BÃ¥de himmel og - Mediamannen

mediamannen.no

BÃ¥de himmel og - Mediamannen

Til informasjon2Nytt fra Den norske kirke i Hamar - 69. årgang 2006Både himmelogjord


HAMAR KIRKEKONTORHAMAR RÅDHUSPostboks 4063, 2306 HamarBesøksadresse: Vangsvegen 51Fax: 62 51 03 43TELEFONERKontorsekretær Sylvia SvelmoTlf. 62 51 05 50Kirkeverge Daniel Flugstad62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20Kirkevergens sekretær:Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36Driftsleder Ole-Jacob TomterTlf. 62 51 05 35 / Mob. 97 76 59 54Domprost Ole Elias HolckTlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31Domprostens sekretær: Lisbeth WictorsenTlf. 62 51 05 27Sogneprest Trond Tveit SelvikTlf. 62 51 05 52 / 62 52 73 76Kapellan Henning WingeTlf. 62 51 05 54 / Priv. 62 52 64 83Kapellan Irmelin Grimstad BondenTlf. 62 51 05 57 / Priv. 62 42 50 72Seniorprest Helge HognestadTlf. 62 51 05 59Kateket Iver MosvoldTlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96Ungdomsarbeider Hans-Christian JohnsonTlf. 62 52 57 17 / 90 97 09 77Sognediakon Ole-Lars SchjerpenTlf. 62 55 04 23 / 97 51 96 29Domkantor Per-Edvard HansenTlf. 62 51 05 49 / Priv. 41 25 14 63Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirkeTlf. 62 55 04 20Organistvikar Anders LøbergTlf. 901 02 180Kirketjener i Hamar domkirke:Birgit Steffensen Schau Tlf. 47 64 28 53Kirketjener i Storhamar kirke:Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 55 04 20Kirketjener Olav GjerstadTlf. 97 52 15 07Menighetsrådets leder:Tordis Strand Hansen Tlf. 62 52 22 77Forsidebildet: Vårblomster og klokkespillFoto: Per-Erik Holland❒ Hamar KirkeakademiTorsdag 4. mai kl. 19.00:Vårkonsert med ToneheimToneheim folkehøgskole stiller med sitt kammerkorog pikekor - og muligens andre ensembler.Det blir satset på en vakker og spennendevårkonsert med unge musikere.Hvorfor ikke ta en fin kveldstur -og bli glad...Takk for responsenpå giroene for kontingent/og gode gavertil bladet vårt. Og ekstra takk til degsom sendte hele 1.000 kr!Vi har fått inn 255 giroer pr15.03. Vi må innrømme at vi liggeretter fjoråret - da hadde vi 279 giroerpr 18.03. I forfjor hadde vi enda sterkeretall - 429 giroer pr 25.03!Ettersom underskuddet var ca.30.000 kr i 2005, håper vi på mange godegirohilsener fra leserne…Både himmel og jord, Pb. 4063,2306 HamarKontonr 7162 05 48183Både himmel og jordutgis av Hamar menighetsråd.Opplag: 9.300Redaksjon:Gunvor AalstadTorbjørn HummelvollKari NesHenning WingeRedaktør:Torbjørn HummelvollRedaksjonens adr.: Bekkegt. 24, 2317 HamarE-post: torbhumm@online.noBladets bankkto.: 7162 05 48183Produksjon:Hartz Offsettrykkeri AS, RenaFrist for stoff til neste nr: 15. mai 20062


Tanker omkring arbeideti menighetsrådetSom valgte representanterskal vi være tillitsmenn,og vi har fått et stortansvar og mange viktigeoppgaver. I menighetsrådetsformålsparagraf ( § 9i Kirkeloven) står det:“Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendtpå alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristeligeliv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt…” Detteskal gjennomsyre og prege alt arbeid i kirka. Det betyrbl.a. en sentral og klar forkynnelse. En viktig utfordringer hvordan en kan legge til rette for økt deltakelsei gudstjenesten, hvordan en kan engasjere barn,unge og voksne i gudstjenesten, og gi mennesker lyst tilå gå i kirka.Målet er at kirka skal oppleves som et godt sted åkomme til og føle seg hjemme i. Et sted hvor allekan være seg selv med sitt liv og sin tro. Barna blirdøpt, og det er naturlig at de blir kjent med dentroen de er døpt til. De trenger en systematisk trosopplæringsom fremmer kristen tro. Iflg. Strategiplanenfor Den norske kirke skal dette være et tilbudfor alle døpte i alderen 0-18 år.Det er også veldig viktig å engasjere de unge ogta dem på alvor. De utrustes, og de må få tillit ogansvar. De har nye ideer og uttrykksformer somkan berike menigheten.De kristne frivillige organisasjonene driver etgodt ungdomsarbeid. Det er viktig at relasjoner ogsamarbeid mellom kirka og organisasjonene blirstyrket og samordnet.Som menighetsråd samarbeider vi med de ansattei menigheten. Hver enkelt av dem utfører en verdifullog stor tjeneste. Samtidig vil jeg understrekeat som menighet er vi helt avhengig av de frivillige,og den store innsatsen de gjør. Både rådet og deansatte må legge forholdene til rette for de frivillige,og inkludere dem i et medarbeiderskap. Kanskjedet også er mange flere som kunne tenke seg åbidra med sine erfaringer hvis de blir utfordret.Det er viktig at den enkelte finner sin tjeneste somhun/han trives med. Alle evner og ferdighetertrengs som en del av en helhet.Et annet område som menighetsrådet har særligansvar for, er diakoni. Det er å vise medmenneskeligomsorg både i holdning og handling. Vår kirkeskal være en tjenende kirke.Tjenende ved å være aktivt til stede i menneskersliv, ved å bygge fellesskap og hjelpe mennesker somhar det vanskelig. Det er viktig å skape møteplasserder alle kan føle seg verdifulle og inkludert. Detteer også et område der menigheten er helt avhengigav frivillige ved siden av ansatte. Egentlig skulle vialle være tjenere for hverandre og glede oss over det.Kirkemusikk er et annet sentralt område i kirkeligarbeid. Den er en viktig del av gudstjenesten, og avannet musikalsk og kulturelt arbeid i menigheten.Kirkemøtet har formulert at Den norske kirkeskal være en bekjennende, misjonerende, tjenendeog åpen folkekirke. Sagt på en tydeligere måte: enåpen kirke som skal lede mennesker til Kristus.Menighetsrådet er valgt av menigheten for at dereskal bruke oss. Jeg vil sette pris på reaksjoner oginnspill, og håper på et godt samarbeid videre.Solveig Fjøsne Saltvik, lederSylvia blir pensjonistSylvia Svelmo, den kjente og blide stemmen mange forbinder med prestekontoret, slutteri begynnelsen av juni for å nyte pensjonsalderen. Hun kom over til prestekontoret fra kulturkontoreti 1994, mens begge kontorene hadde tilhold i Triangelgården. Sylvia har sirligført dåpsbarn, konfirmanter, brudepar og døde inn i den store skinninnbundne kirkeboka.De senere år skulle også dette inn på sentrale dataregister. I perioder har hun hatt ansvaret forlønnsføringen av de lokalt kirkelig tilsatte. Hun var også sekretær for domprost Nils Kristian Lie.Vi kommer til å savne deg på kontoret, Sylvia. Vi takker deg for innsatsen og unner deg mange,gode pensjonistår!Henning Winge3


