MÃ¥l og strategier 2009-2012 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og ...

dsb.no

MÃ¥l og strategier 2009-2012 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og ...

MÅL OG STRATEGIERRambergveien 93115 TønsbergTlf.: 33 41 25 00Faks: 33 31 06 60postmottak@dsb.nowww.dsb.noDesign: Making Waves / Foto: Kai Myhre20092012Et trygt og robustsamfunn – der alletar ansvarHR - 2166ISBN 978-82-7768-217-4Juni 2009


Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvarMÅL OG STRATEGIER2009-2012


Et trygt og robustsamfunn – der alletar ansvarJon A. LeaDirektørUTFORDRINGER I ET KOMPLEKST SAMFUNNDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskapskal ha et helhetsperspektiv på sikkerhetsutfordringenei et komplekst samfunn i raskendringstakt, og samtidig ivareta lovregulertemyndighetsoppgaver på spesifikke fagområder.Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskapforutsetter oversikt over relevante utviklingstrekkog inngående kjennskap til andre forholdsom påvirker sårbarhets-, risiko- og trusselbildet.Nedenfor følger en kort gjennomgang avviktige utviklingstrekk.Klima, natur og energiGlobale klimaendringer vil ha stor innvirkning påvår sårbarhet, for eksempel for veier, vannforsyning,energiforsyning og for utsatte bosettingsområder.Norge har et meget høyt forbrukav elektrisitet. Det gjør samfunnet sårbart vedsvikt i el-forsyningen. Forbruket av brannfarliggass i industrien, transportsektoren og til boligformåler økende.Informasjons- og teknologiutviklingEn velfungerende informasjonsteknologi er ennøkkelfaktor innen de fleste samfunnssektorer.Med stadig mer komplekse systemer økesavhengigheten - og sårbarheten. Informasjonssamfunnetstiller strengere krav til rask tilgangtil informasjon og til hyppig oppdatering. Dettegjelder også informasjonsformidling under kriser.Samfunnsøkonomisk utviklingDen samfunnsøkonomiske utviklingen pregesav globalisering. Finanskrisen etter 2008 viserat selv sterke økonomier som den norske rammeshardt av svingninger i verdensøkonomien.Medlemskapet i EØS medfører fri flyt av varer,tjenester og arbeidskraft. En åpen økonomimedfører at det også er stadig flere produkterfra land utenom Europa på det norske markedet.Sikkerhetspolitisk utviklingDet foreligger ingen direkte trussel mot riketssikkerhet. Likevel fremstår de sikkerhetspolitiskeforholdene som mer komplekse enn tidligere. Vikan ikke utelukke at også Norge kan bli rammet avomfattende terrorhendelser.Politisk-administrativ utviklingOmorganisering av myndighetsansvar, deregulering,konkurranseutsetting og privatisering avoffentlige tjenestetilbud gir gevinster og utfordringer,både for myndigheter, næringsliv ogøvrige brukere.Demografisk utviklingDen demografiske utviklingen preges av endringeri bosettingsmønster, alderssammensetning ogkultur. I sentrale områder øker det etniske ogkulturelle mangfoldet, men vi ser konturen av øktsegregering i noen storbyer. Norge har en økendeandel eldre og stadig flere av dem ønsker å bolengre i egen bolig. Dette har blant annet somkonsekvens at et økende antall personer over 65år omkommer i branner.


