte damp fra gasskraftverket.• Studien er ikke modnet til et mulighetsnivå og kostnadsestimatene ersvært usikre.15


Forutsetninger• Enhver integrasjon med gassprosesseringsanlegget på Kårstø måderfor baseres på høy grad av tilgjengelighet. Altså må Naturkraftsgasskraftverk være i daglig drift for at integrasjonsgevinster skalkunne realiseres.• De miljømessige gevinstene blir realisert gjennom fangst av CO 2iGassnovas planlagte CO 2fangst- og deponeringsanlegg.• Sikkerhetsnivået og tilgjengeligheten på gassprosesseringsanleggetmå i alle tilfelle opprettholdes eller forbedres• Kommersielle forhold relatert til integrasjon løsninger er ikke vurdert;– Eierskap til fasiliteter– Kostnader til energi leveranser (strøm-, gass-, og damppriser)– Kostnader relatert til fangst transport og fjerning av CO 216


Naturkrafts gasskraftanleggNaturkrafts gasskraftverk på Kårstø er etmoderne gasskraftverk bygget med høyenergiutnyttelse. Kraftverket produserer420 MW med en virkningsgrad påmellom 58% og 59%. CO 2 utslippenefra gasskraftverket er ca 1,2 mill tonnpr. år ved normal drift.Gassturbinen i kraftverketproduserer 280 MW dampturbinenopp til 140 MW strøm.Så mye som 33 % blir tapt somkjølebehov ved kondensering avdamp til vann.17


Gassprosesseringsanlegget på Kårstø• Gassprosesseringskapasitetpå ca 88 mill Sm³/d• Årlige CO 2utslipp på ca1,2 til 1,4 mill tonn• Årlige NOx utslipp på750 tonn• Total virkningsgrad (varmeog kraft) på ca 77 %• Høytrykksdamp behov påca 600 tonn i timen• Strømbehov på ca 100 MW18


Investeringsanslag* pr integrasjonsstegElektrifiseringav StatpipekompressorerElektrifisering avÅsgardkompressorer• Scenario 5GE / Mosskjeler +CRAIER gass• Scenario 3eller 4Naturkraft+Gassnova• Scenario 1• Scenario 2• Scenario 0Investeringsanslag 1.500 Mill NOK 095.800 Mill NOK 0912.700 Mill NOK 09*) Eksklusive CO 2 fangst, transport og lagringskostnader19


CO 2 utslipp pr integrasjonsscenarioMoss Statpipe Åsgard KEP Sleipner NK boiler Power PlantCO2 emission [mill t/y]1,601,401,201,000,800,600,400,200,00Scenario 0Scenario 1Scenario 2Scenario 3Scenario 4Scenario 5Forutsetninger• Kontinuerlig drift av Naturkrafts gasskraftverk• CO 2 fangst, transport og deponikjede installert (87% innfangingsgrad)20

More magazines by this user
Similar magazines