Hamar domkor fyller 40 år- og er fortsatt“Hamar menighets smykke”Et ‘ferskt’ bilde av en gruppe fra Hamar domkor i Storhamar kirke en marssøndag.Fotos: Stein ArnekleivAv Torbjørn HummelvollDet var res. kap og dr. theol. Tor Aukrustsom allerede i 1967, året etter stiftelsen (19.januar 1966) av Domkirkens liturgiske kor,ga koret med sine 16 medlemmer hedersbetegnelsen“Hamar menighets smykke”. DomorganistRagnar Røgeberg tok initiativet tilkoret etter at Hamar korforening hadde gittseg. Helge Hogstad ble dirigent de førsteårene, mens krumtappen i Hamars musikkliv,Ragnar Røgeberg, satt ved orgelet.Raskt ble oppgavene mange og omfattende: Oppdragsom NRK-kor, deltagelse i Kirkesangfester ogRikskirkesangfesten 1968 i Hamar og en rekkekonserter og spesialoppdrag både “hjemme ogute”. De store løftene kom i tur og orden i samsangog samspill med gode utøvere: Bachs Juleoratorium,Händels Messias, Haydns Skapelsen, HovlandsAllehelgensmesse (tilegnet bispeparet i Hamar,Guri og Alex Johnson), Hovlands Pilgrimsmesse ogHaydns Årstidene - for å nevne noen.Høsten 1975 ble navnet endret til Hamar domkor,medlemstallet var nå blitt 40, og repertoaretvar blitt utvidet til oppgaver også utenom de liturgiske.Hamar domkor, ja. Hvor mange er vi ikke somfryder oss over gode opplevelser sammen medHamar domkor under sin dirigent Per-EdvardHansen. Vi tenker selvsagt på store konsertopplevelsernår kirkehvelvingen nærmest løfter seg, menvi husker også de mange ganger når kantorigrupperfra koret er på plass på galleriet under gudstjenesterog fargelegger lovsangen. Alltid går vi glade,takknemlige og beriket ut av kirken.Marianne Faleide er korets leder sammen mednestleder Marianne Lillebo. Ellers består styret avJohan Martin Røsand, Lise Lotte Sandstrøm ogNils Kristian Indseth med Helen Rognstad og SiriLappegard som vararepresentanter. Vi tok kontaktmed Marianne Faleide for å få et inntrykk avdagens kor, som teller 44 medlemmer.- Hva slags oppgaver var dere med på i fjor?- De var som vanlig varierte: Naturlig nok deltokvi ved forskjellige gudstjenester- bl a langfredag(overført i NRK radio), 17. mai, 100-årsmarkeringen7. juni i Hamar domkirke, høytidsgudstjenester,en solidaritetsgudstjeneste der biskopen fraSoweto fortalte om sørafrikansk hverdag. Jeg måogså nevne Nine Lessons and Carols 4. søndag iadvent. Gjennom hele året deltar koret med kan-4


torigrupper. Noen flotte maidager var vi på tur tilvennskapsbyen Viborg med egen konsert med verkerav norske komponister i Viborg domkirke. Toseminarer til felles inspirasjon og faglig “påfyll”fant vi også plass til.- De store konsertoppgavene hørte også med?- Ja, så absolutt! Fremføringen av Spes Mundi (Verdenshåp) i domkirken med den 90-årige komponistenKnut Nystedt til stede ble en gripendestund. En årlig tradisjon er julekonserten 2. søndagi advent der vi som så ofte før samarbeidet medHedemarken Symfoniorkester og en rekke dyktigesolister. Nå sist sto Charpentiers Julenattmesse ogBachs Magnificat på programmet.Aldersmessig er Hamar domkor en god blanding.Men koret ser gjerne at nye sangere knytter seg til:Ikke minst gjelder det mannsstemmer, forstår vi.- Det kreves vel en del for å være med?- Det er fint med litt notekunnskap, selvsagt, og såmå man ta en opptaksprøve. Men aller viktigst erat man synes det er gøy å synge.- Men hva gir det tilbake å synge i kor?Marianne blir ivrig og smiler: - Energi og sangglede!Jeg kan være skikkelig sliten etter en dag på jobben,men etter korøvelsen kan jeg komme hjemfull av energi - utrolig nok. Det å skape noe sammener flott. I tillegg er det fint å legge merke tilresponsen fra og samspillet med publikum underframføringen. Det er vår ‘lønn’!Jevnlig rekruttering må, som vi skjønner, alle korha, og Hamar domkor er ikke noe unntak. Når viutfordrer Marianne Faleide til å komme medønsker for koret, er hun ikke i tvil: - Vi trengerflere unge/yngre stemmer til koret som gjerne kanvære et kor for et større område.Marianne er også opptatt av at sang- og salmetradisjonenblir tatt vare på - en så viktig del av vårnorske kultur må fortsatt ha livsrom hos nye generasjoner.Nye korkapper er på trappene. De som brukes nå,drar på årene og bærer preg av det. De eldste er 40år gamle, og en del er laget i crimplene-stoff og erderfor ikke særlig behagelig å ha på. I forbindelsemed 40-årsjubileet har det vært jobbet aktivt i ettår nå med prosjekt Nye korkapper. Turid Kongsvollhar vært primus motor. Modeller er studert,stoffer og farger vurdert, og årsmøtet har overlattden endelige avgjørelsen til styret.Man er blitt enige om at kappene skal utformesi to blåfarger som hører hjemme i Hamar domkirke- både på prekestolen og alterringen. Når nåutsmykningen i koret kommer bedre til sin rettetter oppussingen der, vil Hamar domkor bli endel av helheten - med samstemt fargevalg og enskjønnhet for øyet også.Pia Søberg, hamarjenta som bl a har sydd de vakrekappene til Hamar domkirkes guttekor, er valgt tilsyerske av 50 kapper med “tett” hals. Stoffet - somikke skal være kaldt/varmt eller krølle - er bestilt,og kappene syes her i Hamar - det letter ikke minstmåling og prøving. Det blir spennende og travlemåneder framover til koret kan formidle sin sanggledei sine nye kapper…Var det ikke Hamar menighets smykke, Tor Aukrustkalte Hamar domkor for 40 år siden?Det ønsker vi det fortsatt skal være...40-årsfeiringogjubileumsgavehører sammen.Lørdag 30. september blir det storjubileumskonsert i Hamardomen.Vi gleder oss til å oppleve Hamardomkor i nye, flotte korkapper.Budsjettet for 50 nye kapper er på125.000 kr.(En kappe koster altså 2.500 kr.)Det er et svært stort økonomisk løftfor koret. Kanskje noen av våre leserekunne tenke seg å gi en kappe?I alle fall:Vil DU være med og gi en jubileumsgave- stor eller liten?Bruk bankkto 1800.21.62535Da får vi et enda gladereHamar domkor!5


Foto (beskåret): Atelier KlingwallHamar domkor ved 20-årsjubileet 1986. 1. rekke fra venstre: Brit Marie Arnekleiv, Kirsti Birkelid, Mari Anne Jensen, Else Galleberg, Turid Otervik, Ragnar Røgeberg, KarinEriksmoen, Rigmor Kjørum, Sissa Rustadbakken, Eva Moland, Aslaug Solbakken. 2. rekke fra venstre: Liv Anna Hagen, Nelly Lier, Inger Lier, Valborg Lie, Ruth Riise, MonaBlom, Randi Bergaust, Guri Eriksen, Kari Raustøl, Inger Audensen, Astrid Hagen. 3. rekke fra venstre: Ellen Christine Eriksen, Solvår Sørensen, Unn Eva Østvang, Signy Tunes,Karen Eggen, Inger Johanne Utgård, Marit Tenmann, Marie Ree, Anne Kleppenes, Eli Csisar, Unni van Doorn, Gunvor Tjøstheim. 4. rekke fra venstre: Arne Ryen, Per Bøhn-Lie,Nils Nilssen, Helge Bergsholm, Sverre Moholt, Jon Arne Eggen, Knut Reinertsen, Gustav Johnson, Steinar Johnstad, Jan Vestvik, Bjarne Bronken, Børre Granheim, Per Bråtebæk,Stein Arnekleiv. (Fet skrift: Kormedlemmer i dag også.)6