Verdier og livsstilStadig flere av oss søker nye og mer ekstremeaktiviteter på fritiden. Enkeltmennesker utsetterseg selv, og i noen tilfeller også redningsmannskap,for økt risiko.Boligarealet per innbygger og investeringer iegen bolig har økt, noe som igjen bidrar til økendeforsikringsutbetalinger etter branner og andreskader. Vi reiser mer, og tar imot et større antallturister enn tidligere.DSBs tilnærmingDet er mange ulike forhold som påvirker dettotale risikobildet og danner bakteppet for DSBsarbeid med å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. DSBskal være en pådriver i arbeidet med å forebyggeulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samtarbeide for å sikre god beredskap og effektivulykkes- og krisehåndtering. DSB er på vegne avJustis- og politidepartementet fag- og tilsynsorganpå samfunnssikkerhetsområdet.Ved mange hendelser er det imidlertid behov fortverrsektorielt samarbeid, enten fordi hendelsenberører flere sektorer, eller fordi den har etomfang som gjør at den ikke kan håndteres av enenkelt myndighet eller virksomhet alene.Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskapkrever et nært samarbeid mellom ulike aktører såvel nasjonalt som internasjonalt. DSBs rolle somnasjonal samfunnssikkerhetsmyndighet krever atvi er føre var og setter søkelyset på potensiellefarer, samt tar initiativ for å bedre samfunnetsevne til å forebygge og håndtere disse.Mål og strategier for 2009-2012 viser direktoratetsprioriteringer i perioden og hvordan vi vilarbeide for å oppfylle disse. Dette forutsettertett samarbeid med andre. Vår visjon om et trygtog robust samfunn – der alle tar ansvar, synliggjørdet.Hvordan vi vil arbeideMed basis i god oversiktover risiko- og sårbarheti samfunnet skal DSBarbeide for at det driveset godt forebyggendearbeid, at samfunnet haradekvat beredskap for åmøte uønskede hendelserog en god evne til å håndtereslike.Dette forutsetter at vi erkoordinerte med andre ansvarlige,og om nødvendig initiererkoordinering. Videre atvi åpent og tydelig kommunisererde utfordringene viser samtidig som vi evnerå fange opp relevante signaler– at vi er lyttende. Vi skal taopp, men ikke ta over.Hvordan dsb lØSER SITT SAMFUNNSOPPDRAG:HVORDAN DSB LØSER SITT SAMFUNNSOPPDRAG:KOORDINEREOVERSIKTFOREBYGGE BEREDSKAP HÅNDTEREKOMMUNISEREDet nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidetbygger på prinsippene om ansvar,nærhet og likhet. Den myndighet eller virksomhetsom har det daglige ansvaret for en sektor,har også ansvar for å forebygge og håndtereuønskede hendelser innen sitt ansvarsområde.Jon A. LeaDirektørSAMARBEIDSPARTNERE/MÅLGRUPPER:SAMARBEIDSPARTNERE/MÅLGRUPPER:BEFOLKNING - MYNDIGHETER - NÆRINGSLIV - FORSKNING - FRIV.ORG - INTERNASJ.ORGBEFOLKNING - MYNDIGHETER - NÆRINGSLIV - FORSKNING - FRIV.ORG - INTERNASJ.ORG


DSBs rollerInnenfor et bredt saksområde har DSB en rekkeroller. Direktoratets mål og strategier gjenspeilervårt ansvar som nasjonal myndighet forsamfunnssikkerhet.DSB er:• Pådriver, veileder og samordner i arbeidetmed forebyggende samfunnssikkerhet ogkriseberedskap nasjonalt, regionalt og lokalt• Kapasitets- og bistandsleverandør for åstøtte overordnet myndighet og alle andremyndigheter ved større kriser og når detmeldes om behov• Fagmyndighet på områdene brann- og elsikkerhet,håndtering av brannfarlig,eksplosjons farlig, trykksatt og reaksjonsfarligstoff, landtransport av farlig gods ogsikkerhet ved produkter og forbrukertjenester• Koordineringsmyndighet i henhold til kgl.resav 24. juni 2005 for oppfølging av aktiviteter,objekter og virksomheter med potensial forstore ulykker samt myndighetskoordineringetter storulykkeforskriften• Etatsstyrer for Sivilforsvaret• Kompetansesenter for kommunale brannvesen,sivilforsvarspersonell og tilbyder avsamfunnssikkerhetsopplæringVisjonEt trygt og robustsamfunn – der alletar ansvarVirksomhetsidéDSB skal ha oversikt over risiko ogsårbarhet i samfunnet. Vi skal værepådriver i arbeidet med å forebyggeulykker, kriser og andre uønskedehendelser. Vi skal sørge for godberedskap og effektiv ulykkesogkrisehåndtering.Hovedmål• Sikkerhet og beredskap er godt ivaretatt ialle kritiske samfunnsfunksjoner• Redusert risiko for tap av liv, helse, miljøog materielle verdier• Styrket evne til å håndtere ulykker og kriser• Godt internasjonalt samarbeid innensamfunnssikkerhet og beredskapHovedstrategier1. DSB skal systematisk identifisere og synliggjørerisiko, sårbarhet og beredskap i samfunnet2. DSB skal tilstrebe at systematisk helse-, miljøogsikkerhetsarbeid legges til grunn i detforebyggende arbeidet3. DSB skal styrke den nasjonale beredskapen ogkrisehåndteringsevnen4. DSB skal lede og videreutvikle Sivilforsvaretsom statlig forsterkningsressurs5. DSB skal være en tydelig og ledende pådriverog samarbeidspart innen samfunnssikkerhetog beredskap6. DSB skal ivareta norske interesser og forpliktelserpå samfunnssikkerhetsområdet i internasjonalesamarbeidsorganer, samt yte bistand internasjonaltved katastrofer