TID...Påsken er over, snart er detvår. Vår; lysere, varmere,uten isete veier og kaldemorgener.Bedre. Eller ser det ut til atvåren kan bli stressende?Mange utfordringer, oppgaverog krav framover? Det kanvære slitsomt å ha for mye ågjøre, og det kan være slitsomtå ha for lite å gjøre.Så håper vi på at ting skal bli annerledes, at alt skalbli bedre. Bare vi får unna den neste oppgaven,bare vi blir i litt bedre form, når vi har kommetforbi den neste kneika, da skal ting bli annerledes.Det er viktig å håpe. Viktig å lengte etter at hverdagenkan bli annerledes. Det er avgjørende at vitillater oss å håpe. Tillater oss selv å tro. Tro på ossselv, på hverandre og på Gud. Men vi trenger ikkebare fremtidstro, vi trenger tro på dagen i dag. Vikan ikke bare fokusere på noe langt der framme,for da er vi jo aldri tilstede, her og nå.Men hvordan skal vi klare å nyte dagene, hvordanskal vi leve her og nå? Jeg tror ikke det finnes noefasitsvar på det. Men det er ikke det samme som atdet ikke finnes svar. Og det er ikke det samme somat det er umulig.Det er bare det atvi lever så ulikeliv, og det erulikt hva som fåross til å slappe av,det er ulikt hvasom gir oss fred isjelen.Og så er vi likevellike, ingen av osslever alene, vi eravhengige av hverandre.Av og til erFoto: Henning Wingedu den somtrenger å bli løftet opp. Av og til er du den som løfter.Du har mye å gi. Du er viktig for mange menneskerrundt deg. Du gjør mye bra. Fortsett med det.Og du har en skaper som opprettholder livet ditt,en Gud som bryr seg om deg, og som løfter deg.Selv om det ikke alltid er så lett å se det eller trodet. Påsken er over. Den korsfestede Kristus har påny vist oss hvem den oppstandne er: Gud er densom ikke svikter dem som svikter, Gud er den somikke hevner seg på dem som svikter, Gud er densom ikke slutter å elske.Du er elsket. Ta deg tid.Anna Sindre Hovda(Anna er vikarprest i Hamar menighet)Nytt fra Menighetsrådet:❏ Hamar menighet er invitert av Kirkerådet til åvære prøvemenighet i Gudstjenestereformen.Menighetsrådet (MR) har vedtatt at materiale ominngang, utgang og forbønn skal prøves ut i Hamar,med Gudstjenesteutvalget som praktisk ansvarlig.❏ MR har stilt seg positive til etablering av KirkensSOS i Storhamar kirke, og anbefalt at prestekontoretog organistens kontor benyttes til formålet(på nattetid).❏ Det er kjøpt inn nytt utstyr som oppdaterermenighetssalen teknisk for møtevirksomhet. Prosjektgruppenarbeider videre etter ideer og innspillfor utvikling av Storhamar kirke. I dette liggerbåde ”ombygging” av kirkerommet, og planerfor utvidelse av menighetssal.❏ Hamar menighetsråd har på invitasjon fraBispedømmerådet, foreslått følgende kandidatertil ny biskop: Morten Fleischer, Ole Elias Holck,Per Arne Dahl, Anne Pettersen og Helen Bjørnøy(uprioritert rekkefølge)❏ Til møtene har MR hittil hatt besøk av kateketog domkantor, og konkludert med følgende:- Det er behov for revisjon av dåpsopplærings planenmed den mer systematisk nedfelling av denkirkelige undervisning i Hamar menighet.- I det kirkemusikalske arbeidet er økonomien enstor utfordring. Det er ønskelig med utvidetkontakt til det øvrige musikklivet og skolen.Ida Kristin Lie, sekretær,7


Gravlundsutvidelse på HolOmkring 1980 fantes det liteledige gravplasser på Hamarkirkegård og det var nødvendigå finne plass for en utvidelse avkirkegårdsarealet. Det ble tattraske avgjørelser om å etablereen ny gravlund på Hamar vest.Nå er det snart 20 år siden Holble tatt i bruk. Gravlunden erblitt et kjært sted der mange avvåre innbyggere har sine kjære gravlagt. Kirsebærtrærnemed sine kroner danner tak over menneskenesom ferdes her med sin sorg.Nå er det igjen behov for utvidelse av gravarealet.Utvidelsen vil skje i tilknytning til den eksisterendegravlunden på Hol. Her er det avsatt arealer som ertiltenkt utvidelse. Det arbeides med reguleringsplanfor området og planen legges ut til offentligettersyn i løpet forsommeren.Hamar har hatt krematorium i nærmere 70 år ogkremasjon har lenge vært en naturlig gravferdsformfor byens befolkning. På lik linje med destore byene velger ca 80 % av Hamar bys innbyggerekremasjon. En urnegrav krever liten plass,bare en firedel av et kistegravsted for to ektefeller.Det er derfor naturlig å tenke at Hamar krever liteny gravplass. I forhold til folkemengden er detteriktig, men uansett skal det til en hver tid finnesgravplasser for 2% av befolkningen, og vi nærmeross raskt den grensen.Det må tenkes langsiktig når en planlegger utvidelseav gravlund/kirkegårdsareal. Det må legges tilrette for både kistegraver og urnegraver. Vi må ogsåtenke på at vi har ansvar for gravlegging av innbyggeresom tilhører andre religioner og dermedhar andre gravskikker enn vi tradisjonelt har hattpå våre gravsteder. Vi må også legge til rette for etmulig nytt seremonihus for begravelser/bisettelserpå Hol. Det er viktig at gravlunden fortsatt skalvære et vakkert sted der tiden kan ”stå stille”, deren kan kjenne fred og stillhet, og det er plass forettertanke og sorg.Nå tegnes og bearbeides planene. Det gjøres tekniskeundersøkelser og beregninger. Planen vilforeligge til sommeren. Da vil vi komme tilbakemed konkrete formuleringer om planforslaget.Ole-Jacob Tomter8Et dikt til deg ...”Trygg trafikk””Se og bli sett”- heter det i Trygg Trafikks kampanjer.Sant og visst. Men - da Hans Børliskrev sitt lille og vakre dikt ”Ett er nødvendig”,var det vel antageligvis ikke Trygg Trafikk hantenkte på.Børlis oppfordring handler om lyset som kommerinnenfra, det lyset som gjør en trafikant pålivsveien til et levende og seende menneske.Kjempeviktig det og, spør du meg.Eldbjørg HagenETT ERNØDVENDIGEtt er nødvendig – heri denne vår vanskelige verdenav husville og heimløse:Å ta bolig i seg selv.Gå inn i mørketOg pusse sotet av lampen.Slik at mennesker på veienekan skimte lysi dine bebodde øyne.Hans BørliDiktet er fra Børlis samlingKyndelsmesse (1972)


Hamar menighets misjonsprosjekt:Av Kari NesBarna i bydelen Klong Toey i Bangkok erikke godt vant. De vokser opp i et fattigslumområde der kriminalitet, prostitusjonog narkotika er en del av hverdagen. Medsine to daghjem gir Immanuelkirken et tilbudtil nesten 200 førskolebarn i alderen totil fem år i denne bydelen, barn som sannsynligvisellers ikke ville ha hatt noe tilbud.Dette prosjektet er Hamar menighet med ogstøtter.Det er Kristin Tepstad Eide som opplyser dette.Nylig var hun med og underskrev samarbeidsavtalenmellom Hamar menighet og Det NorskeMisjonsselskap (NMS) om et diakonalt prosjekttilknyttet Immanuelkirkens daghjem i Bangkok, jf.bildet. Kristin T. Eide er med i det internasjonaleutvalget i Hamar menighet.Daghjemrutiner. - I daghjemmet får ungene lekeog lære, men de får også mat, søvn og hvile.Omsorgen blir en viktig del av det hele, fortellerhun. – De møter engasjerte mennesker, og får kanskjeet håp om en bedre framtid. Dagen deres delesi tre økter: Morgensamling med flaggheising, sangog bibelhistorie. I den andre delen blir barna delt itre klasser og blir gjennom lek og læring undervisti lesning, skriving og regning. Den siste delenbestår av hvile, lek og god kost. Det er et varmtmåltid hver dag - en svært viktig del av barnastotale kosthold.Naturlig del. På ulike vis vil denne virksomheten iThailand bli en naturlig del av Hamar menighetsliv, for eksempel som del av forbønnen i gudstjenestenog gjennom faste misjonsgudstjenester. Påsøndagsskolen i Hamar hører de om barna i Bangkokog samler inn penger til dem.- Kanskje kan barna utveksle tegninger og sangerog lignende med hverandre, undrer Kristin T. Eide.Daghjem i Bangkoks slumstrøk9Under gudstjenesten i Domkirken 12. jan overrakteØyvind Haaland fra NMS dette synlige tegnet på avtalen.Kristin Tepstad Eide tok imot på vegne av menighetenFoto: Henning WingeBygge broer. - Jeg er opptatt av hvordan samarbeidetkan bli til gjensidig berikelse. Her er en mulighettil å få innblikk i den verdensvide kirken vi eren del av, gjennom kontakt med mennesker somlever under helt andre betingelser enn oss. - Drømmener på sikt å finne mulighet til utveksling. Vimå vise i praksis at kirkens rolle i dag er å byggebroer, ikke å opprettholde skiller, understrekerhun.Lang tradisjon. Hamar menighet har lang tradisjonpå å støtte Det norske misjonsselskaps prosjekteri Thailand, men har ikke vært involvert idette prosjektet før. Det startet med Astrid Marie ogArve Hansen Haugland som var misjonærer der.Denne gangen gjelder det etdiakonalt storbyprosjektmed barna i fokus.(Du kan også væremed og støtte direktedette arbeidet . Avtalemed orientering omdaghjemmet er lagt ut ikirkene.)


Som dagene går:Tegning:Gerd Krohn-HansenRomanen Løgneren (1950) av den danske dikterenMartin A. Hansen har siden studiedagene så å siforfulgt meg. Alltid nærværende fordi den ytermotstand med problemstillinger som korresponderermed det de fleste mennesker baler med i sitthverdagsliv, forløst i et billedspråk og en dikteriskform som bergtar leseren. Man leser ikke bokenmed sinnets jagende rastløshet. Den maner tilmeditativ ettertenksomhet.Født som bondesønn på Sjælland opplevde hanhvordan en tradisjonsrik og gammel bondekulturforvitret i mellomkrigstiden. Temaet belyser han ito debut-romaner i tradisjonell sosial-realistisk stil.Analytisk prøver han ut kjent kommunistisk teorisom løsning på aktuelle samfunnsproblemer. Oghan forkaster kommunismen som politisk ideologifor godt! Andre verdenskrig bestyrker i ham troenpå at modernitetens livsform er preget av umenneskelighetog moralsk oppløsning. Årsaken finnerhan i den overvekt av rasjonalisme og et materialistisklivssyn som har behersket europeisk kultursiden middelalderen.Han forlater den sosialrealistiske samfunnsanalyseog blir kulturkritiker. Og han søker et helhetssynpå tilværelsen, moralsk og religiøst, og leter etterrøttene tilbake til historien. Hovedtemaet blir denevige kampen mellom det onde og det gode som toInstruksjon tilmening med livet10sider av samme sak, inderlig forbundet, vanskelig åidentifisere. Himmel og helvete er nærværende realiteterfor ham. Som Olav Duun er han opptatt avmedmennesket i kampen mellom demoniske oggode krefter. Hvordan finner man mening med sittliv i en ond verden? I selvgranskingens nådeløseflomlys blir så hovedverket Løgneren skapt.I et par tøværsuker i mars måned, mens isen bryteropp rundt øya Sandø og våren fosser inn, oppleverhovedpersonen Johannes Vig (si ikke navnetfor fort!) til fulle det illegitime begjæret til tokvinner, begge knyttet til andre menn. Handlingener komponert som dagbokfortegnelser, der hansamtaler med en fiktiv person, Natanel (apostelenuten svik). I fortettede dagbokfortegnelser skildresdet erotiske spillet mellom disse tre. Igjen viser detseg at også det onde forløser: Johannes velger tilsist offeret og ensomheten, tapets renhet og detforjettede i hjertets ufred. Det er en måte å finnemening for en turist i tilværelsen og en gjest i øyeblikket.Romanen er bygd opp som en Bach-fuge: Engjennomspilling av et hovedtema med kontrastfyltevariasjoner i de forskjelligste klangfarger. I etsiste kommenterende kapittel får vi en ytterligereforklaring på hvorfor hovedpersonen omtaler segselv som en sviker: Dagbokfortegnelsene er skrevetned ett år etter begivenhetenes gang. Det har gittham større muligheter for å redigere sitt eget liv,forgylle og pynte på sine motiver (den onde ånd).Som sin egen historieskriver kaller han seg selv løgner,fordi han ser hendingene gjennom erindring -og erindringen forfalsker. Symboltungt kan han iselvoppgjørets time se sannheten i hvitøyet. SomDostojevskij (“Jeg er skyldig i alt og for alle”) enderhan i en livstro som inspireres av det nye testamentesfortelling om offerets lidelse og forløsning.I egentligste forstand er romanen en fabulerendeprosalyrisk vårsaga, en påskemorgen-visjon om livog oppstandelse. Og dikteren gir innhold til Ibsensformulering: Å dikte det er å holde dommedagover seg selv.