Hovedstrategi01DSBskal systematiskidentifisere og synligg jørerisiko, sårbarhet ogberedskap i samfunnet• Etablere et nasjonalt risiko- trussel og sårbarhetsbilde som en fellesramme for utvikling av planleggingsgrunnlag for både forebyggendeog beredskapsmessige tiltak, sentralt, regionalt og lokalt• Skape arenaer for å tydeligg jøre ansvarsforhold og initieretverrsektorielle tiltak – herunder samvirkeområder• Bidra til å identifisere forutsetninger for robuste kritiskesamfunnsfunksjoner• Gjennomføre øvelser og tilsyn på sentralt og regionalt nivå• Kartlegge og analysere risiko innen brann- og elsikkerhet,håndtering av farlige stoffer, landtransport av farlig godsog sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester


Hovedstrategi02DSB skal tilstrebe atsystematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeidlegges til grunn i detforebyggende arbeidet• Arbeide for at myndigheter på alle nivå ivaretar samfunnssikkerhetshensyni all planlegging• Videreutvikle det systematiske arbeidet med samfunnssikkerhetsom en integrert del av planlegging etter plan- og bygningsloven• Videreutvikle det systematiske arbeidet med å redusere brannrisikoen,særlig for boliger• Gjennom el-tilsyn bidra til en sikker og robust kraftforsyning• Bidra til sikker drift av elektriske installasjoner• Sikre en god oppgaveløsning innen forebyggende arbeid hoslokale myndigheter som brannvesen og Det lokale elektrisitetstilsyn(DLE)• Sikre at virksomheters håndtering av farlige stoffer og farliggods er lovlig og forsvarlig• Se til at produsenter, importører og forhandlere av produkter ogtilbydere av forbrukertjenester ivaretar forbrukernes sikkerhetpå en systematisk måte• Styrke forbrukernes risikoforståelse knyttet til produkter ogforbrukertjenester• Sørge for et hensiktsmessig regelverk


Hovedstrategi03DSB skal styrke dennasjonale kriseberedskapenog håndteringsevnen• Planlegge og g jennomføre øvelser, utvikle nasjonalt planverkog veiledere• Sikre systematisk læring basert på hendelser, tilsyn og øvelser• Styrke kompetansen innen samfunnssikkerhet og beredskapsentralt, regionalt og lokalt• Bidra til at brannvesenet har riktig kompetanse og er riktigdimensjonert• Bidra til å utvikle og implementere nytt digitalt kommunikasjonssystemfor nødetatene• Bidra til å etablere og videreutvikle særskilte beredskapsordningerog støttesystemer, herunder utvikle innsatsledelsessystemfor brannvesenet og Sivilforsvaret for åstyrke redningsberedskapen• Styrke kunnskapen om håndtering av farlige stoffer og farlig gods• Bidra til god egenberedskap i industrien g jennom samarbeidmed blant annet Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO)• Utvikle systemer for god kommunikasjon mellom myndigheter,og mellom myndigheter og befolkning under kriser• Bidra med kapasiteter som forsterkning til nødetatene ogandre myndigheter ved behov


Hovedstrategi04DSB skal lede og videreutvikleSivilforsvaretsom statlig forsterkningsressurs• Sørge for at Sivilforsvarets operative styrker har relevantkompetanse, nødvendig materiell og er hensiktsmessig organisert• Styrke samvirket og samarbeidet mellom Sivilforsvaret,nødetatene, Fylkesmannen og kommunene generelt• Følge opp beskyttelsestiltakene, befolkningsvarsling og tilfluktsrom• Tilpasse skolevirksomheten til opplæringsbehovene i Sivilforsvaret


Hovedstrategi05DSB skal være en tydeligog ledende pådriver ogsamarbeidspart innensamfunnssikkerhet ogberedskap• Understøtte Justis- og politidepartementes samordningsrolle• Ta initiativ til samarbeid på tvers av ulike samfunnssektorerfor å identifisere gråsoner og avklare ansvarsforhold• Koordinere og samarbeide med andre aktører innen forebyggendesamfunnssikkerhetsarbeid• Medvirke til at Fylkesmannen blir en tydelig aktør innenforsikkerhets- og beredskapsarbeidet regionalt og lokalt• Sikre en enhetlig og helhetlig forvaltning av myndighetenesoppfølging av systematisk HMS- og sikringsarbeid knyttet tilstorulykkeforskriften, transport av farlig gods og samvirkeområdetfarlige stoffer