Hilsen til konfirmanteneÅtte måneder er snart gått siden konfirmantundervisningentok til. Siden innskrivingen i begynnelsenav september, har konfirmantene vært på leir, deltatti HIV/AIDS-markering, stått i front i Kirkens Nødhjelpsfasteaksjon 4. april, deltatt som ministranterpå 35 gudstjenester, og framfor alt hatt ukentligeundervisningsøkter i Storhamar kirke og Domkirken.De har rett og slett utført et realt stykke arbeid,ikke bare for seg selv, men også for andre.Konfirmasjonsdagene 6., 7. og 14. mai markereravslutningen på denne tiden.Hamar menighetsråd ogalle konfirmantledere ønsker dere alleen fin konfirmasjonsdag!Vi har lært at ordet konfirmasjon betyr å bekrefte,eller å styrke. Selv om det er lenge siden konfirmasjonshandlingeninnebar en tydelig bekjennelse avkristen tro, så handler det likevel fortsatt om enstyrket tilhørighet til det fellesskap som vi ble plantetinn i ved dåpen.Enten man er ungdom eller voksen er det ikke alltidlett å sette klare ord på sin egen tro. Og nårordene ikke strekker til, så har vi handlingene. –Handlinger som ganske tydelig demonstrerer at vihar med en imøtekommende Gud å gjøre. Konfirmasjonener en slik handling.Når dere nå er midt i prosessen fra å være barn tilå bli voksen, så håper vi konfirmasjonstiden harbidratt til å gi all den styrke dere trenger, til å ståpå egne ben og velge rett i livets store og småverdi-valg.Lykke til med framtida og valgene!På vegne av oss alle:Iver Mosvold, kateketKonfirmanteri Storhamar kirkelørdag 6. mai kl. 13.00:William Wangberg AndersenIda Christine AndreassenTruls Jakob AslaMarie AsperudHarald Aulid EideDavid EliassenMats ErstadKnut HokstadTorstein Steien JakobsenPetter JorkjendAnn Cathrin KarlssonSara Strand KlævaMats KristiansenTheis Riiber LindeMartin Gundersen LindstadJoachim Pram MagnussenEirik Friis MellumCharlotte Bergum NilsenIvar Gullbrand NyhusJulianne SkansenPeder SortehaugViktor Hestsveen StensønesSimen Kristoffer Steiro StrømslidAne Emilie SøbstadJoakim Slezak TangenTina VoldSimen ZedellLørdag 6. mai er også konfirmasjonsdagNytt av året er at det mulighet for konfirmasjonpå den første lørdagen i mai. Av Hamar menighets110 konfirmanter har 27 benyttet seg avdette tilbudet. De siste årene har såpass mange avfamilien og vennene til konfirmantene deltatt påkonfirmasjonsgudstjenesten at man av plasshensynfant det nødvendig å øke antall konfirmasjonsgudstjenesterfra fire til fem. IM11


Konfirmanter iStorhamar kirkesøndag 7. mai kl.11.00Ann-Julie ArnesenMarte BjørliAlexander BreinAndreas EriksenIda Johanne GabrielsenAnna Rebekka Haug JespersenKristine Holden LandheimChristoffer LarsenThea Joramo LysneDag Løvold MagnussenPatrick Folan MartinsenKaroline Karstensen MidtsveenAndrea Gård MobakkAndre NordnesJoacim Natvig Husum PedersenKatharina Ursula RefsahlSimen Kristoffer RuudMaren Helene SolvikAndrea Stensbye SteinumAmund StramrudCamilla TrønnesJulie Kristin AaeKonfirmanter iStorhamar kirkesøndag 7. mai kl 13.00Marlene Sandvik AndersenMaren Toverud BekkHanna Knuten DahlsbakkenJens Erik DystvoldMorten ElvestadCharlotte Elisabeth Samuelsen FossChristopher GrønlundKent Alexander Felin JohansenPeter Stengel LundeKim Anthony Nyhus MateoMathias Hagen NordbyCharlotte ReeIngrid RyenAndreas RødCarl Petter SveenMarius TengesdalOle Anders TuvengAlle foto på de tre “konfirmantsidene” ved Hans Christian Johnson


Konfirmanter i Hamardomkirkesøndag 14. mai kl.11.00Thea Wråli AmundsenLine Marie Bye BakkeVictoria Margrethe BencsikStian Hval BuvikenAndreas DymbeJoachim Samuelshaug EideMikkel Andreas Torpen HokstadThea Charlotte JohnstadAleksander KjørumAtle Wang LundeLisa Vaagan MoenAne Kine NyhagenBendik Hansen OverskottSondre Gamme RosselandKarianne SkjetneAnn Cathrin UlvundHaakon UtbyAndreas Alm AasmundrudMartin Kongsrud AasmundstadKonfirmanter i Hamardomkirkesøndag 14. mai kl.13.00Tor Kristian BergMagnus HaraldMidtveit BertelsenAnders BorudAnne MarteEdvardsenNicklas EriksenSiri HansenAlexander Løge HoelNina Nøttestad JensenOla JensenGlenn Remi JohansenJulie KydlandTorjus KydlandAnnette ØveraasenLindmanKonfirmant i Lade kirkeTrondheim søndag 14. maiBettina Qiang GrandeKim MariusElseth LøbergTord Skotmyr LøkenPetter GundersenMattssonAnn KristinNikolaisenAnne Berit OlsenStian RostadKristin SaugstadEva Helene SvorMarte SørumMikkel HjemliTyskebergPetter Øverland


OPPSLAGSTAVLEDØGNVAKT 909 96 425Elfag - når du trnger elektrikerBrugata 56 - tlf: 62 54 11 20BLOMSTERFORRETNINGTorggt. 23 - 2317 HamarVi bringerRing 62 52 32 88 - 62 52 83 47ByggmesterEinar Kristiansen ASStrandgt. 53, 2317 HamarTlf. 62 52 38 84NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKINGHar du problemer med å hente?Vi bringer!Ring 62 59 67 85GODE,SUNNE OGRIMELIGEBAKERVARER!Postboks 362, 2303 HamarTlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.noDnB NOR-din lokale bank og samarbeidspartnerVi har lokalbankens nærhet og storbankens ressurser.Ring oss på tlf. 62 51 67 00 og avtal tid for en samtale.www.dnbnor.noØstre torg. Tlf: 62 52 99 04Mariannes Catering ASInneh. Marianne Tvedt GræsbyTelf. 62 34 22 82 el. Mobil 958 14614Ordner alt til minnesamværet – hjemme hos deg selveller annet lokale. Kald og varm mat til store og småanledninger. Kaker.GratisParkeringHamarBegravelsesbyrå ASJacobsens Begravelsesbyrå ASParkgt. 24 - 2317 HamarTlf.: 62 54 04 30GULLSMEDEN I STRANDGATATlf.: 62 53 64 5014


OPPSLAGSTAVLEKvartal 48,2317 HamarTlf. 62 53 52 42Fax. 62 53 03 74Handel med meningVICHerreklærDameklærUngdomsklærTorggt. 42. Telefon: 62 52 38 63Trenger du råd og veiledning om dinerettigheter eller bistand med å nå frami de offentlige tjenestene?Brukerombudet i Hamar kommune.for helse, sosial og omsorgstjenestene/Pasientombudet for Hedmark og OpplandTel. 62 55 14 90 - Statens hus, Hamarwww.pasientombudet.no/ho15


Ungdomsarbeider Hans-Christian orienterer:❏ Snøhuletur, gudstjeneste ogmenighetens skidagRoverlaget til 5. Hamar KFUK-KFUM speidergruppe(16-18år) var på snøhuletur fra lørdag 11.mars til søndag 12. mars på Appelsinhaugen vedSteinfjellhytta. Det var fire av de tøffeste gutta ibyen. Med stor iver startet gravingen på lørdag formiddag.(I friskt minne var ”snøhuleturen” tre ukerfør som måtte avbrytes pga for lite snø). Etter tretimer var snøhulen stor nok til å romme 4 rovere.Glade, våte og fornøyde ble soveposene en god plasså være fra kl. 20.00 på lørdagskvelden. Søndagenventet menighetens og speidernes skidag på Lundsetramed friluftsgudstjeneste ved Trond Tveit Selvik.Dette ble en dag med strålende solskinn som fristertil gjentakelse neste år.❏ Landsleir på Røros5. Hamar KFUK-KFUM speidergruppe reiser pålandsleir i sommer. Nå er det fire år siden 7.000 speidereinntok Valebø i Telemark. Den første uka iaugust vil ca 7.500 speidere innta Røros med telt,byggverk av raier, bål og gode turopplevelser.❏ Cafe UV er i svingOnsdag 22. febr. var den første kvelden for Cafe UV(Unge Voksne). Peisestua på Ynglingen ble omgjorttil cafe, kaffemaskinen ble satt fram, og det luktetnybakte muffins og popcorn i hele lokalet. 17 personerover 19 år var innom Ynglingen denne kveldenfor å kjøpe en kaffe mocca, spise litt, spille spill ogsnakke med folk. Så fikk du ikke muligheten dennegangen, er det fortsatt muligheter: Cafe UV er åpenkl. 19.30-22.30 følgende onsdager : 26. april, 31.mai og 14. juni.❏ Europeisk tensing-festivalTil sommeren skal 20 ungdommer fra Praising på enukes tensing-festival til Århus i Danmark. Den 5.europeiske tensing-festivalen vil samle 2.000 ungefra hele Europa. Den første uken av august byr påmye spennende med mye sang og musikk, konserterog fellesopplevelser, ulike seminarer, nye venner,overnatting på skoler, bading m.m.Foto nr. 1, 3 og 4:Hans-Christian JohnsonFoto nr. 2:Trond Tveit Svelvik16


På studietur til SalisburyI mars var 17 prester fra domprostiet (Hamar ogområdet rundt) på studietur til England. Salisbury-katedralener et viktig liturgisk senter for denanglikanske kirke. Like ved den enorme og stilfullekatedralen ligger Sarum College som nå fungerersom studiested og teologisk verksted. Her fikk vigode foredragsholdere som ga oss mye å arbeidemed når vi nå i vår kirke skal arbeide med revisjonav vår gudstjenestebok.Vi fikk også oppleve varierte former for gudstjenestei den flotte katedralen. F. eks. den typiskanglikanske “evensong”, en slags sanggudstjenesteom kvelden. Dette hadde de hver dag, der gutte-ogjentekor vekslet på å delta. Vi besøkte også heltandre former for gudstjeneste/møter der det varstorskjerm, band og forsanger eller en liten gruppesom bare satt helt enkelt i bønnering. Studieturenbetydde også mye for kollegafellesskapet prestene imellom (noen er ganske ensomme i sitt arbeid tildaglig). Vi spiste ute på byen om kveldene. Prestenebetalte det meste av turen selv, men takkerogså for støtte fra menighetsråd og prost.Fra vår menighet reiste Ole-Elias Holck, TrondTveit Selvik, Irmelin Bonden, Helge Hognestad ogHenning Winge. Vi kan anbefale alle å legge tureninnom Salisbury (2 timer fra London). Her kan dubåde oppleve “Aidensfield-miljø” og den enormeHamarprestene Irmelin Bonden og Helge Hognestad imidten flankert av Stangepresten Sigmund Rye Berg ogElisabeth Strøm som nå er i Løten. Foto:Henning Wingeog stilfulle katedralen. Det slanke spiret rager 123m over bakken - tre ganger Hamar Domkirke.Henning WingeSpennende avdekkingsarbeid av kordekorasjoneneAvdekking av kordekorasjonene i Domkirken er i full gang, og arbeidene er planlagt ferdig til påske.Men som Gun og Truls Løken sier, det er viktig å gå forsiktig frem, slik at ikke mere blir skadet underveis.For det er en del skader. Flere partier er også dekket med sparkel, antagelig for å jevne ut underlagetfør glassfiberen ble lagt på og overmalt.Tildekking av kordekorasjonene skjedde tidlig på sytti-tallet. I forbindelse med markeringen av50 årsjubileet for Hamar ”nye domkirke” i 2004, ble ønskene om å gjenskape koret slik det var etterarkitekt Arnebergs ombygging av Domkirken i 1954, konkretisert. Hamar kirkelige fellesråd nedsatteen prosjektgruppe som skulle lage en plan for aktuelle tiltak (både vedlikehold og utvikling),og utrede hva dette ville koste. Planen var ferdig i mai 2005. Både menighetsråd og kirkelig fellesrådvedtok så prosjektgruppens forslag om at dekorasjonene burde avdekkes. Tiltaket ble godkjentav biskopen etter positiv anbefaling fra Riksantikvaren.En storslått anonym, privat gave har gjort at planen faktisk kunne realiseres. Vi er giveren stor takk skyldig,og gleder oss til at Domkirkens kor igjen er slik det var ment å være!Ida Kristin Lie17


På huskelisten❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamarkirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.De yngste øver først.❏ Domkirkens guttekor øver hver onsdagpå Ynglingen:Aspiranter kl. 16.45 - 17.15.Hovedkor kl. 17.30 - 19.00❏ Tensingkoret Praising øver hver mandagkl 18.30 på Ynglingen.❏ Annenhver fredag er det Klubbpå Ynglingen.❏ Annenhver fredag samles Kirkerottenei Storhamar kirke kl. 19:00 - 21:00❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamarkirke (unntatt når det er familiegudstjenesteog skoleferie).❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppehar møter på tirsdager. For nærmereinfo om tider m.m. ring Amund B.Edvardsen på 91 35 77 76.❏ Hamar Domkor øver hver torsdagi domkirken kl 18.30.❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonaltjenesteklubb for KFUK/M) har sinemøter på Ynglingen - som regel annenhvertirsdag kl 19.30.All disse ønsker nye medlemmer velkommen!Kaffe- og vaffelserveringDet er kaffe- og vaffelservering i Storhamarkirke hver torsdag kl 10.00 - 13.00. Legggjerne formiddagsturen innom for en hyggeligprat over en kopp nytrukket kaffe og nystektevafler. Vi plukker fram leker til de minste.Alle er hjertelig velkommen!Hyggetreffi Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:26. april: Steinar Bjerkestarnd kommer31. mai: Velferdsentralens sangkor besøker oss14. juni: Sommertur.Velkommen!❑ Trenger du kirkeskyss?Det hjelper vi deg gjerne med.Ring Kjellaug Austad tlf 62 52 18 09 ellerElse Wold Dønnum tlf 62 59 54 39.Kirkeskyssen bestilles innen fredag kl 18.❑ Trenger du en telefonvenn?Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvennertil eldre eller uføre som føler segensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennenringer deg til avtalt tid en bestemt dagi uken. Telefonvennen har taushetsplikt.Er du interessert, kan du ringe:Frivillighetssentralen 62 51 00 96SmåbarnstreffPasser du barn i alderen 0-6 år, er du velkommentil å stikke innom Storhamar kirkeenkelte onsdager i tiden 10.30-13.00. Vihygger oss sammen mens barna leker. Det ermye plass å leke på, og det er også en tykkmatte for de aller minste å ligge på. Vi servererkaffe, te og saft, men mat tar du med selv.Det er småbarnstreff19. april, 20. mai, 17. juni med grilling ihagenVelkommen!Musikk-kaféener spesielt tilrettelagt for de som bor iomsorgsboliger. Kaféen har sine treff iStorhamar kirke kl 11.00 på følgende lørdager:22. april, 20. mai og 17. juni medgrilling i hagen.Velkommen!Samlinger på MisjonshusetHver onsdag kl. 17.00 møtes familier ogenslige til felles hygge (av og til med middag).1. torsdag i måneden kl.11.00:Eldres hyggestund.Hver fredag kl. 11.00: Bønnens timeVelkommen!18