Hovedstrategi06DSB skal ivareta norskeinteresser og forpliktelserpå samfunnssikkerhetsområdeti internasjonalesamarbeidsorganer, samtyte bistand internasjonaltved katastrofer• Ivareta norske interesser innenfor samfunnssikkerhetsogberedskapsarbeidet i NATO, EU og FN og andre relevanteorganisasjoner• Forvalte den nasjonale kontaktpunktfunksjonen for EU og NATOpå det sivile beredskapsområdet• Ivareta norske interesser i regelverksutviklingen knyttet tilprodukt- og elsikkerhet, transport av farlig gods og håndteringav farlige stoffer i FN, EU, OECD, OPCW (den internasjonalekjemivåpenkonvensjonen) og andre relevante organisasjoner• Bidra til faglig utvikling av redningstjenesten generelt ogbrannvesen og Sivilforsvaret, spesielt g jennom deltagelsei internasjonale samarbeidsfora• Sørge for at DSB har god og operativ beredskap forinternasjonal humanitær innsats og katastrofebistand


EGENVIRKSOMHETDSBs samfunnsoppdrag ogoppgaver stiller krav til atvi er i stand til å forstå etsamfunn i forandring, harhøy faglig kompetanse ogevne til nytenkningFølgende mål er satt for egenorganisasjon:• Medarbeidere med relevantkompetanse og høy faglig dyktighetinnen samfunnssikkerhet• En foregangsetat på HMS-områdetDSB skal:• Systematisk vedlikeholde, videreutvikleog rekruttere kompetanse• Vektlegge kompetanse både innensamfunnssikkerhetsområdetog innen stabs- og støttefunksjoner• Sikre at medarbeidere har etmeningsfullt jobbinnhold og trivespå arbeidsplassen• Ha ledere som tar ansvar for ogtilrettelegger for systematiskHMS-arbeid• Ivareta medarbeidernes og tjenestepliktigessikkerhet og helse• Ha oversikt over hvordan vi påvirkerytre miljø og g jennom forebyggendearbeid bidra til å redusere negativevirkninger på miljøet


Følgende mål er satt for egenorganisasjon:• En åpen kultur som preges av fellesverdier, tverrfaglighet og samarbeidDSB skal:• Ha ledere og medarbeidere som har etbevisst forhold til virksomhetens strategi,verdier, etiske retningslinjer og lederskapsprinsipper• Ha en åpen og tydelig internkommunikasjon• Legge til rette for samarbeid på tversg jennom felles arenaer, organiseringav arbeidet m.v.• Tilstrebe fleksibilitet for å ivareta bådemedarbeidernes og virksomhetens interesser• Ha ledere og medarbeidere som bidrar inn iet sosialt fellesskap• En velfungerende, fleksibel og effektivorganisasjon• Vektlegge resultater og samfunnsnytte• Ha helhetlig virksomhetsstyring, godebeslutningsprosesser og effektiv ressursbruk• Ta i bruk ny teknologi og varierte arbeidsformer• Vektlegge rask tilgang på riktig informasjonbasert på sikre, stabile og effektive systemer• Ha evne til omstilling hos ledere ogmedarbeidere


HjemLERog arbeidsområderViktige lover for DSBs arbeid:• Lov om vern mot brann, eksplosjonerog ulykker med farlige stoffer og ombrannvesenets redningsoppgaver• Lov om tilsyn med elektriske anlegg ogelektrisk utstyr• Lov om kontroll med produkter ogforbrukertjenester• Lov om Sivilforsvaret• Plan- og bygningslovenAndre relevante hjemler for DSBs arbeid:• Kongelig Resolusjon av 3. november2000 om innføring av internkontroll ogsystemrettet tilsyn med det sivileberedskapsarbeidet i departementene• Kongelig Resolusjon av 24. juni 2005 omDSBs generelle koordineringsansvar ogansvaret for koordinering av tilsyn medaktiviteter, objekter og virksomhetermed potensial for store ulykker• Forskrift om tiltak for å forebygge ogbegrense konsekvensene av storulykkeri virksomheter der farlige kjemikalierforekommer (storulykkeforskriften)• Forskrift om systematisk helse-, miljøogsikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)


Virkemidler:• Regelverk• Analyser og utredning• Tilsyn og veiledning• Informasjon og samfunnskontakt• Øvelser og opplæring• Planverk• Samarbeid og relasjonerViktige arbeidsområder:• Understøtte Justis- og politidepartementets koordineringsrolle• Etatsstyring av Fylkesmannen påsamfunnssikkerhetsområdet• Risiko- og sårbarhetsanalyser• Arealplanlegging og samfunnssikkerhet• Geografiske informasjonssystemeri samfunnsplanleggingen• Tilrettelegge for nasjonal kriseberedskap• Kommunal og regional kriseberedskap• Brann- og redningsberedskap• Sivilforsvar• Brannforebygging• Elsikkerhet• Forvaltning av storulykkeforskriften• Farlige stoffer og transport avfarlig gods• Produktsikkerhet og tryggeforbrukertjenester• Internasjonalt arbeid

More magazines by this user
Similar magazines