Menighetsrådets (MR) utvalg og prosjektgrupper❏ DiakoniutvalgetThor Gunnar Haug (leder)Ole-Lars Schjerpen (sekr)Odd HassRolf SkyrudSolveig F. SaltvikArrangementkomiteAase GaardenHilda EngelandEdith LienReidun Tveit❏ Internasjonalt utvalgKristin T. Eide (leder)Henning Winge (sekr)Marit Wist LangmoenRandi HellebergKristin Ring❏ MusikkutvalgetIda Kristin Lie (leder)Tove N. KonterudDomkantor (sekr.)Repr. for alle korTrond T. Selvik (repr. for prestene)❏ TrosopplæringsutvalgetIda Kristin Lie (leder)Tove N. KonterudDomkantor (sekr.)Repr. for alle korTrond T. Selvik (repr. for prestene)❏ ØkonomiutvalgetKristian Borud (leder)Petter HallemKnut FangbergetTrond T. Selvik (prestene)Karl Mangrud (kasserer)❏ InformasjonsutvalgetTorbjørn Hummelvoll (red)Gunvor AalstadKari NesHenning Winge“Siste nytt”: Sekretær i MRProsjektgrupper❏ Utvikling av HamardomkirkeFellesrådsoppnevnt gruppe:Ragnar Pedersen (leder)Ole Elias Holck (Domprosten)Ole-Jacob Tomter (Kirkevergen)Ida Kristin Lie (MR) (sekr)❏ Utvikling av StorhamarkirkeRandi S. KumarRandi AschimBente Karin RichardsenOle-Lars SchjerpenMarianne DimitrovaEli Kristine Smebye (Gudstj.utvalget)Henning Winge (Prestene)Ole Jacob Tomter (Kirkevergen)Ida Kristin Lie (MR) (leder og sekr)❏ SAA-LAGLokal ressursgruppe for ”Tidsbroen”,Trosopplæringsprosjektet.Ida Kristin Lie (MR)Solveig H. NessetIver MosvoldHans-Christian JohnsonICY på HamarHamar ICY har startet opp i Hamar KFUK-KFUM. Internatonally Comitted Youth (ICY)er navnet til KFUK-KFUM Globals ungdomsnettverk.ICY drives lokalt av globaltengasjerte ungdommer. Arbeidet som drivespå grasrota tar sikte på å utnytte det globalenettverket som i dag eksisterer i YMCA ogYWCA (KFUM/K).På Hamar har denne gruppen nå kommetgodt i gang. På annenhver søndag er det samlinger.Følg med på nærmere oppslag for nøyaktigtid og sted, oppfordrer ungdomsarbeiderHans-Christian Johnson.19


PÅ KIRKEBAKKEN❏ Minnesmerke over RagnarRøgebergKomiteen med Roger Andreassen som leder har kommetlangt med arbeidet for å reise et minnesmerkeved domkirken og finansieringen av dette. Komiteenbestår ellers av Henning Børresen, Hans Kr.Finckenhagen, Astrid Hagen, Per Johan Jacobsen,Rosemarie Køhn, Arne Moseng, Johannes Rullestadog Kari Vardeberg. Ved en minnekonsert 15. januarmed 370 til stede i Hamar domkirke kom det innhele 30.500 kr. Komiteen tar sikte på å avduke minnesmerketved en seremoni 23. mai 2006.❏ Anna Sindre Hovdable ønsket velkommen til Hamar menighet som prestevikarmed blomster, bok og applaus under en gudstjenestei februar i Hamar domkirke. Hun er nyutdannetprest og tiltrådte her i Hamar vel hjemmeetter sin bryllupsreise. Anna skal ordineres med detførste, kanskje her i Hamar. Hun pendler fra Oslo.Da hennes far også er prest, har hun sett mye av prestetjenestenpå den måten, bl. a i Engerdal.❏ Sognediakon Ole-Larsforteller at han stortrives med pappapermisjon.Han sender en takk til andre ansatte og frivilligesom har gått inn og tatt de arbeidsoppgaver somellers skulle vært diakonens arbeid.❏ Vellykket Iona-seminarHans Olav Mørk som ledet seminaret Sanger fravest i Storhamar kirke, var svært fornøyd med deom lag tretti interesserte som møtte til lørdagsseminareti februar. Det ble fine timer med sang, ogdeltagerne stilte opp til søndagsgudstjenestendagen etter og ledet an i frisk sang preget av keltisktradisjon fra klosteret på Iona på vestkysten avSkottland.❏ Hyggetreffet i Storhamar kirke26. april er ved Steinar Bjerkestrand. Han vil fortelleom 100-årsjubileet på Domkirkeodden ogårets program.31. mai kommer Velferdssentralens sangkor ogsynger for oss og med oss.❏ Hamar-lege til NepalEinar Kjørven fra Hamar skal ha et årsvikariat someneste utenlandske lege ved et sykehus i fjellområdetOkhaldhunga. Han er nå på en måneds språkstudiumi hovedstaden Kathmandu. Han erutsendt av Normisjon.❏ Navnet Jesus blekner aldrible kåret til Århundrets salme av radiolytterne(NRK P1) i 2005.På de neste plassene fulgte: Fagert er landet, Det ermakt i de foldede hender, Fylt av glede over livetsunder, Guds menighet er jordens største under, OJesus du som fyller alt i alle, Jeg er i Herrens hender,Jesus det eneste, Eg veit i himmerik ei borg, Ikke enspurv til jorden❏ Evangelistene på navnetoppenMarkus, Lucas og Johannes er populære, og Matheuskommer snart etter. Statistisk Sentralbyrå har funnetut at Markus er tilbake etter et Mathias harvært to år i tet.Emma er fortsatt landets mest brukte jentenavnforan Thea og Ida. Korte jentenavn som slutter på-a er meget populære, viser det seg.❏ Mai nærmer seg…og vi minner om noen arrangementer:◆ 1. mai - solidaritetsgudstjeneste. Ta gjerne entur innom domkirken 1. mai. Fagforeningensmannskor, Vang musikkforening og en lyrikkgruppedeltar.◆ 17. mai blir Hamar domkor med og skaperfeststemning under gudstjenesten i Hamar domkirkekl. 13.00.◆ 25. mai på Kristi Himmelfartsdag er det høymessei Hamardomen.◆ 28. mai: Vårgudstjeneste ved Speiderhuset påStavsberg kl. 11.00.◆ Pinseaften kl. 1700: Pilegrimsmesse i Hamardomen◆ 2. pinsedag: Prostigudstjeneste i Hamardomen.Døvemenigheten deltar.◆ 18. juni: Sommer-/familiegudstjeneste iHamardomen❏ 17. mai-café på YnglingenOgså i år blir det café på Ynglingen fra kl. 10.00 ogfram til 15.00. Her kan du kjøpe kaker, brus, kaffe,pølser og is. Overskuddet går til aktivitetene på huset.20


Stor Praising-kveldi Storhamar kirke en lørdagskveld i februar i et fullsatt,ommøblert og stemningsfullt kirkerom. Dermedsatte Praising et noe forsinket punktum formarkeringen av sitt 35-årsjubileum i 2005. De var istorform og sjarmerte oss med sin entusiasme, ogpublikum svarte med svært så positiv respons.Takk til lyd- og lyskjørere, til dere som gjorde en kjempejobbmed opp- og nedrigging av alt utstyret, til guttai bandet, til danserne, til dirigentene, til kor og solister- for smittende sangglede! Vi gledet oss over en feiendeflott kveld. Godt å se dere, fint å høre dere!Vi gratulerer❏ Hedmarksmuseet som fyller 100 år med storfestivitas: Jubileumsutstillingen Det fineste vihar, Middelalderfestival, Jubileumsgudstjenestei Hamardomen og Liv og travelhet i stuer ogtun. - Spennende dager for oss alle!❏ Metodistkirken i Hamar somrunder de 150 dette året. Detvar Lars Børre Dobloug som i1866 tok initiativet til Furnesog Hamar Metodistkirketi år etter at metodistkirkeni Norge så dagens lys iSarpsborg.❏ Pinsebevegelsen som jubilerer iår. Det er 100 år siden bevegelsenfikk sitt gjennombrudd i LosAngeles og ble overført til Europa - ikkeminst takket være den norske metodistprestenThomas Ball Barratts innsats, og somgrunnla Filadelfiamenigheten i Oslo.Levende Lys-medlem nr. 1000!I siste nr av Både himmel og jord skrev vi at LevendeLys snart ville runde en milepæl og registrere medlemnr 1.000. Den heldige ble Saga Emilie RomLarsen (11) som ved en markering fikk overrakt engave. Hun er andre generasjons (!) sanger ettersommor i sin tid også sang i Levende Lys. På bildet ser vihenne sammen med lederne Eli Kristine og Geir BjørnarSmebye som nærmer seg en ny 1.000 milepæl:De har nemlig hatt 935 korøvelser i de 27 årene dehar ledet Levende Lys!❏ Hamar Røde Kors Besøkstjeneste som harfeiret sitt 50-årsjubileum. De 40 medlemmenemed leder Anna Starheim i spissen eraktive med visitortjeneste i fengslet, hjemmebesøk,besøk på sykehjemmene og boktralledriftpå sykehuset.❏ FabelAktiv som fikk Kommunikasjonsprisenfor Hedmark og Oppland for kreativeog positive holdninger - bl a ved åøke barns bevissthet rundt viktigetema som forurensning, energibruk,trafikkvett og sosialtengasjement.❏ Karoline Røed, NghiLuong, Maja EngenHolmlund ogRoshna Abdulrahaman, eleverpå Katta, som har dannet ungdomsbedriftenSpirelire, som skal hindremobbing ved ungdomsskolene i distriktet ved åfremme bedre fellesskap og samarbeid. I tillegger Aya Sofie Nalina med og forteller om sineopplevelser med mobbing.Blomsterdekorasjonen er hentet fra Høsttakke-gudstj. i Hamardomen og laget av Gerd Strøm. Foto: Ole-Lars Schjerpen21


VI MØTESI KIRKENFaste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:Faste Hver tirsdag ukentlige kl. samlinger 0830: Morgenbønn i Hamar domkirke:Hver Hver onsdag kl. kl. 1900: OnsdagsmesseHver Hver lørdag kl. kl. 1300: Orgelmusikk, tekstlesningApril18.04Storhamar kirke kl. 1930 Kulturkveld21.04Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken. Meditativ samling.23.04 1. s. e. påske Joh. 21, 1-14 Da morgenen kom, stod Jesus på strandenHamar domkirke kl. 1100 Høgmesse på nynorsk. Domkirkens guttekor medvirker.Storhamar kirke kl. 1100 Samtalegudstjeneste. Søndagsskole.30.04 2. s. e. påske Joh. 21,15-19 Vær hyrde for mine sauerHamar domkirke kl. 1100 SamtalegudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse. Søndagsskole. Kirkekaffe.Områdestevne NMS.Mai01.05Hamar domkirke kl. 1100 Solidaritetsgudstjeneste. Fagforeningens Mannskor, Vang Musikkforeningog en lyrikkgruppe deltar.05.05Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken06.05Storhamar kirke kl. 1300 Konfirmasjonsgudstjeneste07.05 3. s. e. påske Joh. 14,1-11 Jeg er Veien, Sannheten og LivetHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 ogkl. 1300 Konfirmasjonsgudstjenester14.05 4. s. e. påske Joh. 15, 10-17 Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dereHamar domkirke kl. 1100 ogkl. 1300 KonfirmasjonsgudstjenesterStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse. Søndagsskole17. mai GrunnlovsdagHamar domkirke kl.13.00 Festgudstjeneste. Domkoret medvirker.21.05 5. s. e. påske Matt. 6,6-13 Slik skal dere be: ”Fader vår..”Hamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste25.05. Kristi Himmelfartsdag Apg.1,1-11 Dere skal få kraft, og dere skal være mine vitnerHamardomen kl. 1100 Høymessekl. 1300 DåpsgudstjenesteIngen gudstjenester i Hamar domkirke og Storhamar kirke28.05 6. s. e. påske Joh. 17, 9-17 Jesus ber for ossHamar domkirke kl. 1100 HøymessePrestrudsenteret kl. 1100 GudstjenesteSpeiderhuset,Stavsberg kl. 1100 FriluftsgudstjenesteIngen gudstjeneste i Storhamar kirke22


Slekters gang i Hamar - januar og februarDØPTEMarkus FolstadHermann NesvaagAndersenNjål Andreas BergSander ErlandsenHermine HansteenTomine Sande JohansenNora Syverud SveumSynne ManstadIda Marie LienJulia Tøsse PihlstrømMathilde Lovise KirkvollPhilip BergVictor Søgaard-BerleSander FlemmenGabrielsenSimen FlemmenGabrielsenJon Edvart WienVIEDESiw-Aina Berg Sollienog Ole Jørgen HolckSiren Zeitz Schou Lundog Stian MadsenDØDEGunnar JohnsenPer AndersenArvid HansenHildonenTrygve RøssetAnsten NilsenSverre Cato WestlieAnne KristineBekkelundSiv Tone LerbakAstrid RødsethAsbjørg Nelly EriksrudGerd Jorun MathisenThor IngolfGulbrandsenMagnulf Jørgen AanvikBjørn GjerdingenArnold OwrenOskar FjeldsethArvid EkebergTorbjørg HansenJohanna Emilie DehlGro KvammeJuni02.06Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken03.06 PinseaftenHamardomen kl. 1700 Pilegrimsmesse04.06 Pinsedag Joh.14,15-21 Han skal gi dere sannhetens ÅndHamar domkirke kl. 1100 HøytidsgudstjenesteStorhamar kirke kl. 1100 Høytidsgudstjeneste05.06 2. Pinsedag Joh. 6,44-47 Den som tror har evig livHamardomen kl. 1100 Prostigudstjeneste. Døvemenigheten deltar.Ingen gudstjenester i Hamar domkirke og Storhamar kirke11.06 Treenighetssøndag Matt. 28,16-20 Meg er gitt all makt i himmel og på jordHamar domkirke kl. 1100 HøymesseStorhamar kirke kl. 1100 Høymesse16.06Storhamar kirke kl. 1900 Stillhet i kirken18.06 2. s. e. pinse Luk.12,13-21 Pass dere for pengebegjærVelferdssentralen kl. 1100 Gudstjeneste. Kirkekaffe.Hamardomen kl. 1100 Sommer/familiegudstjeneste100-års jubileumsmarkeringSommerfest på OddenHamardomen kl. 1300 DåpsgudstjenesteMed forbehold om endringer i programmet.I de fleste gudstjenester er det mulig med dåp.NB! Hyggetreffets sommertur: Onsdag 14.06 kl. 1100 fra Storhamar kirke23


DE SEIRENDEDeres er hemmeligheten:Å gi.Gyllen gir jorden dem hvetentilbake, fordi:Allting skal gis dem mer enn de gavskummet fra bølgen blir ravog gir seg tilbake til den - ,alt gis igjen, rose og venn.Disse som gir,eiermer enn de har.Og tingene blirflere enn de var.Dette er seier!JENS BJØRNEBOE

More magazines by this user
Similar magazines